Strona główna > NWO > Żydomasońska rewolucja w „Kościele Katolickim”: Komisja „Prawa Noahickiego” Benedykta-Ratzingera-Taubera szydzi z ofiar talmudycznej ekonomii

Żydomasońska rewolucja w „Kościele Katolickim”: Komisja „Prawa Noahickiego” Benedykta-Ratzingera-Taubera szydzi z ofiar talmudycznej ekonomii

Materiał z uwagi na swoją wagę jest podwieszony do końca tygodnia. Można go pobrać w formacie PDF pod linkiem. Zachęcamy do jego kopiowania.

Źródło: http://www.mauricepinay.blogspot.com/

Data publikacji: 31.03.2012

Tłum. GREGORIUS

Temat tego 11 spotkania Komisji Dwustronnej (Głównego Rabinatu fałszywego Izraela i Komisji ds. Stosunków Religijnych z Żydami Stolicy „Świętej”) był zatytułowany „Religijne perspektywy co do obecnego kryzysu finansowego: wizja sprawiedliwości porządku gospodarczego”. „Referaty na ten temat były wygłoszone przez dr-a Meir’a Tamari, byłego głównego ekonomisty Bank of Israel…”

Oto kilka istotnych pomysłów dr-a Meir’a Tamari, byłego głównego ekonomisty Banku fałszywego Izraela, którego „wizję” Watykan obrócił w działanie na rzecz „sprawiedliwego porządku gospodarczego”.

Wszystkie źródła żydowskie wskazują jednakże, że judaizm nie widzi nic wewnętrznie złego w pożyczaniu pieniędzy na procent. Wręcz przeciwnie, to jest absolutnie normalne i jest pożyteczną częścią działalności gospodarczej tak jak i świadczenie innych form kapitału” („etyczny” lichwiarz Meir Tamari- „With All Your Posessions: Jewish Ethics and Economic Life”, str. 167)

Żydowski „Święty Duet”: neo-„papież” Ratzinger-Tauber i rebe Shear Yashuv Cohen. Jak widać geszeft ubity

„…ważne jest żeby pamiętać, że istnieje zobowiązanie religijne do udzielania nieoprocentowanych pożyczek dla innych żydów…można pożyczać pieniądze na procent nie żydom” („etyczny” lichwiarz Meir Tamari- „In the Marketplace: Jewish Business Ethics”).

Ekonomiści finansowi mogą uznać traktowanie przez Tamariego oprocentowania i zysków jako raczej niezadowalające a jego traktowanie Tory i Miszny może być także widziane jako kontrowersyjne. Interesującą kwestią jest rozróżnienie pomiędzy stosunkami finansowymi wśród żydów gdzie oprocentowanie jest zabronione i pomiędzy żydami i gojami gdzie jest to uzasadnione na podstawie Deuteronomy (Księga Powtórzonego Prawa). Majmonides interpretował hebrajskie słowo tashikh jako „możesz pobierać odsetki od cudzoziemca tak jak będziesz pobierać odsetki od nie żyda”. Właśnie to uzasadniło zaangażowanie się żydów w pożyczanie pieniędzy w całej średniowiecznej Europie i było narzędziem rozwoju współczesnej praktyki bankowej. Kiedy stosunki pomiędzy żydami a chrześcijanami były utrzymywane na stopie biznesowej to stosunki wewnątrz gmin żydowskich na wzajemnej wymianie usług i wzajemnym zaufaniu przy braku oprocentowania we wzajemnych transakcjach. To dyskryminacyjne traktowanie żydów i gojów mogą być krytykowane przez nie żydów ale służyło to do wzmacniania więzi w obrębie judaizmu i poczucia wspólnej tożsamości (Rodney Wilson-„Comparative Thought on Economic Behaviour and Financial Transactions”  http://christian-economists.org.uk/jour_23.pdf ).

Masy żydowskich migrantów ze Wschodniej Europy w wiekach XIX i XX nie miały ani aktywów dla dodatkowego zabezpieczenia ani osobistej historii działalności finansowej niezbędnej do skorzystania z systemów bankowych ich nowych społeczeństw, które ich przyjmowały. Ich zadziwiający rozwój gospodarczy byłby zupełnie inny od tego który powstał gdyby nie istnienie żydowskich pożyczek nieoprocentowanych w żydowskich gminach każdego kraju (Meir Tamari- „Both a Lender and a Borrower Be: The Challenge of Money).

http://www.ouisrael.org/tidbits/detail/BOTH-A-LENDER-AND-A-BORROWER-BE-part-one-THE-CHALLENGE-OF-MONEY

Neo-“papież” Benedykt XVI-Ratzinger-Tauber wita swego rodaka, przywódcę żydowskiej delegacji, rabina Davida Rosena. 30 październik 2008 rok

Następstwem jest to, że widzimy horrendalny spadek zamożności i wzrost zadłużenia nieżydowskich narodów i jednostek, który towarzyszył zdumiewającemu „rozwojowi gospodarczemu” wschodnioeuropejskich „żydów” (Chazarów- tłum.) a który byłby „totalnie  inny” gdyby nie było praktyk drapieżnych kredytów przeciwko nie żydom i zalecanych przez rabiniczne nauczanie, jak to dr Meir Tamari wyjaśnia powyżej.

Komisja Dwustronna Głównego Rabinatu fałszywego Izraela i Stolicy nie-„Świętej” ds. Stosunków Religijnych z „Żydami” (Chazarami- tłum.) wydała oświadczenie dotyczące obecnej katastrofy światowych finansów. Ta właśnie Komisja Dwustronna uznała za obowiązujące w 2007 roku niebiblijne, talmudyczne „Prawa Noahickie” według których chrześcijańscy „bałwochwalcy” (wyznawcy boskości Jezusa Chrystusa i Trójcy Świętej) powinni być uśmiercani przez ścięcie głowy. Jeśli uważacie, że wspólny plan Watykanu i Głównego Rabinatu fałszywego Izraela w sprawie reformy ekonomicznej doprowadzi do jakichś dobrych i pobożnych zmian w biegu wydarzeń to jest jeszcze martwy „mesjasz” z Brooklynu (New York) (Menachem Mendel Schneerson, herszt satanistycznego Chabadu-tłum.), którego prawdopodobnie także wam wcisną. Rabiniczny kanon zapewnia racjonalizację swego rodzaju finansowej, drapieżnej grabieży, której jesteśmy obecnie świadkami w całym świecie. Ponadto, jak Thomas Jefferson trafnie zauważył, że tradycja rabiniczna jest praktycznie pusta i bezwartościowa dla etyki i moralności. Jako odczytywacze symboli, zauważmy, że 7 Dwustronne Spotkanie roztrząsało i dyskutowało tak zwane „Prawa Noahickie” a 11 Dwustronne Spotkanie omawia i dyskutuje tak zwany „etyczny i ekonomiczny porządek”.

—————————————————————————————————————–

Komisja ds. Stosunków Religijnych z Żydami

                              SPOTKANIE KOMISJI DWUSTRONNEJ

Delegacji Głównego Rabinatu Izraela i Komisji ds. Stosunków Religijnych z Żydami Stolicy Apostolskiej

(Rzym, 27-29 marzec 2012 rok  ;  Nissan 4-6, 5772)

OŚWIADCZENIE WSPÓLNE

1) Żydowski współprzewodniczący rabin Shear Yashur Cohen otworzył spotkanie dziękując

Bogu za historyczną przemianę w katolicko-żydowskich stosunkach poczynając od II

Soboru Watykańskiego (1962-1965) i za utworzenie Dwustronnej Komisji Głównego

Rabinatu Izraela i Stolicy Apostolskiej po wizycie Jana Pawła II w Izraelu.

Kardynał Peter Turkson, nowy katolicki współprzewodniczący, odpowiedział składając

hołd swojemu poprzednikowi kardynałowi Jorge Mejia i powitał delegacje a zwłaszcza

tych, którzy dołączyli do Komisji. Kardynał Mejia wraz z kardynałem Cottier

jako byli członkowie seniorzy delegacji katolickiej z towarzyszeniem kardynała Kurta

Kocha, Przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Religijnych z Żydami Stolicy

Apostolskiej, przybyli z delegacjami i wyrazili swoją radość z kontynuowania dzieła jako

błogosławieństwa dla obu społeczności i dla ludzkości.

2) Tematem tego 11 spotkania Komisji Dwustronnej były „Religijne perspektywy obecnego

kryzysu finansowego: wizja sprawiedliwego porządku gospodarczego”. Specjalnym

gościem pierwszego wieczoru był profesor Ettore Gotti Tedeschi, prezes watykańskiego

Istituto per le Opere di Religijne, który przedstawił analizę przyczyn kryzysu finansowego

i podzielił się przemyśleniami na temat możliwych rozwiązań w przyszłości. Referaty na

ten temat wygłosili: dr Meir Tamari, były Główny Ekonomista Bank of Israel i profesor

Stefano Zamagni z Economic Science Departament of the University of Bologna.

3) Po prezentacji i dyskusji następujące punkty zostały wyróżnione:

Podczas gdy wiele czynników przyczyniło się do kryzysu finansowego a korzenie ich

sięgają kryzysu wartości moralnych to duże znaczenie ma kultura chciwości

zaciemniająca znaczenie bycia i gdzie wartość prawdy znajdującej wyraz w uczciwości

i przejrzystości jest boleśnie nieobecna w działalności gospodarczej.

4) W sercu żydowskich i katolickich wizji sprawiedliwego porządku ekonomicznego jest

afirmacja suwerenności i opatrzności Stworzyciela świata od którego całe bogactwo

pochodzi, które jest dane rodzajowi ludzkiemu jako dar dla dobra wspólnego.

5) W związku z powyższym celem porządku ekonomicznego jest dobrobyt społeczeństwa

potwierdzający ludzką godność wszystkich ludzi, każdej osoby stworzonej na

podobieństwo Boga. Chociaż koncepcja godności potwierdza wartość osoby to jest

antytezą egocentryzmu. Wymaga raczej promocji dobrobytu jednostki w stosunku do

społeczności i społeczeństwa, podkreślając ludzkie obowiązki i odpowiedzialności i tym

samym potwierdzając ludzką solidarność i braterstwo. To zakłada obowiązek gwarancji

pewnych podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak ochrona życia, utrzymania, ubrania,

mieszkania, ochrony zdrowia, wykształcenia i zatrudnienia. Szczególną uwagę należy

zwrócić na najsłabszych, biednych, sieroty, wdowy i chorych oraz niepełnosprawnych,

obcych, co jest w dzisiejszym społeczeństwie szczególnie istotne dla emigrantów i obcych

pracowników. Stan ten służy jako miara zdrowia moralnego społeczeństwa lub jego brak

oraz stopień solidarności w jego obrębie.

6) I dalej, właśnie jako boski dar, bogactwo umieszcza obowiązki na odbiorcy w stosunku

do tych mniej szczęśliwych materialnie; podobnie kraje z rozwiniętymi gospodarkami

mają obowiązek uznania własnej odpowiedzialności i obowiązków w stosunku do krajów

i społeczeństw w potrzebie, zwłaszcza w dobie globalizacji.

7) Koncepcje przedstawione do promocji bardziej sprawiedliwego porządku ekonomicznego:

–   uniwersalne przeznaczenie dóbr ziemskich

–   kultura „wystarczalności”, która zakłada pewien stopień samoograniczenia i skromności

–   odpowiedzialne gospodarowanie

–   etyczny system alokacji zasobów i priorytetów

–   decydujące znaczenie uczciwości, przejrzystości, bezinteresowności i zaufania

8)  Tak jak kryzys wymaga częściowego anulowania długów na poziomie państwowym i

Międzynarodowym to jest także potrzeba rozciągnięcia tego na rodzinę i jednostki w celu

ich ekonomicznej rehabilitacji.

9)          Członkowie Komisji Dwustronnej podkreślili rolę jaką wierzące społeczności muszą   grać w przyczynianiu się do właściwego porządku ekonomicznego i wagi ich zaangażowania przez rząd, instytucje edukacyjne, media do końca.

10) Oprócz etycznej mądrości zaczerpniętej z naszego dziedzictwa duchowego, społeczności

religijne są integralną częścią społeczeństwa obywatelskiego, które muszą grać centralną

rolę razem z polityką i biznesem w zapewnieniu pomocniczości koniecznej dla porządku

społecznego i ekonomicznego.

11) Ponadto kryzys ujawnił głęboki brak składnika etycznego w myśleniu ekonomicznym.

Stąd istnieje konieczność żeby instytuty i akademie ekonomiczne i kształcenia

politycznego posiadały w swych programach szkolenie etyczne podobne do tego, które

rozwinęło się ostatnimi laty w dziedzinie etyki medycznej a także poradnictwo etyczne

dla decydentów na poziomie państwowym i międzynarodowym.

12) Spotkanie zakończyło się modlitwą do Źródła wszelkiego błogosławieństwa, które

wypełnią słowa psalmisty:

„Miłosierdzie i prawda to jedność

Sprawiedliwość i pokój ucałowały się

Prawda wyskoczy z ziemi a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Tak, Pan da dobro a nasza ziemia

Da mu wzrost.

Sprawiedliwość pójdzie przed Nim i poprowadzi nas Jego drogą”.

RZYM, 29 marca 2012  ;   Nissan 6, 5772

Rabin Shear Yashuv Cohen                              Kardynał Peter Turkson

(Przewodniczący Delegacji Żydowskiej)     (Przewodniczący Delegacji Katolickiej)

Rabin David Rosen                                               Arcybiskup Elias Chacour

Rabin prof. Daniel Sperber                               Arcybiskup Antonio Franco

Rabin prof. Abraham Steinberg                     Arcybiskup Bruno Forte

Pan Oded Wiener                                                  Biskup Giacinta-Boulos Marcuzzo

Monsignore Pier Francesco Fumagalli

Ojciec Pierbattista Pizzaballa O.F.M.

Ojciec Norbert J. Hofmann S.D.B.

 ************************************

ONZetowski, judeochrześcijański neo-„kardynał” Peter Turkson, lożowa przynależność organizacyjna jeszcze nieznana.
Professor Daniel Sperber of Bar-Ilan University, wybitny ekspert i specjalista od naukowego robienia gojom dobrze.
Starszy brat w wierze wszystkich judeochrześcijaniaków-katzolików, rebe Lior- „z gojowskiego nasienia rodzi się barbarzyńskie potomstwo”.
Rabin profesor Abraham Steinberg, wybitny profesor co najmniej na poziomie intelektualno-naukowym profesora profesorologii Bartoszewskiego-Bartmanna.
Od lewej stoją: żyd Oded Wiener, „arcybiskup-druid” Rowan Wolliams, Główny Rabin Shlomo Amar, Główny Rabin Yona Metzger
Po lewej neo-“ monsignor” Pier Francesco Fumagalli w towarzystwie neo-„teologa” Vito Mancuso.
Po lewej piekłoszczyk neo-„arcybiskup” Elias Chacour na spotkaniu żydomasońsko-ekumenicznym piekłoszczyków azjatyckich
Neo-„arcybiskup” Antonio Franco również bardzo wybitny żydomasoński judeochrześcijanin
Neo-„arcybiskup” Bruno Forte. Dostałem od starszych braci tylko pięć milionów
Neo-„biskup” Giacinto-Boulos Marcuzzo, także święty dialogowy dialogowiec żydomasoński
Fr. Pierbattista Pizzaballa O.F.M, także miłośnik starszych braci w wierze. I specjalista od wszystkiego wybitnego
„Braterska” wpinka chazarsko-neo-watykańska, czyli sojusz Belzebuba z Mefistofelesem. Na razie dla judeochrześcijaniaków-katzolików noszenie wpinki fakultatywne ale wkrótce należy się spodziewać obligatoryjności w tej kwestii (zamiast krzyżyka)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.