Strona główna > NWO > Apokalipsa > Wielka apostazja. Eli James

Wielka apostazja. Eli James


Komentarz: Ludzie są ludźmi i nawet wśród protestantów znajdziemy wyjątki które wyłamały się z syjonistycznego szczękościsku i wybrały dążenie do Prawdy (mowa o kwestii starszych braci w lichwie, bo protestanckie fantazje o KRK od wieków teologicznie się kompromitują – nie mylić KRK z judeomasońskim posoborowiem), tj. pastor Ted Pike, Texe Marrs czy autor poniższego materiału, Eli James.

Fragment książki Wielkie oszustwo: jak antychryst oszukał cały świat [The Great Impersonation: How the Anti-Christ Has Deceived the Whole World]

Pastor Eli James

a

„Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają”. – Juda 17-19

„…abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,  który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem… Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.  Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia„. – 2 Tes 2:2-10

Wielka apostazja to odchodzenie wiernych od wiary. Wiara znana jako chrześcijaństwo odchodziła powoli od około 1850. To mniej więcej wtedy zaczął pojawiać się nowy typ „pastora”. Ten nowy typ była racjonalistą, który nie wierzył we wszystko co mówiła Biblia, bo to wydawało się zaprzeczać nauce. Teoria ewolucji Darwina wydawała się być wiarygodną alternatywą dla pochodzenia Biblii, a zdumiewający postęp technologiczny rewolucji przemysłowej dał olbrzymi rozmach świeckiemu rozumowaniu. Naukowcy i teolodzy zaczęli ustępować racjonalistom, którzy wydawali się mieć wtedy wszystkie odpowiedzi. Słynny proces Scopesa doprowadził do klęski biblijnej dosłowności.  Agnostycyzm, a nawet ateizm, wkradły się w szeregi seminariów teologicznych. Wydawało się, że teraz nauka kierowała światem, a Ewangelia zostawała w tyle. Jak ujął to Nietszche: „Bóg umarł”.

Dla społeczeństwa świeckiego tego wszystkiego należało oczekiwać. Ale sposób w jaki kościoły chrześcijańskie zaczęły naśladować świecką filozofię jest naprawdę zdumiewający. I rzeczywiście w latach 1960 powszechnie słyszało się wyrażenie „nie ma Boga” wychodzące z ambon „nowoczesnego” chrześcijaństwa, nie tylko od żydowskich i liberalnych profesorów kolegiów. Jedni chodzący do kościoła biernie siedzieli, inni odchodzili ze wstydem i niesmakiem, kiedy coraz więcej kaznodziejów zaczęło głosić „ewangelię społeczną” zamiast Ewangelii Jezusa Chrystusa. Powoli a pewnie w apostazję wpadały różne denominacje chrześcijaństwa.

Sądzę, że nie powinien nas dziwić dalszy rozkład naszych kościołów czy oczywista niechęć chrześcijan do obrony chrześcijaństwa. W końcu apostoł Paweł ostrzegł (2 Tes 2:3), że dzień Chrystusa nie nadejdzie dopóki najpierw nie będzie odstępstwa. Wszystko co mamy robić to rozglądać się we własnych wspólnotach, czytać dzienniki czy oglądać TV by zobaczyć znaki tej apostazji. Ale zawsze kiedy to robimy czujemy smutek, kiedy widzimy jak bardzo zniesławiany jest nasz kochający Pan i jak daleko nasze kościoły odchodzą od fundamentów naszej wiary„. – Brooks Alden, Alarm informacyjny [News Alert], wydanie z października czasopisma Thy Kingdom Come.

Co jest tak zdumiewające to że tak zwane kościoły chrześcijańskie mogły skupiać się na bardzo wąskim aspekcie nauczania biblijnego, a mianowicie na doktrynie zbawienia osobistego, z wyłączeniem wielu innych doktryn o równym lub większym stopniu znaczenia. Takich tematów jak narodowe zbawienie Izraela, kwas faryzeuszy, drugie przyjście, proroctwo, prawo Jahwe i sama apostazja nawet się nie wymienia na ambonach głównego nurtu. Te tematy stały się niemodne albo tabu. W ich miejsce podejmowane są różne tematy nie biblijne: rząd jednego świata, lib gejów, feminizm, nawrócenie „wybranego ludu Bożego”, porwanie, tolerancja dla doktryn antychrysta, wielokulturowość, wiara bez prawa itd. itd.

Tak jak rabini wymyślili i napisali Talmud, Kościół Katolicki wymyślił własną doktrynę i liturgię. Kiedy reformacja zbuntowała się przeciwko tym naruszeniom, na jakiś czas odbudowano wiarę, ale z protestantyzmem teraz idącym tą samą drogą wymyślania pisma, wielka apostazja w pełni rozkwita. Chrześcijaństwo już nie  jest rozpoznawalne jako „wiara naszych ojców”, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie chcę sugerować, że wszyscy wyznawcy każdej z tych religii są w stanie apostazji, ale twierdzę, że różne kapłaństwa zostały zapostatyzowane albo stalmudyzowane.

Ale pośród wielu wiernych istnieje koncepcja, że możemy wybierać doktryny z Biblii, zachować to co nam się podoba i odrzucać to czego nie lubimy. Ten pomysł jest zupełnie fałszywy. Biblia konkretnie mówi, że musimy zachować CAŁE PRAWO. Jeśli odchodzimy od tego w jakiś mały sposób, to tak jakbyśmy złamali całe prawo. „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie„. – Jakub 2:10

Musimy starać się o to żeby być doskonałymi chrześcijanami, a nie letnimi, jeśli chcemy osiągnąć niebo. „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski„. – Mat 5:48, „… skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust„. – Ap 3:16

Poniżej lista nadużyć:

– Jeśli twój kościół uczy, że Prawo Boże już nie obowiązuje, czyli zostało „przybite do krzyża”, to jest on w stanie poważnej apostazji. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić„. – Mat 5:17. Zob. też Jan 7:49.

– Jeśli twój kościół uczy, że nie ma Boga, to jest on kościołem odszczepieńczym. „Mówi głupi w swoim sercu: „Nie ma Boga„. – Ps 14:1

– Jeśli twój kościół uczy, że homoseksualizm jest do przyjęcia dla Jahwe, to jest on kościołem odszczepieńczym. „Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze„. – Rzym 1:26. Kto stworzył naturę? „Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie„. – Rzym 1:27. Choroby homo-seksualizmu dały przeciętnemu homoseksualiście życie, które jest tylko połową dla osób heteroseksualnych. Czy te odszczepieńcze kościoły uważają, że Bóg chce byśmy byli buntownikami, lubieżnymi i dotkniętymi chorobami? „Z tobą będzie przebywał, w twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze; nie będziesz go dręczył„. –  Powt 23:17.

– Jeśli twoja kongregacja uznaje czarownice i czarowników, to jest on kościołem odszczepieńczym. „…Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów„. – Kapł 19:26. „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary„. – Powt 18:10

– Jeśli twój pastor uczy doktryny o porwaniu, to twój kościół jest kościołem odszczepieńczym. „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony„. – Mat 24:13

– Jeśli twój kościół uznaje uprawianą przez kogokolwiek lichwę, to  jest on kościołem odszczepieńczym. „Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent”.- Powt 23:20. Lichwa oznacza, bardzo prosto, pożyczanie pieniędzy na procent. Praktycznie cały komercyjny świat popełnia ten grzech. „Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca” – Wyj 22:25 „Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy„. – Kapł 25:36. ” …ja, bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Darujmyż ten dług!” – Neh 5:10

– Jeśli twój kościół uczy, że Żydzi są Izraelem, to jest on kościołem odszczepieńczym. „Bo Ja sam ogołocę Ezawa, ujawnię to, co dla niego najskrytsze, tak że nie będzie mógł się ukryć. Zagładzie ulegną jego potomkowie, jego bracia i jego sąsiedzi – i nie będzie już istniał„. – Jer 49:10.

– Jeśli twój kościół uczy, że Jezus Chrystus był Żydem, to jest on kościołem odszczepieńczym. „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał… Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca…” – Jan 8:42-44. Jezus jest od Boga. Talmudyczni rabini są od diabła. Jak może to być wyraźniejsze?

– Jeśli twój kościół głosi ekumenizm, to jest on kościołem odszczepieńczym. „dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego” – Fil 2:2. Ekumenizm to synkretyzm, kombinacja nierozwiązanych przeciwieństw i sprzeczności. „Nikt nie może dwom panom służyć” – Mat 6:24.

– Jeśli twój kościół neguje Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to jest on kościołem odszczepieńczym.

– Jeśli nie uczysz swoich dzieci Biblii, to jesteś apostatą. „Słuchajcie, synowie, rad ojca, by poznać mądrość, zważajcie! Udzielam wam cennej nauki: nie gardźcie mym pouczeniem… strzeż mych nakazów, byś żył” – Prz 4:1-4. Czy twoje dzieci są niewolnikami bezbożnych szkół publicznych?

– Jeśli twój kościół ignoruje choć jedno z Dziesięciu Przykazań, to jest on kościołem odszczepieńczym.

– Jeśli twój kościół nie ostrzega cię przed kwasem faryzeuszy, to możesz równie dobrze należeć do synagogi szatana.

Jeśli twój kościół głosi mieszanie ras, to jest on kościołem odszczepieńczym. „I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców” – Neh 9:2.  „…córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych” – Neh 10:30. „Gdy usłyszeli to prawo, odłączyli od Izraela wszelką cudzoziemszczyznę” – Neh 13:3. Takie jest Prawo Boże: żadnego mieszania ras. Odwrotność jest prawem człowieka, doktrynami ludzi: modernizm, talmudyzm, liberalizm. Zob też 1 Król 8:52-53, Kapł 20:24; Powt 32:8-12; Ezd 6:20,21; Ezd 9:1-3.

– Jeśli twój kościół naucza „teologii wyzwolenia”, to jest on pełen apostazji antychrysta.

– Jeśli twój kościół naucza, że tylko wiara cię zbawi, to on uczy apostazji. „Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?” – Jakub 2:14. „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” – Jakub 1:22.

– Jeśli twój kościół uczy, że aborcja jest do przyjęcia, to jest on w stanie apostazji. „I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grze-chu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” – Mat 18:5-6. Czy aborcja nie uniemożliwia ma-luczkim być przyjętym przez Niego?

– Jeśli twój kościół nie naucza objawienia proroctwa, to jest on w stanie apostazji.

Jeśli chodzi o „teologię wyzwolenia”, musimy przytoczyć kilka cennych cytatów:

Teolodzy wyzwolenia pokazują niepokojące podwójne standardy. Mimo że są zrozumiale krytyczni wobec prawicowych dyktatur (które w uproszony sposób zrównują z kapitalizmem), ich milczenie o niekiedy wyraźnym wsparciu lewicowych dyktatur: Kuba, Nikaragua, Europa wschodnia, Związek Sowiecki i marksistowskie dyktatury w Afryce) stawia poważne pytania o ich zaangażowanie w demokrację„. – Ronald Nash, Teologia wyzwolenia [Liberation Theology], s. 7.

Bóg działa poprzez rewolucję marksistowską żeby połączyć wszystkich ludzi” – Emilio Castro, sekretarz generalny, Światowa Rada Kościołów.

Biblia uczy komunizmu.” – Jose Miranda, Marks i Biblia [Marx and the Bible].

Teologia wyzwolenia zrobiła więcej w promowaniu zmian rewolucyjnych w Ameryce Łacińskiej niż mogły osiągnąć wszystkie miliony książek o marksizmie” – Fidel Castro.

Było to więc najbardziej odpowiednie żeby Światowa Rada z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, i pod przywództwem laureata Leninowskiej Nagrody Pokojowej i pastora ze Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego, Eugene Carsona Blake’a, pokieruje ruchu teologii wyzwolenia pośród religii protestanckich pod koniec lat 1960” – William McIlhany, Teologia wyzwolenia [Liberation Theology], s. 21.

Rzeczywiście „doktryny diabłów”.

Za jak wiele z tych naruszeń odpowiada twój kościół? Powyższa lista mogłaby zająć kilka stron. Nie chcę dręczyć czytelnika tysiącami pretensji. Chcę tylko pokazać jak głęboko ustanowił się ten stan apostazji, i jak daleko odeszliśmy od prawdziwego chrześcijaństwa biblijnego. Najbardziej zdecydowanie zastąpiliśmy Prawo Boże „doktrynami ludzi”, żebyśmy teraz mieli nie tylko żydowskich faryzeuszy, ale i katolickich faryzeuszy, luterańskich faryzeuszy, episkopalnych faryzeuszy, a nawet hinduistycznych i muzułmańskich faryzeuszy. Wydaje się być sprawą ludzkiego biegu wydarzeń, że mając wystarczająco dużo czasu, kapłaństwo każdej religii staje się egoistyczne i skorumpowane.

Pamiętajmy, że wszystkie te rzeczy przepowiedział wasz Bóg, wasz Król i wasi słudzy, apostołowie.

Powinno być bardzo upokarzające kiedy zdajesz sobie sprawę, że twój Bóg tak dobrze zna Twoje skłonności. On zna naszą pychę i naszą arogancję. On wie, że jesteś uparty i nieposłuszny. On wcześniej powiedział nam jak będziemy błądzić i przyjmiemy złe jako dobre (liberalizm), i dobre jako złe (relatywizm moralny). Jak odrzucimy Jego Prawo na rzecz własnych opinii. Jak będziemy się kierować raczej naszą żądzą niż przyjmować Jego błogosławieństwa. Jak będziemy odrzucać Jego autorytet. Jak będziemy odrzucać Jego przywództwo i ojcostwo. Jak zupełnie źle będziemy go rozumieć. Wszystkie te rzeczy są skutkiem naszego popadania w niełaskę. A jeszcze, pomimo tego wszystkiego, On mówi, że nie opuści nas całkowicie. Zlituje się nad nami jeśli tylko skruszymy się i będziemy przestrzegać Jego Prawa. Ten liczący 6.000 lat okres próbny jest Jego pokazem dla nas jak nędzni stajemy się bez Niego, bo On jest naszym jedynym źródłem ŻYCIA. Jeśli w ogóle, jest to pokaz jak bardzo nas kocha, że znosi nas przez tak długo i z tak małą naszą wdzięcznością.

Ale okres próbny niedługo się zakończy. Nadchodzi wielka apostazja.

Wyżej wymienione naruszenia są naruszeniami odszczepieńczego chrześcijaństwa. Świecki świat jest jeszcze gorszy:

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga” – 2 Tym 3:1-4.

Czy to brzmi jak „pokolenie ja”: luzaków, raperów, durniów, narkomanów? I nie zapominaj o dobrze wykształconych ateistach i agnostykach, którzy wszystko wiedzą. Do 1950 nikt nie wyobrażał sobie żeby nasze społeczeństwo stało się tak nierozwinięte. A potem powrót do lewych chrześcijan: „Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń” – 2 Tym 3:5.

Społeczeństwo jest w stanie zapaści. Panują ignorancja i arogancja. Dzieci szaleją przeciwko machinie. Matki nie mają czasu dla swoich dzieci. Małżonkowie nie mają czasu dla rodziny. TV i filmy stają się coraz bardziej chore i mizerne. Politycy i chciwi kupują sobie biednych, okradają produktywnych i szydzą z pracowitych. Nastolatki są niewolnikami narkotyków, samotności, alienacji i konfuzji, a ich wskaźnik samobójstw ciągle wspina się z materializmem naszego wieku. Konsumenci są niewolnikami długu. Gwałt jest jak nowy sport na kampusie. Oszustwa są powszechne. Faktycznie duchem wieku jest materializm, satanistycznie zainspirowany materializm, który uważa się za oświecenie i tolerancję. W rzeczywistości jest to śmierć i podatki. Nasze wartości wywrócono do góry nogami. Po cichu, stopniowo i ukradkiem ten materializm przejął całą planetę, i nawet ci którzy uważają się za religijnych są tak samo winni jak nie religijni. To tylko kwestia stopnia. Ignorujemy Prawo Boże na własne ryzyko, a najbardziej niebezpieczne czasy są tuż przed nami.

Powinno być bardzo upokarzające by zrozumieć, że Bóg wybrał proroków żeby spisali dokładnie jak będziemy błądzić. To pokazuje, że jesteśmy tak przewidywalni w naszym odstępstwie, tak słabi, tak próżni, tak głupi – dokładnie jak Adam i Ewa w raju. Oni też myśleli, że byli zbyt inteligentni by dać się oszukać do samozniszczenia. Teraz wiemy o nich więcej. Ale czy wiemy więcej o sobie samych?

Pastor Eli James

Tłum. Ola Gordon

http://www.anglo-saxonisrael.com/content/great-apostasy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *