Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > To nie Bóg ale anty-Kościół jest antynarodowy i antypolski

To nie Bóg ale anty-Kościół jest antynarodowy i antypolski


Z polskiego narodowego punktu widzenia, z punktu widzenia interesu Państwa Polaków,  — należy żałować, że żydo-bolszewia okresu PRL (1944-56) nie zlikwidowała Kościoła w Polsce   — przynajmniej w takim zakresie, jak miało to miejsce w Czechosłowacji po 1948r.

Być może udałoby się wtedy nie dopuścić do demontażu i powolnej likwidacji państwa i narodu po roku 1980, — a może nawet nie byłoby „sierpnia 1980”,czyli żydowskiej rebelii Solidarności.

Okazuje się jednak, że żydo-bolszewia wcale nie miała takiego zamiaru.

Owszem, urządzano procesy księżom, niektórych mordowano, — ale była to raczej walka o rząd dusz nad Polakami między żydo-bolszewią a hierarchią Kościoła

Poza tym,  kierująca się w stosunku do Polaków nienawiścią żydo-bolszewia uderzała w to, z czym naród się utożsamiał,   — a przede wszystkim, co stanowiło w odczuciu Polaków narodową wspólnotę.

A katolicyzm był przecież i jest nadal religią większości Polaków.

[Bo Polacy w większości, …  jakimś… sposobem   …dalej myślą, a nawet wierzą, że ten posoborowy żydo-kościół jest Kościołem Katolickim… — po to sięgnięto po Wojtyłę  — emjot]

Ilu zna, a ilu analizuje fakt,

—  że żydowska zbrodniarka, L. Bristiger, — nawróciła się w Laskach dzięki siostrom franciszkankom służebnicom Krzyża?

Że na cmentarzu w tych samych Laskach   —  obok innych antypolskich Żydów —  spoczął żydowski premier IIIRP, T. Mazowiecki,

—  który popierał uwięzienie bpa Cz.Kaczmarka w 1951 r. przez żydo-bolszewię PRL.

Czy jest w tym przejaw katolickiego miłosierdzia hierarchii Kościoła, czy wyraz zrozumienia wspólnoty celów syjonistycznego, —  a przede wszystkim antypolskiego, żydostwa i Kościoła w podporządkowywaniu sobie słowiańskiego narodu?

W 1954 r. żydo-bolszewia powołała Akademię Teologii Katolickiej (dzisiaj UKSW).

A.Olechowski

Wypada tu przypomnieć,   —  że w murach tej uczelni, w 1997 r. – nosiła jeszcze nazwę ATK i miała prawa kościelne ! —   znalazło swoje lokum Studium Generale Europa (SGE),   —  nowoczesna, kosmopolityczna, europejska idea i inicjatywa polityczna.

—  Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.

Dyrektorem generalnym SGE został nie byle, kto, bo sam Andrzej Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział:

—  „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. —  To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Wśród prelegentów i wykładowców SGE znalzały się takie znakomitości jak:

 • Leszek Balcerowicz,
 • Hanna Gronkiewicz – Waltz,
 • Lena Kolarska – Bobińska,
 • Leszek Kołakowski,
 • Tadeusz Mazowiecki,
 • Krzysztof Michalski,
 • Andrzej Olechowski,
 • Aleksander Smolar,
 • Hanna Suchocka,
 • Jerzy Szacki,
 • Andrzej Zoll,
 • bp Józef Życiński.

W ramach SGE wykłady prowadzili także księża,   —  ma się rozumieć, że w duchu europejskiego internacjonalizmu otwartych społeczeństw.

W murach tej szacownej katolickiej uczelni pracowano także nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997 r.

—  A nad treścią zapisów pracowali żydowscy i „niemieccy” agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy”

—  zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r.

 • przez władze ATK,
 • Fundację ATK,
 • Fundację Konrada Adenauera.
 • Sympozjum  miało także wsparcie —  Międzynarodowego Funduszu Walutowego,   —  agendy światowych lichwiarzy.

Referowali tam:

 • ks. prof. Helmut Juros z ATK,
 • dr H. Suchocka, była premier RP,
 • dr T. Syryjczyk, poseł RP
 • oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

1965r. „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie …”

Pamiętny list biskupów polskich do biskupów niemieckich został napisany w trakcie obrad SVII – soboru zdominowanego przez anglosaską żydo-masonerię.

—  Dlaczego  identycznego listu nie skierowano do biskupów prawosławnych w ZSRR?

Zwłaszcza, że bolszewiccy Żydzi na terenach przejętych przez ZSRR wymordowali znacznie mniej Polaków niż III Rzesza?

List biskupów polskich z 1965 r. —  był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu.

Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR,   —  czyli gwaranta gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego

—   i jednoczesne uruchomienie całego procesu polityki roszczeń terytorialnych – nazywanych roszczeniami majątkowymi – obywateli NRF względem Polski,   —  a dzisiaj także względem Polaków.

Bliższa obserwacja procesu roszczeń wskazuje jednoznacznie,   —  że był on i jest sterowany przez Żydów z NRF

– dążenie do likwidacji Polski to stały element żydowskiej polityki obecnej w Wersalu 1918 r. i na konferencjach pokojowych okresu II wojny światowej.

I właśnie tej polityce Kościół w Polsce otworzył szeroko drzwi w 1965 r.

 

Ukoronowaniem tej polityki, ukoronowaniem otwarcia granic Polski na likwidację narodowej gospodarki przez żydowski kapitał z NRF (i z USA) —  była msza pojednania w Krzyżowej w 1989 r. 

Myślą przewodnią homilii wygłoszonej przez biskupa opolskiego, A. Nossola, były słowa:

—   „Iść razem – pojednani w prawdzie i miłości”.

Dokąd to pojednanie nas zawiodło, jakie korzyści odnieśliśmy, tłumaczyć chyba nie ma potrzeby – każdy widzi, że polski przemysł zastąpiły niemieckie montownie.

Czy tak winno wyglądać pojednanie w duchu katolickim, pojednanie potomków ofiar z potomkami katów?

—  Media kościelna i żydo-media ogłosiły wielki sukces polityki pojednania.

Dzięki niej Niemcy stały się naszym oficjalnym mentorem politycznym i w nagrodę wprowadziły Polskę do UE.

Integracja europejska była także celem polityki JPII i Watykanu,  —   pod którego auspicjami w 1989 r.,

—  w trakcie obrad „okrągłego stołu”   —  w klasztorze o. jezuitów w Warszawie,   —  odbyła się konferencja n/t wspierania procesów integracji przez księży.

I tak oto, za sprawą polityki Kościoła oraz żydo-reżimowych władz w Polsce,

—  Niemcy stawały się przyjacielem Polski, a Rosję sytuowano pozycji głównego wroga Polski i Polaków.

Żydzi walczą z PRL.   —  Październik 1979, Warszawa,   —  głodówka członków KOR w kościele św. Krzyża. 

Z przodu od lewej: Antoni Macierewicz, Adam Michnik, ksiądz Stanisław Małkowski, Jacek Kuroń, Kazimierz Wóycicki, z tyłu siedzą: Konrad Bieliński, Mariusz Wilk, Kazimierz Janusz.

W   latach 1970. Kościół podjął współpracę z żydowską V kolumną w Polsce, —  m.in. z KOR,  —   ale także z syjonistami z USA.

W 1977 r. w kościele św. Marcina w Warszawie miała miejsce głodówka – protest opozycji demokratycznej, —  czyli Żydów demontujących PRL.

W głodówce uczestniczyli m.in. —  Bohdan Cywiński, o. Aleksander Hauke-Ligowski, Henryk Wujec, Stanisław Barańczak, Ozjasz Szechter, Kazimierz Świtoń.

—  Funkcję rzecznika prasowego głodujących pełnił Tadeusz Mazowiecki.

Tak się jakoś dziwnie składa,  —   iż kościół św. Marcina pełni funkcję kościoła rektorskiego tych samych sióstr franciszkanek służebnic Krzyża, —  które pomogły w nawróceniu L. Bristiger (?).

W latach 1980. Kościół był pośrednikiem między CIA a żydowską Solidarnością,   —  której przekazywał pieniądze, papier, sprzęt poligraficzny, radiostacje itp. urządzenia.

To zdjęcie nie wymaga podpisu, ani komentarza.

W 1984 r. na polecenie żydo-bolszewickiej junty gen. Jaruzelskiego, która objęła władzę w wyniku rewolty Solidarności utworzonej agenturalnie z elementów żydowskiej V kolumny,   —  zamordowano ks. J. Popiełuszko.

—  Mord był okrutny.   —  W trakcie tortur wyrwano ks. Jerzemu język.

Ale to nie ks. Jerzy został jako męczennik świętym Kościoła.

Świętym został JPII, —  który od 1978r. torował drogę żydowskiemu kapitalizmowi i Międzynarodowemu Żydowi do Europy środkowej, do przejęcia Polski.

Pytanie tylko czyim Bogiem jest Bóg,   —  który w 2003 r. kazał powiedzieć kard. J. Glempowi:

—  „Wierzę, że taka jest wola Boża, że Bóg chce, abyśmy weszli do wspólnej Europy.   —  Byłoby źle, gdyby tak się nie stało. —  Wierzę, że to jest Boży zamysł.”.

Już po dziewięciu latach było widać,   —  że Bóg kardynała Glempa, ale także Bóg  śp.   abp   „Życińskiego”  i   Jana   Pawła II, abp H.Muszyńskiego i innych

– no, a jaki to Kościół ? — wspierał „wejście” Unii Europejskiej do Polski w celu deprawacji społeczeństwa, niszczenia gospodarki kraju, relatywizacji zasad wiary, ekumenizacji, itp. wymysłów anty-Kościoła.

To wszystko w myśl sławnego już zdania JPII wypowiedzianego w 1978r .

—  „ Nie lękajcie się”,

—  które wzmocnił w 1991 r. mówiąc

—  „Polska ma przed sobą wielką europejską przyszłość”.

Czy warto bronić Kościoła, którego hierarchowie —  jednemu syjoniście wyśpiewywali Bogurodzicę w czasie uroczystości z okazji objęcia urzędu prezydenta w 2010 r.,   —  a drugiego, bardziej radykalnego syjonistę chowali w wawelskiej krypcie?

Czy warto bronić Kościoła, którego hierarchowie nawołują do udziału w wyborach władz,   —  a więc do udzielenia politycznej legitymacji syjonistycznym kolaborantom Międzynarodowego Żyda?

Czy można bronić Kościoła,   —  którego duchowni błogosławią wojskowym misjom polskich żołnierzy w Iraku, w Afganistanie, w interesie terrorystycznej polityki Międzynarodowego Żyda z Waszyngtonu?

Czy można bronić Kościoła,  —   którego Episkopat udzielił duchowego wsparcia żydo-rebelii na Ukrainie?

Wszystkie istniejące w Polsce organizacje, partie, ruchy, polityczne, organizacje nazywające siebie narodowymi,   —  które deklarują przywiązanie do instytucji Kościoła 

—  stają zatem świadomie na pozycjach antypolskich i antynarodowych.

Dariusz Kosiur

[Tytuł własny; zobacz: Bergoglio wezwał światowych przywódców do podpisania paktu klimatycznego w Paryżu |Polecam!   —  emjot]

24 Sierpień 2015

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/08/24/to-nie-bog-ale-kosciol-jest-antynarodowy-i-antypolski/

Wybrany Komentarz ze strony j.w.

Franz

24 Sierpień 2015 o 15:46

A teraz prosimy o liste kardynałów, biskupów oraz innych najwyższych rangą hierarchów kościoła którzy pozmieniali sobie nazwiska z żydowskich na polskie i udają Polaków, by od środka niszczyć Kościół Katolicki i jego wiernych.

Nie ma chyba takiej instytucji w naszym kraju na którą żydzi nie położyliby łapy, dlatego należy je odzyskać a nie niszczyć.

Która instytucja działa „dla dobra” narodu polskiego? Jest taka?

O działaniach antynarodowych purpuratych my wszyscy tu wiemy lecz nie możemy praktycznie nic zrobić.

Można taki sam artykuł napisać o działaniach służb specjalnych, wojska polskiego, mediów, partii politycznych, ambasad zagranicznych, uniwersytetów itd ponieważ karty rozdają tam żydzi i będzie to trwało tak długo aż nie pozbędziemy się tego pasożyta.

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2015/11/29/to-nie-bog-ale-anty-kosciol-jest-antynarodowy-i-antypolski/

Data publikacji: 29.11.2015


5 thoughts on “To nie Bóg ale anty-Kościół jest antynarodowy i antypolski

 1. Tylko że ten pasożyt już dziś pozbywa się nas z naszego kraju a niczego nie świadomi Polacy ten stan przyjęli za normę. Jednym z celów komunistów było zniszczenie Kościoła Katolickiego i ten cel w znacznej mierze osiągnęli dziś już Krk nie ma moralnej legitymacji do wywierania wpływu na społeczeństwo i nie sądzę by ją odzyskało.Uważam że ta instytucja powinna być rozwiązana a uczciwi księża a tacy też z pewnością są powinni się zająć działalnością na rzecz społeczeństwa w ramach stowarzyszeń. Ich praca będzie znacznie efektywniejsza.

 2. Jezus mówił, że prawda jest w synagodze szatana. Problem w tym, że oni ją odrzucili.Tu gdzie żyjemy jest tylko jeden prawdziwy Kościół, jest nim kośćiół walczący. A prawda o nim jest w Kościele Katolickim.

 3. Gdzie jest napisane że „Jezus powiedział,prawda jest w synagodze szatana”.jak można takie herezje napisać.

 4. Prawda to Jezus Chrystus – żydzi tę Prawdę odrzucili i odrzucają a ponieważ Bóg nigdy ich mimo to nie opuścił, pozostaje im chrzest krwi zamiast chrztu z wody. Nostradamus- żyd podaje, że nadchodzi II Holocaust narodu wybranego, jakoś mnie to nie dziwi.
  Parę lat temu główny rabin Rzymu tuż przed śmiercią powiedział, że naród nadaremnie oczekuje mesjasza, bowiem ten już przyszedł. Jest nim Jezus Chrystus. Po opublikowaniu tego w mediach, żydzi Jerozolimy wściekli się razem z rodziną rabina. Uznali, że na starość oszalał… Zatem pozostaje tylko chrzest krwi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *