Strona główna > Bez kategorii > ZA POLSKI SAMARYTANIZM – ŻYDOWSKI TERROR I BANDYTYZM część III

ZA POLSKI SAMARYTANIZM – ŻYDOWSKI TERROR I BANDYTYZM część III

Część I pod linkiem: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/07/21/za-polski-samarytanizm-zydowski-terror-i-bandytyzm-czesc-i-10-2/

Część II pod linkiem: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/07/23/za-polski-samarytanizm-zydowski-terror-i-bandytyzm-czesc-ii-4/

PRZECIWKO ORDEROM

(Przeciwko orderom za zasługi dla zbrodniczej partii PZPR przyznawanej Żydom przez Żyda)

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w liście otwartym do prezydenta Aleksandra Kwaśnieskiego zaprotestowało przeciw odznaczeniu Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego Orderami Orła Białego!

,,Najwyższe odznaczenie Rzeczpospolitej winny otrzymać osoby o nieposzlakowanej uczciwości i znaczących zasługach dla Polski.  Jacek Kuroń i Karol Modzelewski byli tylko uczciwi ale w ogromnych zasługach dla PZPR, partii uznanej za przestępczą” – napisano przez przewodniczącego POKiN Andrzeja Kostrzewskiego.

– Nie mamy i nie mieliśmy nigdy wytyczonego żadnego nnego celu prócz walki i działaniu na rzecz niepodległości Polski – Naszej Ojczyzny.  Odznaczeni obecnie Orderem Orła Białego dla tej niepodległości nie zrobili nic, a wobec tych, którzy o niepodległość walczyli pozwalali sobie na kpiny – stwierdzają dalej członkowie krakowskiej organizacji.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie powstało w 1994 r. Tworzą je przedstawiciele koło 20 organizacji m.in.  Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia „Szarych Szeregów ” AK, Kadetów II RP, Polskiego Związku Więźniów Komunizmu, Instytutu katyńskiego w Polsce oraz Federacji Młodzieży Walczącej.

jasiek z toronto & STAŃCZYK & jego szpiedzy.

POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA PWN

ZARZĄD NACZELNY

00-682 Warszawa, ul. Hoża 62, tel. 621-5571; 625-4170

adres poczt.: 00-956 Warszawa 10, skr., poczt. 15

Warszawa 1997r.

Polska własnością Polaków

Program wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

Polacy!

Czy Polska może być silna, bogata i niepodległa? Czy Polacy mogą żyć w dostatku, bezpieczeństwie i sprawiedliwości? – TAK! Jeśli cały Naród Polski będzie tego chciał i podejmie w tm celu rozumne i niezłomne działanie pod kierunkiem dobrze wybranej władzy!

Mamy w naszym Kraju wszelkie warunki, aby zapewnić wszystkim godne życie i rozwój. Brakuje nam tylko woli działania i wiary w przeprowadzenie zmian na lepsze. Bierność Narodu i niewiara w poprawę swego bytu oraz poddawanie się złu ułatwia działalność tym, którzy niszczą Polskę i Polaków.

W Narodzie Polskim zawarta jest wielka siła, niestety jeszcze uśpiona, która może skutecznie przeciwstawić się niszczeniu Polski i zaprowadzić porządek zapewniający rozkwit naszego Kraju.

Dlatego zwracamy się do Narodu Polskiego, do wszystkich Polaków w Kraju i za granicą! Nie bądźmy dłużej obojętni na losy naszej Ojczyzny! Nie pozwólmy, aby o Polsce i Polakach decydowali obcokrajowcy, wrogowie, zdrajcy i karierowicze! Weźmy we własne polskie ręce losy naszego Kraju, losy nasze i naszych dzieci!  Skorzystajmy z tego, że Naród jest najwyższą władzą i wybierzmy w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu Polaków gwarantujących realizację naszych polskich interesów!

Nadchodzące wybory są wielką szansą uwolnienia Polski i Polaków od obcej dominacji, prowadzącej do wyzysku, nędzy i demoralizacji, do odebrania nam narodowej własności i niepodległości.

Dotychczasowe ekipy władzy i opozycji, wywodzące się z komunizmu jak i Solidarności, z lewicy jak i z prawicy, zdradziły Polskę.  Realizują interesy obcych Państw i obcego kapitału kosztem wyzyskiwanego Narodu Polskiego.

Szansą dla Polaków jest Polska Wspólnota Narodowa, stojąca na stanowisku polskich interesów narodowych. Nie jesteśmy ani lewicą ani prawicą, tylko polskim ruchem narodowym. Nie reprezentujemy ani racji lewicowych ani racji prawicowych, tylko racje Polski i Polaków. Jesteśmy narodową partią polityczną i powszechnym ruchem społecznym skupiającym 34 Niezależne Ugrupowania Polskie – narodowe, patriotyczne, niepodległościowe, ludowe, zarówno partie polityczne, związki zawodowe i stowrzyszenia społeczne.  Skupiamy wszystkich Polaków, dla których dobro Narodu Polskiego jest celem najwyższym.

Polska Wspólnota Narodowa bierze udział w wyborach w poczuciu odpowiedzialności za Polskę – Wspólny Dom Polaków! Nasz Wspólny Dom jest zagrożony bardziej niż kiedykolwiek! Nie obroni go ani komunizm ani kapitalizm, tylko narodowy ustrój sprawiedliwości społecznej!

Brońmy naszego Wspólnego Domu! Idźmy wszyscy do wyborów i głosujmy na Polską Wspólnotę Narodową! Jesteśmy nadzieją Polaków, których zawiodły dotychczasowe władze, partie polityczne i związki zawodowe. Chcem naprawić krzywdy biednym, bezrobotnym, głodnym i bezdomnym. Chcemy zapewnić wszystkim godne życie. Chcemy gwarantować zachowanie i rozwój majątku tym, którzy zdobyli go uczciwą pracą. Chcemy, aby zdolny i pracowity Naród Polski rządzony przez mądrych i uczciwych Polaków uzyskał przodujące miejsce w Europie przez sprawiedliwe prawo, rozwiniętą naukę, pracę i opiekę socjalną dla wszystkich oraz pełne wykorzystanie gospodarki! Przede wszystkim gospodarka jest naszą drogą do wielkości!

Sytuacja Polski i Polaków

W Polsce od 1989 roku komunizm zastępuje się kapitalizmem, a dominację radziecką dominacją amerykańską i niemiecką. Polską własność państwową zamienia się na obcą własność prywatną, głównie amerykańską, niemiecką i żydowską. Tę antypolską przywatyzację przyspiesza się celowym niszczniem i fikcyjnym zadłużaniem oraz wymuszaniem bankructw przedsiębiorstw, które likwiduje się lub sprzedaje za bezcen zachodniemu kapitałowi wyzyskującemu Polaków.

W obce ręce poszło już wiele banków, tysiące fabryk i innych przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych za 0,5% do 2% wartości oraz ponad 100 tysięcy hektarów ziemi ze zlikwidowanych PGR-ów i gospodarstw indywidualnych za 2% do 5% wartości ziemi w Europie Zachodniej.  Części wykupionych fabryk obcy kapitaliści zlikwidowali jako konkurencyjne dla Zachodu. W pozostałych zostali zwolnieni od podatków przez 3 do 10 lat. W ten i inny sposób wykrada się Polsce miliardy dolarów. Tymczasem polskie fabryki i gospodarstwa rolne płacą nadmierne podatki i procenty od kredytów, które niszczą je i zmniejszają produkcję. Obcy kapitał wykupił także ponad 50% placówek handlowych, niszcząc polskich kupców i spychając ich do ulicznych bazarów, narzucających im nadmierne czynsze. Własnością obcą, głównie niemiecką, jest 75% gazet (w niektórych województwach 100%) i 50% stacji radiowych i telewizyjnych, które celowo okłamują, demoralizują i wynaradawiają Polaków.

Na skutek prywatyzacji czyli kolonialnego rabunku Polski, 25% gruntów ornych leży odłogiem, a 40% przemysłu i rzemiosła uległo zamrożeniu lub zniszczeniu. Produkcja rolna spadła o 35%, a przemysłowa o 40%. Nierzadko gorsze i droższe produkty rolne i przemysłowe Zachodu zalewają Polskę, niszcząc polskich rolników, robotników, rzemieślników i przemysłowców. Tysiące gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłowych jest zagrożonych upadłością. Stale rosną ceny towarów i usług oraz opłaty mieszkaniowe. Siła nabywcza płac zmalała o 35%, a emerytur i rent o 45%. Wzrasta ubóstwo, zwiększa się liczba eksmitowanych z mieszkań i zwalnianych z pracy. Rośnie liczba młodzieży niezatrudnianej po ukończeniu szkoły, co ma charakter celowej demoralizacji młodego pokolenia.

Narzucany Polsce obcy i drapieżny kapitalizm bogaci cudzoziemców i uboży Polaków, pogłębia podział na mniejszość coraz bogatszych i większość coraz biedniejszych. W biedzie żyje 20 milionów Polaków, w nędzy i niedożywieniu żyje 5 milionów, w skrajnej nędzy i głodzie żyje 3 miliony, w tym milion dzieci szkolnych.

Do najbardziej pokrzywdzonych należą emeryci i renciści, 3 miliony najniżej zarabiających robotników, rolników i inteligentów, 3 miliony bezrobotnych, 300 tysięcy bezdomnych. Bez przyszłości żyje większość polskiej młodzieży.

Tymczasem bogacze wywodzący się najczęściej z aferzystów i ludzi władzy mają miesięcznie dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy złotych.

Likwidacja wielu szkół i placówek naukowych oraz małe środki finansowe na oświatę i naukę sprawiły, że tylko 12% młodzieży kończy szkołę średnią,a 8% podejmuje studia wyższe, zaś 30% naukowców opuściło Polskę. Jest to cios w rozwój umysłowy Narodu, w postęp wiedzy i wynalazczości. Ma to udaremnić tworzenie się elity umysłowej i przywódczej Narodu Polskiego.

Likwidacja wielu placówek zdrowia, małe nakłady finansowe na służbę zdrowia, coraz większe ceny leków, niedożywienie ludzi i skażenie środowiska, celowe rozpowszechnianie alkoholu, tytoniu i narkotyków to przyczyny pogarszania się zdrowia Narodu, zwiększania śmiertelności i spadku przyrostu naturalnego. Stan ten, przy wzmożonej emigrajcji, ma zmniejszyć liczbę Polaków do 25 milionów i ułatwić planowane przez Unię Europejską osiedlanie w Polsce milionów cudzoziemców.

Zmniejsza się Wojsko Polskie z 450 tysięcy do 200 tysięcy żołnierzy. Niszczy się przemysł zbrojeniowy, który ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo, rozwijać wynalazczość i dawać duże dochody w handlu zagranicznym.

Celem kolejnych ekip władzy nie jest ani dobrobyt Polaków, ani siła i niepodległość Polski. Celem jest stopniowa likwidacja Państwa Polskiego przez podział na regiony, wyprzedaż obcemu kapitałowi polskiego majątku narodowego oraz wcielenie do NATO i Unii Europejskiej. Już teraz Unia Europejska niszczy nasze rolnictwo i przemysł, ograniczając naszą produkcję rolną, górniczą, hutniczą, zbrojeniową, elektroniczną.  Już teraz są w Polsce i ograniczają naszą niepodległość brytyjskie i holenderskie oddziały pancerne NATO, amerykańska eskadra lotnicza NATO, niemieccy oficerowie przekształcający dawne radzieckie bazy rakietowe na amerykańskie i niemieckie bazy NATO, na przykład w pobliżu Warszawy – Rembertowa, a także grupy specjalne NATO prowadzące na naszej granicy wschodniej obserwację Białorusi i Ukrainy.

Taki los zgotowały Polakom kolejne ekipy władzy wywodzące się z SLD, PSL, UW, UP i ze środowisk AW”S” i ROP. Te ugrupowania i ich przywódcy rządzili lub rządzą Polską i zawsze realizują obce interesy kosztem Narodu Polskiego. Przykładem jest narzucona nam przez Unię Europejską antypolska Konstytucja, przyjęta bezprawnie w nieważnym referendum, w którym zamiast wymaganego udziału ponad 50% uprawnionych, wzięło udział zaledwie 42,86%.

Nie wolno bezmyślnie głosować na te partie. Wybory dają nam możliwość powołania takiej władzy, której program uwzględnia wyłącznie interesy Polski i potrzeby Polaków.

Taki program posiada Polska Wspólnota Narodowa! – Wszystko dla Rodziny, dla Narodu dla Polski!

NASZ PROGRAM

Program Polskiej Wspólnoty Narodowej zakłada stworzenie warunków szybkiego zlikwidowania biedy, wyzysku i chaosu społecznego oraz powstrzymania rabunku i zniewalania Polski przez inne Państwa, a następnie zapewnienia Polsce samodzielności i niepodległości, bezpieczeństwa i pokoju, siły i rozwoju, zapewnienia Polakom wolności i sprawiedliwości, zdrowia moralnego i fizycznego, bezpieczeństwa i dobrobytu.
Realizacja naszego programu jest w pełni możliwa ze względu na wysokie kwalifikacje Narodu i ogromne bogactwa Polski. Nasze duże rolnictwo, znaczne zasoby surowcowe i wszechstronny przemysł oraz pracowitość Narodu to gwarancja osiągnięcia stopy życiowej równej przodującym Krajom Europy.
Potrzeba nam tylko nowego ładu moralnego, prawnego, gospodarczego i socjalnego oraz dobrej i mocnej władzy. Właśnie to zapewnia nasz program wyborczy!

1)Umocnienie prawa, Państwa i władzy, opracowanie narodowego projektu Konstytucji Polski, wprowadzenie uczciwych wyborów większościowych.

Tyle %  posłów, ile % głosów. Poddanie pod referendum narodowego projektu Konstytucji Polski. Rekonstrukcja prawa polskiego. Umocnienie podlegającej prawu władzy państwowej i samorządowej oraz nadrzędnej władzy Narodu wyrażanej w wyborach i referendum mającym wyłączne prawo decydowania o najważniejszych sprawach Polski, w tym o przyjęciu Konstytucji.

2) Ugruntowanie niezawisłości Sądów stojących na straży sprawiedliwości i równości wszystkich wobec prawa.

Obrona krzywdzonych i karanie przestępców również spośród władzy. Utrzymanie kary śmierci za największe zbrodnie wobec człowieka i Ojczyzny oraz kary konfiskaty mienia za kradzieże, oszustwa materialne i afery gospodarcze.

3) Zapewnienie porządku publicznego, dyscypliny obywatelskiej, osobistego bezpieczeństwa i ochrony mienia wszystkich obywateli.

Powstrzymanie anarchizacji życia społecznego, zwiększenie nakładów finansowych na Policję Polską w celu skutecznej walki z przestępczością i zlikwidowania jej form zorganizowanych.

4) Utrzymanie majątku narodowego w polskich rękach.

Zakaz wyprzedaży obcokrajowcom ziemi, domów, sklepów, banków, fabryk i innych przedsiębiorstw oraz środków masowej informacji, ponowne przejęcie na własność Polski obiektów sprzedanych, ukaranie sprawców tej zdradzieckiej i bezprawnej wyprzedaży, odbywającej się bez zgody właściciela czyli Narodu i za złodziejsko zaniżone ceny. Ukaranie wszystkich zdrajców i aferzystów gospodarczych żerujących na Narodzie. Odrzucenie majątkowych roszczeń Żydów i Niemców z tytułu prawowitego przejęcia przez Polskę mienia pożydowskiego i poniemieckiego w 1945 roku. Własność w Polsce musi być w rękach obywateli polskich i Państwa Polskiego jako podstawa wolności, niepodległości, dobrobytu i rozwoju. Naród wyzbywający się własności na rzecz obcych nie ma przyszłości, traci wolność i ubożeje.

5) Uwłaszczenie Narodu.

Odpłatnie w ciągu 15 lat przekazanie lokatorom mieszkań na własność, przekazanie załogom pracowniczym 49% własności przedsiębiorstw państwowych, przekazanie rolnikom ziemi zlikwidowanych PGR-ów. Uczynienie Polaków notarialnymi właścicielami użytkowanej ziemi i budynków na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zwrot Polakom własności niesłusznie znacjonalizowanej po 1944 roku.

6) Zapewnienie wszystkim mieszkań własnościowych, całkowite zniesienie bezdomności.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego i udzielanie pożyczek (prywatnych) mieszkaniowych opłacanych do 5/100 rocznie. Obniżenie do rzeczywistej wartości eksploatacji opłat mieszkaniowych i umorzenie zaległych, zakaz eksmisji, natychmiastowe przekazanie potrzebującym Polakom 40 tysięcy pustych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż obcokrajowcom.

7) Zniesienie bezrobocia i pełne zatrudnienie stanowiące podstawę wzrostu produkcji, rozwoju gospodarczego i dobrobytu. (za pomocą bezprocentowego kredytu finansowego na cele PUBLICZNE)

Wykorzystanie w tym celu rezerw wytwórczych, restrukturyzacja i uruchomienie zamkniętych przedsiębiorstw, całkowite zagospodarowanie areału rolnego, zalesienie nieużytków, zwiększenie wydobycia i przetwórstwa surowców, rozwinięcie budownictwa mieszkań i dróg, organizowanie robót porządkowych, niezatrudnianie obcokrajowcówobcokrajowców.

8) Podniesienie dochodów ludności – płac, rent, emerytur, zasiłków na dzieci.

Obniżenie podatków od płac, zmiana nieuczciwego systemu rent i emerytur, zapewnienie najniżej uposażonym i ich rodzinom dostatniego wyżywienia, ubrania i mieszkania, zwiększenie siły nabywczej ludności. Jest to konieczny warunek wzrostu dyscypliny, wydajności pracy, produkcji i rozwoju gospodarczego.

9) Ochrona rodziny i dziecka od poczęcia.

Prorodzinna polityka mieszkaniowa i kredytowa, opieka zdrowotna, popieranie materialne wielodzietności, umożliwianie domowego wychowania dzieci przez niepracujące matki.

10) Bezpłatne państwowe wykształcenie średnie dla całej młodzieży oraz bezpłatne państwowe wykształcenie wyższe dla co najmniej 1/3 młodzieży.

Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży, ochrona języka Ojczystego i historii Ojczystej. Wychowanie moralne i patriotyczne młodzieży, walka z alkoholizmem, nikotynizmem i narokomnią, z demoralizacją i wynaradawianiem, z judaizacją, amerykanizacją, germanizacją. Zapewnienie kończącej szkołę młodzieży pracy oraz pożyczek mieszkaniowych i inwestycyjnych, opłacanych do 3/100 rocznie. Inwestowanie w młode pokolenie przynosi szybki i duży postęp moralny, umysłowy i materialny całego Narodu.

11) Bezpłatna państwowa opieka zdrowotna dla wszystkich, podniesienie stanu zdrowia Narodu.

Upowszechnienie instytucji lekarza domowego, powszechny, równy i bezpłatny dostęp do wszystkich zabiegów lekarskich i leków. Ochrona środowiska naturalnego – doprowadzenie do czystości powietrza, wody i ziemi. Likwidacja trujących odpadów składowanych w Polsce przez Niemcy.

12) Rozwój służby zdrowia, oświaty i nauki.

Oddłużenie i zwiększenie nakładów finansowych na te dziedziny, dające szybkie korzyści społeczne i zwielokrotnione zyski. Rozwijanie wynalazczości i własnych technologii chronionych patentami.

13) Oparcie gospodarki o równoprawną własność państwową, samorządową (komunalną), spółdzielczą, spółkową, prywatną.

Utrzymanie państwowej własności lasów, wód, dróg, portów, kopalń, hut, przedsiębiorstw zbrojeniowych, energetycznych, łączności, komunikacji i transportu jako podstawy jedności i bezpieczeństwa Państwa oraz jego budżetu decydującego o egzystencji Narodu. Przywrócenie państwowego monopolu energetycznego, farmaceutycznego, alkoholowego i tytoniowego, zwiększającego budżet Państwa, uniemożliwiającego odpływ zysków do krajowych i zagranicznych grup przestępczych. Prywatyzacja na rzecz Polaków pozostałego przemysłu. Przekazanie całego handlu hurtowego i detalicznego w ręce Polaków.

14) Tworzenie samowystarczalnej gospodarki opartej głównie o produkcję na potrzeby własnego Narodu, inwentaryzacja stanu gospodarki.

Wyznaczenie kierunków rozwoju gospodarki, a zwłaszcza nowych inwestycji w oparciu o rozeznanie potrzeb rynku krajowego i zagranicznego. Inwentaryzacja i wycena polskiego majątku narodowego jako podstawa racjonalnego gospodarowania w skali całego Kraju.

15) Obniżenie podatków od dochodu z działalności gospodarczej.

Rozwinie to inwestycje i stworzy nowe miejsca pracy, podniesie wydajność pracy i produkcję oraz dochody, a tym samym zwiększy wpływy do budżetu Państwa. Mniejsze podatki to większy rozwój gospodarczy oraz większe dochody dla ludzi i Państwa.

16) Stworzenie warunków zwiększenia produkcji rolnej, rzemieślniczej i przemysłowej.

Całkowite oddłużenie rolnictwa i przemysłu przez umorzenie jakichkolwiek procentów od pobranych kredytów. Wprowadzenie bez-procentowych KREDYTÓW  na każde publiczne inwestycje, szczególnie rolnej i najważniejszych gałęzi przemysłu tylko w oparciu o KREDYT REALNY. Banki udzielające kredytów na cele publiczne TYLKO – utrzymywane będą jak każde inne państwowe instytucje. Wszelkie państwowe dokumenty, obligacje skarbowe, jak również środki płatnicze bedą drukowane tylko w Polsce a Mennica zostanie sprowadzona do Polski.

(Całkowicie zostanie wyeliminowana inflacja i jakiekolwiek procenty z Systemu Bankowego poprzez Reformę Systemu Monetarnego, który zlikwiduje wszelkie nieprawidłowości i oszustwa dokonywane w chwili obecnej).

17) Oparcie rozwoju rolnictwa o nienaruszalną chłopską własnośc rodzinną i maksymalną produkcję rolną.

Zapewnienie pełnego skupu przez Państwo nadwyżek rolnych po cenach opłacalnych gwarantowanych, ustalanych ze związkami zawodowymi rolników. Poprawi to wyżywienie Narodu, zwiszy opłacalny eksport żywności, stworzy strategiczne rezerwy żywnościowe, wykluczy import żywności. Rozwijanie przetwórstwa rolnego. Lepsze zaopatrzenie rolników w materiały budowlane, nawozy, narzędzia i maszyny rolnicze.

18) Stworzenie dla rolników korzystnej polityki cenowej, podatkowej i ochronnej, zwiększającej wydajność i produkcję rolną.

Znormalizowanie cen skupu płodów rolnych od rolników, obniżenie cen środków produkcji rolnej, zniesienie całkowicie podatków rocznych od gruntów i nieruchomości, wypłacanie rolnikom rzeczywistych odszkodowań, w tym za zniszczenia dokonywane przez zwierzynę leśną. Zmniejszenie otulin leśnych do 5 metrów, aby nie ubezwłasnowolniać rolników na ich własnym gruncie.

19) Zwiększenie wydobycia i przetwórstwa surowców oraz rozwój najbardziej opłacalnych dziedzin przemysłu.

Zwiększenie wydobycia ropy, gazu, siarki, węgla, żelaza, miedzi, srebra i materiałów budowlanych, rozwój przemysłu energetycznego, elektronicznego, maszynowego, stoczniowego, budowlanego i zbrojeniowego zapewniającego samodzielną obronność Kraju i opłacalny eksport.

20) Powiększenie Wojska Polskiego do 400 tysięcy żołnierzy.

Skrócenie do jednego roku zasadniczej służby wojskowej obowiązującej wszystkich oraz wprowadzenie wieloletniej zawodowej służby wojskowej również dla szeregowców. Zwiększenie nakładów finansowych zapewniających nowoczesne uzbrojenie Wojska Polskiego. Przywrócenie polskich nazw oddziałów i stopni wojskowych.

21) Podjęcie starań o wypłacenie Polsce odszkodowań wojennych.

Wynoszą one od Niemiec za zbrodnie nazistowskie i od Światowego Kongresu Żydów za zbrodnie komunistyczne po 900 milardów złotych i są 10-krotnie wyższe od naszego fikcyjnego zadłużenia wobec Zachodu, spłaconego z nadwyżką w formie lichwiarskich procentów.

22) Zniesienie euroregionów jako próby rozbioru Polski, zakaz obecności w Polsce wojsk obcych i osiedlania się obcokrajowców, a przyspieszyć niezwłocznie powrót do Kraju Polaków z zagranicy.

Stworzenie natychmiast warunków powrotu do Polski Polaków, a zwłaszcza wywiezionych przymusowo przez okupantów oraz uciekających z Ojczyzny przed represjami nazistowskimi i komunistycznymi.

23) Stała łączność z Polonią zagraniczną.

Pomoc Polakom w zachowaniu polskości, włączenie Polonii w system gospodarki i władzy przedstawicielskiej w Kraju.

24) Niewstępowanie Polski do Unii Europejskiej.

Jest ona przykrywką odwetowego imperializmu niemieckiego, prowadzącego dziś gospodarczą i osiedleńczą inwazję na Polskę. Unia Europejska żąda od nas ograniczenia produkcji rolnej i przemysłowej, zwiększenia sprzedaży towarów zachodnich, likwidacji 70% chłopskich gospodarstw rolnych czyli między innymi zwiększenia bezrobocia, przekazania zachodniemu kapitałowi 80% naszej gospodarki, osiedlenia się w Polsce milionów obcokrajowców – taniej siły roboczej z Afryki oraz Niemców i Żydów jako właścicieli wykupionych u nas fabryk i ziemi, zwrócenia Żydom i Niemcom mienia sprzed 1939 roku będącego dziś prawowitą własnością polską, powrotu do Polski kilku milionów powojennych przesiedleńców niemieckich i ich potomków, co równa się utracie Ziem Zachodnich i Północnych. Polska okrojona terytorialnie ma być w Unii Europejskiej rynkiem zbytu zachodnich towarów, źródłem surowców i taniej siły roboczej, pracującej na obcych właścicieli. Wstąpienie do Unii Europejskiej to przejęcie naszej gospodarki przez obcych, zwiększenie nędzy i bezrobocia, odebranie Polakom własności, a Polsce niepodległości, utrata naszej tożsamości narodowej i wiary, wyzysk i wynarodowienie Polaków.

25) Niewstępowanie Polski do NATO.

NATO prowadzi ekspansję na Wschód, dzieli Europę i skłóca Narody, dąży do wojny, żąda od nas niebezpiecznego zmniejszenia Wojska Polskiego oraz ponoszenia kosztów obecności w Polsce wojsk niemieckich i amerykańskich w wysokości 600 milionów dolarów rocznie. NATO nie ma bronić Polski, lecz ma w Polsce bronić przed Polakami obcej własności i władzy wysługującej się zachodniemu kapitałowi kosztem Narodu Polskiego. Wstąpienie do NATO to okupacja Polski, przyspieszenie utraty gospodarki i Ziem Zachodnich, udostępnienie naszego terytorium jako bazy wypadowej przeciwko Wschodowi, wciągnięcie nas w niszczący konflikt z Rosją i całą Słowiańszczyzną wbrew naszym najżywotniejszym interesom narodowym. Integracja z NATO i Unią Europejską to zdrada POLSKI! To nowy jałtański podział Świata odbierający niepodległość Polsce i wielu innym Krajom!

26) Ugruntowanie najkorzystniejszej pozycji Polski jako Państwa samodzielnego i neutralnego, współpracującego ze wszystkimi Państwami.

W interesie Polski leży znalezienie swego miejsca poza konfliktowymi układami, rozwijanie współpracy ze wszystkimi Państwami Świata, a nie z jednymi przeciwko drugim, rozwijanie współpracy z Państwami europejskimi w ramach Oraganizacji Bezpieczaństwa i Współpracy Europy. Szczególnie rozwijanie współpracy z Czechami, Słowacją, Węgrami i Litwą, z Rosją, Białorusią, Ukrainą i pozostałymi Państwami Słowiańskimi jako naturalnymi sprzymierzeńcami i największym rynkiem zbytu polskich towarów, który najszybciej rozwinie polską gospodarkę i wzbogaci Polaków. Polska samodzielna i neutralna współpracująca ze wszystkimi to niepodległość, pokój i rozwój! Polska w Unii Europejskiej i NATO to okupacja, wojna i zniszcznie!

Polacy!

Możliwości i bogactwa POLSKI, dzisiaj marnotrawione i rozkradane, gwarantują w pełni realizaję naszego programu ocalenia narodowego! Będzie on zrealizowany, jeśli wejdziemy znaczącą siłą do SEJMU i SENATU. Program ten musi być zrealizowany, jeśli Polska ma uniktnąć katastrofy i wejść na drogę rozwoju zapewniającego Polakom dobrobyt duchowy i materialny.

Polacy! Nikt nam nie pomoże! Pomóc musimy sobie sami! Jeśli chcemy żyć w Polsce, w której będzie nam dobrze i z której będziemy dumni, to idźmy wszyscy do wyborów i głosujmy na siebie, na Polską Wspólnotę Narodową.

Polska Wspólnota Narodowa jako zjednoczony polski ruch narodowy skupia 41 Niezależnych Ugrupowań Polskich:

1)         Fundacja „Akademia Słowiańska”

2)         Fundacja „Wspólnota”

3)         Instytut Badań Zbrodni Niemieckich Na Narodzie Polskim

4)         Instytut Badań Zbrodni Radzieckich Na Narodzie Polskim

5)         Klub Inicjatyw Gospodarczych

6)         Komitet Obrony Praw Właścicieli Mieszkań

7)         Konwent Polski

8)         Krajowa Rada Mieszkańców – Stow. Lokatorów, Eksmitowanych i Bezdomnych.

9)         Młodzież Polskiej Wspólnoty Narodowej

10)       Narodowa Demokracja im. Romana Dmowskiego

11)       Niezależna Partia Polska

12)       N.S.Z.Z. Rolników i Pracowników na Rzecz Rolnictwa

13)       Ogólnopolski Narodowy Związek Zawodowy

14)       Partia „Fundacja”

15)       Partia Inicjatyw Autentycznie Społecznych i Twórczych

16)       Partia „N”

17)       Partia Narodowa

18)       Partia Niezadowolonych

19)       Partia „Odnowa”

20)       Partia Polityczna Królestwa Polski

21)       Partia Polskich Patriotów i Sprawiedliwości

22)       Polska Młodzież Słowiańska

23)       Polska Partia Demokracji, Ekologii i Pokoju „Przyszłość”

24)       Polska Partia Odnowy Kraju

25)       Polski Sojusz Narodowy

26)       Polskie Forum Patriotyczne

27)       Polskie Stronnictwo Narodowe

28)       Powszechna Partia Słowian i Narodów Sprzymierzonych

29)       Ruch Ludzi Bezbronnych i Zubożałych

30)       Słowiański Front Jedności

31)       Sobór Słowiański

32)       Sobór Wszechsłowiański

33)       Stowarzyszenie Kombatantów Oddziałów Leśnych Rzeczypospolitej Polskiej

34)       Stowarzyszenie Obywatelskie „Sprawiedliwość”

35)       Stowarzyszenie Ordynat Rodu Truszkowskich

36)       Zjednoczenie Narodowe „Larum”

37)       Związek Bezrobotnych

38)       Związek Emerytów i Rencistów

39)       Związek Kupców i Rzemieślników

40)       Związek Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

41)       Związek Robotników

Polska Wspólnota Narodowa to niepodległość, pokój i dobrobyt! Przewodniczący Ogólnopolskiego Sztabu Wyborczego Polskiej Wspólnoty Narodowej

Adolf Kudliński

Przew. Rady Krajowej NSZZ Rolników i Pracowników

Na Rzecz Rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.