Strona główna > Polska > Uwaga inwazja: kolejny żyd chce do Polski.

Uwaga inwazja: kolejny żyd chce do Polski.

Avram Grant stara się o polskie obywatelstwo

Avram Grant, były szko­le­nio­wiec m.​in. Chel­sea Lon­dyn, West Ham Uni­ted i re­pre­zen­ta­cji Izra­ela ma za­miar ubie­gać się o pol­ski pasz­port. W taki spo­sób chce uho­no­ro­wać swo­je­go zmar­łe­go ojca, Meira, który był pol­skim Żydem.

gra2

Avram Grant Foto: Reuters

– Zbie­ra­my od­po­wied­nie do­ku­men­ty, ale nie lubię mówić o rze­czach nie­do­ko­na­nych. To wciąż nic pew­ne­go. Mam wiel­ki sza­cu­nek i sen­ty­ment do Pol­ski. Je­stem tu czę­sto. Myślę, że mój oj­ciec chciał­by, abym miał pol­ski pasz­port. Tutaj się uro­dził i żył. W ten spo­sób mógł­bym oddać mu cześć – po­wie­dział “Fak­to­wi “Grant.

Szko­le­nio­wiec, wy­kła­dow­ca i do­rad­ca Ro­ma­na Abra­mo­wi­cza nie­mal co roku jest w Pol­sce – ma tu wielu przy­ja­ciół. Kil­ku­krot­nie był na Mar­szu Ży­wych w Oświę­ci­miu upa­mięt­nia­ją­cym ofia­ry Ho­lo­cau­stu. Wiele lat szu­kał w Mła­wie śla­dów swo­ich przod­ków. Gdyby w pasz­por­cie miała po­ja­wić się pol­ska pi­sow­nia imie­nia i na­zwi­ska słyn­ne­go tre­ne­ra to za­miast Avra­ma Gran­ta na do­ku­men­cie wid­niał­by Avra­ham Gra­nat – rze­czy­wi­ste na­zwi­sko jego rodu.

Grant prze­by­wał w Pol­sce od piąt­ku do wtor­ku. Był m.​in. na ślu­bie swo­je­go ko­le­gi, agen­ta pił­kar­skie­go, Je­rze­go Kopca. – Pięk­ny ślub, mnó­stwo gości. Byłem już na we­se­lach w wielu kra­jach. W Pol­sce ba­wi­cie się hucz­nie, do bia­łe­go rana. Nie piję, ale inni sobie nie ża­ło­wa­li – żar­to­wał Grant.

Źródło: http://gazetawarszawska.com/2013/07/17/uwaga-kolejny-zyd-chce-do-polski/

Data publikacji: 17.07.2013

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.