Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Zwiastowanie „anielskie”- Mahometanizm

Zwiastowanie „anielskie”- Mahometanizm

Ksiądz Michał Poradowski : (…) Mahometanizm (…) jest to żydowska religia wypracowana przez żydów dla Arabów.

a,a

Arabowie, według Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izmaela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony i krewniaczki Sary.

To „wypracowanie” odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632), — jednakże ostatnie studia wykazują, że Mahomet tylko posłusznie wypełniał zlecenia pewnego rabina z Mekki, którego nazywał Archaniołem Gabrielem,

— jako iż Mahomet twierdził, że otrzymał objawienia z Nieba przez pośrednictwo Archanioła Gabriela, ale w rzeczywistości tym „archaniołem” był ów rabin, stąd też religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów.

Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie,   gdyż  przez całą swą historię zawsze musieli współżyć z Arabami, łączą ich bowiem nie tylko związki krwi, ale także związki przeżyć i kultury.

Podejrzenia   co   do   tego   są  bardzo dawne, ale dopiero w ostatnich latach, — to jest po drugiej wojnie światowej,   — ukazało się wiele poważnych studiów na ten temat.

Niestety,   fanatyzm religijny niektórych ośrodków katolickich, jaki zapanował po Soborze Watykańskim Drugim, a najściślej związany z ekumenizmem [1], — spowodował, że wiele najważniejszych i najpoważniejszych   studiów   nad  islamem brutalnie i systematycznie zwalcza się aż do dziś.

Na skutek tego wiele prac dotyczących islamu zostało zniszczonych, a ich autorzy byli i są nadal prześladowani, — bo będąc zakonnikami, muszą posłusznie ulegać swoim przełożonym, a ci stali się już fanatykami synkretyzmu, wielokrotnie potępianego przez Kościół.

To wbrew nauce i postawie Drugiego Soboru Watykańskiego, który właśnie podkreślał uszanowanie sumienia każdego człowieka, a więc i wolność myśli i przekonań,  

— wolność studiów jako poszukiwanie prawdy [2], w ostatnich latach prześladuje się uczonych mnichów za to, że odkryli, iż owym Archaniołem Gabrielem, który rzekomo ukazywał się Mahometowi i dyktował mu tekst Koranu, był po prostu uczony rabin z Mekki.

I tak na przykład, wspaniałe, osiemset stronicowe dzieło pewnego mnicha, który je opracował i wydał drukiem pod pseudonimem Abd Oul-Masih Al-Ghalawiry   — (L’eclosion de l’Islam et la personne de Mohammed, dwa tomy, Maison Carre, Algier),  

—  zostało w całości spalone z rozkazu przełożonych tegoż zgromadzenia i zachowało się tylko kilka egzemplarzy.

[Jest polskie wydanie , w wyd. ANTYK. MD]

A druga praca tegoż autora, ale wydana po kryjomu i pod innym pseudonimem, a mianowicie:  —  Sadeo Khairouddin, Les Miracles, Beyrouth, 1972,   — także została spalona z rozkazu przełożonych zakonnych (co za wstyd dla Kościoła),

— ale autor uratował rękopisy i zdołał je wydać ponownie.

Oba te dzieła wystarczają, aby położyć kres mitowi jakoby Mahomet miewał objawienia.

Także  i   inny   znany   wielki   uczony   i znawca Islamu,   — ojciec dominikanin R.P. Gabriel Thery — był zmuszony – wobec owej sytuacji prześladowania – pracować w ukryciu i prace swe o islamizmie wydawać także pod pseudonimem, aby nie uległy barbarzyńskiemu zniszczeniu,  — a są to studia o niebywałej wartości.

Pierwsze jego dzieło, złożone z czterech tomów, wydane pod pseudonimem Hanna Zakarias, L’Islam enterprise juive. De Moise a Mohammed.

— Pierwsze dwa tomy zostały wydane w roku 1955, a drugie dwa w roku 1963.

Nieco później, tenże autor wydaje pod innym pseudonimem dzieło Faux Coran et Vrai Mohammed, Paris, 1960,   — a więc ukazało się ono w rok po śmierci autora.

Wspomniane wyżej książki R.P. Gabriela Thery stanowią tylko małą część jego studiów nad islamem, a według nekrologu, napisanego o nim przez słynnego filozofa tomistę Etienne Gilsona, — lista tych prac zajmuje aż 95 stronic w czasopiśmie Archives d’Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen-Age.

Tezą główną owych dzieł ojca Thery jest, że — Koran nie zawiera żadnych objawień, ani bezpośrednich danych wprost od Boga, ani też pośrednich dyktowanych przez Archanioła Gabriela, jak to usiłuje wmawiać w czytelnika rzekomy prorok Mahomet,

—  a   tylko jest spisany przez Mahometa pod dyktando rabina z Mekki, stąd też Koran jest mieszanką różnych starych tradycji religijnych Wschodu i Starego Testamentu, — a więc judaizmu i mozaizmu, — a dostosowaną do mentalności i życzeń Arabów i tak zredagowany,

— aby jednocześnie usposobić Arabów przeciwko wierze Chrześcijańskiej, czyli jest to „odtrutka” na Chrześcijaństwo,

— dzięki czemu tak Arabowie, jak i inne ludy, które przyjęły mahometanizm, zostali w ten sposób „zaszczepieni” przeciwko Chrześcijaństwu.

Wspomniane prace i studia wywołały żywą polemikę i przyczyniły się do wyświetlenia sprawy Islamu.

Niestety, fanatyzm części duchowieństwa katolickiego nadal utrzymuje starą i kłamliwą teorię co do pochodzenia mahometanizmu.

W latach sześćdziesiątych ukazały się polemiczne artykuły o tych studiach w różnych czasopismach, — a głównie w Itineraires,   — przede wszystkim znanego   teologa   R.P.  Th Calmel (Le judaism du Coran, Les origines juive de l’Islam, Par Moise vers Jesus-Christ, etc.), — oraz innych specjalistów od Islamu.

Okazało się także, że podejrzenia co do Koranu, — a więc że jest on dziełem żydowskim  —  istniały już dawniej, ale brakowało jeszcze niektórych dowodów i te zostały dostarczone przez wspomniane studia z ostatnich lat.

Sama teza, że Koran został wypracowany przez żydów jest dość dawna i jest na ten temat wiele prac pisarzy angielskich, jak na przykład:

– Torrey: The Jewish Foundation of Islam

– lub Sweetman: Islam and Christian Theology,

…ale były one przemilczane.

Oczywiście, islam nie jest „żydowskim Chrześcijaństwem„, — ale jest doskonałym przykładem jak żydzi potrafią przeniknąć do różnych religii i przerabiać je od wewnątrz według własnego interesu.

Ksiądz profesor Michał Poradowski

Przypisy:

[1] Ekumenizm utożsamia się z synkretyzmem, czyli z dążnością do wytworzenia jednej światowej religii, jako syntezy wszystkich wierzeń, a która miałaby wyrugować i zastąpić wiarę Chrystusową.
[2] Prawdą najwyższą jest Chrystus Pan, bo sam powiedział o sobie „Ego sum veritas” (J 14,6)
Virtual Vendee’s Editorial Note:
Tekst pochodzi z książki „Talmud czy Biblia?”, Wydanie I, FULMEN, Warszawa 1993.
Opracowanie internetowe – Internetowa Biblioteka Narodowa
Wprowadziliśmy drobne poprawki redakcyjne.

______________________________

za:   http://dakowski.pl//index.php?option=com _content&task=view&id=16380&Itemid=46

Za; http://www.wyszperane.info/2015/09/28/zwiastowanie-anielskie-mahometanizm/

Za: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/06/03/zwiastowanie-anielskie-mahometanizm/#more-45264

Data publikacji: 3.06.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.