Strona główna > Polska > Podstawy dla CIT-8 – kwalifikacja podatników

Podstawy dla CIT-8 – kwalifikacja podatników

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiąganego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika, za jeden rok podatkowy. Dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych – jest więc swoistego rodzaju odpowiednikiem dla PIT, wypełnianego tym razem nie przez osoby fizyczne, ale skierowanym do osoby prawnej.

Podstawy prawne oraz ogólny zakres podmiotowy CIT-8

Zeznanie przygotowuje się na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865 t.j. z dnia 2019.05.10). Regulacja ta dotyczy z zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dwóch rodzajów podmiotów:

  1. osób prawnych oraz

  2. spółek kapitałowych w organizacji.

Ustawa ma również zastosowanie dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkami. Obejmuje spółki komandytowo – akcyjne posiadające siedzibę lub zarząd w Polsce, oraz spółki niemające osobowości prawnej, oraz mające siedzibę (lub zarząd) za granicą, ale pod warunkiem, iż tamtejsze przepisy właściwe traktują podmiot jako osobę prawną i podlega ona opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na to gdzie dochody zostaną osiągnięte.

Podatnicy zobowiązani do przygotowania CIT-8 – zakres szczegółowy

Zasada generalna stwierdza, że zeznanie podatkowe CIT-8 należy stosować, do podatników osiągających dochody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zarejestrowania ich działalności, w tym:

  • podatnicy, którzy posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski i podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów, bez względu na to gdzie są osiągane;

  • w przypadku braku siedziby lub zarządu na terenie Polski, podatnicy podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, i zgodnie z nimi zeznanie podatkowe CIT-8 nie dotyczy:

  • podatników, którzy uzyskują przychody tylko z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;

  • podatników zwolnionych od składania zeznania;

  • podatników, którzy nie mają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i opodatkowani zostali na zasadach art. 21 i 22 ustawy o CIT (czyli ryczałtowego opodatkowania dochodów, oraz podatku od dywidend).

Uwagi praktyczne – termin i zasady złożenia deklaracji CIT-8

Deklarację CIT-8 składa się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym. Dlatego dla każdego podmiotu, termin ten może być inny – jest zależny od terminu zakończenia roku podatkowego danego przedsiębiorcy. W przypadku większości przedsiębiorców rok podatkowy pokrywa się jednak z rokiem kalendarzowym, w takich przypadkach termin na złożenie CIT-8 upływać będzie 31 marca następnego roku podatkowego. Termin do zapłaty podatku jest taki sam jak termin przygotowania i złożenia zeznania podatkowego.

Zgodnie z nowelizacją dotyczącą reformy tak zwanej „e-administracji”, zeznanie CIT-8 należy złożyć wyłączenie w formie elektronicznej. Podatnicy mają tutaj do wyboru pracę w ramach publicznych form rozliczania podatków bezpośrednio w serwisach urzędowych, ale również w formie znanych im, komercyjnych i profesjonalnych aplikacji do rozliczania podatków online.