Strona główna > NWO > Apokalipsa > Synagoga szatana – mechanizm działania

Synagoga szatana – mechanizm działania

„W tym szczytowym momencie potrzeb Kościoła, ci którzy powinni mówić, będą milczeć!” – Matka Boża, 21 stycznia 1610 rok, Quito.

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?” (Mt, 23, 29-33)

Jezus przyszedł na ziemię dokładnie w takich czasach, w jakim przyszło nam żyć obecnie. Jezus został skazany przez żydów za głoszenie prawdy o tym świecie. Przed Jezusem było wielu takich, którzy za przyczyną łaski bożej rozeznali jak jest skonstruowany świat, ale za każdym razem gdy to głosili byli mordowani przez żydów. Dlatego Bóg Wszechmogący zstąpił na ziemię, stał się człowiekiem i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu aby osobiście pokazać nam prawdę. Pokazał nam prawdę o tym świecie i jego władcach, za co został skazany na śmierć i ukrzyżowany. Tak synagoga zawsze zabijała proroków. Tak było i tym razem. Jednak tym razem było inaczej, ponieważ po fizycznej likwidacji Nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał aby wyzwolić nas z niewoli szatana i dać nam swoje Królestwo. Krzyżowa śmierć Jezusa dała nam siłę i światło aby pokonać szatana, tak samo, jak zrobił to Jezus Chrystus. Jest On dla nas wzorem tego jak należy żyć, co należy czynić aby nie wpaść w lucyferyczne sidła które bez ustanku są na całą oścież otwarte. „Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”.

Królestwo szatana

Do czasu Objawienia ludzie żyli i umierali w królestwie szatana. Królestwo to rozciąga się obecnie na cały świat i każdy człowiek od urodzenia aż do śmierci jest mu poddany. Szatan jest ojcem kłamstwa a jego słudzy i poddani często nie wiedzą komu służą, nie wiedzą, że są jego niewolnikami. Nie wiedzą ponieważ największym kłamstwem w jakie może uwierzyć niewolnik jest to, iż jest wolny. System niewoli doskonałej to taki, w którym niewolnik nie wie, że jest niewolnikiem i jest przekonany, że jest wolny. Jest to system z gruntu lucyferyczny ponieważ wolność jest tu rozumiana jako swoboda czynienia zła, grzechu. Dlatego dzisiaj jest przyzwolenie na każdą deprawację i nieprawość, a pod płaszczykiem tzw. tolerancji promowane są wszystkie obrzydliwe grzechy przeciw naturze, grzechy wołające o pomstę do nieba! W tym diabelskim systemie niewolnicy są równocześnie swoimi własnymi strażnikami ponieważ panuje poprawność myśli. W tym szatańskim systemie głoszenie prawdy jest największym przestępstwem, a ci, którzy tego przestępstwa się dopuszczają są likwidowani.

Królestwo szatana jest zarządzane poprzez synagogę szatana. Synagoga to struktura jednowładzy podzielona na fikcyjnie przeciwstawne sobie frakcje. Żydomasoneria, która tworzy synagogę składa się z ludzi, którzy w zamian za stanowiska, prestiż, władzę (de facto jej złudzenie) oraz bogactwa oddali swoją duszę szatanowi. Służą mu oni świadomie, nazywając siebie oświeconymi, illuminati. Ich oświecenie polega na tym, iż wiedzą oni kto naprawdę rządzi światem; wiedzą, że świat jest podzielony na „półbogów”, oraz na niewolników. Żydzi, realni władcy tego świata, ci „półbogowie” to osoby, które świadomie i dobrowolnie zaprzedały duszę szatanowi. Ponieważ synagoga zarządza większością branż gospodarki, rozrywką, kulturą, popkulturą, mediami, wymiarem sprawiedliwości, bankowością, wszystkimi religiami, itd. każdy kto zostaje jej członkiem może zostać kimkolwiek chce. Znanym piosenkarzem, muzykiem, aktorem, politykiem, prokuratorem, biskupem, prezenterem, dziennikarzem, szefem mafii, policjantem, itd.. Każdy członek synagogi ma dostęp do ogromnych pieniędzy ponieważ wyssane z rynku pieniądze pozostają zawsze w obiegu tylko pomiędzy członkami Synagogi. Stąd wielka rozrzutność gwiazd, ogromne majątki polityków, niebotyczne ceny za nieruchomości, itp.

Struktura władzy

W istocie istnieje jedna partia komunistyczna – synagoga szatana. Partia ta, początkowo działając oficjalnie z czasem zeszła za kulisy. Wszystkie znane nam partie polityczne w Polsce i zagranicą, wszystkie!, PO, PiS, SLD, Palikot, SLD, Korwin, Ruch Narodowy itd. zostały stworzone i są prowadzone przez synagogę. Synagoga działa zawsze poprzez podział niewolników na zwalczające się frakcje, przy czym każda frakcja zawsze jest sterowana przez synagogę. Celem takich działań jest zagospodarowanie niewolników, tj. gojów i zaangażowanie ich w jałowe działania, które nigdy nie zagrażają synagodze. Każda opozycja wobec synagogi która powstała w historii była założona i kontrolowana przez synagogę. W chwili obecnej tworzone są „obywatelskie” ruchy, które demaskują działania synagogi sprzed lat. Agentura synagogi ujawnia informacje, które obecnie nie mogą zagrozić systemowi, po to, aby wzbudzić zaufanie katolików. Jest to nic innego jak kolejny stopień dezinformacji, gdzie fałszywa opozycja jest szykowana oby objąć władzę w przyszłości.

Synagoga szatana ma kształt piramidy. Na szczycie istnieje jedna władza – szatan. Niższe poziomy to świadomi słudzy szatana, którzy w zamian za władze i bogactwo oddali dusze szatanowi. Im człowiek jest bardziej zdeprawowany i zły – tym wyższy poziom w strukturze synagogi. Częstą praktyką są ofiary z ludzi, szczególnie dzieci. Najwyższa władza to Sanhedryn zwany również Radą Mędrców. Rada otrzymuje instrukcje i wytyczne bezpośrednio do szatana. Pod Sanhedryn podlega sieć synagog rozsianych po świecie. Synagogi są miejscem kontaktowym, gdzie żydzi otrzymują instrukcje i wytyczne z centrali oraz wymieniają się informacjami. W naszym kraju pod synagogę podlega Episkopat Polski, „biskupi” oraz parafie. Dlatego dzisiaj jest tak niewielu praktykujących judaizm żydów. Przenieśli się oni na parafię na NOM. Dalej, pod synagogi podlegają służby specjalne oraz masoneria. Są to organizacje które skupiają gojów na usługach żydów. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku żydów, szabas-goje w zamian za posłuszeństwo i wykonywanie poleceń żydowskich zwierzchników otrzymują władzę, bogactwa, intratne stanowiska, itp. Z ta jednak różnicą, iż często nie wiedzą oni, iż służą szatanowi. Pod służby i masonerię podlegają partie polityczne, wszyscy politycy i wszystkie istniejące środki przekazu (masowego, niezależnego, itd.). Osoby tworzące te środowiska to albo członkowie żydomasonerii oraz służb albo agentura powyższych. Kolejne poziomy władzy synagogi szatana znamy jako rząd, który rządzi tylko dlatego bo wykonuje polecenia z góry; ministerstwa z ustanowienia tego rządu; samorządy, które działają w ramach tworzonego przez rząd prawa; instytucje pożytku publicznego, które realizują wytyczne synagogi; urzędy wszystkich szczebli, które sprawują funkcję wykonawczą, itd.

Synagoga szatana to system perfekcyjnej niewoli. Tu szatan podejmuje decyzje, wszyscy zaś którzy mu służą, jedynie pełnią jego wolę: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca” (Jan 8, 44). Jest to niewola grzechu, gdzie aby otrzymać władzę, pozycję, bogactwa trzeba pełnić coraz większe zło. „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu”. Jest to system niewoli ponieważ każdy poziom ma nad sobą zwierzchnika, przed który odpowiada, a każde nieposłuszeństwo jest karane.

Żydowska lichwa

Synagoga jest właścicielem całego złota. Jak naucza biblia szatana (talmud) całe złoto świata należy do żydów, tj. tych, którzy sprawują władzę z ramienia szatana. Synagoga jest właścicielem systemu finansowego. Główny finansowy organ synagogi, Bank Rozrachunków Międzynarodowych jest poprzez swoje filie: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Centralny, itd. jedynym emitentem pieniądza na rynek światowy. Emisja pieniądza na rynek odbywa się w postaci kreacji długu na koncie tego, kto pieniądze pożycza. O ile jednak samą pożyczkę można spłacić, ponieważ pieniądze zostały wyemitowane, o tyle nie można spłacić odsetek od tej kwoty, ponieważ w dłuższej perspektywie, tj. po wyssaniu z rynku wszystkich obecnych tam pieniędzy — pieniądze na spłatę odsetek nie istnieją. Nie istnieją ponieważ nigdy nie zostały wyemitowane. Dlatego aby spłacić poprzednie zobowiązania pożyczający musi zaciągnąć kolejną pożyczkę. W ten sposób państwo zadłuża się i nigdy nie jest w stanie długu spłacić. Mechanizm kreacji pieniądza pozwala kumulować bogactwo w rękach synagogi. Za ukradzione w ten sposób pieniądze synagoga skupuje realnie istniejące dobra, takie jak metale szlachetne, nieruchomości, przedsiębiorstwa, przejęła całe branże i sektory gospodarki: produkcję, przemysł, handel, media, banki itd. Dzięki temu synagoga tworzy etaty dla członków synagogi i może zapewnić każdemu dostatnie życie.

Struktura synagogi

Celem szatana jest stworzenie takiego społeczeństwa, w którym każdy jest częścią synagogi, każdy jest oddelegowanym agentem i wszyscy szpiegują siebie nawzajem nie wiedząc o tym, iż już nie ma kogo szpiegować. System żydowskich synagog został poszerzony o lokalne parafie. Spójrzcie na tych, którzy chodzą do kościoła i aktywnie działają w parafii, którzy tworzą radę miejską, udzielają się społecznie, są przykładnymi obywatelami. W dużej części są to żydzi a parafie są dla nich współczesnymi synagogami. W wyniku planu Alta Vendita na początku XX wieku synagoga wchłonęła do swojej struktury znaczną część struktur Kościoła. Ponieważ w społeczeństwie narastała świadomość wpływu żydów i ich realnego działania synagoga zorganizowała II Wojnę Światową w wyniku której żydowskie synagogi zostały spalone, a ich zadania przejęły lokalne parafie, z których usunięto i zamordowano prawdziwych księży katolickich. Po wojnie nastąpiła ostateczna eliminacja księży i biskupów którzy przetrwali wojnę, a w ich miejsce zostali zainstalowani żydzi na usługach synagogi. Lokalna synagoga jest dla żydów miejscem zdania relacji oraz pobrania wytycznych. Dla żyda wyznawana religia to jedynie przykrywka dla punktu kontaktowego. Równość i wolność religijna jest szerzona aby w każdym państwie istniała sieć punktów kontaktowych gdzie lokalni agenci donoszą na sąsiadów oraz dostają wytyczne dalszego postępowania. W strukturze synagogi dla każdego żyda przygotowana jest droga awansu. Początkowo donosisz na swoich sąsiadów, przyjaciół, znajomych – nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu — aby w synagoga posiadała prawdziwe informacje. Jest to najlepszy wywiad na świecie. Kolejny szczebel awansu to „masoneria”, teraz jesteś tym, który meldunki przyjmuje i przekazuje wyżej, oraz dostaje polecenia do wykonania. Masoneria posiada stopnie wtajemniczenia, są to kolejne stopnie wiedzy. Im wyższy poziom wiedzy tym większe oświecenie i tym wyższy poziom władzy. Będąc w masonerii z czasem dostajesz stanowisko w jednej z firm która należy do synagogi, ewentualnie możesz zostać biskupem, wygrać przetarg, albo zostać aktorem, piosenkarzem, politykiem. Kolejny poziom to czas gdy dowiadujesz się, że całą strukturą rządzi szatan. Jeśli człowiek odda mu pokłon staje się illuminati, świeconym. Teraz dzieje się twoja wola bowiem jesteś opętany przez szatana i czynisz tylko to, co się szatanowi podoba. Na tym poziomie króluje nieprawość, a wszelkie zło które spotyka świat ma tutaj swoje źródło. Na tym poziomie ludzie są źli dla samego zła. Stad wychodzą decyzje, które później są realizowane przez cały świat, na każdym szczeblu władzy. Ludzie którzy tam się znajdują są oddani w ręce demonów, które przychodzą z najobrzydliwszymi pokusami. Pokusy te są przez nich zaspokajane ponieważ nie posiadają oni żadnej siły aby im się przeciwstawić.

Tok rozumowania oświeconego

Co myśli illuminati? Dlaczego oni to robią? Odpowiedź jest prosta. Oświecony myśli jak człowiek po marihuanie. Gdy ktoś pali marihuanę (nazywaną przez nich zielem boga) ma świadomość tego, że zrobił coś złego, zgrzeszył, że jest „upalony” dlatego zaczyna udawać, że jest normalny. Jeśli taka osoba często pali wtedy udawanie kogoś, kim się nie jest, staje się codziennością. Osoba która nosi w sobie tajemnicę jest narażona na największą pokusę. Na pokusę czynienia zła i bycia za to zło nagradzanym i podziwianym przez wszystkich. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze, szatan jest odwróceniem tego, wynagradza za zło a karze za dobro. I im więcej zła czyni człowiek w świecie szatana tym ma lepsze na tym świecie życie. I tak jak osoby po marihuanie wpadają w paranoję, chodzą w strachu, że ktoś odkryje ich tajemnicę, iż są upalone — podobnie ludzie żyjący w grzechach ciągle żyją w strachu, iż ktoś odkryje ich grzeszny sekret. Szatan daje takim osobom propozycję, iż będą mogli żyć dostatnio i czynić nieprawość a wszyscy będą ich podziwiać i szanować. Nie będą już musieli żyć w strachu, będą prawdziwie wolni — bo im większą poczynią nieprawość tym będą posiadali bardziej prestiżową pozycję społeczną, wiekszą władzę i bogactwo. Następuje tutaj negatywna selekcja. W ten sposób szatan rozprzestrzenia swoje królestwo werbując kolejne osoby. Ci którzy idą na taki układ zostają żydami w pierwszym pokoleniu. Taka osoba otrzymuje żonę żydówkę aby wszystko zostało w rodzinie. Dzieci żydów są od dziecka uświadamiane jak system funkcjonuje, uczą się prawdziwej historii świata, są szkolone do roli, którą przez całe życie będą odgrywać. Dla każdego kolejnego pokolenia jest przygotowana ścieżka kariery, często od pucybuta do milionera aby nie wzbudzać podejrzeń. Żydzi mieszkają między nami, są naszymi przyjaciółmi ze szkoły, znajomymi, sąsiadami, współpracownikami, szefami. Przez całe życie pozostają w utajeniu, żyjąc w kłamstwie i niewoli szatana posiadają świadomość iż są lepsi, iż są naszymi panami. Żydzi nie muszą pracować, praca jest dla nich tylko przykrywką, miejscem zbierania informacji o gojach. Każdy żyd szpieguje i donosi do synagogi rabinowi, dzięki czemu wiedzą o nas wszystko, jak żyjemy, kim jesteśmy, ile zarabiamy, czym się interesujemy, itd.. Każdy żyd jest zadaniowy, jego powinnością jest wykonywać polecenia nie wiedząc nawet jaki jest ich cel. Za posłuszeństwo żyd jest nagradzany i awansuje w synagodze – dostaje stanowisko z większą pensją, może mieszkać w lepszym domu, itd. Ostatecznym celem działania synagogi jest inwigilacja.

Najważniejsze aby być dobrym człowiekiem…

W chwili obecnej wielu żydów pozornie nawraca się. Każdy upadek pociąga za sobą poczucie winy. Żydzi posiadają ogromne możliwości czynienia zła dlatego wielu z nich jest nękanych przez wyrzuty sumienia. Szukają więc pokoju w „Bogu, jakkolwiek jest on pojmowany”. Ich naczelną dewizą staje się przeświadczenie, iż „najważniejsze aby być dobrym człowiekiem”. Nawracają się oni na Jezusa, którego obraz przez ostatnie dziesiątki lat zafałszowali wprowadzając w miejsce Kościoła ohydę spustoszenia. Żyjąc dalej w synagodze starają się nie szkodzić i czynić dobro. Jest to pozorne wyzwolenie z niewoli szatana, ponieważ przez cały czas czerpią profity z synagogi i jej służą, nawet jeśli, pozornie, nie czynią nic złego.

„Będzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, mając świerzbiące uszy, i od prawdy słuch odwrócą, a obrócą się ku baśniom.” (II Tm 4, 3-4)

Katolicy coraz bardziej cierpią, są coraz bardziej prześladowani ponieważ całe niebo czeka aż żydzi nawrócą się, aż uświadomią sobie, iż są wykorzystywani przez szatana. Szatan rozprzestrzenia swoje królestwo, coraz więcej osób ulega pokusie i przyłącza się do żydów. W istocie jest to walka królestwa szatana z Królestwem Jezusa Chrystusa. W chwili obecnej istnieją dwie ścieżki, którymi może podążyć świat. Obecnie mamy czas Miłosierdzia Niepokalanego Serca Maryji. Sprawiedliwość Boża domaga się kary ale Matka Boża wciąż wstawia się za żydami, aby się nawrócili i mieli życie wieczne. Ta niewola w której my, katolicy teraz jesteśmy bierze się stąd, iż żydzi, oświeceni, nie nawracają się i wciąż rozszerzają królestwo szatana i jego niewoli. Jezus szuka ostatniej owcy, także tej, która żyje w obrzydliwych grzechach. Jest coraz mniej czasu ponieważ realizowany jest już plan szatana, w którym żydzi nawrócą się na Jezusa którego zafałszowali niszcząc Kościół Katolicki. Gdy to się stanie szatan przyjdzie jako Jezus, jako ich mesjasz, który da im fałszywe wyzwolenie spod niewoli szatańskiej. Żydzi przyjmą go jako swego Zbawiciela. Przyjmą go i dalej będą czynić to samo w ramach synagogi którą nazwą Królestwem Niebieskim. Dalej będą żyć w luksusach, wykonywać polecenia i zbierać informacje ale tym razem z przeświadczeniem, że służą Chrystusowi. Szatan oszuka ich, iż Syn Boży Jezus jest tym samym co szatan. Będzie to kolejne pozorne zwycięstwo szatana. Wtedy Bóg zdmuchnie szatana tchnieniem swoich ust i cały system synagogi stanie, będzie niewydolny i upadnie bo nie będzie szefa który podejmuje decyzje i wydaje polecenia. Wtedy zobaczą, że byli oszukani przez szatana i przyjmą prawdziwego Jezusa.

Królestwo szatana nie ostało się…

Zgodnie ze słowami Matki Bożej w La Salette, w 1864 roku z piekła został wypuszczony szatan wraz z dużą ilością demonów. Od tego roku szatan sukcesywnie dążył do ustanowienia swojego królestwa na ziemi. Pełnia tego królestwa to świat, w którym wszyscy goje są niewolnikami szatana a żydzi są tych niewolników zarządcami, przy czym sami żydzi również trwają w niewoli. Motorem napędzającym ten system są grzechy ludzkie – im większy grzech tym lepsza pozycja na świecie. 25 września 1888 roku, po porannej Mszy, papież Leon XIII dostał takiego szoku, że upadł. Towarzyszące mu osoby myślały, że zmarł. Po odzyskaniu przytomności papież opisał przerażającą rozmowę jaką usłyszał wychodzącą od strony tabernakulum. W rozmowie uczestniczyły dwa głosy, które papież wyraźnie rozpoznał jako Jezusa Chrystusa i szatana. Szatan przechwalał się, że może zniszczyć Kościół, jeśli dostanie 100 lat na realizację swojego planu. Szatan poprosił także o możliwość “większego wpływu na tych, którzy oddadzą się mojej służbie”. Na prośby szatana Pan udzielił odpowiedzi: “dostaniesz i czas i władzę”. Celem szatana było zniszczenie Królestwa Chrystusa na ziemi, tak, aby nie ostał się żaden Katolik, zarówno jeśli chodzi o Kościół nauczający (hierarchię), jak i Kościół słuchający, tj. wiernych. Jest to podstawowy cel synagogi szatana, temu celowi podporządkowane są wszystkie inne cele. Gdy na całym świecie zostanie zniszczona wiara katolicka szatan odniesie zwycięstwo, sprawiedliwość Boża będzie domagać się sądu i kary, nie będzie żadnego sprawiedliwego, który wstawiałby się za grzesznikami. Do ocalenia Sodomy potrzebnych było 10 sprawiedliwych. Zabrakło ich i Sodoma została zniszczona. Podobnie miało stać się ze światem. Szatan dążył do tego, aby świat został zniszczony przez samego Boga w wyniku Jego sprawiedliwości. To byłby triumf szatana. Dlatego szatan wciąż oskarżał ludzi przed Bogiem rzucając przed Tron Boży grzechy całego świata. Jednak bramy piekielne nie przemogły Królestwa Chrystusa na ziemi, Kościół ostał się, a szatan, który uniesiony pychą chciał wznieść się do samego Nieba, został strącony na ziemię. „I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: (…) oskarżyciel braci naszych został strącony.” (Obj. 12, 10)

Jedynym ratunkiem dla świata i dla dusz jest wiara i doktryna Kościoła Katolickiego. Tego Kościoła, którego żydzi chcieli zabić i są przekonani że zabili. Dlatego po raz kolejny szatan z nimi wygra objawiając się jako zafałszowany Jezus którego sami żydzi stworzyli imitując Kościół Katolicki. Nawracając się na oszukanego Chrystusa po raz kolejny uwierzą kłamstwu przyjmując Antychrysta. I dalej będą trwać w grzechach swoich i nie nawrócą się aby mieć życie wieczne. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy ku swemu zbawieniu, dlatego pośle im Bóg działanie błędu, które ich przywiedzie do uwierzenia kłamstwu, aby sądzeni byli wszyscy ci, co nie uwierzyli prawdzie, ale przystali na nieprawość” (2 Tes. 2, 10-12)

Nawrócenie żydów

Zgodnie z nauką Ojców Kościoła przed ponownym przyjściem Chrystusa na ziemię żydzi nawrócą się. Stanie się to za sprawą Henocha i Eliasza. Poznają prawdę i oświeceni przez Henocha i Eliasza nawrócą się z serca do Pana Boga swojego. Zobaczą, iż są oszukiwani przez szatana, pełnią jego wolę i są niewolnikami. Gdy to zrozumieją nastąpi Triumf Niepokalanego Serca Maryji.

Kościół Katolicki nie został zniszczony. Kościół, który jest obecnie w Rzymie w 1958 roku stał się w pełni częścią synagogi szatana a prawdziwy Kościół jest na uchodźctwie. Jest to najściślej skrywana tajemnica naszych czasów. Wie o tym bardzo niewiele osób, najwyżej wtajemniczonych. Dlatego tworzone są różne indulty, Bractwa i sedewakantyzmy. Aby nikt nie poznał prawdy. Jedyna siła zdolna nawrócić żydów to wiara Kościoła Katolickiego dlatego ta wiara jest od początku zwalczana przez szatana.

„To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.” (Jan 16, 1-3)

Fragment książki Biesy, Fiodor Dostojewski, 1873 rok

– Nie o to chodzi, panowie. Pan Szigalew jest zbyt poważnie oddany swoim zagadnieniom, a przy tym jest zbyt skromny. Znam treść jego książki. Dochodzi on do ostatecznego wniosku, iż ludzkość musi być podzielona na dwie nierówne części. Dziesiąta część otrzymuje wolność osobistą i nieograniczona władzę nad pozostałymi dziewięcioma dziesiątymi. Tamci zaś zatracają osobowość, stają się stadem i bezgraniczne posłuszeństwo doprowadza ich w drodze przekształceń do niewinności pierwotnej, do jakiegoś raju przedhistorycznego, w którym jednak będą musieli pracować. (…) Tam szpiegostwo. U niego każdy człowiek społeczeństwa pilnuje drugiego i ma obowiązek denuncjować go. Każdy należy do wszystkich, wszyscy do każdego. Wszyscy są niewolnikami, równymi w niewolnictwie. W wyjątkowych wypadkach – oszczerstwo i zabójstwo. Lecz zawsze równość! Zaczyna się od zaniżenia poziomu wykształcenia, wiedzy, talentów. Wysoki poziom wiedzy i talentów dobry jest tylko dla uzdolnionych. Nie trzeba ludzi uzdolnionych! (…) Tam, w dziele Szigalewa, wypędza się ich i skazuje na śmierć. (…) Niewolnicy musza być równi! Nie było nigdy ani wolności ani równości bez despotyzmu, lecz w stadzie musi być równość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *