Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > Polaku nie śpij, bo Cię okradną!

Polaku nie śpij, bo Cię okradną!

W Polsce szykuje się następna, gigantyczna kradzież majątku narodowego, na skalę niespotykaną w naszej historii 

Maciej Maciak na swoim kanale YouTube CW TV,  przeprowadził wywiad z dyrektorem kopalni węgla kamiennego „Czeczot”, panem Krzysztofem Tytko i z dr Zbigniewem Kękusiem. Z wywiadu tego można się dowiedzieć, ze słów eksperta, pana Krzysztofa Tytko, między innymi, że od lat zdradzieckie rządy zwane „polskimi”, skrzętnie ukrywają ilość i jakość niesłychanych bogactw, jakimi dysponuje polska ziemia, czyli Naród  polski.

Transformacja, czyli kradzież na rympał polskiego majątku narodowego wypracowanego przez naszych ojców i dziadów, która kosztowała nas, ok. 5 do 8 bilionów zł, a wraz z ubytkami ludności z powodu emigracji zarobkowych i niskich urodzeń, uczyniła więcej spustoszenia niż ll Wojna Światowa, a nawet ewentualna spłata żydowskich uroszczeń dotyczących żydowskich majątków bezspadkowych, związanych z ustawą 447 – byłyby maleńką stratą w porównaniu z tym, co szykują nam nasze postokragłostołowe rządy okupacyjne, a mianowicie grabież naszych zasobów mineralnych, które są warte – uwaga! – setki bilionów złotych.

Co mamy?

80% zasobów mineralnych w całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Polska, oprócz zasobów węgla, ropy i gazu ziemnego, posiada złoża metali ziem rzadkich, potrzebnych w nowoczesnym przemyśle, których wartość stale rośnie; w sumie, ok.100 pierwiastków z tablicy Mendelejewa znajduje się pod powierzchnią polskiej ziemi.

Wykorzystując technologię podziemnego gazowania węgla,  w ciągu dwóch dekad, Polska mogłaby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nie tylko sobie, ale całemu terytorium Trójmorza, podczas gdy w tej chwili uzależniona jest od importu 20 mln ton węgla, 25 mln ton ropy i 12 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Kto chciałby przejąć polskie zasoby? 
Według dyr. Tytko, na polskich zasobach chętnie połoźylyby łapę trzy stronnictwa:
rosyjsko-niemieckie, żydowsko- amerykańskie i chińskie. Chętnych jest więc co nie miara i nie są to słabi przeciwnicy.
Jak się przekonano w Iraku i Afganistanie, krwawe przejęcia, czyli poprzez działania wojenne, są kosztowne i nie zdają egzaminu. Należałoby więc przejąć zasoby danego kraju legalnie, w majestacie prawa, bez rozlewu krwi. Do tego jednak, trzeba mieć swoich agentów na miejscu.
Co robią rządy post-okrągłostołowe?
Należy przypomieć, ze sześciu przezydentów lll RP, kilkunastu premierów i kilkudziesięciu ministrów, przed objęciem urzędu, ślubowało wierność konstytucji i służenie polskiej racji stanu, dobru Polski i Polaków, czyli służenie polskim interesom narodowym. Wszyscy oni, każdy rząd  post-magdalenkowy, swoje przysięgi zdradził. Służą oni nie Polsce, a obcym. To oni, w porozumieniu z pracodawcami i związkami zawodowymi, dokonali wyprzedaży majątku narodowego za bezcen, wielkiej kradzieźy, zwanej eufemistycznie „transformacją”, która napchali, między innymi, swoje prywatne kieszenie. W efekcie, 60% polskiej gospodarki należy do obcego kapitału.
Mało tego: według eksperta w tej dziedzinie, dyr. Tytko, który twierdzi to z pełnym przekonaniem, rząd pisowski przygotowuje podstawy legislacyjne, które po wygranych przez PiS wyborach ujrzą światło dzienne, po czym korporacje międzynarodowe (czyli żydowskie) będą miały wolną rękę w przejmowaniu polskich zasobów naturalnych w majestacie prawa. Dokonywane są zmiany w ustawodawstwie dotyczącym prawa geologicznego i górniczego, tak aby Polacy, zamiast właścicielami kopalń i beneficjentami z nich dochodów, stali się li tylko tanimi wyrobnikami.
Ponadto w latach lll RP poczyniono następujące przygotowania do przejęcia zasobów naturalnych Polski:
—. W Konstytucji PRLu był zapis o tym, że majątek Skarbu Państwa jest własnością Narodu Polskiego; w Konstytucji z roku 1997 takiego zapisu już nie ma;
— Rządy postmagdalenkowe zlikwidowały ministerstwo Skarbu Państwa;
— Rządy sprawujące władzę w Polsce po transformacji zlikwidowały Centralny Urząd Geologiczny; 
Zlikwidowane zostało Rządowe Centrum Analiz Strategicznych. W dzisiejszej dobie, zamiast polskich ekspertów, planują eksperci obcych korporacji, jasne, że nie w interesie Polaków, a swoich pracodawców;

Zaprzestano dalszych odwierceń, poszukiwań, dokumentacji i wyceny polskich złóż.

     Po wojnie, do lat 90’ dokonano dziesiątek tysięcy odwierceń i dokonano ich dokumentacji. Próbki tych odwierceń są przechowywane w sześciu miejscach w   Polsce. Wyniki badań wiertniczych, które były prowadzone przez rządy PRLu, są trzymane w tajemnicy przed Narodem polskim, ale za to niefrasobliwie rozgłaszanie w pewnych środowiskach na forum międzynarodowym.
Rozdawane są koncesje obcym korporacjom.Koncesje, czyli pozwolenia na próbne odwierty na podstawie przeprowadzonych w PRLu dokumentacji złóż, są wydawane od lat zagranicznym korporacjom. Koncesja, po zatwierdzeniu odkrytych złóż i możliwości ich eksploatacji zgodnie z wymogami środowiska naturalnego przez czynniki państwowe,  staje się promesą na eksploatację złóż przez daną korporacje na następne dziesięciolecia. W Niemczech taki proceder jest zabroniony. Pierwsze koncesje zostały wydane przez PiS w latach 2005-2007. W tym czasie przygotowano ustawodawstwo umożliwiające kontynuację wydawania koncesji dla PO – PSL i dzisiejszych rządów PiS.
Następuje więc bezkrwawe przejęcie złóż polskich tuż pod nosem niczego nie świadomych Polaków.
Wdrażanie Pakietu Klimatycznego. Pakiet klimatyczny, który został Polsce narzucony przez Unię Europejską, czyli Niemcy, będące głównym producentem urządzeń energii odnawialnej, jak panele słoneczne i wiatraki. Ponadto, istnieją ogromne naciski na likwidację kopalń, patrz: wizyta nastoletniej Grety Thunberg i jej przemówienie w zeszłym roku na konferencji klimatycznej w Katowicach. Chodzi tu o zniszczenie przemysłu wydobywczego, a następnie o jego obce przejęcie, zmodernizowanie – przekształcenie technologii na rzecz wodoru, który jest paliwem przyszłości i osiąganie ogromnych zysków, które oczywiście nie pójdą do kieszeni 
Polaków. PiS deklaruje odchodzenie od węgla na rzecz energii odnawialnych i energii atomowej – która w dzisiejszej dobie jest technologią przestarzałą, a nadto nader niebezpieczną, a więc także tutaj rząd „polski” wykonuje zalecenia obcych i działa wbrew interesowi narodowemu Polaków.
Polska, gdyby miała rządy mające na względzie dobro Polaków i polską rację stanu, mogłaby praktycznie OD ZARAZ stać się krajem zasobnym, za czym szybko stałaby się krajem zmodernizowanym, o wysokiej stopie życiowej mieszkańców.
Powroty Polaków z zagranicy, ich dzieci i wnuków stałyby się faktem, a nie mrzonkami i obietnicami kolejnych partii rządzących.
Bez surowców nie ma przemysłu. Gdybyśmy wydobywali nasze surowce, moglibyśmy rozwijać rodzimy przemysł, zamiast produkcji i montażu podzespołów, kraj mógłby się rozwijać, byłaby dobrze płatna praca dla Polaków w nowoczesnym przemyśle,  nie tylko wydobywczym. I nie tylko w usługach i agroturystyce.
Ile tracimy?
Otóż, według dyr. Tytko, dywidendy z eksploatacji mogłyby wynosić w przybliżeniu od 0,5 do 1 miliona złotych, na każdego z 60 milionów Polaków zamieszkałych w kraju i zagranicą, NA POKOLENIA. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na fundusze emerytalne, podobnie jak to się dzieje w Norwegii. A wtedy żaden polski emeryt nie musiałby dokonywać wyboru pomiędzy opłatą czynszu, kupnem leków, a kupnem żywności. Mogłyby także zostać przekazane na transfery społeczne typu 500+, w tej chwili pokrywane z wrastającego co miesiąc o 3 mld zł zadłużenia w obcych bankach.
Polska leży na górze złota, a rządy, dla niepoznaki zwane „polskimi”, a de facto będące agentami obcych mocarstw i międzynarodowych (czytaj: żydowskich) korporacji, czyhają, aby nas zniewolić i okraść jak nigdy jeszcze dotąd w historii.
Co robić? 
Po pierwsze: Podnosić świadomość społeczną.Musimy dotrzeć do jak najszerszych mas Polaków, aby Polacy w pełni zdawali sobie sprawę z tego, co mają pod stopami i że dzięki temu bogactwo Polski i ich samych może  się stać rzeczywistością.
Po drugie: Zmienić legislację. Musi zostać uchwalone prawo, o ile nie zapis konstutucyjny, że złoża naturalne są własnością Narodu Polskiego, wszystkich Polaków, a ich zarząd, dysponowanie i eksploatowanie nie może zostać przekazane w obce ręce. 
Zapis ten nie może dotyczyć Skarbu Państwa, bo Skarbem Państwa dysponują kolejne rządy, w ostatnich 30 latach będące rządami zdradzieckimi, działającymi wbrew interesom narodowym Polaków, na dodatek kompletnie pozostającymi poza kontrolą Suwerena, jakim jest Naród Polski. Zasoby naturalne nie mogą być więc określone jako własność Skarbu Państwa, ale Narodu Polskiego.
Jak rozpocząć ekspoatację złóż nie mając odpowiedniej technologii? 
Otóż technologię można kupić. Zamiast tracić pieniądze z OFE inwestując je na giełdach kontrolowanych przez banksterów, należy zainwestować je w zakup nowych technologii na rozruch pierwszych kopalni. Przykładów marnotrawstwa pieniędzy przez kolejne ekipy rządowe jest mnóstwo. Marnotrastwo trzeba zamienić na poważne inwestycje, a wtedy, jako państwo, będziemy się mogli obejść i bez pożyczek i bez dotacji unijnych.
To są jednak plany na przyszłość. Po pierwsze jednak – trzeba jak najdalej i najszerzej rozpowszechniać tę wiedzę i świadomość ogromnego potencjału, jaki kryje nasza ziemia, za którą nasi przodkowie przelali tak wiele polskiej krwi.Szczególną rolę do odegrania mają tutaj wszelkie media alternatywne.
Polaku, nie śpij, bo okradną Ciebie, Twoje dzieci, Twoje wnuki i wnuki Twoich wnuków!
Nie traćmy jednak nadziei. Jak powiedział dyr. Tytko, transformacja była przegraną wielu potyczek i bitew, ale wojny o bogactwo Polski jeszcze nie przegraliśmy. Tę musimy wygrać. Nie będzie to jednak łatwe, bo, jak słusznie stwierdził, kilka debat na powyżej poruszone tematy w polskiej telewizji, w godzinach szczytu oglądalności, zmiotłoby wszelkie rządy okrągłostołowe, a przed tym nasi okupanci będą się ze wszystkich sił bronili.
Całość wywiadu z dyr. Krzysztofem Tytko:
Opracowano na podstawie wywiadu udzielonego przez Krzysztofa Tytko, dyrektora kopalni węgla kamiennego „Czeczot”.

©Lotna 2019. Wszelike prawa zastrzeżone. Zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać część lub całość tekstu przez inne redakcje, serwisy, organizacje i osoby bez zgody autora. Tekst można udostępniać wyłącznie w całości, w formie nie zmienionej, w bezpłatnych serwisach społecznościowych.

3 thoughts on “Polaku nie śpij, bo Cię okradną!

 1. Motto :
  „Dobrze, że w domach siedzą „milczący ludzie, zaciskający pięści”. Kim są? Tymi, którzy trwają czcząc Boga, ceniąc Honor i kochając Ojczyznę. Są rzeką czystą, wymywającą z rodzinnych dziedzin potoki fekalii i bezprawia. Kiedyś – może niedługo – runą powodzią
  potężną na drogi i miasta i odnowią zagon Ojczysty. Bo nie wolno robić bez końca chlewu i lupanaru, dziedziny afer i szwindli, relatywnego bajzlu z kraju smutnych, umęczonych nad ludzką wytrzymałość ludzi sprawiedliwych.”
  ===================================================================

  Bóg o nich pamięta – ale czy historia przekaże potomnym ?

  Przedstawiam sylwetkę parlamentarzysty -patrioty – jednego z nielicznych prawdziwych obrońców Ojczyzny, którzy powoli odchodzą w zapomnienie.

  Materiał archiwalny :

  „ŻYWIĄ Y BRONIĄ”

  Przemawia :

  Senator – Stanisław Ceberek – ojciec księdza Stefana Ceberka

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od momentu przekroczenia progu Senatu RP podjąłem niezwykły trud wyjaśnienia tajemniczego procesu przekształceń własnościowych, dokonywanego na bazie zdradzieckiego, antypolskiego i antyludzkiego planu Sachsa, zwanego Planem Balcerowicza. Proces ten, zwany „powszechną prywatyzacją”, pomimo, że bałamutny i krętacki, a więc niezrozumiały dla każdego Polaka ze względu na brak precyzyjnego i jasnego określenia zakresu jego działania – to przecież ten projekt wypracowany przez wielkich wrogów Polski, Sorosa – Sachsa – jest realizowany przez wszystkie kolejne rządy RP, bez wyjątku! A Parlament(y) od roku te antypolskie i antyludzkie ustawy ratyfikuje, nadaje im moc prawną, chociaż te ustawy są ustawami antypolskimi, co niejednokrotnie mówiłem w parlamencie i za co mnie w tym Parlamencie krytykowano. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stawiam pytanie pierwsze: Gdy „sprywatyzujemy” -czyli przekażemy cudzoziemcom – za zgodą i wiedzą Parlamentu RP wszystkie fabryki, lasy, kopalnie, rzeki, muzea, wojsko, policję, kościoły, Częstochowę, Wawel, Zamek Królewski, itp., to kto w Polsce będzie tym rzeczywistym i panem, i właścicielem Polski? Stawiam to pytanie osobiście panu Mazowieckiemu? Panu Balcerowiczowi? Panu Kołodce? Pani Suchockiej? Panu Wałęsie? Panu prezydentowi Kwaśniewskiemu? Ten Parlament – to karny batalion przeznaczony do działań antypolskich Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powiedziałem wyżej, że Parlament jest organizacją reżimową i antydemokratyczną, ta reżimowość i antydemokracja polegają na tym, że parlamentarzyści, niczym żołnierze w karnym batalionie, wykonują wyłącznie polecenia i rozkazy swoich klubów parlamentarnych (czyli partii), w ogóle nie licząc się z wolą swych wyborców. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Własna ocena sytuacji w Polsce, nie daj Boże krytyka poczynań Parlamentu czy rządu traktowana jest jako nieposłuszeństwo, a nawet bunt, i takich buntowników nie zgadzających się z eksterminacją, antyludzką polityką międzynarodowych karteli bankowo przemysłowych i ich tu w Polsce lokajów – jest surowo karana. I ja też zostałem ukarany przez swoją partię za to, że sprzeciwiałem się globalnej i totalnej kolonizacji, pacyfikacji i eksterminacji Narodu Polskiego. Jednak bez względu na skutki, ja nie wyrażam zgody na to bezprawie międzynarodowych karteli, na ten ich tu w Polsce rozbój w biały dzień, na tę anarchię. A jakby na ironię, to zaplanowane w sztabach Berlina, Brukseli i Nowego Jorku bezprawie, anarchię, i rozbój; a jakby na ironię ten pospolity i zwykły bandytyzm polityczny i gangsteryzm
  gospodarczy nazywa się „demokracją” „wolnością” i „swobodami demokratycznymi”.O potęgo kłamstwa! O potęgo hipokryzji! Przecież to, co dzieje się w Państwie Polskim po roku, to żadna „demokracja”, to żadna „wolność”, to żadne „swobody demokratyczne”, ale celowe i planowe ubezwłasnowolnienie i niszczenie struktur państwowych, ale celowa i planowa anarchizacja struktur państwowych, ale rozbicie na euroregiony (powiaty) struktur państwowych w celu likwidacji Polski. Bo przecież o to tu cały czas toczy się bój, o Polskę. Nowy rozbiór Polski przygotowany został poza granicami Polski Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stan wojenny i cała rewolucja solidarnościowa była potrzebna międzynarodowej mafii bankowo-przemysłowej do zrabowania polskiej gospodarki narodowej oraz majątku narodowego w europie Wschodniej, co teraz widać gołym okiem. A o czym ja, jako parlamentarzysta, mogłem się przekonać wielokrotnie. Plan odboju i rabunku Polski – zwany „restrukturyzacją” – początkowo zyskał uznanie w Narodzie Polskim, bo przecież nikt nie przypuszczał w swoich snach najczarniejszych, że to pierwsi parlamentarzyści przystąpią do wydziedziczania i zniewalania Narodu Polskiego. A tzw. solidarnościowo – wolnościowe elity polityczne do realizacji holocaustu Narodu Polskiego zabrały się w sposób profesjonalny i wielowariantowy, i tak pod płaszczykiem „walki z komuną”, i tak pod hasełkami” walki z sowietami” oraz ich agenturą – niby wyzwalały Naród Polski i Państwo Polskie spod okupacji stalinowskiego reżimu komunistycznego i Moskwy w ogóle. Tymczasem cała ta rewolucja totalnego i ostatecznego zniewolenia narodów europy była starannie przygotowana i wyreżyserowana przez międzynarodową (żydowsko -niemiecką) mafię bankowo – przemysłową; chodziło tym razem o to, aby uniknąć tych błędów, które miały miejsce np. w i po roku , kiedy to zdrowy polski ruch patriotyczny na czele z więźniami stalinowskimi: Władysławem Gomółką i Stefanem Wyszyńskim -doprowadził do tego, że wyrzucono z armii polskiej i struktur rządowych szpiegów stalinowskich i współpracujących z nimi Żydów, którzy w wielu, o, w bardzo wielu wypadkach byli zwykłymi oprawcami i mordercami pospolitymi Narodu Polskiego, bez litości mordującymi i katującymi najbardziej zasłużonych, uczciwych synów i córki Narodu Polskiego, że wymienię bohatera narodowego Witolda Pileckiego, czy komendanta Batalionów Chłopskich Kamińskiego. I o tym, o tych potwornych i przerażających zbrodniach, nam Polakom nie wolno zapominać, nigdy! Nie wolno nam zapominać i tej prawdy, że Stalin w ramach kolonizacji i eksterminacji Narodu Polskiego morderców i zdrajców Polski wydźwignął do rangi bohaterów narodowych. Bez sięgnięcia do tego okresu trudno jest Polakom zrozumieć to, co dzieje się po roku w Polsce i Parlamencie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W roku Władysław Gomółka odsunął od władzy i sądownictwa najbardziej zajadłych wrogów polskich, Żydów, Ukraińców i Rosjan, rzekomo pochodzenia polskiego., co zmobilizowało mafię międzynarodową do bardziej intensywnych działań przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu, i to w skali światowej. Zidentyfikowani członkowie zbrodniczej, antypolskiej żydokomuny i wyrzuceni wraz z nimi członkowie mafii międzynarodowej i zdrajcy Polski przechodzą do totalnej opozycji wobec rządów Gomółki i tworzą (o potęgo zakłamania!) tak zwaną opozycję demokratyczną. To dzięki niej i z jej pomocą Edward Gierek obala Gomółkę i za rządów Gierka natychmiast obejmuje rządy w Polsce nowa mafia wyszkolonych w Moskwie działaczy partyjnych, którzy w roku są twórcami rządów KOR – okrągłostołowych; to powinno zastanowić każdą Polkę i Polaka! Spytajmy o rodowody tych, którzy sprzedają Naród Polski w obcą niewolę! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polacy powinni się także zastanowić nad rodowodami
  twórców tzw. przemian demokratycznych w Polsce, bo według mojej wiedzy są to często synowie i córki żydowskich oprawców, zdrajców Polski, tym razem jednak finansowych i wspomaganych nie przez Moskwę, ale mafię międzynarodową ze swoją centralą w Waszyngtonie, Bonn i Brukseli. W roku miejsce agentów Moskwy zajmują agenci międzynarodówki bankowo – przemysłowej Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W roku miejsce bermanów, minców, rakowskich,werblanów, strewiczów zajęli nowi bohaterowie, jak mazowieccy, balcerowiczowie, kuronie, michniki, borowscy, lewandowscy, kaczmarkowie, bartoszewscy, geremkowiei tysiące ludzi, którym międzynarodowe mafie bankowo – przemysłowe za skuteczne i wszechstronne poparcie w zniwelowaniu i wydziedziczeniu Narodu Polskiego prawdopodobnie obiecały fortuny, lecz, co wolno nam się już domyślić, wyłożone nie z własnej kieszeni, tylko z majątku Narodu i Państwa Polskiego. Międzynarodowe mafie bankowo – przemysłowe zdając sobie sprawę, że totalnie zniewolić mogą Naród Polski mogą tylko z pomocą tych, którzy żyją w Polsce, od lat wielu szkoliły swoich agentów, ajentów i różnej maści pomagierów. Dlatego wszystkie Parlamenty i rządy po roku tak konsekwentnie m. In. Realizują politykę powszechnej prywatyzacji, czyli wywłaszczenia Narodu Polskiego, i czynią to za ochłapy, które ze zdrowego polskiego organizmu gospodarczego wydziela im mafia międzynarodowa. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wstyd i sromota, ale to jest ta prawda jakże straszliwa i okrutna w swych skutkach dla Polski i Polaków, prawda, której już nie da się ukryć żadnymi hasłami i hasełkami propagandowymi. Polacy wiedzą, że w Polsce po roku rządzi i panuje mafia bankowo – przemysłowa! A Parlament, zwany polskim – wykonuje tu w Polsce wyłącznie polecenia tej międzynarodowej mafii bankowo – przemysłowej. Takie właśnie odniosłem wrażenie pracując w tym Parlamencie cztery lata. Parlamentarzyści, obudźcie się z tego mistycznego snu zdrady Narodu Polskiego! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Parlamentarzyści nawet nie wiedzą, że niedługo z tego mistycznego radosnego snu pożerania i majątku i wartości Narodu i Państwa zostaną obudzeni i ze wstydem, jako zdrajcy, zwykli i pospolici zdrajcy i renegaci, dołączą do zniewolonego przez nich Narodu Polskiego, ze wstydem odejdą i sromotą, i winę za taki stan zrzucać będą na innych, gdy to my, parlamentarzyści ponosimy pełną odpowiedzialność za tę zdradę stanu! My! A nikt inny! Smutna to prawda, ale prawdziwa. Dlatego ja, rolnik polski, a zarazem senator RP, radzę parlamentarzystom utytułowanym i obytym w świecie, aby już teraz zaczęli studiować historię zdrady Polski w XVIII wieku, bo jest identyczna do tej zdrady stanu, której jesteśmy i świadkami, i czynnymi uczestnikami po roku. Ta historia nieprawdopodobnej zdrady swojego Narodu, Narodu Polskiego, a tym samym i Państwa Polskiego, w bardzo prosty sposób i przystępnie opisana jest w książce Jana Marszałka pt. „Samoobrona Narodu Polskiego”. To powinna być obowiązkowa lektura dla zdrajców Narodu Polskiego, w której to książce – poprzez analogię – ujrzą samych siebie. Proces zniewalania Narodów Europy Wschodniej rozpoczęto od Polski. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po rozpadzie stalinowskiego reżimu i tolerancyjnej polityce Gorbaczowa proces wydziedziczania i zniewalania narodów środkowej i wschodniej Europy rozpoczęto od Polski. Wyrocznia propagandowa Radia Wolna Europa pod kierownictwem Nowaka Jeziorańskiego zrobiła swoje. Mafie międzynarodowe obdarowały pieniędzmi i wyjazdami do Niemiec, Austrii, USA, Anglii najgłupszych i najbardziej naiwnych tzw.” patriotów” z panem Wałęsą na czele,
  którzy gloryfikowali cuda zachodniego świata. Hasło „prywatyzacja” Naród Polski zrozumiał jako uwłaszczenie narodu, a okazało się, że to w rzeczywistości stało się permanentnym wywłaszczeniem większości Narodu Polskiego. Czy liderzy KOR – o – solidarnościowi działali świadomie i z zimną krwią? W roku, po ich zwycięstwie pan Wałęsa polecił swoim solidarnościowcom schować sztandary wytapetowane chwytliwymi hasełkami o „wolności” Polski, o „równości sprawiedliwości społecznej” w Polsce i na świeci w ogóle, i tym podobnymi pułapkami, na które zapali się Polacy, i tenże Wałęsa oraz jego najbliższa kamaryla sprawili, że pospołu ze stalinowskimi elitami władzy w konsekwencji robotników wywłaszczono i wyrzucono z ich fabryk! A najlepszym tego przykładem jest Stocznia Gdańska, w obronie której pan Lech Wałęsa nie kiwnął nawet paluszkiem, podobnie Kuroń, Mazowiecki, Geremek, Michnik. Wynika z tego, że gdy Wałęsa i jego kamaryla wykonywali zamówienie międzynarodowej mafii bankowo-przemysłowej, odsunęły Wałęsę i niby jego układ polityczny; i tej władzy już nie odzyska nigdy, bo nie życzy sobie tego międzynarodowa mafia bankowo – przemysłowa. Rzecz interesująca, lecz podobnie jak wałęsa – i Gorbaczow tak samo został pozbawiony władzy i wszelkich dostojeństw i obecnie jeździ po Europie Zachodniej i zbiera datki na różnego rodzaju fundacje dla Rosjan, ale Zachodu ten mąż stanu obecnie nie obchodzi. Cygan zrobił swoje, Cygan może odejść. Naród Polski domaga się sprawiedliwości! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To, o czym ja piszę w swoim liście do parlamentarzystów, Naród Polski od lat mówi głośno i domaga się sprawiedliwości wobec złodziei pospolitych, aferzystów i bandytów politycznych. Żeby nie być gołosłownym. I ja na 33 posiedzeniu Senatu w dniu 4 listopada m.in. powiedziałem: W ostatnim tygodniu przejechałem praktycznie cały kraj, spotkałem się z wieloma grupami, od robotników w województwie olsztyńskim do przygotowujących się do strajku górników kopalni „Wieczorek”. Zostałem zobligowany do złożenia następujących oświadczeń, a poszczególnym ministerstwom prześlę z tych spotkań obszerne relacje. Prawie we wszystkich miejscowościach, gdzie byłem, ludzie domagają się kary dla wszystkich aferzystów i złodziei. Bez kary nigdy nie będzie porządku w tym państwie. Większość społeczeństwa domaga się zaprzestania prywatyzacji do momentu wyjaśnienia, ile daje ona państwu i narodowi korzyści, i jakie zyski czy straty z tego powstały dla państwa. Ludzie pytają i mówią przy tej okazji o karze śmierci, kto dopuścił się prywatyzacji monopoli: cukrowego, tytoniowego i spirytusowego. Nie są to takie sobie żądania, które można pominąć. Wielu działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również SLD, domaga się, żeby przynajmniej z dziesięciu sprywatyzowanych już przedtem zakładów przesłać kserokopię do biur senackich, żeby każdy obywatel mógł się zaznajomić na tej podstawie z polityką prywatyzacyjną w naszej gospodarce narodowej. Każdy ma do tego prawo, ponieważ dobro narodowe jest dobrem każdego obywatela i każdy ma prawo dowiedzieć się, co się z jego dobrem stało? Także w swoim wystąpieniu na 48 posiedzeniu Senatu 16 czerwca roku ostrzegałem przed uleganiem międzynarodowej mafii bankowo – przemysłowej oraz skutkami społeczno – politycznymi tej uległości Parlamentu, Rządu, Prezydenta RP. M.in. powiedziałem: Spotkałem bezrobotnych, gdy stali w kolejce przed urzędem rejonowym i zostałem przez nich zobligowany do niniejszego wystąpienia. Zobligowano mnie, abym wystąpił raz jeszcze przed Wysoką Izbą z apelem o zaprzestanie prywatyzacji, czyli marnowania majątku narodowego, zaprzedania własności narodowej oraz pociągnięcie do odpowiedzialności ludzi, którzy do tego doprowadzili
  Wymieniono nawet 11 osób, którym powinna być wymierzona najwyższa kara. Dokonano bezprawia, ponieważ majątek narodowy jest własnością każdego z nasi tylko każdy z nas może decydować o części majątku. Jak już powiedziałem, nie ma tego prawa ani Senat, ani Sejm. Ponadto, kto pozwolił, żeby pan minister przekształceń własnościowych mógł dawać komu chce za darmo, komu innemu z dopłatą, a jeszcze innego zwolnić z podatków? Czy w ogóle jest tu coś zgodnego z prawem? Jak można było przekształcać własność spółdzielczą, własność każdego spółdzielcy? To bezprawie nie może ujść bezkarnie. Sprzedaliśmy jedną trzecią majątku narodowego. To, co zamierza się robić dalej, pachnie już nie jakimś przekształceniem w kierunku rozwoju narodu i państwa, ale pachnie zdradą. Euroregiony to preludium do rozbiorów Polski Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tragedia Narodu Polskiego i Państwa Polskiego trwa. Mafie zachodnie przez uzależnionych w różny sposób parlamentarzystów, członów rządu, polityków polskich, niektórych działaczy związkowych i aferzystów pospolitych wymuszają na Parlamencie podejmowanie coraz to nowych i nowych aktów zniewolenia Narodu Polskiego i pozbawienia wolności oraz niepodległości Państwa Polskiego. Jednym z takich aktów są tzw. osławione „małe ojczyzny”. O jaka samorządność walczy UW-SLD? Drugim antypolskim aktem są podregiony i regiony oraz samorządowe powiaty i województwa. Jest to bardzo niebezpieczna i pokrętna dla Polski gra polityczna. Samorządna gmina, powiat, województwo i region. To już podział państwa na niezależne dzielnice. Ta rzekoma reforma to zakamuflowany rozbiór Polski. Jedynym samorządem administracji państwowej jest samorząd gminy. Jest on jednak uzależniony finansowo od wojewody lub rządu. Ten samorząd z tego powodu już nie jest w stanie być samorządnym. Ponadto Parlament przyjmując ustawę o samorządzie terytorialnym wyraźnie zlekceważył samorząd orzekając w ustawie m.in. o stosunku gmin do zakładów gospodarki komunalnej w gminach, i tak na mocy tej ustawy Gminne Zakłady Gospodarki Komunalnej powinny być przez samorząd przekształcone w „spółki”. W swej arogancji wobec podstawowych interesów Narodu Polskiego nowi zbawcy Polski nawet nie określili, jakie to mają być „spółki”? Jeżeli samorządy gminne tego nie uczynią , to i tak na mocy tej antypolskiej i antyludzkiej ustawy zostaną przekształcone w spółki. I to ma być samorządność? To jest dyktat międzynarodowej mafii bankowo – przemysłowej. Samorządny powiat czy województwo, tak gloryfikowane przez SLD i UW jako to niby poszerzenie kompetencji władzy w regionie – to także krok w celu osłabienia Polski poprzez jej rozczłonkowanie na „samorządne”, „niezależne” regiony, dodajmy, niezależne od władzy centralnej na tyle, że mogą poza stolicą Polski zawierać umowy o znaczeniu międzynarodowym, ze wszystkimi następstwami. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta niezależność i samorządność regionów i euroregionów to są tylko hasełka i etykietki mające ogłupić Polaków do reszty; hasełka to są tylko etykietki propagandowe podobne do tych, którymi KOR, Lech Wałęsa i „Solidarność” przez całe lata karmili Polaków, hasełka tamte i te służą jednemu – rozbiorom Polski, i taka jest ta straszliwa prawda, którą to prawdę ukrywają zarówno ci z prawicy, jak i ci z lewicy. Ukrywają ją także parlamentarzyści, nawet przed samym sobą nie chcą się przyznać, że działają przeciwko najżywotniejszym interesom Narodu Polskiego i Państwa Polskiego! Bo i czym ma zarządzać organ samorządu wojewódzkiego, to znaczy sejmik samorządowy? ą może od razu spytać: Poco w ogóle istnieje? Oto kopia zaproszenia na posiedzenie sejmiku samorządowego: SEJMIK SAMORZĄDOWY dnia 04.12. r. Nr BSS /15/96 Pan Stanisław Ceberek Mam zaszczyt zaprosić Pana na XV Sesję II kadencji Sejmiku Samorządowego
  Województwa, która odbędzie się w dniu16 grudnia r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Wojewódzkiego Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 3. Interpelacje 4. Informacja Prezydium Sejmiku z działalności podejmowanej między sesjami 5. Projekt budżetu Wojewody Ostrołęckiego na r. 6. Budżet Sejmiku Samorządowego Województwa a) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki na pokrycie działalności Sejmiku Samorządowego Województwa b) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Sejmiku i jego organów c) Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Sejmiku Samorządowego Województwa na r. 7. Sprawy różne Zawiadamiająco powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach. I tu nic ująć nic dodać. To o taką władzę samorządową walczą UW – SLD.A jeśli do tego dodamy planowe wzmocnienie uprawnień wojewody i jego urzędu – to nawet nie zauważymy, jak z obecnej tzw. demokracji znajdziemy się w niepodzielnej dyktatorskiej władzy państwowej pracującej na zlecenie i rzecz mafii międzynarodowej oraz junkrów pruskich, którzy są żywotnie zainteresowani w odzyskaniu swoich majątków, w szczególności na Pomorzu, Śląsku, Warmii i Mazurach, a nawet w Wielkopolsce. Tu też do przygotowań Polski pod rozbiory – nic dodać nic ująć. Apel do inteligencji polskiej Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wróg jest bardzo inteligentny, a ta inteligencja, a raczej wrogość do Polski i Narodu Polskiego i nie tylko Polski jest już finansowana (przez mafię międzynarodową)z pieniędzy uzyskanych od ujarzmionych narodów w Europie Środkowej. Inteligencja, zwana polską chyba tylko z nazwy, bo z ducha i z serca ta inteligencja jest antypolska, nęcona obiecankami przez mafię międzynarodową i jej tu w Polsce różnego rodzaju rezydentów, zdradziła Polskę licząc a to na odpowiednie urzędy państwowe, a to udziały w wydziedziczonej własności narodowej. Są to zachowania zgubne dla Narodu i Państwa Polskiego; natomiast, gdy na te same zachowania inteligencji zwanej polską popatrzmy z punktu interesów międzynarodowej mafii bądź junkrów pruskich, to okaże się, że ta inteligencja, zwana polską, realizuje zamówienia mafii międzynarodowej, zamówienia te ja nazywam zdradą stanu, bo przecież to, co dzieje się w Polsce po roku niema nic a nic wspólnego z reformami, chociażby Grabskiego. Ta sama inteligencja jeszcze nie tak dawno realizowała imperialne zamówienia ZSRR! Przykładem może być chociażby poseł Tadeusz Mazowiecki, który za okupacji stalinowskiej gromił ojców Kościoła katolickiego, natomiast dziś, jako autor Preambuły do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, usunął z niej słowo – klucz
  „Naród Polski”,
  co jest naruszeniem podstawowych norm prawa krajowego i międzynarodowego; ten szatański zamysł, gdyby został przyjęty przez Parlament, byłby tą podstawą prawna w zintegrowanej Europie do uczynienia z Narodu Polskiego zbiorowego niewolnika bez jakichkolwiek praw obywatelskich; w tym właśnie celu usunięto z Preambuły –
  „Naród Polski”.
  Czyż poseł Tadeusz Mazowiecki, którego wszem i wobec uznaje się za autora Preambuły do projektu Konstytucji, wyrzucając z niej podstawową kategorię
  „Naród Polski”
  nie jest zdrajcą Narodu Polskiego i Państwa Polskiego ?
  Senator Stanisław Ceberek:

  Panie Przewodniczący! Wysokie Zgromadzenie Narodowe! Jak każdy z zabierających głos na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego – i ja również odczuwam pewien niepokój, czy to, co będę mówił, zostanie zrozumiane, czy to pomoże sprawie, czy kogoś nie obrażę. Jest to trudny wybór. Mój syn ksiądz uczył mnie kiedyś – jak będzie ci trudno wybrać, to pomódl się trochę do Ducha Św. i powiedz: ˝Przyjdź, Duchu – Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca i umysły nasze˝. Nie dlatego to mówię, żeby świecić tutaj swoją pobożnością. My, chłopi polscy, modlimy się od wieków i codziennie, ponieważ chłopu polskiemu jest bliżej do nieba, do Boga, aniżeli do władzy. I może z tego wynika to, co mówiłem

 2. Do tematu z netu .

  Bracia Słowacy nie śpią – oto dowód :

  Wezwanie wolnych obywateli Słowacji.

  W 1989 roku wielu z nas z nadzieją wzięło udział w farsie , którą przygotowaliście sobie grunt pod coś , o czym nawet nam się nie śniło. Byliśmy naiwni. Stopniowo, przez 23 lata. rozkradliście i sprzedaliście wszystko to , co pokolenia Słowaków mozolnie budowały wraz z braćmi Czechami. Oszukaliście nas przy tzw. kuponowej prywatyzacji. Obsadziliście wszystkie miejsca swoimi ludźmi, a nam zaczęliście odstawiać szopkę. Zmienialiście się w rządach i ciągle tylko obiecywaliście, że już będzie lepiej, tylko żebyśmy zacisnęli pasa, podczas gdy wy z przesytu nie wiedzieliście, na co jeszcze można wydać pieniądze, które ukradliście. Przyciągnęliście tutaj inwestorów zagranicznych, stworzyliście im doskonałe warunki, a naszych przedsiębiorców stopniowo zniszczyliście. Tworzyliście prawa, głównie dla swoich potrzeb, żeby przy każdej kradzieży lub ujawnionym przestępstwie można było powiedzieć, że wszystko było zgodnie z prawem tego kraju.
  Aby mieć pewność, że się wam nic nie stanie, całkowicie opanowaliście sądownictwo, prokuraturę i policję. Pozwoliliście aby na półki sklepowe trafiła niezdrowa żywność – odpady, których ludzie w „rozwiniętych” krajach, nie kupiliby. Z emerytów zrobiliście żebraków. Zniszczyliście nasze rolnictwo i staliśmy się krajem zależnym od importu żywności. Rozłożyliście opiekę zdrowotną – z powodu jej żałosnego poziomu cierpią wszyscy obywatele. Za nasze pieniądze uzdrowiliście banki, aby je potem niekorzystnie sprzedać za granicą. Edukację, z której wszyscy byliśmy dumni, doprowadziliście do takiego stanu, że ze szkół nie wychodzą wysoko wykształceni ludzie, ale rzesze ludzi z wyższym wykształceniem, którzy nie umieją zastosować tej wiedzy w życiu.
  Nie potraficie kierować krajem, potraficie tylko łupić obywateli, którzy w desperacji popełniają samobójstwa, bo nie widzą wyjścia z sytuacji, w którą wpędziła ich wasza chciwość. Szczytem wszystkiego są wasze wysiłki o włączenie Słowacji do krajów z tzw. „ochroną praw dziecka”, która pozwala na odbieranie rodzinom dzieci, co bezpośrednio zagraża istnieniu podstawowej jednostki naszego narodu – rodziny.
  My obywatele Słowacji, wzywamy was, którzy rozkradli i sprzedali nasz kraj, którzy jesteście odpowiedzialni za eksterminację tego narodu, którzy jesteście odpowiedzialni za to, że porządni obywatele tego kraju popełniają samobójstwa z powodu warunków stworzonych przez waszą nieudolność i chciwość, którzy robicie z nas nowoczesnych niewolników – ODEJDŹCIE !
  Wiemy, że ten apel wywoła na waszych bezdusznych twarzach tylko uśmiech. Spokojnie się uśmiechajcie. My będziemy śmiać się na końcu, gdy pozbędziemy się was. Potraktujcie to jako wezwanie do odejścia, bez żadnych konsekwencji. Powtarzam, odejdźcie a nic wam się nie stanie ! Jeśli tego nie zrobicie, sami poniesiecie odpowiedzialność za to, jak obywatele tego kraju was potraktują. Nie łudźcie się, że będą was sądzić wasi sędziowie, zgodnie z waszymi prawami. Będą was sądzić ludzie, których doprowadziliście do ruiny, a będą was sądzić zgodnie z własnym zdrowym rozsądkiem. Sami będziecie sobie winni, jeśli postąpią z wami tak, jak teraz wy postępujecie z nami. Gniew obywateli, których zapędziliście w ślepy zaułek, z którego nie widać innego wyjścia, może być srogi.
  Ukradliście nam naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszym dzieciom i naszym wnukom, Jesteście bezduszni i skorumpowani. My was tu nie potrzebujemy i nie chcemy !
  Zaczynamy „Rewolucję przeciwko tyranii”.
  Jeśli dotąd byliście przekonani, że nic wam się nie może się stać, to od tego dnia wasz spokojny sen zacznie się zmieniać w koszmar, który przypomni wszystkie krzywdy, które wyrządziliście własnemu narodowi i wciąż wyrządzacie. Z czasem przekonacie się, że to, co właśnie czytacie i z czego się być może jeszcze śmiejecie, zacznie zmieniać się dla was w ponurą rzeczywistość.
  Od dziś wszyscy ci, którzy się przyłączą do tej „Rewolucji przeciw tyranii”, niech noszą na piersi naszą trójkolorową wstążkę. Ta trójkolorowa wstążka nas stopniowo zjednoczy ! Na początku będzie nas kilku, ale z czasem będzie nas coraz bardziej widać.
  Nie będą to tylko dorośli, będą to przede wszystkim młodzi, dzieci, starsi, obywatele, nauczyciele, lekarze, a z czasem żołnierze i policjanci, słowem wszyscy ci, którzy mają dość. Będziemy cierpliwi, a kiedy nas będzie wystarczająco dużo (a to być może nie potrwa długo), przejdziemy do otwartej walki. Ogłosimy strajk generalny i wyjdziemy na ulice. Gdy to się stanie, a wy nie będziecie poza granicami kraju, biada wam ! Będziemy was sądzić jak największych przestępców jakich kiedykolwiek nosiła ta ziemia.
  Obywatele Słowacji wam pokażą, że słowacki naród jest tu, budzi się i nie da się zniewolić !
  To wy doprowadziliście do tej sytuacji ! Zaprzedaliście się mirażowi bogactwa i władzy. Ale my mamy tego już dosyć ! Nie ścierpimy więcej waszej nieprawości, sprzedajności i chciwości.
  Apelujemy do wszystkich młodych ludzi, którzy nie są obojętni na to, jaka będzie ich przyszłość. Obudźcie się ! Ukradli wam waszą przyszłość. Dla was nie zostanie nic oprócz beznadziei, długów i niewolnictwa we własnym kraju. Pomyślcie o tym.
  Apelujemy do dziennikarzy, aby rozważyli, po której stronie będą stać. Czy za judaszowe srebrniki będą dalej ogłupiać własny naród, czy się przeciwstawią swoim chlebodawcom. Jeśli nadal będziecie uczestniczyć w świadomym wspieraniu kłamstw i półprawd, za które wam płacą, staniecie w rzędzie tych, których ten naród surowo osądzi !
  W związku z tym, ten apel szczególnie odnosi się do pracowników publicznej radiofonii i telewizji słowackiej, która w świetle prawa jest instytucją narodową, niezależną, informacyjną, kulturalną i edukacyjną, która sprawuje funkcję publiczną. Wzywamy wszystkich przyzwoitych i nieskorumpowanych policjantów żołnierzy, którzy tak jak my, zdają sobie sprawę, że ten system jest chory i wymaga natychmiastowej zmiany, żeby stanęli po stronie przyzwoitych ludzi i nie stosowali wobec nich środków represji, zgodnie z oczekiwaniami rządzącej elity. Wy również jesteście obywatelami tego kraju, jesteście rodzicami, macie dzieci, wnuki, którym ci chciwcy ukradli przyszłość. Wy też zdajecie sobie z tego sprawę ! Jeśli działacie przeciwko własnym obywatelom, popełnicie straszną zbrodnię, nawet przeciwko własnym dzieciom, którym odbierzecie nadzieję na godne życie w ich własnym kraju.
  Wzywamy wszystkich tych, którzy byli i są wykorzystywani przez ten reżim, aby przyłączyli się do tego apelu i publicznie zdystansowali się od tego zgniłego systemu. Wzywamy wszystkich obywateli tego kraju, którzy identyfikują się z tym apelem, aby na znak tego przypięli trójkolorowe wstążki, abyśmy stopniowo poczuli naszą rosnącą siłę. Na koniec, jeszcze raz wzywamy was, którzy się uważacie za elitę tego narodu, a nie jesteście niczym innym jak tylko kompletnym dnem. Nie potrzebujemy waszych pieniędzy, które nam ukradliście, nie chcemy zemsty, po prostu odejdźcie ! Weźcie wszystko, co nakradliście i wynoście się ! Każdy dzień bez was będzie błogosławieństwem dla tego kraju ! Bez was będzie nam tutaj tylko lepiej ! Odetniemy się od przeszłości i zaczniemy wszystko od nowa, ale tym razem już bez was !

  Źródło : https://www.monitor-polski.pl/slowacy-juz-sie-za-nich-zabrali-a-my/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.