Strona główna > Polska > PPZN zaprasza na Zjazd organizacji pozaparlamentarnych w dniu 2015 08.09 r.

PPZN zaprasza na Zjazd organizacji pozaparlamentarnych w dniu 2015 08.09 r.


                                                                                                       W-wa 2015-07-24

Komitet zapraszający:

Mgr inż. Bujnicki Stanisław Przew.Partii: Organizacja Narodu Polskiego, Liga Polska

Mec. Mazanek Tadeusz Przew. Partii: Obrona Narodu Polskiego

Józef Rak Partia: Przymierze Ludowo – Narodowe

Czterdzieści siedem Fundacji i Stowarzyszeń (w tym wiele kombatanckich);

Zarząd PPZN

mgr inż. Bednarczyk Adam Prezes 666 286 685; http://ppzn.pl.tl

Bulski Henryk Skarbnik

Inż. Cybulski Mieczysław major NSZ z-ca Prezesa

Grodzka Barbara sekretarz 694 918 186

mgr inż. Kaczmarczyk Jan major Armii Krajowej z-ca Prezesa

Zaproszenie

do udziału w zjeździe organizowanym przez P-PZN celem przedyskutowania strategii wyborczej dla stworzenia międzyorganizacyjnego komitetu wyborczego.

Zjazd odbędzie się w dniu 9 sierpnia o godzinie 11:30 w sali teatralnej kościoła przy Placu Grzybowskim 3/5 w Warszawie

Zapraszamy organizacje i osoby fizyczne do współudziału w tworzeniu międzyorganizacyjnego komitetu wyborczego. Celem naszego obecnego działania jest stworzenie bloku organizacji, który opowie się za odzyskaniem niepodległości Państwa Polskiego oraz prawami suwerena to jest Narodu Polskiego do decydowania o najistotniejszych zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa Państwa Polskiego i Narodu Polskiego. Znajdujemy się w okresie możliwości rozpętania globalnego kryzysu militarnego. Uważamy, że na zjeździe przybyłe organizacje zajmą stanowisko w odniesieniu do:

 • udziału Polski w możliwej wojnie pomiędzy Słowianami,
 • stacjonowania obcych wojsk na terenie Polski
 • tworzenia na polskim terytorium magazynów broni NATO

Harmonogram Zjazdu:

11:00 – 11:30 Rejestracja uczestników Zjazdu

Powitanie przybyłych przez przewodniczącego P-PZN

Wybór przewodniczącego zebrania

11:40 – 11:50 Referat Przew. P-PZN

11:50 – 12:50 Przedyskutowanie skutków politycznych podpisania Traktatu Lizbońskiego oraz podjęcie uchwały o stanowisku obecnych na zjeździe w odniesieniu do tego traktatu.

12:50 – 13:45 Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w odniesieniu do konfliktu ukraińsko – rosyjskiego

13:45 – 14:45 Powołanie komitetu strategii wyborczej w najbliższych wyborach parlamentarnych.

14:45 – 14:50 Podziękowanie za przybycie przez przew. P – PZN

mgr inż. Adam Bednarczyk

Przewidywany koszt uczestnictwa od osoby od 0 – 15 złotych

Załączniki:

   Zał. 1. Proponowany sposób doboru kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015:

Zarząd i przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego podjęli uchwałę dotyczącą tworzenia Komitetu Wyborczego i program doboru kandydatów do Sejmu i Senatu w 2015 r.

 1. Komitet Wyborczy będzie składał się z przedstawicieli organizacji wchodzącycch do P-PZN i organizacji współpracujących na równych prawach.
 2. Kandydaci mają mieć wielopokoleniowy, nie budzący wątpliwości polski rodowód
 3. Każda osoba fizyczna lub organizacja może zgłosić swoich kandydatów na posła lub senatora
 4. Zostanie powołana komisja specjalistów, która ustali kryteria doboru kandydatów a następnie według ustalonych przez komisję kryteriów kryteriów dokona oceny przydatności kandydatów na posłów lub senatorów. Za bardzo ważne cechy przyjmujemy: patriotyzm, uczciwość i profesjonalizm.
 5. Ostateczne zatwierdzenie listy kandydatów zostanie dokonane przez przedstawicieli organizacji współpracujących w tworzeniu Komitetu Wyborczego. Przewiduje się wejście do komitetu wyborczego przedstawicieli wszystkich organizacji wchodzących w skład PPZN oraz wszystkich organizacji, które wyrażą chęć uczestniczenia we wspólnym komitecie wyborczym na równych prawach.

             Zał. 2.          Zasadnicze postulaty programu wyborczego PPZN

 1. Zlikwidowanie dyskryminacji rdzennych Polaków w pełnieniu najwyższych stanowisk w Polsce i w udziale rdzennych Polaków w Sejmie i Senacie. Do pełnienia najwyższych stanowisk w państwie powinny być powoływane osoby, których wielopokoleniowe – do siódmego pokolenia – polskie pochodzenie, patriotyczna postawa, uczciwość i profesjonalizm nie budzą najmniejszych wątpliwości. Do Sejmu i Senatu polskie pochodzenie kandydatów powinno być sprawdzane co najmniej do czwartego pokolenia.
 2. Uważamy, że podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez Premiera R.P. Pana Donalda Tuska i ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego działających w imieniu oraz w obecności byłego Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego było kryminalnym aktem wobec Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego dokonanym bez zgody oraz bez rzetelnego poinformowania społeczeństwa polskiego o skutkach prawnych tego traktatu. Społeczeństwo polskie jako suweren Narodu Polskiego w referendum powinno wypowiedzieć ważność tego traktatu.
 3. Przywrócenie polskiej armii z poboru, zakaz stacjonowania obcych wojsk w Polsce, nie dla mieszanie się Polski w konflikt ukraińsko – rosyjski.
 4. Sprawdzenie legalności wszystkich transakcji wyprzedaży majątku narodowego od 1989 roku.
 5. Przywrócenie Polsce suwerenności walutowej poprzez usunięcie art. 220 z polskiej Konstytucji i zawieszenie artykułu 123 Traktatu Lizbońskiego; sprawdzenie wszystkich umów bankowych od 1989 roku zawartych pomiędzy kredytobiorcami polskimi a bankami krajowymi i zagranicznymi na pobieranie nadmiernej lichwy od kredytu w Polsce i porównanie z odsetkami od kredytu płaconymi w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, wsteczne obciążenie podatkami banków w przypadku jeśli odsetki w Polsce przekraczały odsetki płacone w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Firmy według różnych danych wyprowadziły w 2014 roku od 60 do 84 miliardów dolarów amerykańskich.
 6. Działanie na rzecz przyjaznej politycznej i gospodarczej współpracy z państwami słowiańskimi, w tym z Rosją, Wegrami oraz z państwami bloku gospodarczego BRICS
 7. Obciążenie podatkiem obrotowym firm zagranicznych w Polsce
 8. Naprawienie krzywd społecznych wyrządzonych planem Balcerowicza.
 9. Przywrócenie monopolu państwa polskiego na produkcję i sprzedaż produktów alkoholowych i tytoniowych. Monopol państwowy na alkohole pokrywał około 50% wydatków państwowych w PRL
 10. Zlikwidowanie dyskryminacji polskich rolników w Unii Europejskiej w porównaniu z rolnikami z innych krajów
 11. Wprowadzenie ochrony prawnej dla rzemieślników – typowej dla wielu krajów UE
 12. Dopłata 600 złotych na każde dziecko miesięcznie i przedłużenie urlopów macierzyńskich do sześciu miesięcy (dla przypomnienia u schyłku PRL matkom nowonarodzonych dzieci przysługiwał 3-letni płatny urlop macierzyński).

Bardziej obszerny program wyborczy Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego można znaleźć na stronie internetowej:     ppzn.pl.tl

Zał. 3.       Cytat z 19-go wykładu Jana Marszałka wygłoszonego 22 grudnia 2009 r.

Od 1 grudnia 2009 roku Państwo Polskie w rozumieniu prawa międzynarodowego jest li tylko „województwem polskim” leżącym w granicach imperium Unii Europejskiej, z czego ogół Polaków jeszcze nie zdaje sobie sprawy. A jeśli Państwo Polskie, w wyniku aneksji, zostało zamienione w województwo polskie” leżące w granicach imperium Unii Europejskiej, to urzędnicy „województwa polskiego” poczynając od prezydenta, premiera, posłów i senatorów itd., są podlegli w rozumieniu prawa międzynarodowego – urzędnikom imperialnym Unii Europejskiej.

       Tłumacząc to na język prawa międzynarodowego i krajowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest już tylko z nazwy „prezydentem”. W rozumieniu prawa międzynarodowego prezydent RP jest li tylko i wyłącznie „rezydentem” reprezentującym w „województwie polskim” – interesy imperium germańsko – francuskiego – Unii Europejskiej (koniec cytatu). Podobna opinia o sytuacji prawnej naszego państwa została wyrażona przez osoby uczestniczące w tzw. aferze taśmowej.

Społeczeństwo polskie nie jest w pełni informowane o sytuacji prawnej naszego państwa.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *