Strona główna > Rosja > Rosja – Prawie połowa obywateli żyje za mniej niż 10 tysięcy rubli

Rosja – Prawie połowa obywateli żyje za mniej niż 10 tysięcy rubli

Prawie połowa mieszkańców Federacji Rosyjskiej żyje za mniej niż 10 tysięcy rubli na miesiąc (100 rubli = 5 pln – tłum.).

KURGAN, RUSSIA. JANUARY 12. The poor and pensioners complete their documents at public utilities offices to be entitled to subsidies for utility payments. (Photo ITAR-TASS / Alexander Alpatkin) ----- Ðîññèÿ. Êóðãàí. 12 ÿíâàðÿ. Ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå è ïåíñèîíåðû îôîðìëÿþò äîêóìåíòû â æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ îòäåëàõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Àëåêñàíäð Àëïàòêèí

Odsetek biednych rodzin w Federacji Rosyjskiej, którym nie wystarcza środków na zakup żywności lub odzieży, wzrósł w ostatnim roku z 22% do 39%, informuje WCJOM (Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej – tłum.).

Ponadto w ciągu 2015 roku zmniejszyła się liczba tych, którzy swobodnie mogą pozwolić sobie na zakup produktów żywnościowych i odzieży ale mają trudności z zakupem sprzętu gospodarstwa domowego i mebli, z 47% do 40%, a także tych, których dochody wystarczają na to jednakże są niewystarczajace na zakup samochodu, z 27% do 16%.

Socjologowie wskazują, że 46% respondentów ma dzisiaj dochody na głowę w rodzinie poniżej 10 tysięcy rubli (odpowiednik około 500 pln – tłum.)

Zmieniła się także ocena obywateli swojej sytuacji materialnej. Jeżeli od 2005 roku do 2014 roku liczba rodzin oceniających swoją sytuację materialną jako „złą” i „bardzo złą” spadła z 32% do 16%, to w końcu obecnego roku swoją sytuację jako „złą” określiło 22%. Swoją sytuację materialną jako „dobrą” i „bardzo dobrą” oceniło, tak jak i w 2014 roku tak i dzisiaj, 14% respondentów.

Sondaż WCIOM został przeprowadzony w dniach 12-13 grudnia. Wzięło w nim udział 1,6 tysięcy ludzi w 46 regionach. Błąd statystyczny nie przekracza 3,5%.

A według ROSSTAT (Federalna Służba Statystyczna) od stycznia do września 2015 roku liczba biednych w Rosji (żyjących poniżej minimum socjalnego) osiagnęła 20,3 miliona ludzi wobec 18 milionów w tym samym okresie roku ubiegłego.

Za: http://www.rusimperia.info/news/id26058.html

Data publikacji: 30.12.2015

Nadesłał Borys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *