Strona główna > Polska > Przełom sekretu Lasu Katyńskiego

Przełom sekretu Lasu Katyńskiego

a0,001Przełom Sekretu Lasu Katyńskiego: Tajemnice w Lesie Katyńskim: Co tak naprawdę tam pochowano?

-BREAKING / Secrets of Katyn Forest: What’s Really Buried There? By Diana West :  Monday, January 17, 2014  8:49 AM:http://www.dianawest.net/Home/tabid/36/EntryId/2748/ Secrets-of-Katyn-Forest-Whats-Really-Buried-There.aspx;   Wstęp – Dr. John Grady

—  W 2012 roku,  pisząc  o  wcześniejszych  ustaleniach Piórkowskiej w Katyniu, Association Press poinformowała:

“Nowo odkryte dokumenty pokazują również,  że  Stewart otrzymał  rozkaz w 1950 roku  –  niedługo  przed  rozpoczęciem  pracy  przez  komisję – —  „Nigdy nie mówić o tajnej wiadomości o Katyniu”

Historia mówi więcej, niż pochowane tam ciała Polaków.

Nigdy  nie  powinniśmy  zapomnieć  o  tym,  że najlepsi i najzdolniejsi z synów polskiego  narodu doświadczyli tak przed  jak  i  w czasie II wojny światowej a także po niej –  mocy radzieckiej bestii,  ale  co  ważniejsze,  a co zostało pomi- nte  —  o czym w rozrachunku  zamieszczonym  poniżej —  to  fakt,  że  to  było nie mniej, niż  ludobójstwo dokonane z  zimną  krwią  na polskich  katolikach przez rosyjskich Żydów.

Fakt ten  – w 2000-letniej ŻYDOWSKIEJ  agresji  przeciwko chrześcijaństwu  – pozostaje  największą  zbrodnią  i  jako taki osiągnął swój najwyższy szczyt po apogeum,  jakim było Ukrzyżowanie Chrystusa.

Zniszczenie  katolickiego  chrześcijaństwa  rozpoczęło  się wraz z powstaniem mahometanizmu, protestantyzmu, masonerii, liberalizmu, socjalizmu,  kapitalizmu, syjonizmu,  modernizmu  i  globalizacji,  które  obecnie  osiąga   swój tryumf  w wytrawnym zawłaszczaniu kolejnych obszarów dla WW III [III woj- ny światowej – przy. emjot] i Nowego Porządku Świata pod rządami Antychrysta.

Miej to na uwadze, podczas czytania poniższego artykułu.   —  PRZECZYTAJ.  Znaczenie tego zagadnienia jest nie do przecenienia.

Zamordowanie  20.000  Polaków   przez   NKWD  (KGB)   w 1940 r. obejmowało zabójstwo niemal całego  korpusu oficerskiego  Wojska Polskiego.  To była nie tylko diaboliczna zbrodnia o ogromnej skali, ale jej brutalny skutek jest  nieśmiertelny.

W tych latach w Europie,  jednym  z  najbardziej  pożądanych  celów  młodych ludzi  było,  by  zostać  oficerem  w  armii.  Ten  cel  był z reguły osiągany tylko przez najzdolniejszych i najlepszych.

W konsekwencji  — zamierzona —     niemal całkowita eksterminacja oficerów Korpusu Polskiego (zamordowano około 15, 000 z nich)  wyeliminowała wielu z najcenniejszych etnicznie Polaków  /przerwanie  genetycznego  kodu  DNA / oraz najwartościowszego potencjału Narodu.  To było wyraźnie zaplanowaną formą ludobójstwa.

Komuniści, którzy rządzili Rosją orzekli o przeznaczeniu Polski do likwidacji —  komunistyczne Sowiety  nie  chciały  żadnego oporu spodziewanej opozycji wojskowej, kulturalnej i intelektualnej.

Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych istniał silny ruch komunisty czny.  Miał ogromne wpływy  w  Hollywood, obecny był w prasie oraz znaczący w  administracji  Roosevelta  (senator Joe McCarthy może  nie był szczególnie zaangażowany, ale był mu całkowicie uległy).

Zapamiętaj oświadczenie Roosevelta

—    “Nie wiem,  dlaczego  ludzie  nie  lubią  komunistów,  wielu moich przyjaciół  jest  komunistami.”

(Eleonora uwielbiała ich!) W czasie II wojny światowej Józef Stalin otrzymał w prasie USA pieszczotliwą nazwę “Wuj Joe“.

Oraz  ustępstwa wobec Stalina  (mordercy  ponad  20  milionów  swoich  włas- nych obywateli )   —   było  to  widoczne  nie  tylko  w  prowadzeniu  wojny,  ale jeszcze bardziej w umowach powojennych, w których kraje i całe obszary  geo- graficzne zostały oddane pod sowiecką okupację .

Błędy, słabości a nawet zdrady Roosevelta  i  jego  współpracowników,  w  kon- sekwencji spowodowały cierpienia, prześladowania  i  śmierć milionom  ludzi pod władzą zbrodniczego komunizmu.

Dlaczego dzisiaj jest to ważne?

(1) Ze względu na [wyrządzone] zło i niesprawiedliwość,  szczególnie  te zbrodnie na wielką skalę muszą  być odsłonięte.

(2) Należy dążyć do wymierzenia sprawiedliwości za ofiary zbrodniczych okrucieństw, morderstw, ludobójstwa i innych potwornych zbrodni.

(3) Ludzie muszą zostać poinformowani o tych zbrodniach, o ich dokona- niu  i  o  okolicznościach,  które to umożliwiły  – aby, gdy to zrozumieją nie nastąpiły ponownie.

Prace przygotowawcze dla tego rodzaju tyranii zostały rozpoczęte tutaj  —   w USA  (w tym samym czasie). — Obecnie musi to zostać odwrócone i zatrzyma- ne   dopóki jest to jeszcze możliwe, aby to zrobić.

Jeśli wątpisz jeszcze co do tego, że nie jesteś dobrze poinformowany  —  żyjesz zaprzeczając [prawdzie].  Jeśli odmówisz, aby to zrozumieć, możesz dopoma- gać  w  wydaniu  owoców  [tej tyranii].  Twoja  wina  nie  będzie tak wielka,  jak tych, którzy dopuszczają się takich zbrodni,  ale poczucie winy będzie znacz- ne.

Przypomnijmy sobie słynne słowa filozofa George Santayana:

„Ci, którzy nie pamiętają o przeszłości są skazani na jej powtórzenie”.

I słowa wielkiego Dantego:

“Najgorętsze miejsca  w  piekle  zarezerwowane są dla tych, którzy  w czasie  kryzysu  moralnego  zachowują  neutralność”.

 Dr. John Grady

Tajemnice w Lesie Katyńskim: Co tak naprawdę tam pochowano?

a0,101

Marzec 1940 rok. Notatka, odtajniona przez Rosję w 2010 r – sporządzona przez Berię, NKWD, – proponuje masową egzekucję tysięcy polskich jeńców wojennych.

Podpisana zgoda: Stalina K. Woroszyłow, Mołotow, i V. A. Mikojan. Podpisy w lewym marginesie to M. Kalinin i L. Kaganowicz.

Radziecka wina na tej masakry była znana w USA i Wielkiej Brytanii początku w 1943 roku, ale alianci dołączyli do zmowy milczenia ze Stalinem.

Siła historii z jaką do nas mówi, zależy od naszej zdolności do jej wysłuchania .   Kiedy jesteśmy głusi na jej tajemnice, lub zbyt zdezorientowani albo ograni- czeni aby je odczytać,  tracimy  możliwość  umocowania w niej.   W ten sposób nie  uda  się  pokonać  propagandy  naszego  własnego  rządu,  podobnie jak to było pod rządami dyktatur — zbyt często oszukiwano nas.

Uderza mnie aura towarzysząca temu nowemu, sensacyjnemu odkryciu.

Pracownik naukowy  i autor Krystyna Piórkowska,  poinformowała  w  tym  ty- godniu, agencję Associated Press, że odkryła “porażający”  Dokument US, któ rego historia sięga 1945 roku,  znany  jako  “Raport Van Vlieta o Masakrze  w Lesie Katyńskim   (The Van Vliet report on the Katyn Forest Massacre).

Niewielu Amerykanów zna masakry z czasów II wojny światowej,  nie mówiąc już o ppłk-u  US Army, John H. Van Vliet-cie  —  więc o czym  ta  historia  nam mówi?

Jej przesłanie jest jedno, które możemy jako naród głęboko ograniczany uwa- runkowaniami odrzucić.

Dotyczy  to  dziesięcioleci  historii  USA   —  prowadzonej  przez  nie   politykiw odniesieniu do ZSRR  — ustępstw, wsparcia a nawet zmowy w kilku  najgor- szych zbrodniach imperium zła. O amerykańskiej zdradzie ( American Betrayal   — dowiadywałem się wraz  z  każdym  nowym dowodem ukazującym wpływy sowieckich agentów  na  ame- rykańską strategię, długo  zakrytych  przez fałszywą narrację  “dobrej  wojny”.

Równie ważne jest – podważenie żrącego wpływu [ sowieckich agentów],  jaki wywarło ono na charakter naszego narodu.

Nigdzie bardziej nie jest ten moralny wpływ bardziej widoczny, niż w Katyniu.

Ten rozdział historii zaczyna się, gdy Van Vliet i inni jeńcy wojenni  przetrzy- mywani przez nazistowskie Niemcy, przywieziono niemieckim urzędnikom w Lesie Katyńskim koło Smoleńska, w Rosji, do obserwowania ekshumacji z ma- sowych grobów odkrytych tam w 1943 roku, tysięcy zamordowanych Polaków, głównie oficerów. Dowody, które Van Vliet zobaczył, przekonały go,  że patrzy na sowiecką zbrodnię o kolosalnych rozmiarach.

W ramach diabolicznych planów Stalina sowietyzacji Polski,  Sowieci  zlikwi- dowali 20.000 polskich jeńców wojennych w 1940 roku,  w  czasie,   gdy obszar ten był pod okupacją ZSRR, po inwazji sowieckiej na Polskę w tandemie  z  hi- tlerowskimi Niemcami w 1939 roku.

Jednakże do 1943 r., Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w zawartym  soju- szu wojskowym  z  dyktaturą  komunistyczną  uderzyły  przeciw   dyktaturze hitlerowskiej.

W momencie odkrycia masakry, Stalin od razu oskarżył Hitlera.  Co ważniej- sze  –  to samo zrobił Roosevelt  i  Churchill.

 —  Czy mieli wiedzę, czy znali prawdę o  swoim  morderczym  sojuszniku   (Stali- nie) przeciwko ich morderczemu wrogowi (Hitlerowi)?

 —   Czy nie chcieli znać prawdy?

Wiemy, że brytyjski dyplomata o nazwisku Owen O’Malley,   został wysłany do zbadania zbrodni wojennych wiosną 1943 roku.   O’Malley   napisał  niezwykły raport dla Rządu Brytyjskiego zawierający winę Sowietów. Wiemy,   że  Churchill  przekazał  ten  raport Rooseveltowi latem tego samego roku. Wysłannikiem Roosevelta w 1944 roku, by zaświadczyć,  o  przedstawio- nych dowodach sowieckiej winy w Katyniu,  był były gubernator Pennsylvanii, George H.Earle.

—   Roosevelt  tego  „nie kupuje”.

W międzyczasie poszedł na wewnętrzną mantrę rządu “nie możemy obrażać Rosjan,” , mylącą prawdę z moralnością, a ja twierdzę — amerykańską strate- gię.

W  rezultacie   —  przez całą wojnę,  zarówno  USA jak  i  Wielka Brytania będą rozpowszechniać sowieckie kłamstwa o Katyniu .

Teraz wiemy, że w czasie wojny agencja rządu  USA  i  Biuro Informacji Wojny tonęły w sowieckich agentach i  były silnym ramieniem dla ich propagandy.

Amerykańskie  wsparcie  dla  Wielkiego Kłamstwa o Katyniu,  jednak nadal  — długo po zakończeniu wojny — trwa i tkwi tam, gdzie cały raport Vana Vliet’a.

Pod koniec wojny, świeżo uwolniony Van Vliet  pędził  do domu z swoimi relacjami naocznego świadka radzieckiej winy.   W dniu 22 maja 1945 r. Van Vliet zdał sprawozdanie z tego, co ​​widział, bezpośrednio do szefa wywiadu wojskowego, generała Claytona Bissell.

Generał oznaczony raport „Ściśle Tajne”  i –  jak powiedział później Van Vliet Kongresowi w toku dochodzenia w sprawie Katynia na początku 1950 r.:

—  “następnie skierował do mnie list zobowiązujący mnie do milczenia.”

Milczenie.  Kiedy widzimy przeszłość, jako walkę między milczeniem  –  obej- mującym tuszowanie prawdy –  nowy wzorzec porozumienia nabiera  kształ- tów.

—  Dlaczego prawda o sowieckiej winie w Katyniu została stłumiona,  aż  wykryto ją Kongresowi w 1952 roku?

—  Jaki to miało wpływ na rozprzestrzenienie się komunizmu na świecie?

—  Co lub kto służył/o temu milczeniu?

Z całą pewnością tą przyczyną nie była prawda lub wolność.

W  międzyczasie  to  właśnie  ten  uciszony  amerykańskiej  świadek  wystawił rachunek  radzieckiej  winy  w  Katyniu,  który  stał  się znany jako raport Van Vlieta.

Od czasu dochodzenia w Kongresie na początku 1950 roku  do chwili obecnej, śledczy zaczęli szukać zaginionego raportu.

W rzeczywistości raport,  który sam Van Vliet sporządził w dniu 22 maja 1945 r. jest nadal zaginiony. To, co odkryła Krystyna Piórkowska  jest  zaprzysięże- niem Van Vlieta  z dnia 10 maja 1945,  złożonym jako depozyt. Czym jest odkryty przez Krystynę Piórkowską  depozyt  „zaprzysiężenia”  Van Vlieta z dnia 10 maja 1945. Dokument znaleziony przez Piórkowską,  jest testamentem  “anglojęzycznego Świadka Katynia”  – najsłynniejszego amerykańskiego świadka „wycieczki” do Katynia – ten dokument znaleziony przez Piórkowską, jest bardzo istotny.

Van Vliet jest nie tylko ważnym amerykańskim świadkiem w Katyniu.

Kapitan amerykańskiej Armii, Donald B. Stewart też tam  był  i  według  odtaj- nionych przez  Piorkowską dokumentów odkrytych w ubiegłym roku,  Stewart wysłał zaszyfrowaną wiadomość w 1943 roku do wywiadu wojskowego wskazu jąc, że razem z Van Vlietem uważa,  że  Sowieci byli winni tej masakry w Katy- niu. Innymi słowy, US Army miała „twarde dowody” – otrzymała informacje naocz nych świadków w czasie rzeczywistym.

—  Jest jeszcze gorzej.   —  W 2012 roku,  pisząc  o  wcześniejszych  ustaleniach Piórkowskiej w Katyniu, Association Press poinformowała:

“Nowo odkryte dokumenty pokazują również,  że  Stewart otrzymał  roz- kaz w 1950 roku  –  niedługo  przed  rozpoczęciem  pracy  przez  komisję – „Nigdy nie mówić o tajnej wiadomości o Katyniu”

Historia mówi więcej, niż pochowane tam ciała Polaków.

Tłum. emjot

Nadesłała Hiacynta USA

-BREAKING / Secrets of Katyn Forest: What’s Really Buried There? By Diana West :  Monday, January 17, 2014  8:49 AM: http://www.dianawest.net/Home/tabid/36/EntryId/2748/ Secrets-of-Katyn-Forest-Whats-Really-Buried-There.aspx;   Wstęp – Dr. John Grady

Za: http://forumemjot.wordpress.com/2014/01/21/przelom-sekretu-lasu-katynskiego-tajemnice-w-lesie-katynskim-co-tak-naprawde-tam-pochowano/

Data publikacji: 21.01.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.