Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Rząd światowy celem masonerii

Rząd światowy celem masonerii

W 1977 roku opracowany projekt Konstytucji dla Federacji Świata podpisało kilkuset uczestników. Od tego czasu miały miejsce międzynarodowe, spotkania, które przemieniły się w Tymczasowy Parlament Świata

masonic-bible[1]

 

Masoneria (wolnomularstwo) – opis z wikipedia

Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka oraz społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za ważne.

Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo

Wywiad z Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski

Rozmowa z Waldemarem Gniadkiem, Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski

„We wszystkich obediencjach działających na terenie Rzeczypospolitej jest około 500 aktywnych wolnomularzy. W składzie Parlamentu Europejskiego jest 20-30% członków masonerii(…)

Łączą nas kwestie etyczne, fundamentalne wartości, humanistyczny ideał człowieka, zgodnie z którym wszyscy ludzie powinni być jednakowo traktowani niezależnie od rasy, wyznania, płci, orientacji seksualnej(…)

Mason śpioch w Sejmie

Ilu masonów działa w polskiej polityce?

– Zgodnie z naszą niepisaną zasadą z chwilą uzyskania mandatu parlamentarzysty lub nominowania na wysokie stanowisko państwowe następuje tzw. uśpienie masona.

– Mason śpioch – brzmi zupełnie jak agent śpioch.

– Tylko pozornie. Mason śpioch jest nieaktywny w życiu lożowym, wówczas gdy jego możliwości wpływania na sprawy publiczne są największe. Loża nie kieruje jego poczynaniami. Nie chciałbym jednak rozwijać tego tematu, bo w naszym społeczeństwie nadal wywołuje on emocje.

– Nie dowiem się, ilu uśpionych masonów jest w Sejmie?

– W wolnomularstwie obowiązuje zakaz publicznego ujawniania członkostwa innych osób. To znaczy, że ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem masonem, ale nie mam prawa podać nazwisk innych braci. Chyba że uczynili to wcześniej sami, jak np. znany dziennikarz Wojciech Giełżyński.

– Wchodząc na stronę internetową działającej w Nowym Jorku loży Kościuszko, mogę poznać jej członków, dowiedzieć się, kto został inicjowany do loży, którzy jej uczniowie otrzymali stopień czeladnika. A pan mówi o procedurze przypominającej coming out – publiczne ujawnianie homoseksualizmu.

– W tym porównaniu jest sporo racji. Dotykamy problemu tolerancji w naszym społeczeństwie. Ujawnienie przynależności do masonerii jest dla wielu braci sprawą krępującą, wręcz zagrażającą życiu zawodowemu i towarzyskiemu.

– Jak liczna jest masoneria w Polsce?

– Biorąc pod uwagę wszystkie obediencje działające na terenie Rzeczypospolitej, można powiedzieć, że liczba ta oscyluje od kilku lat na poziomie 500 aktywnych wolnomularzy.

– To chyba niewiele.

– Powiedzmy sobie szczerze: jesteśmy stowarzyszeniem elitarnym, do którego nie można się zapisać. To my zapraszamy do stowarzyszenia. Zasada jest taka, że jeśli ktoś odmawia propozycji wstąpienia, więcej jej nie ponawiamy(…)

Masońska Konstytucja

Nie zdajemy sobie sprawy, że Konstytucję 3 maja, pierwszą europejską konstytucję, Polska zawdzięcza wolnomularzom…Ignacy Potocki był pierwszym Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Narodowego Polski, który powstał w 1784 r. Uchwalenie Konstytucji 3 maja przypominało spisek, który został dokonany głównie rękoma masonów. Tekst przygotowywano w tajemnicy, do ostatniej chwili sekretem była data zwołania Sejmu. Zwołano go znienacka, gdy ze świąt wielkanocnych do Warszawy nie zdążyło wrócić wielu posłów przeciwnych zmianom ustrojowym. W Sejmie było 74 posłów wolnomularzy, w tym obaj marszałkowie – Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha, który w latach 1789-1794 był Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Narodowego Polski.

10264319_860728770610668_2521220389889817259_n[1]

Wielu masonów znalazło się w Zgromadzeniu Przyjaciół Konstytucji Rządowej, prototypie partii politycznej. Spotykali się w pałacu Radziwiłłowskim (obecnym Pałacu Prezydenckim), w którym wcześniej miały swoje siedziby loże masońskie. W Zgromadzeniu działali wybitni przedstawiciele masonerii: książę Józef Poniatowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Kazimierz Czartoryski. Wśród członków założycieli tej partii obrońców konstytucji znalazł się Augustyn Gorzeński, właściciel majątku w Dobrzycy. – Co ich łączyło? – Przede wszystkim idea oświeceniowa. Fiat lux, niech się stanie światłość (…)

http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/masoni-nie-rzadza-swiatem

Żydo-Masoneria  na Polskiej Prawicy

Bronisław Wildstein, pochodzenie żydowskie. Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w czasie rządów koalicji PiS – LPR – Samoobrona. Współzałożyciel i redaktor Gazety Wyborczej, redagował również w „Rzeczpospolita”,” Wprost”, „Do Rzeczy”, prowadził program „Bez autocenzury” w TV Puls.

Od końca 2012 roku działa jako redaktor naczelny Telewizji Republika. Jest wiceprezesem zarządu Telewizja Niezależna S.A. Jego syn Dawid jest także dziennikarzem i również pracuje w „Gazecie Polskiej”

images[9]

Bronisław Wildstein był aktywnym wolnomularzem, związanym początkowo z paryską lożą „Kopernik”, skupiającą osoby o polskich korzeniach w ramach Wielkiej Loży Narodowej Francji, a następnie z Warszawską lożą-matką „Kopernik” Wielkiej Loży Narodowej Polski oraz z Krakowską lożą „Przesąd Zwyciężony”, której był Wielkim Mistrzem. Oprócz tego pełnił funkcję Wielkiego Dozorcy Wielkiej Loży Narodowej Polski.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Wildstein

Bronisław Wildstein – wywiad

– Nie będę się tego wypierał. Byłem w Wielkiej Loży Narodowej Francji. (…) My wierzyliśmy w wielkiego architekta, czyli stworzyciela. Spotkałem tam wielu ciekawych ludzi. Po powrocie do Polski nawiązałem kontakt z polskimi wolnomularzami (…)imagesURF1UVTZNa zdjęciu syn Bronisława Wildsteina, Dawid Wildstein – redaktor w „Gazeta Polska”,  „Niezależna”, „Fronda” oraz portalu „Forum Żydów Polskich”

Pu­bli­cy­sta twier­dzi, że do ma­so­ne­rii skło­ni­ło go po­szu­ki­wa­nie wie­dzy ezo­te­rycz­nej, do któ­rej do­cho­dzi się przez wta­jem­ni­cze­nie. Po pew­nym cza­sie zre­zy­gno­wał jed­nak z człon­ko­stwa. – Od­sze­dłem od nich osta­tecz­nie, choć we­dług ich reguł je­stem uśpio­ny. Ale tego aku­rat nie będę opo­wia­dał – mówi dzien­ni­karz.

Po­mi­mo re­zy­gna­cji i od­cię­cia się od ma­so­ne­rii Wild­ste­in nadal skry­wa se­kre­ty wol­no­mu­la­rzy. – Je­stem wobec nich lo­jal­ny tylko w tym sen­sie, że po­czu­wam się do dys­kre­cji. Więcej na http://www.fakt.pl/Wildstein-jest-masonem,artykuly,189861,1.html

Rząd Światowy Celem Unii Europejskiej

Adam Witold Wysocki  (Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski – masonerii  obrządku francuskiego, redaktor Naczelny „Wolnomularza Polskiego”) stwierdza w rozmowie, która odbyła się w redakcji krakowskiego „Czasu”:

„Jeżeli chodzi o realne wpływy wolnomularstwa to faktem jest. że Liga Narodów została założona przez ludzi w większości należących do masonerii. Masoni uczestniczyli także przy pracach związanych z powstaniem ONZ”. Uczestniczący w tej rozmowie redaktor Anatol Arciuch dopowiada: „Jednak Liga Narodów. ONZ i Wspólnota Europejska to przykłady, jak niewielka grupa ludzi może oddziaływać na losy świata. Przypomnę także, że w Jałcie tylko Stalin nie był masonem”. Wolnomularz Polski nr 5

Z artykułu 5 „Karty Europejskiej Tożsamości” dowiadujemy się,że „w dobrze rozumianym interesie Unii Europejskiej” leży otwarcie na te państwa, które „opowiadają się za europejską wspólnotą”. Ma to być „droga” do „pokojowego rozwoju naszego świata”.1622160_860013134015565_5872446870352349188_n[1]

Sformułowania powyższe są dosyć mgliste, co nie oznacza, że nieczytelne. Wyraźnie bowiem jest tu zarysowana perspektywa powstania jakiegoś jeszcze większego, w równym stopniu integralnego, tworu państwowego czy ponadpaństwowego (federacyjnego). Pisze o tym, zresztą, w miarę szczegółowo, w piątym „Wolnomularzu Polskim” prof. Zbigniew Gertych. Stwierdza on, że problemy występujące w skali światowej może rozwiązać tylko „ruch propagujący utworzenie nowych ogólnoświatowych struktur demokratycznych rządzenia społecznościami świata”. Ruch taki. pisze prof. Z. Gertych. już istnieje. Powstał w 1958 r. i skupia obecnie 270 organizacji z 70 krajów z kilkuset milionami członków.

NWO – Rząd światowy

„W latach sześćdziesiątych – stwierdza prof. Z. Gertych – idea światowego Rządu, Parlamentu i Konstytucji otrzymała poparcie od noblistów, byłych prezydentów, premierów, ministrów, światowej sławy naukowców, finansistów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. (…) Wśród nich znajduje się 10 osobistości z Polski. Przypadł mi zaszczyt być także członkiem Tymczasowego Parlamentu Świata. W 1968 roku Konwent Światowej Konstytucji obradujący w Szwajcarii i w Niemczech podjął prace nad Konstytucją Świata. W 1977 roku opracowany projekt Konstytucji dla Federacji Świata podpisało kilkuset uczestników. Od tego czasu miały miejsce międzynarodowe, spotkania, które przemieniły się w Tymczasowy Parlament Świata”.

images8J7DJ3YN

Jak wynika z informacji podanych przez prof. Z. Gertycha w 1978 roku powstało stowarzyszenie Federacja Świata. Stowarzyszenie to przygotowuje utworzenia światowego rządu. Federacja Świata ma, według jego planów, posiadać 5 stolic. Władzą ustawodawczą ma być Parlament Świata który ma składać się z trzech ciał (House of People – Izba Gmin: House of Nation – Izba Narodów: House of Counsellers – Izba Doradców) i stanowić nadrzędną władzę nad Rządem Świata. Władza wykonawcza ma się składać z 5 członków Prezydium i gabinetu złożonego z 30 członków mianowanych przez Parlament Świata. Strukturę administracyjną ma tworzyć 30 ministerstw, urząd prokuratora i światowa policja.

Unia Europejska w sposób wyraźny realizuje polityczne plany masonerii i program zgodny już nie tylko z jej ideologią, ale również z jej założeniami religijnymi. Nie bez powodu Kościół (przedsoborowy – Michał KK) określił w swoim czasie masonerię jako „sektę będącą pomocnikiem szatana na ziemi”.

http://www.krajski.com.pl/unia.html

Przygotował: Michał KK

zobacz także:

Zdrada elit politycznych – zdrada prawicy – zdrada PiS-u

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *