Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > To nie Bóg ale anty-Kościół jest antynarodowy i antypolski

To nie Bóg ale anty-Kościół jest antynarodowy i antypolski

Z polskiego narodowego punktu widzenia, z punktu widzenia interesu Państwa Polaków,  — należy żałować, że żydo-bolszewia okresu PRL (1944-56) nie zlikwidowała Kościoła w Polsce   — przynajmniej w takim zakresie, jak miało to miejsce w Czechosłowacji po 1948r.

Być może udałoby się wtedy nie dopuścić do demontażu i powolnej likwidacji państwa i narodu po roku 1980, — a może nawet nie byłoby „sierpnia 1980”,czyli żydowskiej rebelii Solidarności.

Okazuje się jednak, że żydo-bolszewia wcale nie miała takiego zamiaru.

Owszem, urządzano procesy księżom, niektórych mordowano, — ale była to raczej walka o rząd dusz nad Polakami między żydo-bolszewią a hierarchią Kościoła

Poza tym,  kierująca się w stosunku do Polaków nienawiścią żydo-bolszewia uderzała w to, z czym naród się utożsamiał,   — a przede wszystkim, co stanowiło w odczuciu Polaków narodową wspólnotę.

A katolicyzm był przecież i jest nadal religią większości Polaków.

[Bo Polacy w większości, …  jakimś… sposobem   …dalej myślą, a nawet wierzą, że ten posoborowy żydo-kościół jest Kościołem Katolickim… — po to sięgnięto po Wojtyłę  — emjot]

Ilu zna, a ilu analizuje fakt,

—  że żydowska zbrodniarka, L. Bristiger, — nawróciła się w Laskach dzięki siostrom franciszkankom służebnicom Krzyża?

Że na cmentarzu w tych samych Laskach   —  obok innych antypolskich Żydów —  spoczął żydowski premier IIIRP, T. Mazowiecki,

—  który popierał uwięzienie bpa Cz.Kaczmarka w 1951 r. przez żydo-bolszewię PRL.

Czy jest w tym przejaw katolickiego miłosierdzia hierarchii Kościoła, czy wyraz zrozumienia wspólnoty celów syjonistycznego, —  a przede wszystkim antypolskiego, żydostwa i Kościoła w podporządkowywaniu sobie słowiańskiego narodu?

W 1954 r. żydo-bolszewia powołała Akademię Teologii Katolickiej (dzisiaj UKSW).

A.Olechowski

Wypada tu przypomnieć,   —  że w murach tej uczelni, w 1997 r. – nosiła jeszcze nazwę ATK i miała prawa kościelne ! —   znalazło swoje lokum Studium Generale Europa (SGE),   —  nowoczesna, kosmopolityczna, europejska idea i inicjatywa polityczna.

—  Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.

Dyrektorem generalnym SGE został nie byle, kto, bo sam Andrzej Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział:

—  „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. —  To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Wśród prelegentów i wykładowców SGE znalzały się takie znakomitości jak:

 • Leszek Balcerowicz,
 • Hanna Gronkiewicz – Waltz,
 • Lena Kolarska – Bobińska,
 • Leszek Kołakowski,
 • Tadeusz Mazowiecki,
 • Krzysztof Michalski,
 • Andrzej Olechowski,
 • Aleksander Smolar,
 • Hanna Suchocka,
 • Jerzy Szacki,
 • Andrzej Zoll,
 • bp Józef Życiński.

W ramach SGE wykłady prowadzili także księża,   —  ma się rozumieć, że w duchu europejskiego internacjonalizmu otwartych społeczeństw.

W murach tej szacownej katolickiej uczelni pracowano także nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997 r.

—  A nad treścią zapisów pracowali żydowscy i „niemieccy” agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy”

—  zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r.

 • przez władze ATK,
 • Fundację ATK,
 • Fundację Konrada Adenauera.
 • Sympozjum  miało także wsparcie —  Międzynarodowego Funduszu Walutowego,   —  agendy światowych lichwiarzy.

Referowali tam:

 • ks. prof. Helmut Juros z ATK,
 • dr H. Suchocka, była premier RP,
 • dr T. Syryjczyk, poseł RP
 • oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

1965r. „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie …”

Pamiętny list biskupów polskich do biskupów niemieckich został napisany w trakcie obrad SVII – soboru zdominowanego przez anglosaską żydo-masonerię.

—  Dlaczego  identycznego listu nie skierowano do biskupów prawosławnych w ZSRR?

Zwłaszcza, że bolszewiccy Żydzi na terenach przejętych przez ZSRR wymordowali znacznie mniej Polaków niż III Rzesza?

List biskupów polskich z 1965 r. —  był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu.

Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR,   —  czyli gwaranta gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego

—   i jednoczesne uruchomienie całego procesu polityki roszczeń terytorialnych – nazywanych roszczeniami majątkowymi – obywateli NRF względem Polski,   —  a dzisiaj także względem Polaków.

Bliższa obserwacja procesu roszczeń wskazuje jednoznacznie,   —  że był on i jest sterowany przez Żydów z NRF

– dążenie do likwidacji Polski to stały element żydowskiej polityki obecnej w Wersalu 1918 r. i na konferencjach pokojowych okresu II wojny światowej.

I właśnie tej polityce Kościół w Polsce otworzył szeroko drzwi w 1965 r.

 

Ukoronowaniem tej polityki, ukoronowaniem otwarcia granic Polski na likwidację narodowej gospodarki przez żydowski kapitał z NRF (i z USA) —  była msza pojednania w Krzyżowej w 1989 r. 

Myślą przewodnią homilii wygłoszonej przez biskupa opolskiego, A. Nossola, były słowa:

—   „Iść razem – pojednani w prawdzie i miłości”.

Dokąd to pojednanie nas zawiodło, jakie korzyści odnieśliśmy, tłumaczyć chyba nie ma potrzeby – każdy widzi, że polski przemysł zastąpiły niemieckie montownie.

Czy tak winno wyglądać pojednanie w duchu katolickim, pojednanie potomków ofiar z potomkami katów?

—  Media kościelna i żydo-media ogłosiły wielki sukces polityki pojednania.

Dzięki niej Niemcy stały się naszym oficjalnym mentorem politycznym i w nagrodę wprowadziły Polskę do UE.

Integracja europejska była także celem polityki JPII i Watykanu,  —   pod którego auspicjami w 1989 r.,

—  w trakcie obrad „okrągłego stołu”   —  w klasztorze o. jezuitów w Warszawie,   —  odbyła się konferencja n/t wspierania procesów integracji przez księży.

I tak oto, za sprawą polityki Kościoła oraz żydo-reżimowych władz w Polsce,

—  Niemcy stawały się przyjacielem Polski, a Rosję sytuowano pozycji głównego wroga Polski i Polaków.

Żydzi walczą z PRL.   —  Październik 1979, Warszawa,   —  głodówka członków KOR w kościele św. Krzyża. 

Z przodu od lewej: Antoni Macierewicz, Adam Michnik, ksiądz Stanisław Małkowski, Jacek Kuroń, Kazimierz Wóycicki, z tyłu siedzą: Konrad Bieliński, Mariusz Wilk, Kazimierz Janusz.

W   latach 1970. Kościół podjął współpracę z żydowską V kolumną w Polsce, —  m.in. z KOR,  —   ale także z syjonistami z USA.

W 1977 r. w kościele św. Marcina w Warszawie miała miejsce głodówka – protest opozycji demokratycznej, —  czyli Żydów demontujących PRL.

W głodówce uczestniczyli m.in. —  Bohdan Cywiński, o. Aleksander Hauke-Ligowski, Henryk Wujec, Stanisław Barańczak, Ozjasz Szechter, Kazimierz Świtoń.

—  Funkcję rzecznika prasowego głodujących pełnił Tadeusz Mazowiecki.

Tak się jakoś dziwnie składa,  —   iż kościół św. Marcina pełni funkcję kościoła rektorskiego tych samych sióstr franciszkanek służebnic Krzyża, —  które pomogły w nawróceniu L. Bristiger (?).

W latach 1980. Kościół był pośrednikiem między CIA a żydowską Solidarnością,   —  której przekazywał pieniądze, papier, sprzęt poligraficzny, radiostacje itp. urządzenia.

To zdjęcie nie wymaga podpisu, ani komentarza.

W 1984 r. na polecenie żydo-bolszewickiej junty gen. Jaruzelskiego, która objęła władzę w wyniku rewolty Solidarności utworzonej agenturalnie z elementów żydowskiej V kolumny,   —  zamordowano ks. J. Popiełuszko.

—  Mord był okrutny.   —  W trakcie tortur wyrwano ks. Jerzemu język.

Ale to nie ks. Jerzy został jako męczennik świętym Kościoła.

Świętym został JPII, —  który od 1978r. torował drogę żydowskiemu kapitalizmowi i Międzynarodowemu Żydowi do Europy środkowej, do przejęcia Polski.

Pytanie tylko czyim Bogiem jest Bóg,   —  który w 2003 r. kazał powiedzieć kard. J. Glempowi:

—  „Wierzę, że taka jest wola Boża, że Bóg chce, abyśmy weszli do wspólnej Europy.   —  Byłoby źle, gdyby tak się nie stało. —  Wierzę, że to jest Boży zamysł.”.

Już po dziewięciu latach było widać,   —  że Bóg kardynała Glempa, ale także Bóg  śp.   abp   „Życińskiego”  i   Jana   Pawła II, abp H.Muszyńskiego i innych

– no, a jaki to Kościół ? — wspierał „wejście” Unii Europejskiej do Polski w celu deprawacji społeczeństwa, niszczenia gospodarki kraju, relatywizacji zasad wiary, ekumenizacji, itp. wymysłów anty-Kościoła.

To wszystko w myśl sławnego już zdania JPII wypowiedzianego w 1978r .

—  „ Nie lękajcie się”,

—  które wzmocnił w 1991 r. mówiąc

—  „Polska ma przed sobą wielką europejską przyszłość”.

Czy warto bronić Kościoła, którego hierarchowie —  jednemu syjoniście wyśpiewywali Bogurodzicę w czasie uroczystości z okazji objęcia urzędu prezydenta w 2010 r.,   —  a drugiego, bardziej radykalnego syjonistę chowali w wawelskiej krypcie?

Czy warto bronić Kościoła, którego hierarchowie nawołują do udziału w wyborach władz,   —  a więc do udzielenia politycznej legitymacji syjonistycznym kolaborantom Międzynarodowego Żyda?

Czy można bronić Kościoła,   —  którego duchowni błogosławią wojskowym misjom polskich żołnierzy w Iraku, w Afganistanie, w interesie terrorystycznej polityki Międzynarodowego Żyda z Waszyngtonu?

Czy można bronić Kościoła,  —   którego Episkopat udzielił duchowego wsparcia żydo-rebelii na Ukrainie?

Wszystkie istniejące w Polsce organizacje, partie, ruchy, polityczne, organizacje nazywające siebie narodowymi,   —  które deklarują przywiązanie do instytucji Kościoła 

—  stają zatem świadomie na pozycjach antypolskich i antynarodowych.

Dariusz Kosiur

[Tytuł własny; zobacz: Bergoglio wezwał światowych przywódców do podpisania paktu klimatycznego w Paryżu |Polecam!   —  emjot]

24 Sierpień 2015

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/08/24/to-nie-bog-ale-kosciol-jest-antynarodowy-i-antypolski/

Wybrany Komentarz ze strony j.w.

Franz

24 Sierpień 2015 o 15:46

A teraz prosimy o liste kardynałów, biskupów oraz innych najwyższych rangą hierarchów kościoła którzy pozmieniali sobie nazwiska z żydowskich na polskie i udają Polaków, by od środka niszczyć Kościół Katolicki i jego wiernych.

Nie ma chyba takiej instytucji w naszym kraju na którą żydzi nie położyliby łapy, dlatego należy je odzyskać a nie niszczyć.

Która instytucja działa „dla dobra” narodu polskiego? Jest taka?

O działaniach antynarodowych purpuratych my wszyscy tu wiemy lecz nie możemy praktycznie nic zrobić.

Można taki sam artykuł napisać o działaniach służb specjalnych, wojska polskiego, mediów, partii politycznych, ambasad zagranicznych, uniwersytetów itd ponieważ karty rozdają tam żydzi i będzie to trwało tak długo aż nie pozbędziemy się tego pasożyta.

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2015/11/29/to-nie-bog-ale-anty-kosciol-jest-antynarodowy-i-antypolski/

Data publikacji: 29.11.2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *