Strona główna > Polska > SAMOUWŁASZCZENIE Narodu Polskiego

SAMOUWŁASZCZENIE Narodu Polskiego

Jako sposób obrony przed sabotażem władz państwowych, bezrobociem, nędzą i brakiem kapitału, dla polskich fabryk, kopalń, elektrowni i strategicznych przedsiębiorstw, które przez prywatyzację ukradziono Narodowi Polskiemu.

WSTĘP

       Po 4 czerwca 1989 roku dokonała się w Polsce przemiana ustrojowa z socjalistyczno-komunistycznego na ustrój kapitalistyczny Ustrój Socjalistyczny charakteryzował się w miarę równym ubóstwem wszystkich obywateli i bogatą, monopolistyczną własnością państwową – w imieniu którego występowała jako właściciel władza partii rządzącej PZPR. W wyniku oszukańczego przejęcia, przez wąska warstwę społeczną: nomenklaturę krajową i zagraniczną, państwowego majątku- czyli jak mówiła ówczesna konstytucja Majątku Ogólnonarodowego, przepotwarzono socjalizm w najgorszą formę ustroju kapitalistycznego, tzw. kapitalizm oligarchiczny, cechującym się tym, że wąska grupa ludzi ( ok. 1,5 %) jest ponad miarę, niewyobrażalnie bogata a większość obywateli jest biednych lub żyje na krawędzi ubóstwa nieraz większego niż w socjalizmie. System oligarchiczny cechuje brak lub słabość klasy średniej, która jest częścią społeczeństwa najbardziej patriotyczną, świadomą i związaną z Narodem. Obecna władza oligarchiczna dla dominacji utrzymuje w ryzach społeczeństwo, pod pozorem przemian ekonomicznych. Utrudnia przedsiębiorczość, odbiera ludziom pracę, likwiduje zakłady przetwórcze i systemowo utrzymuje niski poziom płac. Osłabia państwo gospodarczo, politycznie i wojskowo, odbiera zdobycze socjalne.

Taka niesprawiedliwa przemiana ustrojowa z socjalizmu w oligarchię jest bezprawna i nielegalna.

Jest działalnością kryminalną i przestępczą, nie powinna być zaakceptowana przez polskie społeczeństwo. Stan ten domaga się politycznego sprzeciwu, obywatelskiego nieposłuszeństwa a nawet buntu. Nie jest to Rząd Narodowy.

W 1850 r. filozof Frederic Bastiat w opracowaniu „ Prawo” ogłosił: Człowiek , aby mógł istnieć i rozwijać się na Ziemi, musi posiadać naturalne prawa nadane nam przez Stwórcę, są to:

 1. Prawo do życia i swobodnego działania dla utrzymania siebie i swojej rodziny.
 2. Prawo do swojej własności – pod warunkiem, że korzystając z nich nie pozbawia się tych praw innych.
 3. W Obronie tych Praw człowiek ma prawo do użycia siły fizycznej.

Jest to tzw. Prawo do obrony koniecznej, uznane przez wszystkie Kodeksy demokratycznych państw.

…………………………………………………………………………………………………………………

W kapitalizmie kapitałem nie jest tylko pieniądz, będący gotówką ale głównie ziemia i nieruchomości na tej ziemi oraz zakłady pracy dające zysk. O jej zdobycie idzie największa walka pomiędzy uczestnikami gry kapitałowej. Nam Polakom odebrano szansę na kapitalistyczny sukces, choć jako jedyni w obozie socjalistycznym byliśmy najbardziej praktycznie przygotowani do kapitalizmu. Tylko w Polsce była powszechna obywatelska prywatna inicjatywa, umieliśmy handlować nawet w czasach złowrogiej komuny, nie daliśmy się podporządkować komunistycznym przepisom, stale kombinowaliśmy aby w miarę godnie przetrwać ten złowrogi ustrój.

Jednak od 1989 roku międzynarodowi kapitaliści i rodzima okrągłostołowa nomenklatura przebiegle nas oszukała. Rozgrabili Państwo Polskie z majątku produkcyjnego a nas obywateli z kapitału. Dopiero teraz rozumiemy co się dzieje, dlaczego jest nam coraz gorzej.

Obecny kapitalizm jest fałszywym ustrojem demokratycznym w którym ma się tyle praw ile zdoła się siłą obronić. Jest to demokracja bez solidaryzmu społecznego czyli zaprzeczenie demokracji. Bronić swoich praw należy :

 1. Metodami politycznymi, czyli mieć swoich reprezentantów w Sejmie i Senacie , Naród ich nie ma.
 2. 2. Bronić można się fizycznie w „ramach obrony koniecznej” w zorganizowanym związku, zajmując zakłady pracy, aż władza ustąpi i zgodzi się na nasze żądania. Obecne związki zawodowe już dawno zdradziły robotników i nie reprezentują interesu pracowniczego.
 3. Każda z tych metod jest legalna jeżeli nie doprowadza do rozlewu krwi.

Powszechne Uwłaszczenie

Uczciwe przejście z socjalizmu w kapitalizm obywatelski powinno się odbyć przez Powszechne Uwłaszczenie czyli w miarę równe przekazanie społeczeństwu prawa własności do część majątku państwowego, który został przez to społeczeństwo wypracowany. Jest to dokapitalizowanie społeczeństwa, dla osiągnięcia ustroju politycznego kapitalizmu obywatelskiego. Uzyskuje się je poprzez przekazanie każdemu obywatelowi w formie aktu własności części majątku ogólnonarodowego, takiego, który nadaje się do zarządzania przez obywatela indywidualnie czy rodzinnie jak: mieszkania , lokale usługowe, ziemia itd… lub nadaje się do zarządzania zespołowego (akcyjnego) jak przedsiębiorstwa , nie strategiczne fabryki , banki , przetwórnie itd.

Należność uwłaszczeniowa na jednego obywatela wg. obliczeń w latach 1989 – 1995 r. wynosiła około 10 000 dolarów czyli około 40 000 złotych lub 50 000 dolarów na osobę w latach 2005-2012 po uwzględnieni ceny ziemi.

W tej sprawie odbyło się Krajowe Referendum Uwłaszczeniowe w 18 lutego 1995 r. Jednak władze , które rządzą od tego czasu Polską nie chciały się podzielić sprawiedliwie z Narodem Polskim, tylko tworzyły zbójeckie prawo pozwalające w jego majestacie ograbiać Naród i Państwo Polskie .

Naród więc powinien skorzystać z drugiej formy obrony, czyli obrony fizycznej w zorganizowanym związku, musi wymusić na władzy ustąpienie z dotychczasowej niszczącej ludzi polityki a nawet tę władzę zmienić na Rząd Narodowy, czyli taki który działa w interesie Państwa i Narodu Polskiego.

W obecnych warunkach sposobem obrony przed likwidowaniem miejsc pracy i źródeł utrzymania swojej rodziny jest SAMOUWŁASZCZENIE, gdyż inne oddziaływanie na władze nie przyniosło nigdzie skutku. Potwierdziło się, na podstawie skutków ich działań, że władza PO i PSL jest nielojalna wobec Narodu i Państwa Polskiego bardziej przypomina rząd okupacyjny.

Polega ono na przejęciu przez zorganizowaną załogę : poza obecnym prawem lub zgodnie z tym prawem albo według prawa naturalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, fabryki , banku czy przetwórni, jako mienia porzuconego przez państwo i praca na własne konto, tak jak to robi właściciel. Bo tak można zrozumieć sprzedanie obcym majątku państwowego za 1.5 % wartości lub jeszcze do majątku dopłacenie.

W samouwłaszczeniu należy wykorzystać Kodeks handlowy w dziale XII Spółka akcyjna.

Na tej zasadzie wybrać władze spółki i menadżerów.

SAMOUWŁASZCZENIE jest nośne społecznie dla zdesperowanych już załóg, że spowoduje narastającą lawinę samouwłaszczeń, niemożliwą do zatrzymania przez nieprzychylne ludowi władze lub strajk generalny mogący tę przestępczą władzę obalić i zaprowadzić porządek i uwłaszczenie .

Wywoła to zgodnie z prawami demokracji wyborcze przejęcie władzy przez siły polityczne działające w interesie Narodu Polskiego.

PORZĄDEK SAMOUWŁASZCZENIA

 1. Podjąć przez załogę większością głosów decyzję o samodzielnym uwłaszczeniu się załogi na własnym zakładzie pracy. Głosy poparcia potwierdzić podpisem.
 1. Wybrać spośród załogi popierającej uwłaszczenie , Samorząd Robotniczy i kilkuosobową Zakładową Radę Uwłaszczeniową.
 1. Samorząd Robotniczy i Rada Uwłaszczeniowa na podstawie decyzji załogi przejmuje zakład w zarząd komisaryczny i ustanawia nową ochronę zakładu, Wydaje nowe przepustki usuwa na czas nieokreślony osoby mogące szkodzić zakładowi lub procesowi przemiany własnościowej. Ustanawia nowa Dyrekcję ściągając do zakładu byłych pracowników i specjalistów. Zabezpiecza ciągłość produkcyjną i na stanowiska ustala ludzi odpowiednich do nowej sytuacji. Wysyła na urlopy postojowe tę część pracowników, którzy są przeciwnikami lub działali by szkodliwie dla samouwłaszczeniu.
 1. Rada Uwłaszczeniowa przeprowadza ogólną wycenę wartości zakładu , inwentaryzuje aktywa i nieruchomości, ujawnia zadłużenia i inne aktywa zakładu. Negocjuje najpilniejszych wierzycieli jak dostawców prądu, wody i materiałów produkcyjnych itp. Nowa Dyrekcja organizuje podtrzymanie produkcji i sposoby utrzymania dochodu zakładu a nawet system zapłaty w wytwarzanym towarze.
 1. Na podstawie wyceny i inwentaryzacji Rada wytwarza dokumenty uwłaszczeniowe (właścicielskie) nadające każdemu pracownikowi udział w zakładzie na od 40 000 do 100 000 zł. i po 20 000 do 50 000 zł dla członków rodzin, tak aby zakład stał się ponad 51 % własnością załogi. Dla osób przeciwnych uwłaszczeniu wyda się akty właścicielskie o okresie późniejszym i 50 % zmniejszone.
 1. Zobowiązania wobec państwa i banków należy podzielić na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. W pierwszej kolejności realizować zobowiązania sprawiedliwe. Niesprawiedliwe zadłużenie czyli wywołane przez świadome działania poprzednich władz zakładu będących w zmowie z bankami czy władzą państwową należy negocjować a nawet odrzucić. Nie należy liczyć na sprawiedliwość sądów, bo sąd Okręgowy w Warszawie dotychczas rozpatrujący zarzuty prywatyzacyjne z rządowego założenia umarza sprawy na niekorzyść załogi.

7 . Należy zachęcić kooperujące zakłady do „ samouwłaszczenia „ aby utworzyć zamknięty łańcuch kooperacyjny i uniezależnić się od złego systemu bankowego. W początkowym okresie prowadzić rozliczenia towarowo pieniężne i pensje wypłacać w sprzedawalnym towarze czyli w naturze. Jeżeli to jest nie możliwe to w sprzedawalnym rynkowo towarze kooperanta.

 1. Podnieść pensje netto dla pracowników w przedziałach 2200 zł, 2600 zł, 3000 zł netto i kierownicze maks. 5000 zł. Pensje górne nie mogą być za wysokie, aby nie było to jak obecnie wyprowadzania zysku z kasy zakładu. Pensje podnosić w miarę wzrostu dochodu zakładu.

 Podsumowanie

         Fala Samouwłaszczeń kolejnych zakładów pracy, kopalń itp.. wywoła w państwie ruch społeczny, który dotrze ze zmianami do wszystkich dziedzin społeczno-politycznych państwa. Inne grupy społeczne i zawodowe krępowane w rozwoju szkodliwymi i idiotycznymi zarządzeniami rządowymi, i przepisami uciążliwymi społecznie też się oburzą i będą dążyć do zmiany tej władzy.

       Instytucje siłowe jak wojsko, policja i służby specjalne odrzuca krępujący ich gorset nakazujący działanie przeciw społeczeństwu i poprą Naród. Oni też zdają sobie sprawę że ich główne zadanie –służba narodowi jest wypaczane a kierowani są przeciw narodowi. Korzystają na tej anomalii istoty zdemoralizowane i obce nam etnicznie : nadużywaj władzy, okradają państwo, gnębią lud polski wyrzucając ich do niewolniczej pracy za granicą. Piękny i mądry kraj z wielowiekową chlubną tradycją doprowadzając do dziadostwa. Musimy się temu przeciwstawić i zażądać zmiany.

Polska jest krajem niezwykle bogatym : ma łagodny klimat, urodzajne ziemie, wykształcone i pracowite społeczeństwo oraz nadzwyczajnie bogate złoża w ziemi : od węgla począwszy, miedzi, rzadkich i drogich metali, po ropę , gaz i gorące wody termalne. Jest prawie wszystko, tylko rządzi nami od lat durna, wroga Narodowi władza. Pełna kłamstwa, przebiegłości i zakłamania. Dzieli nas i skłóca aby ciągle być na czele państwa, a my nie potrafimy się z nią rozliczyć. Mamy jednak nadzieję, że wyzwolimy się z tego ucisku a nowy rząd narodowy powoła Trybunał Ludowy który na nowym prawie sprawiedliwie rozliczy wszystkich tych którzy działali na szkodę Narodu i Państwa Polskiego, niszcząc lud i państwo polskie.

     Jednym z wielu przykładów zdrady tej władzy jest kilkakrotnie udaremniony zamiar sprzedaży Niemcom lasów państwowych, stanowiących 35% powierzchni Polski, jako nieuprawnioną rekompensatę 65 mld dol. dla organizacji żydowskich, za mienie zniszczone przez okupantów w czasie II wojny światowej.

Organizacjom żydowskim to mało, oni chcą zabrać całą Polskę a Polaków usunąć z rodzimego kraju jak Palestyńczyków.  

Nie traćmy więc nadziei ale walczmy o własną Ojczyznę metodami i sposobami, które są moralne i skuteczne. Byliśmy już 123 lata w niewoli zaborców i nie daliśmy sobie odebrać polskiej duszy ani myśli o wolności.

Bóg pomaga przede wszystkim tym, którzy sami chcą sobie pomóc.  

Odważnym i mądrym Polakom życzymy powodzenia.

Za Zarząd Krajowy Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego

Przewodniczący mgr inż. Jan G. Grudniewski (601361962)

Warszawa 18 styczeń 2015 r.   [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *