Strona główna > Rosja > Generał Konstantin Siwkow : Światowy syjonizm zamierza zniszczyć Rosję

Generał Konstantin Siwkow : Światowy syjonizm zamierza zniszczyć Rosję

Światowy syjonizm zamierza zniszczyć Rosję.

Niestety, znowu w artykule występuje mityczna „piąta kolumna”, którą autor próbuje jakoś oddzielić od prezydenta, naprowadzając czytelnika na fałszywą ideę jakiejś konfrontacji prezydenta z tzw. „piątą kolumną”. Ogólnie taki scenariusz jest całkowicie prawdopodobny w najbliższym czasie. Światowy syjonizm będzie bezkompromisowo kontynuować wielowiekową wojnę przeciwko Rosji. Przygotowania do kolejnego etapu tej wojny trwają od lat 90-tych, od chwili okupacji Rosji, a będzie wszystko tak się odbywało jak obecnie na Ukrainie…

a0,1

W swoim historycznym wystąpieniu, z okazji powrotu w skład Rosji Krymu i Sewastopola, nasz prezydent Władimir Putin, podkreślił, że Zachód grozi Rosji rewolucją i w tej sprawie zachodnie elity liczą na swoją „piątą kolumnę” w społeczeństwie rosyjskim.

Niestety, trzeba skonstatować, że Zachód ma mocne podstawy na podobne nadzieje. W Rosji istnieją warunki do wybuchu społecznego i przeciwnicy naszego kraju będą podejmować kroki w celu jego zainicjowania w najbliższym czasie. Jednakże istnieją także skuteczne środki do neutralizacji”piątej kolumny” i zapobieżenia chaosowi.

Zachód jest skrajnie zainteresowany zniszczeniem Rosji albo przejęciem jej pod swoją kontrolę chociażby na takim poziomie jak to było za czasów Jelcyna. Jedną z najważniejszych przyczyn pochodu Zachodu po bogactwa naturalne na początku XXI wieku jest stanowisko Federacji Rosyjskiej zorientowane na pokojowe rozwiązanie wywołanych przez Zachód kryzysów. Sam fakt istnienia Rosji dawał szanse i nadzieje narodom, które doznały agresji Zachodu, na powodzenie narodowo-wyzwoleńczej walki.

Najwyraźniej pokazało się to na przykładzie Syrii i Ukrainy. Tymczasem kryzys zachodniej cywilizacji (który przybrał charakter globalny), wygenerowany przez nadmierną konsumpcję zachodnich społeczeństw, bez ustanowienia kontroli nad światowymi zasobami, nie może być przezwyciężony w ramach obecnego systemu społecznego w krajach tej cywilizacji.

Dlatego agresja przeciwko Rosji ze strony Zachodu jest z góry zaplanowana. Może ona być dokonywana, biorąc pod uwagę potencjał jądrowy Federacji Rosyjskiej, tylko metodami miękkiej siły. Niestety, istnieją wszystkie warunki żeby taki rodzaj agresji zastosować przeciwko naszemu krajowi. Sytuacja społeczno-polityczna w Rosji, według wszystkich głównych wskaźników, odpowiada tej, która miała miejsce w przeddzień przewrotu państwowego na Ukrainie.

Podział społeczeństwa według wskaźnika majątkowego, z bardzo wysokimi wskaźnikami rozpiętości dochodów pomiędzy biednymi a bogatymi. Niesprawiedliwy charakter powstania wielkich majątków, oparty o zwykłą grabież mienia narodowego, z towarzyszeniem zniszczenia gospodarki kraju i totalnym zubożeniem ludności. Rozwój w rosyjskiej gospodarce negatywnych procesów prowadzących do stagnacji a także plany dalszej prywatyzacji własności państwowej przez krajowych oligarchów i cudzoziemców, prowadzi do dalszego obniżenia poziomu życia ludności. To wszystko tworzy korzystne warunki do tego żeby inspirować w naszym kraju wybuch społeczny.

Rewolucję przygotowuje prozachodnia elita

Tymczasem w Rosji istnieje potężna, całkowicie zakorzeniona w społeczeństwie i politycznej elicie „piąta kolumna” Zachodu, która jest zdolna zorganizować i stanąć na czele rewolucji w kraju. To są liberalno-zachodnie siły, które mając wyraźną ideologię liberalnego fundamentalizmu, silną bazę materialną, organizacje polityczne i partie a także wielkie wpływy w środkach masowego przekazu i niezłą organizację, reprezentują sobą jednolitą, wysoce skuteczną siłę, grupę w polityce rosyjskiej.

Zdolna jest ona nie tylko wpływać na decyzje polityczne ale w razie potrzeby, organizować kryzys polityczny i wdrożyć „ukrainizację” Rosji. Czy nie o tym mówiła Julia Timoszienko na wiecu po swoim uwolnieniu, zauważając, że ukraiński majdan podniósł sztandar walki przeciwko reżimom autorytarnym na całym obszarze byłego ZSRR. Być może na te siły liczy Jarosz, mówiąc, że następny majdan będzie w Moskwie na Placu Czerwonym?

Fundament tego ugrupowania został stworzony w latach 90-tych XX wieku, w trakcie zdobywania majątku ogólnonarodowego w ramach prywatyzacji metodą Czubajsa, której celem było utworzenie kontroli, za pomocą marionetek, ponadnarodowego i zagranicznego kapitału nad zasobami surowcowymi Rosji. Te siły najściślej są związane z zagranicznymi służbami specjalnymi, ponadnarodowymi i zagranicznymi, finansowymi i przemysłowymi grupami a także są bardzo ściśle kontrolowane za pomocą następujących kanałów:

1-Za pomocą posiadanych na przedstawicieli tej grupy materiałów kompromitujących

2-Za pomocą zdeponowanych w zagranicznych bankach ogromnych środków osobistych i zagranicznych nieruchomości będących ich osobistą własnością

3-Za pomocą udziału zagranicznego kapitału w rosyjskich firmach tej sfery, za pomocą wysokiego poziomu zależności poszczególnych banków rosyjskich od banków zagranicznych, za pomocą zależności dochodów przedsiębiorstw gałęzi surowcowej od zagranicznych konsumentów

4-Za pomocą ideologicznego, intelektualnego i psychologicznego przywiązania przedstawicieli tej grupy do zachodniej cywilizacji i jej wartości

Strukturalnie ta grupa obejmuje:

Jądro ideologiczne – jego głównym zadaniem jest ideologiczne uzasadnienie procesu ostatecznego przekształcenia Rosji w dodatek surowcowy Zachodu i jej ostateczna kolonizacja z likwidacją suwerenności państwowej. Nie jest wyraźnie sformalizowane. Jego działalność przejawia się w ideologicznym uzasadnieniu konieczności wejścia do zachodniej cywilizacji za wszelką cenę, nawet za cenę utraty części suwerenności państwowej.

Oligarchat surowcowy – jego główną funkcją jest zabezpieczenie i utrzymanie kontroli nad sektorami surowcowymi gospodarki rosyjskiej, utrzymanie, za pomocą manipulacji cenami na nośniki energetyczne, problemów gospodarczych na rosyjskim rynku krajowym. Do niego zaliczają się kosmopolitycznie zorientowani oligarchowie, najściślej związani z ponadnarodowymi korporacjami.

Oligarchat finansowy – kontrolując duży segment systemu finansowego Rosji zapewnia on finansowanie liberalnej opozycji a także może naruszyć normalne funkcjonowanie systemu finansowego Rosji. Są to te struktury bankowe, które znajdują się pod pełną albo dominującą kontrolą wielkich finansowych magnatów ściśle związanych z ponadnarodowymi strukturami finansowymi (takimi jak Bank Światowy, Bank Odbudowy i Rozwoju, i inne)

Lobby liberalne – w organach władzy wykonawczej realizuje liberalną politykę w systemie rosyjskiej władzy wykonawczej a także realizuje praktyczne przedsięwzięcia w kwestii dalszego zwiększania zależności rosyjskiej gospodarki od Zachodu z jednoczesnym przeszkadzaniem działaniom mającym na celu odrodzenie gospodarczej i naukowo-technologicznej niezależności naszego kraju.

Służy ono jako „ochrona” liberalnej opozycji w organach władzy wykonawczej Rosji, tworząc różnego rodzaje trudności wobec przedsięwzięć mających na celu zapobieganie próbom organizacji wybuchów społecznych. Ponadto swoimi działaniami będą oni celowo formować warunki do zaostrzenia sprzeczności społecznych i wzrostu społecznego napięcia.

To lobby jest reprezentowane przez liberalnie i kosmopolitycznie zorientowaną biurokrację we wszystkich strukturach władzy, włącznie z siłowymi, już jako zasada, ściśle związaną z gospodarczo-finansowym  oligarchatem surowcowym.

Polityczna opozycja liberalna – powinna ona zapewniać oficjalną reprezentację liberalno-kosmopolitycznego kierunku w politycznym spektrum Rosji. Mowa jest o partiach politycznych i ruchach o klasycznej orientacji liberalnej.

Są także w Rosji, wystarczające do zorganizowania wybuchu społecznego, aktywne warstwy protestacyjne, które mogą być wciągnięte przez organizatorów rewolucji, w rozliczne akcje o charakterze manifestacyjnym i siłowym. Są to przede wszystkim grupy ludności z wyraźnym kosmopolitycznym i liberalno-zachodnim stanowiskiem albo nie posiadające wyraźnych ideologicznych poglądów, jako zasada, z niesatysfakcjonującym materialnym i społecznym statusem.

Przede wszystkim są to organizacje młodzieżowe o orientacji liberalnej. Zasadniczo mają wyraźną platformę ideową i niezłe finansowanie. Koścem takich organizacji jest młodzież z zamożnych warstw, z dobrym poziomem wykształcenia, przeważnie o orientacji kosmopolitycznej, która powinna stać się następnym pokoleniem liberalno-kosmopolitycznej elity Rosji.

Trzeba zwłaszcza wyróżnić ugrupowania liberalnych nacjonalistów. Jest to liberalna mutacja rosyjskiego nacjonalizmu, w rzeczywistości rosyjskiego separatyzmu. Te mutanty, pasożytując na rosyjskim nacjonalizmie, żądają oddzielenia Kaukazu od Rosji, wyrażają opinie o bezużyteczności dla naszego kraju Dalekiego Wschodu, nawet zgadzając się z tym, że Syberia niezbyt jest Rosji potrzebna i ją „można odpuścić”.

Aktywnie promuje się ideę o korzyści przekształcenia Federacji Rosyjskiej w konfederację gdzie każdy region będzie miał swoje prawa i nie będzie zależny od władz centralnych. W istocie głoszą oni zniszczenie Rosji na wzór ZSRR.

Największe niebezpieczeństwo reprezentują ugrupowania radykalnego islamu politycznego, stawiające sobie za cel oderwanie od Federacji Rosyjskiej jej poszczególnych regionów. Wszystkie te siły ideologicznie motywowane na zainicjowanie wybuchu społecznego w Rosji.

Oprócz przytoczonych powyżej, są jeszcze marginesowe organizacje polityczne z niewyraźnymi programami ideologicznymi, działające głównie wśród młodzieży. Dysponują one nieznacznymi zasobami materialnymi i słabym potencjałem intelektualnym, praktycznie nie mają one wpływu w organach władzy państwowej i nie mają dostępu do mediów. Liczba ich zwolenników jest stosunkowo niewielka. Dla nich najskuteczniejszym sposobem na zaprezentowanie siebie jako siły politycznej są rozliczne skandaliczne wystąpienia, które również mogą być dodatkowo opłacane. W swojej masie składają się one z ubogich, słabo wykształconych warstw młodzieży.

Wszystkie te grupy, które są stosunkowo nieliczne, dysponują w takim lub innym stopniu, organizacją i agresywnym dążeniem do władzy. Właśnie to daje im podstawy aby liczyć na to, że za nimi pójdą niezorganizowane i politycznie niedojrzałe wzburzone masy liczące na to, że w sytuacji społecznego chaosu rozwiążą swoje osobiste problemy materialne i zaspokoją swoje ambicje. Jest to niezorganizowana i niedojrzała politycznie część studentów, robotniczej młodzieży i młodzieży bezrobotnej, część struktur kryminalnych i drobnych przedsiębiorców a także grupy społeczne w średnim wieku bez wyraźnych poglądów ideologicznych, niezadowolone ze swojego statusu społecznego.

Ta masa będzie zdolna, w krótkim czasie, kilkakrotnie powiększyć potencjał zorganizowanych grup społecznych opozycji, podobnie do tego jak dosłownie w kilka dni liczebność „Prawego Sektora” na kijowskim Majdanie zwiększyła się z kilku setek do kilku tysięcy bojówkarzy.

Prawdopodobny plan zmiany władzy

Scenariusz zainicjowania przez „piątą kolumnę” kryzysu społecznego jest oczywisty. Po sztucznie wygenerowanych ekonomicznych i społecznych problemach, zmuszających ludność kraju do rozpoczęcia masowych akcji protestu, postawienie na ich czele swoich figurantów, wysuwających żądania dymisji prezydenta i rządu, rozwiązania Dumy Państwowej i Zgromadzenia Federalnego z następującymi przedterminowymi wyborami. A dalej pokojowe akcje protestu płynnie przekształcić w siłowe starcia z władzą, w trakcie których osiągnąć przejście na stronę rebeliantów części struktur siłowych a także sformować, z wcześniej przygotowanych osób, marionetkowy quasi-rząd.

Po przyspieszonym uznaniu go przez czołowe kraje Zachodu, przy potężnym politycznym, a możliwe, że i zagranicznym siłowym wsparciu, wprowadzić ten quasi-rząd do władzy w Rosji.

Dzisiaj są podstawy ażeby przypuszczać, że pewne oznaki początku tego procesu już w Rosji istnieją. Przy czym pojawiły się one już stosunkowo dawno, zwiększając napięcie w społeczeństwie. Jako przykład takich działań można podać „reformy” oświaty, w szczególności działalność biurokratów ds. oświaty w Moskwie, którzy arbitralnie , czasami bardzo poważnie szkodzą interesom dzieci i ich rodzicom, interesom kadry pedagogicznej, „tasują” szkoły łącząc jedne a inne likwidując na podstawie, nie wiadomo skąd wziętych, „kryteriów”, opartych wyłącznie na obliczeniach finansowych.

Są oznaki takiej umyślnej działalności i w nagłym upadku rubla prowadzącego do wzrostu opłat praktycznie na wszystkie znaczące społecznie towary. Niewątpliwie sprzyja wzrostowi zależności Rosji od Zachodu intensywne „popychanie” do wprowadzania elektronicznych dokumentów tożsamości obywateli naszego kraju. Tworzony na podstawie amerykańskiej infrastruktury elektronicznej, sieci internetowej, ten system pozwoli USA na, w czasie rzeczywistym, monitorowanie stanu rosyjskiego społeczeństwa i odpowiednio skutecznie wpływać na nie w pożądanym kierunku informatycznymi i innymi metodami. Tymczasem już zainstalowane zagraniczne systemy płatnicze Visa i MasterCard pokazały wrażliwość rosyjskiego systemu finansowego od zachodnich aktorów.

Przygotowywana nowa fala prywatyzacji majątku państwowego doprowadzi do zwiększenia uzależnienia Rosji od zagranicznego biznesu i, co jest najniebezpieczniejsze, do obniżenia potencjału przemysłowego naszego kraju. Zagranicznemu biznesowi nie są potrzebni konkurenci, jak i rodzimi biznesmeni są bardziej zainteresowani wzrostem dochodów niż rozwojem przemysłu Rosji, będą restrukturyzować przedsiębiorstwa, próbując pozbyć się, rzekomo, nierentownych ale tak bardzo niezbędnych dla kraju produkcji.

Prywatyzacja obiektów infrastruktury, zwłaszcza transportowej, doprowadzi do nieuchronnego wzrostu kosztów transportowych i odpowiednio do wzrostu cen na wszystkie towary i dobra konsumpcyjne. Nastąpią masowe zwolnienia. Tak było wcześniej, tak będzie i teraz. To wszystko przyczynia się do znaczącego wzrostu napięcia w społeczeństwie.

Są to zaledwie niektóre, najbardziej uderzające, przykłady. I można ich jeszcze przytaczać mnóstwo. W najbliższym czasie trzeba oczekiwać aktywizacji podobnej działalności żeby najpóźniej do końca lata b.r. wytworzyć warunki dla powstania masowego niezadowolenia wśród ludności co powinno pozwolić organizatorom wybuchu społecznego w Rosji organizować masowe akcje protestacyjne już jesienią.

Wewnętrzny sabotaż będzie wspierany licznymi akcjami zewnętrznymi, przeważnie o charakterze ekonomicznym, które będą wyglądać na naturalne zmiany światowego rynku w warunkach kryzysu. Chociaż możliwe są i sankcje. Prawdopodobnie nastąpi ostra aktywizacja działalności terrorystycznej, przede wszystkim na Kaukazie a także w innych regionach Rosji.

a4

Generał Konstantin Siwkow

Za: http://3rm.info/publications/57119-mirovoy-sionizm-nameren-razrushit-rossiyu-konstantin-sivkov.html

Data publikacji: 22.05.2015

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.