Strona główna > Bez kategorii > Talmud źródłem polskiego prawa aborcyjnego

Talmud źródłem polskiego prawa aborcyjnego

Źródło: http://gazetawarszawska.com/2012/12/18/talmud-zrodlem-polskiego-prawa-aborcyjnego/

Data publikacji: 18.12.2012

Talmud-medium

 

Przerywanie ciąży

Sprawa przerywania ciąży wywołuje zupełnie inne niż w przy­padku antykoncepcji problemy natury halachicznej. Istnieje generalna zgoda co do tego, że zabicie płodu nie stanowi mor­derstwa, aczkolwiek co najmniej jeden autorytet rabiniczny próbuje te sprawy łączyć41. Wszyscy halachiści uważają przer­wanie ciąży za czyn w normalnych okolicznościach zakazany, nie ma jednak wśród nich jednomyślności co do istoty tego zakazu ani też jego pochodzenia — czy jest biblijny, czy rabi­niczny.

Różne ujęcie zagadnienia dopuszczalności przerwania ciąży, nawet gdy istnieją wskazania medyczne, ma swoje źródło prze­de wszystkim w niejednakowej interpretacji istoty tego zakazu. Przyjęto zasadę, że gdy dalsze utrzymywanie ciąży zagraża życiu matki, można — dla jej ratowania — płód usunąć.

Niektóre autorytety podciągają pod tę zasadę również kwestię zdrowia psychicznego matki, a mianowicie przypadek, w którym uro­dzenie dziecka mogłoby ją popchnąć do samobójstwa z rozpa­czy. Jeszcze inni rozszerzają to na sytuację, gdy kobieta karmi piersią i wskutek nowej ciąży pokarm znika, co stwarza zagro­żenie życia dla karmionego niemowlęcia. Nieliczni natomiast posuwają się jeszcze dalej, uważając zabieg za dozwolony na­wet przy braku zagrożenia życia kobiety, gdy ciąża powoduje poważne dolegliwości i silny ból. Z takim tolerancyjnym sta­nowiskiem  nie  zgadzają się pozostali  halachiści, aczkolwiek nie protestują przeciwko usunięciu płodu, przeprowadzonemu w okresie pierwszych czterdziestu dni albo nawet trzech mie­sięcy ciąży, gdy wspomniane wyżej okoliczności mają miejsce albo gdy dziecko ma się urodzić zdeformowane42. Cechą wspól­ną tych rozbieżnych poglądów jest troska o zdrowie matki i szczególny nacisk, aby przerywanie ciąży odbywało się, w mia­rę możliwości, w jej początkowym okresie.

 

Rozdział 9. Rytuał w życiu: życie seksualne, małżeństwo i starość

1  Jad: Iszut 1:1—4.

2  Szulchan Aruch: Ewen ha-Ezer 21:1—6.

3  Md. 22:1—19.

4  Md. 23, Tosefot do TB Sidda 13a i Nachmanides adloc. Zagadnienie na­
sienia kobiecego poruszone jest szerzej u D.M. Feldmana, Marital Relations,
Birth Control and Aboration in Jewish Law, Nowy Jork, 1974, rozdz. 7.

5  Zohar l:188a.

Szulchan Aruch: Ewen ha- Ezer 23.

7 Kpł 18:22, 20:13, Szulchan Aruch: Ewen ha-Ezer 24 i Bajit Chadasz do Tur ad loc.

8  Szulchan Aruch: Ewen ha-Ezer 20:2.

9 TB Jewamot 63b, Szulchan Aruch: Ewen ha-Ezer 1:1.

1110           iMBIDd. 1:3—4 i Turei Zahaw adloc. ibid. 1:5,8.

11111   Tosefot do TB Gittin 41b, Rabbenu Nissim o Alfasi do TB Kidduszin 41a.

12     TB Kidduszin 12b.

13     Lemticus Rabba 8:1.

14    Ci. J. Trachtenberg, Jewish Magie and Superstition, Nowy Jork 1970,
s. 173.

15     J.D. Eisenstein, OtzarDinum u-Minhagim, Nowy Jork, 1917, s. 428.

16    SzulchanAruch: Ewen ha-Ezer 64:1, TB Berachot54b.

17    J. Werdiger, Edut Le-Yisrael, Bnei-Braq, 1965, s. 6.

18     TJ Bikkurim 3:3; TB Jewamot 63b, Werdiger op. cit., s. 7, cytujący Ma-
harama Mintza.

” TB Eruwim 18b, Pirkei de R. Eliezer 12.

20     Isserles w Szulchan Aruch: Jore Dea 319:3, Bet Szmuel do Ewen ha-Ezer
30:5, respons Chatam Sofer do Ewen ha-Ezer nr 98, respons Ketaw Sofer do
idem. nr 47.

21     Mordechaj o Kidduszin nr 488 Tosefot do TB Kidduszin 9a.

22     Szulchan Aruch: Ewen ha-Ezer 55:2, Bet Szmuel do idem. 55:1.

23     TB Nedarim 20b i Rabbenu Nissim ad loc. Tur: Ewen ha-Ezer 25, Orach
Chaim 240.

24     Szulchan Aruch ibid., TB Berachot 62a, TB Nedarim 20b. Tw /*/</.
23 Tur ibid. Szulchan Aruch ibid. z wariantami.

26     idem. cyt. TB Jewamot 20a.

27     Herman Wouk, This is My God, Nowy Jork, 1976, s. 141.

28     Szulchan Aruch idem. 25:2.

29     Nidda 7:4.

30     Szulchan Aruch idem. 25:5.

31     Kpł. 15:19—24, 18:19, 20:18.

32     Nidda 7:4.

” Szulchan Aruch: Orach Chaim 88.

34    Szulchan Aruch: Jore Dea 195, 196.

35     TB Nidda 3Ib.

36     Szulchan Aruch: Ewen ha-Ezer 23:1, TB Jewamot 34b.

37     R. Moses Feinstein, /grot Mosze: Ewen ha-Ezer nr 63.

38     jAM  Szel Szlomo o M Jewamot 1:8.

39     IB Jewamot 12b.

40     IgrotMosze, idem., t. 2 nr 17, R. Eliezer Waldenberg, CicE/iezer, t. 9, nr51.

41    R. Eliasz Mizraszi o Wj 21:22.

42     Dyskusję zawierającą różne poglądy znajdujemy w całości u D.M. Feld-
mana, op. cit., rozdz. 14i 15 oraz J.D. Bleicha, Contemporary Halakhic Problems,
Nowy Jork, 1977, r. 15.

43     Pwt 24:1.

44    Gittin 9:3.

45     Patrz na przykład I.J. Weiss, Minchat Yitzchak, t. 1, nr nr 102—103, gdzie
autor, czołowy halachista współczesny, dyskutuje na temat prawidłowej trans­
literacji literami hebrajskimi imion Louis i Rosę.

46    TB Kidduszin 13a.

47    Szulchan Aruch: Ewen ha-Ezer 119:6, 154.

48     Jad: Geruszin 2:20.

49    TB Berachot 8b.

50    Awot 5:21.

51           Kpł 19:32, Szulchan Aruch: Jore Dea 244:1.

52 Wj 19:12, Kpł 19:3, Szulchan Aruch. idem. 240:24 i TureiZahaw ad loc. » Ibid. 240.

54     Cf. Y. Grunewald, Kol-Bo al Ave/ut, Nowy Jork, 1065, s. 174.

55     Szulchan Aruch idem. 338.

56     Ibid. Siftei Kohen ad loc.
” Md. 329:3-5.

51 J.D. Bleich, op. dt. r. 16.

59 Szulchan Aruch idem. 352, 362.

« Ibid. 380-393.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.