Strona główna > Bez kategorii > Szykanują w więzieniu Rafała Gawrońskiego, a na wolności jego rodzinę

Szykanują w więzieniu Rafała Gawrońskiego, a na wolności jego rodzinę

Źródło: http://rebeliantka.nowyekran.pl

Bardzo mi się nie podoba sytuacja blogera i dziennikarza Gawrońskiego. Jego wnioski penitencjarne nie są popierane przez zakład karny. Nadto uniemożliwia mu się opiekę nad nowo narodzonym synem.

Wielokrotnie pisałam już o przetrzymywanym w więzieniu blogerze i dziennikarzu Rafale Gawrońskim – ostatnio tutaj i tutaj. Ma on przebywać w więzieniu do połowy września z powodu rzekomego pomówienia samorządowców z Elbląga, w tym obecnego prezydenta Grzegorza Nowaczyka oraz z powodu kary grzywny 4900 zł, której Gawroński nie był w stanie – jako bankrut z powodu błędnych decyzji państwa – uiścić, a którą zamieniono na 49 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Wyroki wobec Gawrońskiego z Art. 212 kk są wątpliwe, a kara drastyczna (łącznie 6 miesięcy pozbawienia wolności). Podobnie kara 49 dni więzienia za grzywnę nieuiszczoną w związku ze zdarzeniem sprzed 15 lat jest niewątpliwie niezgodna z zasadą humanitaryzmu określoną w art. 4 kodeksu karnego wykonawczego.

Gawroński złożył – zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami – wnioski o przerwę w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jego adwokat pro bono złożył wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Kara ta polega – mówiąc potocznym językiem – na uwięzieniu w mieszkaniu z tzw. obrączką elektroniczną, umożliwiającą śledzenie, czy więzień nie oddala się z wyznaczonego mu miejsca.

Najbardziej zaawansowane jest przygotowanie dokumentacji w sprawie wniosku o SDE.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że biorąc pod uwagę, że Gawroński przebywa w zakładach karnych od 26 stycznia br., a łącznie kara wynosi 7 miesięcy i 19 dni, to odbył on już połowę zasądzonych kar i mógłby wyjść na wolność w trybie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Tymczasem do tego wniosku brak jest – jak się wydaje – wszystkich niezbędnych dokumentów, a ponadto (to tylko informacja ustna) nie ma pozytywnej opinii Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Na podstawie dotychczasowych kontaktów odnoszę wrażenie, że Zakład Karny sprzeciwia się wyjściu Gawrońskiego na wolność. Zwleka z udzielaniem informacji opinii publicznej, a ponadto – co jest skandaliczne (!!!) – odmówił Rafałowi Gawrońskiemu przepustki w związku z urodzeniem się w dniu 6 maja jego dziecka-wcześniaka. Dziecko przyszło na świat w wyniku cesarskiego cięcia, ale Zakład Karny nie przyjmuje do wiadomości, że matka po operacji potrzebuje wsparcia psychicznego i pomocy w sprawowaniu opieki nad wcześniakiem. Oto bliższe szczegóły sprawy.

Zaawansowanie udokumentowania wniosków penitencjarnych

Stan sprawy ustaliłam na podstawie informacji z następujących źródeł:

 • Sąd Okręgowy w Gdańsku – SSO Tomasz Adamski Rzecznik SO w Gdańsku (ostatnie dane z 14 Maja 2012 13:06)
 • Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa pani Wioletta Włodyga (dane z 11 Maja 2012 17:26)
 • Helsińska Fundacja (pani Dorota Głowacka), która interesuje się uwięzieniem Rafała Gawrońskiego z powodu jego skazania na podstawie Art. 212 kk (Fundacja prowadzi kampanię społeczną na rzecz zniesienia Art. 212 kk) oraz z powodu zastrzeżeń Rafała Gawrońskiego do traktowania go przez Zakład Karny (m.in. ze względu na nieudzielenie przepustki)
 • adwokat pro bono Rafała Gawrońskiego – mecenas Maciej Opalski z Warszawy

Stan zbadania wniosków Rafała Gawrońskiego przedstawia się następująco:

 1. Wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia (Kow 1477/12) – data wpływu 29.03.2012 r., w dniu 19 kwietnia 2012 r. wpłynęła opinia od Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie; w dniu 9 maja 2012 r. wezwano Rafała Gawrońskiego do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty sądowej w kwocie 45 zł  pod rygorem uznania wniosku za bezskuteczny – opłata  do dnia 14.05.12 r. nie wpłynęła (ale jeszcze w środę 16.05.12 r. Gawroński nic o żądaniu opłaty nie wiedział); z Sądu Okręgowego w Gdańsku do dnia 11.05.12 r. nie wpłynęło do zespołu kuratorskiego zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 2. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (Kow 1688/12 ) – data wpływu 12.04.2012 r., w dniu 24 kwietnia 2012 r. wpłynęła opinia od Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie; w dniu 25 kwietnia 2012 r. zlecono wykonanie wywiadu środowiskowego; w dniu 08.05.2012r. zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego otrzymał Zespół Kuratorski w Warszawie; wywiad został przekazany do wykonania jednemu z kuratorów i zgodnie z deklaracją pani kierownik Zespołu po jego wykonaniu zostanie niezwłocznie odesłany do SO w Gdańsku.
 3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Kow 1760/12) – data wpływu 17.04.2012 r.; w dniu 19.04.2012 r. zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawie otrzymał Zespół Kuratorski w Warszawie; wywiad został przeprowadzony i po jego wykonaniu odesłany do SO w Gdańsku w dniu 02.05.2012r.; wyznaczono termin posiedzenia na 28.05.2012 r.

Zgodnie z informacją Rafała Gawrońskiego nie został on zwolniony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku od kosztów sądowych, czyli musi ponosić koszty złożonych wniosków.

Nadto w dniu 09.05.2012 r. Zespół Kuratorski Warszawa Mokotów otrzymał zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  od Zakładu Karnego w Kwidzynie; wywiad został przekazany do wykonania jednemu z kuratorów i zgodnie z deklaracją pani kierownik Zespołu po jego wykonaniu zostanie niezwłocznie odesłany do  ZK Kwidzyn.

Ponadto Rafał Gawroński złożył wniosek o umorzenie grzywny 4900 zł  w sprawie II K 294/05. Sprawę będzie rozpatrywał 29 maja 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku o godz. 14.00 sala 322.

Jak z powyższego wynika, najmniej zaawansowane jest przygotowanie dokumentacji w związku z wnioskiem Gawrońskiego o warunkowe przedterminowe zwolnienie, mimo że ten wniosek został złożony najwcześniej.

Najbardziej zaawansowany jest wniosek o dozór elektroniczny (SDE) – złożony najpóźniej.

Fundacja Helsińska, do której zwróciłam się o pomoc w wyjaśnieniu przyczyn takiego stanu rzeczy, poinformowała mnie, że jest to najprawdopodobniej związane z instrukcją Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazaną do Sądów. Zgodnie z tą instrukcją Sądy są zobowiązane do rejestracji wniosków o SED w ciągu 2 tygodni i traktowania ich priorytetowo. Jednocześnie – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o SED wyklucza rozpatrzenie w terminie późniejszym wniosku o przedterminowe zwolnienie.

A więc, wszystko wskazuje na to, że dla Gawrońskiego jest raczej przewidywane dalsze odbywanie kary w systemie SED (dozór elektroniczny) niż warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Jeśli tak, to jest to oczywiste dalsze szykanowanie go jako dziennikarza, gdyż nadal będzie pozbawiony możliwości pracy jako dziennikarz obywatelski, chyba że mu wymiar sprawiedliwości na wykonywanie takiej pracy w określonych godzinach dnia zezwoli.

Zakład Karny nie odpowiada na pytania

Zakład Karny w Kwidzynie zwleka z odpowiedziami na pytania dotyczące opinii wystawionych Gawrońskiemu oraz stanowiska wobec złożonych przez niego wniosków.

Do tej pory pięciokrotnie zwracałam się o informacje do Rzecznika Prasowego ZK Majora Olgierda Trzaski i ciągle otrzymuję tylko obietnicę odpowiedzi na piśmie.

Do tej pory zadałam następujące pytania:

 

Data:Środa, 2 Maja 2012 10:47 
Do:zk_kwidzyn <[email protected]> 

Czy w związku ze złożeniem przez Pana Rafała Gawrońskiego, syna Zenona, osadzonego w Państwa jednostce, wniosków o przedterminowe zwolnienie  oraz innych wniosków penitencjarnych, kierowanych do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Zakład Karny w Kwidzynie przygotował już opinię dotyczącą więźnia?

Jaka jest konkluzja opinii? Pozytywna czy negatywna i dlaczego?

Proszę o udostępnienie treści opinii, za zgodą Pana Rafała Gawrońskiego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że opinia publiczna jest żywo zainteresowana losem uwięzionego pana Rafała Gawrońskiego, który jest znanym dziennikarzem obywatelskim i blogerem.

Z tego, co jest wiadomo opinii publicznej, jego uwięzienie wzbudza poważne wątpliwości.

 

Data:Środa, 9 Maja 2012 09:38 
Do:zk_kwidzyn <[email protected]> 

Czy w związku z sytuacją rodzinną osadzonego w ZK Kwidzyn pana Rafała Gawrońskiego (w dniu wczorajszym urodził mu się syn, a matka dziecka …….., zam. w Warszawie ul. …….. jest pozbawiona jakiejkolwiek pomocy i opieki ze względu na to, iż jej matka przebywa w tej chwili w ciężkim stanie w szpitalu),

jest możliwe przyspieszenie procedur penitencjarnych i zajęcie przez Zakład Karny w Kwidzynie stanowiska o potrzebie bezzwłocznego zwolnienia pana Rafała Gawrońskiego z więzienia, czego wymaga – jak się wydaje – określona w kkw zasada humanitaryzmu (art. 4)?

 

Data:Czwartek, 10 Maja 2012 11:21 
Do:zk_kwidzyn <[email protected]> 
W uzupełnieniu wczorajszego maila pragnę podać, iż rozmawiałam wczoraj wieczorem z panią ……., matką dziecka pana Rafała Gawrońskiego.

Pani ……… przebywa w szpitalu ginekologiczno-położniczym na ul. Inflanckiej w Warszawie. Dziecko urodziło się w wyniku cesarskiego cięcia i jest wcześniakiem.

47-letnia pacjentka ………, która po operacji nie może dźwigać, a w jej otoczeniu nie ma żadnych osób, które mogłyby pomóc jej sprawować opiekę nad dzieckiem, jest przerażona faktem, iż wnioski penitencjarne pana Rafała Gawrońskiego nie zostały do tej pory rozpatrzone.

W związku z tym uzupełniam dotychczasowe pytania:

Czy z uwagi na powyższe okoliczności i wszystkie do tej pory przedstawione (m.in. rodzaj i rangę czynów, z powodu których pan Rafał Gawroński jest osadzony w więzieniu oraz fakt odbycia przez niego już w dniu 25 kwietnia 2012 r. połowy kar zasądzonych w wyrokach Sądu Rejonowego w Elblągu na podstawie Art. 212 kk) Zakład Karny w Kwidzynie będzie wspierał wnioski penitencjarne pana Rafała Gawrońskiego w celu umożliwienia mu opuszczenia więzienia i sprawowania przez niego opieki nad nowo
narodzonym dzieckiem i matką w połogu po bardzo ciężkiej operacji?

 

Data:  Poniedziałek, 14 Maja 2012 07:06
Do:  zk_kwidzyn <[email protected]>

 

Dotyczy: pana Rafała Gawrońskiego – syna Zenona

W nawiązaniu do e-mail z dnia 9 Maja 2012 09:38 o poniższej treści, uzupełnionego e-mail z dnia 10 Maja 2012 godz. 11:21:

Czy w związku z sytuacją rodzinną osadzonego w ZK Kwidzyn pana Rafała Gawrońskiego (w dniu wczorajszym urodził mu się syn, a matka dziecka …….., zam. w Warszawie ul. ………..jest pozbawiona jakiejkolwiek pomocy i opieki ze względu na to, iż jej matka przebywa w tej chwili w ciężkim stanie w szpitalu),

oraz wcześniejszego e-mail z dnia 2 Maja 2012 godz. 10:47,

uprzejmie ponawiam pytanie o możliwość bezzwłocznego uzyskania przez pana Rafała Gawrońskiego zezwolenia na opuszczenie Zakładu Karnego w celu sprawowania opieki nad dziekiem-wcześniakiem i matką dziecka po cesarskim cięciu. Dołączam skan zaświadczenia o pobycie pani …… w szpitalu ginekologiczno-położniczym.

Data:Piątek, 18 Maja 2012 09:15 
Do:zk_kwidzyn <[email protected]> 
Załączniki:Oświadczenie pani ……pdf (609,0 kB) USUŃ
Karta leczenia dziecka pana Rafała Gawrońskiego i ….pdf (1400 kB) USUŃ
Zaświadczenie ze szpitala dziecięcego.pdf (229,4 kB) USUŃ
Dotyczy: pana Rafała Gawrońskiego – syna Zenona

Czy na podstawie poniższych dokumentów, które załączam, możliwe jest bezzwłoczne udzielenie panu Rafałowi Gawrońskiemu zezwolenia na opuszczenie Zakładu Karnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem-wcześniakiem i matką dziecka po cesarskim cięciu?

Czy Zakład Karny z uwagi na sytuację rodzinną pana Rafała Gawrońskiego będzie popierał złożone przez niego wnioski penitencjarne: o przerwę w karze, przedterminowe zwolnienie i/ lub wykonanie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego?

Załączone dokumenty:
1. Oświadczenie Pani …….. z dnia 17 maja 2012 roku.
2. Karta informacyjna leczenia dziecka-wcześniaka w szpitalu na ul. Inflanckiej w Warszawie w okresie od 6 maja do 15 maja 2012 roku.
3. Zaświadczenie o pobycie dziecka w szpitalu dziecięcym na ul. Nieklańskiej w Warszawie od dnia 16 maja 2012 r.

Jednocześnie informuję, że poniższe dokumenty zostały przesłane do Zakładu Karnego pocztą.

Obstrukcja informacyjna ze strony ZK w Kwidzynie nie jest dobrym sygnałem.

Dlaczego dziecko Gawrońskiego i jego matka są szykanowane przez Zakład Karny?

W piątek 18 maja rozmawiałam telefonicznie z majorem Trzaską. Monitowałam w sprawie braku odpowiedzi oraz pytałam, czy Rafał Gawroński otrzyma przepustkę w związku z koniecznością opieki nad swoją rodziną.

Otrzymałam odpowiedź, że nie będzie to możliwe, gdyż pan Komendant dzwonił do szpitala, gdzie przebywa syn Gawrońskiego  wraz z matką i ocenił, że pomoc Gawrońskiego nie jest tam potrzebna, a więc nie przysługuje mu  zezwolenie na opuszczenie Zakładu Karnego z powodów losowych.

Nadto poinformował, że nie udzieli przepustki Gawrońskiemu jako nagrody, gdyż ten nie chce uczestniczyć w „programie resocjalizacyjnym”. Kiedy próbowałam się dowiedzieć, jaką to „resocjalizację” przewiduje się dla człowieka siedzącego w więzieniu za interwencje pisemne w swoich sprawach w organach państwa i Parlamencie Europejskim, gdy wcześniej organy państwowe doprowadziły go do bankructwa poprzez swoje błędy – usłyszałam, że Zakład Karny nie jest Sądem.  Gdy nadal pytałam, co może zrobić obywatel-bankrut, gdy nie ma możliwości opłacenia wątpliwych grzywien i wykonania innych kosztownych obowiązków, nałożonych w wyrokach (nawiązka, ogłoszenia prasowe z przeprosinami), dowiedziałam się, że:

 • Zakład Karny nie jest od badania treści wyroków sądowych.
 • Resocjalizacja miała polegać na zatrudnieniu więźnia oraz jego udziale w programie kulturalno-oświatowym, a Gawroński odmawiał uczestnictwa w jednym i drugim.

Wnioski

Nasuwają się smutne wnioski:

 • W polskich zakładach karnych nie słyszano o tym, iż polski RPO jest zdania, że Art. 212 kk jest niekonstytucyjny i w związku z tym wyroki więzienia za „słowa” to nadzwyczajny skandal.
 • Podobnie kierownictwa zakładów karnych nie widzą niczego złego w tym, że ludzie siedzą w więzieniach za długi wobec skarbu państwa, których nie są w stanie uiścić.
 • Bankrutów nie z własnej woli i dziennikarzy obywatelskich próbuje się za to „resocjalizować” przy pomocy przymusowej pracy (może w kuchni lub na budowie) i obowiązku uczestnictwa w narzuconych programach k-o, bo jak nie wyrażą woli udziału, to będą siedzieć dalej.

A przede wszystkim, oburzające jest to, że za „przestępstwa” Gawrońskiego karze się jego rodzinę.

Dziecko Gawrońskiego urodziło się w 35 tygodniu, czyli przedwcześnie, metodą cesarskiego cięcia, z powodu zagrożenia zamartwicą i zatruciem ciążowym. Przebywało w szpitalu położniczym wraz z matką od 6 maja do 15 maja. Po wyjściu ze szpitala po kilku godzinach ponownie trafiło do szpitala – tym razem dziecięcego na ul. Nieklańskiej w Warszawie, gdzie jest leczone, ale wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wykonuje przy nim jego matka po ciężkiej operacji.

Twierdzenie – w tej sytuacji – że pomoc Rafała Gawrońskiego matce i dziecku nie jest konieczna, to zwyczajne okrucieństwo ze strony kierownictwa Zakładu.

Powiadomię o tej niehumanitarnej postawie wszystkie możliwe instytucje w Polsce. Was też o to proszę.

Poniżej rozmowa z Rafałem Gawrońskim, nagrana przedwczoraj.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A0NGgGKxf0Q]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.