Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej. Józef Kamycki

Realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej. Józef Kamycki

Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze obszary, które powinny być ze szczególną starannością przemyślane i zreformowane, gdyż stanowią kościec naszego istnienia jako niepodległego bytu państwowego.

Zwykło się przyjmować, że fundamentem państwa są zasady moralne, z których powinna wypływać jego organizacja. W tym opracowaniu sprawę posta­wimy odwrotnie, a mianowicie stawiamy pytanie: czy zaproponowane rozwiązania organizatorskie będą sprzyjały kształtowaniu się społeczeństwa przepojonego zasa­dami wspólnej odpowiedzialności za naszą przyszłość, poszanowania praw jed­nostki, sprawiedliwości oraz równych szans.

Jeśli niektóre narody wyprzedziły nas w rozwoju cywilizacyjnym, to mię­dzy innymi dlatego, że na pewnym etapie sięgnęły po rozwiązania niekonwencjo­nalne. Rozwiązania, które pozwoliły im w bardziej efektywny sposób włączać po­siadane zasoby do obrotu gospodarczego i budować dobrobyt obywateli oraz siłę państwa. Jeśli zatem niektóre rozwiązania wydadzą Ci się – Drogi Czytelniku – zbyt rewolucyjne to nie pytaj: a gdzie coś takiego stosują? – tylko zastanów się, czy są one sensowne i jakie mogą być ich dalekosiężne konsekwencje, jak będą prze­kształcały naszą świadomość, jak będą budowały nasze godne życie.

Mówienie o jakichś filarach państwowości jest pewnym uproszczeniem my­ślowym. Nie będzie to zestaw odrębnych rozwiązań, gdyż wzajemnych interakcji pomiędzy systemem państwa, ustrojem gospodarczym i architekturą finansową bę­dzie tak wiele, że scalą się one w jedną zwartą konstrukcję, w której każdy element będzie ważny. Zatem ich wydzielenie należy traktować jako wskazanie głównych obszarów reformatorskich mających swe odbicie w konkretnych zapisach Konsty­tucji, o fundamentalnym dla naszej państwowości znaczeniu. Wskażemy zatem na te zapisy Konstytucji RP, które ewidentnie psują nasz system państwa:

  • 103 – który miesza kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej,
  • 104 – który ruguje wyborców z roli suwerena ,

jak i te, które – deklaratywnie – są poprawne, jednak nie mają żadnego odzwiercie­dlenia w realiach gospodarczych:

  • 20, który deklaruje „społeczną gospodarkę rynkową”, oraz
  • 227, który reguluje sprawy emisji pieniądza).

Pobierz książkę w formacie e-book:

Filary państwowości naszej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.