Syjonizm to judaizm

Stwierdzenie, że „katolicyzm to chrześcijaństwo,” nie oznacza, że chrześcijaństwo jest katolicyzmem. Katolicyzm jest chrześcijańskim systemem wierzeń, ale  są chrześcijanie, którzy nie są katolikami. Syjonizm jest judaistycznym systemem wierzeń, ale są Żydzi, którzy nie są syjonistami. Jednakże fakt, że są Żydzi, którzy nie są syjonistami nie oznacza, że syjonizm nie jest judaizmem, podobnie jak fakt, że chrześcijanie, którzy nie są katolikami, nie oznacza, że katolicyzm to nie chrześcijaństwo.

a

Judaizm Starego Testamentu jest pozbawiony duchowości lub zaawansowanej metafizyki. Przeciwnie, zakłada że Bóg stwórca, który jest jak stereotypowy Żyd, egoistyczny (Księga Rodzaju 3:5, 22), zazdrosny (Wyjścia 34:14), ponad innymi (Zachariasz 14:9), pragnie wszystko

złoto, srebro i klejnoty całego świata (Jozue 6:19, Prz 1:13-14, Ezechiel 28:13, Joel 3:5, Aggeusz 2:7-8, Zachariasz 14:14), chce rządzić światem z Jerozolimy i nakłada prawo żydowskie na każdego człowieka (Wyjścia 34:11-17, Ps 2:72, Izajasza 2:1-4, 9:6-7, 11:4, 9-10, 42:1, 61:6, Jeremiasza 3:17, Joel 3:16-17, Micheasza  4:2-3, Zachariasza 8:20-23, 14:9).

Podobnie jak Żydzi są zazdrośni o innych i dążą do ich eksterminacji, tak i żydowski Bóg jest zazdrosny o innych bogów i stara się ich wytępić. Dążą oni również do zgromadzenia całego złota, srebra i klejnotów świata, by doprowadzić je do Jerozolimy, tak jak chce żydowski Bóg. Podobnie Żydzi dążą do panowania nad światem z Jerozolimy, tak jak chce ich Bóg . „Jak wyżej tak i na dole” albo „Na ziemi, tak jak jest w niebie”, mówi Żyd.

Judaizm jest ostatecznie przyziemny i polityczny, a żydowski Bóg jest odbiciem Żyda. Judaizm to plan podboju świata i wezwanie do Żyda, by był rasistą, odizolowanym od innych nacji oraz wezwanie do kradzieży ziem Palestyny i Kanaanu ich rdzennym mieszkańcom. Fakt, że nie ma różnicy pomiędzy syjonizmem i judaizmem, łatwo potwierdza jeden z wielu, prostych przykładów: syjoniści chcą utworzyć w Jerozolimie stolicę Izraela i wypędzić stamtąd wszystkich nie-Żydów.

Żydzi nigdy nie byli rdzennymi mieszkańcami Jerozolimy, ale byli zawsze ludobójcami, rasistami i narzucającymi segregację najeźdźcami. Byli oni większością w Jerozolimie, tylko w stosunkowo krótkich okresach czasu w swej historii, a nigdy rdzennymi mieszkańcami. Podobnie jak żydowski Bóg, który chciał wypędzić i eksterminować tubylcze ludy i ich bogów i uczynić Jerozolimę wyłącznie żydowskim miastem. Syjoniści są w trakcie tworzenia tej judaistycznej rzeczywistości, nie dlatego, że to polityka wymaga od Żydów całkowitej segregacji bez dostępu nie- Żydów do Jerozolimy, ale że wymaga tego od nich Bóg w Starym Testamencie.

Izajasz 52:1 mówi:

„Przebudź się, przebudź! Przyodziej moc twą, Syjonie! Oblecz się w szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty.”

Joel 4:16-17 mówi:

„A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić.”

Syjonizm i judaizm są nie do odróżnienia, nie oznacza jednak, że judaizm należy interpretować tak, jak syjoniści go interpretują, albo że każdy aspekt judaizmu jest syjonistyczny .Jednym słowem – syjonizm to nie to samo co judaizm. A co mówią na to wybitni syjoniści?

Yehoshafat Harkabi zauważył, że rabin Meir Kahane napisał współcześnie:

„Arabowie z Izraela są profanacją imienia Bożego. Ich brak akceptacji żydowskiej suwerenności Ziemi Izraela, jest odrzuceniem zwierzchnictwa Boga Izraela i Jego Królestwa. Usunięcie ich z ziemi jest więc więcej niż kwestią polityczną. To jest kwestia religii, to religijny obowiązek zatrzeć profanację imienia Bożego. Zamiast martwić się o reakcje pogan, gdy będziemy działać, powinniśmy drżeć na myśl, o gniewie Bożym, jeśli działać nie będziemy. Nieszczęście spadnie na nas, jeśli nie usuniemy Arabów z ziemi, gdyż odkupienie może przyjść od razu w pełnej sławie, jeśli robimy, jak Bóg nakazuje nam […] Usuńmy Arabów z Izraela i przyspieszmy Odkupienie.” Tłumaczenie na angielski w: Y. Harkabi, „Israel’s Fateful Hour”(„Doniosła Godzina Izraela”), Harper & Row, New York, (1988), str. 148. Harkabi cytuje: M. Kahane, „Thorns in Your Eyes” („Kolce w Waszych Oczach”), Nowy Jork, Jerozolima (1980?), str. 244-245.

Yehoshafat Harkabi zauważył, że Maimonides napisał dawno temu:

„Potwierdzające przykazanie (boskie – przyp. tłum.) nakazało zniszczenie bałwochwalstwa i jego wyznawców oraz wszystkiego co zostało uczynione w tym imieniu […] W Ziemi Izraela, obowiązkiem jest aktywnie wypędzać bałwochwalstwo, dopóki nie wytępimy go z całego naszego kraju. Poza Ziemią Świętą taki nakaz nas nie obowiązuje; jednak ilekroć zdobywamy terytorium poprzez podbój, należy zniszczyć całe bałwochwalstwo tam znalezione.” (Hilkhot Avodah Zara, rozdz. 7:1 ).– Y. Harkabi, „Israel’s Fateful Hour”(„Doniosła Godzina Izraela”), Harper & Row, New York, (1988), str. 156.

Dalej (Księga Powtórzonego Prawa 7:2): „Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości.” [od tłumacza: to jest poprawny cytat z Biblii, Bjerknes przytacza następujący: „Zabrania się im pokazać, miłosierdzie, jak powiedziano, ani im okazać miłosierdzie” (Pwt 7:2).]

„Tak więc, jeśli widzi się jednego z nich, który cześć bożkom oddaje, gdy ginie lub tonie, nie ratuj go […] Stąd dowiesz się, że nie wolno leczyć bałwochwalców nawet za opłatą. Ale jeśli ktoś się ich boi lub obawia się, że odmowa może być przyczyną złej woli, można udzielić pomocy medycznej odpłatnie, ale nigdy nie bezinteresownie […] Powyższe zasady mają zastosowanie do czasu, gdy lud Izraela będzie na wygnaniu wśród narodów, lub gdy władza pogan będzie przeważająca. Ale gdy

Izrael uzyska przewagę nad narodami świata, nie wolno pozwolić gojowi, który jest bałwochwalcem, by mieszkał pośród nas. Nie może on wchodzić na naszą ziemię, nawet na pobyt czasowy, albo nawet jako podróżnik, wędrujący z towarem z miejsca na miejsce, dopóki nie zobowiąże się do przestrzegania siedmiu przykazań, które Noe nakazał stosować.” (Hilkhot Avodah Zara 10:8 ).– Y. Harkabi,” Israel’s Fateful Hour”,(„Doniosła Godzina Izraela”) Harper & Row, New York, (1988), str. 157.

Żydzi powiadali: „W przyszłym roku w Jerozolimie” (Leszana Habaa Biruszalajim) znacznie dłużej niż istnieje termin „syjonizm”. Żydzi chcieli zgładzić mieszkańców Palestyny i uczynić ją całkowicie oddzielnym „państwem żydowskim” od samego początku. Chcą oni zająć Jerozolimę i uczynić z niej całkowicie żydowskie miasto, nie z powodu syjonizmu powstałego w XIX w., lecz dlatego, że podbój i podział Jerozolimy oznacza dla Żydów, że będą to zasady dla całej Ziemi – osądzić, a następnie wymordować gojów, co od samego początku jest ostatecznym celem judaizmu. Chrześcijańscy syjoniści wiedzą o tym i wspierają syjonizm w oparciu o Ewangelię wg Św. Łukasza 21:24, który stanowi: „Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.”

Chrześcijańscy syjoniści są zdrajcami własnych narodów, którzy chcą zniszczyć wszystkie kraje pogan oraz uczynić Żydów i żydowskiego Boga panami świata. Nie jest to nowy plan, lecz jak wykazałem, plan jasno stwierdzony w Starym Testamencie. Żydów, którzy potępiają interpretację syjonistów, ci ostatni obejmują rasizmem, segregacjonizmem i żądzą podboju świata przez żydowski Stary Testament i swojego Boga, który jest jak oni.

Christopher Jon Bjerknes

Źródło: http://www.rense.com/general89/zisj.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *