Tag: polska interwencja na Ukrainie

Bujak: byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Donbasie

– Ukra­ina chce dzi­siaj eks­per­tów, ofi­ce­rów, bo bu­du­je armię, pro­wa­dzi wojnę. Był­bym za tym, żeby ta­kich ofi­ce­rów im po­słać. By­ło­by fan­ta­stycz­nie, gdyby pol­scy żoł­nie­rze wal­czy­li w Do­niec­ku. Wtedy po­ka­zu­je­my, że bu­du­je­my głę­bo­ki, trwa­ły, stra­te­gicz­ny so­jusz, który bę­dzie gwa­ran­tem bez­pie­czeń­stwa nie tylko na­sze­go, ale i  Eu­ro­py – po­wie­dział w „Kontr­wy­wia­dzie. Jeden

Polska potajemnie przerzuca na Ukrainę miliony dolarów

Według publicysty portalu „OpEd News” polskie linie lotnicze „LOT” potajemnie przewożą na Ukrainę duże kwoty „brudnych” pieniędzy. Ich dokładne przeznaczenie trudne jest do określenia ale dla autora artykułu jest oczywiste jedno a mianowicie to, że zwykli ludzie tych pieniędzy nie ujrzą a korupcja w ukraińskim rządzie będzie w dalszym ciągu

Noworosja – W Nikiszino zniszczono polskie siły specjalne

Nadeszła informacja, która może wywołać międzynarodowy rezonans. Dnia 8 grudnia nasi radiooperatorzy kilka razy przechwytywali rozmowy w języku polskim. W nocy na 9 grudnia, około 11 kilometrów od Nikiszino, siłami powstańców pospolitego ruszenia została zlikwidowana dywersyjno-rozpoznawcza grupa wroga w składzie 8 żołnierzy. Podczas szczegółowego sprawdzania trupów na odzieży odkryto naszywki