Strona główna > NWO > Apokalipsa > Piekło na ziemi: Panowanie antychrysta

Piekło na ziemi: Panowanie antychrysta

Fragment z książki Koniec obecnego świata i tajemnice przyszłego życia /The End of the Present World and the Mysteries of the Future Life autorstwa ks. Charlesa Arminjona, wydanej w 1881: „… prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć… jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem”. (2 Tes 2:1-4)

***

Co jasne jest z powyższego cytatu, że przed końcem świata pojawi się na świecie bardzo zły człowiek, wyposażony w nadludzką władzę, który, kwestionując Chrystusa, będzie toczył z Nim bezbożną i lekkomyślną walkę. Przez strach ten człowiek zainspiruje, zwłaszcza swoimi strategiami i uwodzicielskim geniuszem, podbije prawie cały wszechświat; będzie miał wznoszone dla siebie ołtarze, i zmusi wszystkie ludy do uwielbiania go.

Czy ten obcy człowiek, unikalnie zły, będzie z naszej rasy? Czy jego twarz będzie miała cechy człowieka, i taka sama krew jak nasza będzie w żyłach tego lidera błędu i zepsucia? Albo, jak niektórzy rozumieli, czy będzie wcieleniem szatana, demona wyrzuconego przez piekło, i przebranego w ludzką formę?

Albo, jak mówili niektórzy doktorzy, czy ta zła kreatur to tylko mit, alegoryczna osobistość, którą Pismo Święte i Ojcowie zamierzali przestawiać, jednym obrazem, totalność tyranów i prześladowców – żeby prominentne pokazywać obraz wszystkich złych i wszystkich he-retyków, którzy walczyli z Chrystusem i Jego Kościołem, od początku czasów?

Tych rożnych interpretacji nie da się pogodzić ze stanowczym, precyzyjnym tekstem Świętych Ksiąg. Niemal wszyscy Doktorzy i Ojcowie, św. Augustyn, św. Hieronim i św. Tomasz wyraźnie twierdzą, że ten przerażający złoczyńca, ten potwór bezbożności i deprawacji, będzie człowiekiem. Mądry Belarmin pokazuje, że niemożliwe jest nadanie jakiegoś innego znaczenia słowom św. Pawła i Daniela 11:36-37. Św. Paweł określa tego wielkiego adwersarza rzeczownikiem, nazywając go człowiekiem: „człowiekiem grzechu, synem zatracenia”.

Daniel mówi, że antychryst zaatakuje wszystko co jest święte i szanowane, wywyższy się śmiało przeciwko Bogu bogów i za nic będzie uważał Boga swoich Ojców:”Is Deum patrum suorumnon reputabit / Nie będzie czcił bogów swoich przodków”. (Cf. Dan. 11:37) Apostoł Paweł dodaje, że Chrystus go zabije. Wszystkich tych różnych aspektów i cech wyraźnie nie da się przypisać idealnemu, abstrakcyjnemu bytowi, one mogą pasować tylko do jednostki z krwi i ciała – prawdziwej, określonej osobowości.

Ojcowie i Doktorzy podjęli się ustalenia pochodzenia antychrysta, i żeby odkryć od jakich wyjdzie rodziców i rasy. Zgodnie wyrażają opinię, że urodzi się z żydowskich rodziców, i niektórzy uważają, że będzie z plamienia Dana. Taka jest interpretacja jaką podają w Księdze Rodzaju: „Dan będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce” (Rdz 49:17); i ta od Jeremiasza: „Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców…” (Jer 8:16) Oni też przypuszczają, że św. Jan w Apokalipsie nie wspomniał o plemieniu Dana gdyż nienawidził antychrysta.

Ale wszystkie te przypuszczenia są niepewne. Co wydaje się niewątpliwe jest to, że antychryst będzie urodzonym Żydem. Św. Ambroży, w swoich komentarzach do listu do Tesalończyków mówi, że będzie on obrzezany. Sulpicjusz Sewer w księdze II Dialogów mówi, że zmusi on wszystkich poddanych do obrzezania.

Co więcej, wszyscy zgadzają się twierdzić, że na początku swego panowania odniesie sukces dzięki swoim sztuczkom i sławie, by Żydzi uwierzyli iż on jest Mesjaszem na którego nieustannie czekali, i oni, w swojej ślepocie, przyjmą go i będą czcić jako takiego. To w ten sposób Suarez i większość komentatorów interpretuje tę wypowiedź Jezusa Chrystusa u św. Jana 5:43: „przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli”.

To samo znaczenie trzeba przypisać tym słowom św. Pawła do Tesalończyków: „ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu”. (2 Tes 2:10-11) A zatem, czy możliwe jest żeby Żydzi uznali za Mesjasza człowieka który nie należał ich rasy, i nie został obrzezany? Dlatego antychryst będzie Żydem.

Czy urodzi się w nielegalnym związku? Teolog Suarez mówi, że to nie jest pewne.

Niemniej jednak można zakładać, że człowiek tak zupełnie zły, tak przeciwny Chrystusowi swoim życiem i moralnością, będzie miał niesławne pochodzenie; i skoro Jezus Chrystus miał za matkę Niepokalaną Dziewicę, możemy wywnioskować, prze analogię i indukcję, że Jego zaprzysięgły wróg urodzi się w nieczystym związku, i będzie potomkiem nieczystej kobiety. „On będzie dzieckiem z nierządu” – mówi św. Jan z Damaszku – „i jego narodzenie będzie nasycone tchnieniem i duchem szatana”. (De fide orthodoxa)

To co można bezpiecznie stwierdzić o tym człowieku niegodziwości, jest to, że już od najmłodszych lat będzie całkowicie opanowany przez ducha i geniusza diabła. Lew z otchłani, którego w ostatnich wiekach ludzkości Bóg uwolni w swojej nieodgadnionej sprawiedliwości, by ukarać niewierność ludzi, zjednoczy się z nim w pewien sposób, napełniając go pełnią jego zła.

Niewątpliwie on nie będzie pozbawiony pomocy swojego anioła stróża, ani koniecznej pomocy wystarczającej łaski, jaką Bóg obdarza w tym życiu każdego człowieka (Suarez,
Disputationes); ale jego nienawiść do Boga będzie tak gwałtowna, jego awersja do każdego dobrego czynu tak nieprzezwyciężona, i jego związek i wymiana z duchem ciemności tak bliskie i ciągłe, że od kołyski do ostatniego tchnienia będzie niezmiennie wrogi do wszelkich Bożych zaproszeń, i łaska z góry nigdy nie wejdzie do jego serca.

Św. Tomasz mówi, że przez swoją osobę i dzieła ujawni się jako przeciwność Syna Bożego, i będzie parodiował Jego cuda i dzieła. Od początku zły duch dążył do jednego celu: uzurpowania sobie miejsca Wszechpotężnego Boga, utworzenia królestwa dla siebie tu na dole, w kompensacji za królestwo nieba z którego jest wykluczony poprzez bunt; i, mówi Tertulian, żeby pewniej zrealizować swój cel, będzie miał zwyczaj czynienia z siebie małpy Boga, fałszując wszystkie Jego dzieła.

Przeciwnik końcowych czasów nie tylko pojawi się jako zaprzysięgły osobisty wróg Jezusa Chrystusa: on jawnie będzie chciał Go zdetronizować, zastąpić Go w hołdzie i czci ludzi, i skierować na siebie kult i chwalę należne tylko Stwórcy. On ogłosi, mówi św. Tomasz, że jest najwyższym, wiecznym bytem, i dlatego będzie nakazywał cześć i kult czci dla siebie. Dlatego będzie miał kapłanów, będzie miał składane mu ofiary, będzie wymagał by jego imię wy-mieniano w przysięgach, i żeby ludzie używali je by zagwarantować sobie bezpieczeństwo umów: Ita ut ostendens se tanquam sit Deus / [zasiądzie w świątyni Boga] dowodząc, że sam jest Bogiem. (2 Tes. 2:4)

Żeby nadać temu przekonaniu większą wiarygodność, przeciwstawi się boskiemu objawieniu fałszywymi objawieniami; przeciwstawiając się ceremoniom kultu Bożego, ustanowi własne bezbożne obrzędy; i przeciw wiecznemu Kościołowi założonemu przez Chrystusa, założy obrzydliwe społeczeństwo, którego będzie liderem i papieżem. Św. Tomasz dodaje, że jak pełność Boskości mieszka we Wcielonym Słowie, tak pełność wszelkiego zła zamieszka w tym strasznym człowieku, którego misja i czyny będą tylko odwróconą imitacją, i fałszywą podróbką misji i dzieł Chrystusa.

Przez niego szatan położy pieczęć na jego niegodziwości. Sprawi, że ta żywa postać będzie jakby kwintesencją wszystkich złowrogich planów, jakie wymyślił przeciwko ludzkości, i nie przestanie wzbudzać w nim palącej, nieprzemijającej nienawiści do Boga, który go porusza; a Pan niebios, swoimi ukrytymi radami, pozwoli tej osobie ognia piekielnego panować przez pewien czas.

Św. Tomasz opisuję tego delegata szatana nazywając go „caput omnium malorum” / szefem wszelkiego zła (Summa Theologica, III, Q. 8): księciem i judzicielem wszelkiej chciwości ciała i wszelkich aberracji umysłu – do tego stopnia, że mistrzowie kłamstw i architekci zła, którzy naśladowali się w ciągu wieków będą wydawać się, w porównaniu z tym człowiekiem, tylko pigmejami przy gigancie. W ten sposób on powtórzy niesławne czyny Nerona: będzie wypełniony nienawiścią i przemocą Dioklecjana; będzie miał spryt i dwulicowość Juliana Apostaty; będzie stosował dręczenie i ugnie ziemię pod swoim berłem jak Mahomet; będzie mądrym człowiekiem, filozofem, zdolnym mówcą, wybitnym w sztuce i nauce; jak Wolter będzie radził sobie z kpiną i drwinami.

Wreszcie będzie czynił cuda i wznosił się w powietrze jak Szymon Magus. (Dzieje 8:9-24)

Jeśli pytasz dlaczego Opatrzność Boża pozwoli mu sprawować taką władzę i oszustwo, św. Paweł Apostoł podaje powód: „Bo nie otworzyli swoich serca naprawdę by dostąpić zbawienia. Za karę Bóg zsyła na nich przewrotnego ducha prowadzącego ich do tego by uwierzyli w fałsz, żeby wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość, zostali potępieni”. (2 Tes. 2:10-12) Suarez mówi, że Bóg zezwoli na przyjście antychrysta żeby ukarać niewierność Żydów. Oni, nie chcąc ccić prawdziwego Mesjasza, ani nie przekonani Jego doktryną i cudami, Bóg dopuści, jako ich karę, przywiązanie ich do fałszywego Mesjasza, dać im wiarygodność w jego bezbożne czyny i doktryny, i naśladować jego rozpustne życie.

***
Teraz, jeśli weźmiemy Izrael jako całość, odstawiając ludzi z tego narodu którzy wpadli w racjonalizm i niewiarę, jądro żydowskiej rasy nie przestało wyznawać tych samych iluzji jaką pokazaliśmy: nadal oczekuje Mesjasza którego dalej uważają za potężnego zdobywcę, który zdobędzie świat. Niedawno jeden z najbardziej autorytatywnych przedstawicieli talmudyzmu, ośmielił się powiedzieć: „musi narodzić się nowy mesjanizm; Jerozolima nowego porządku, ustanowiona między wschodem i zachodem, musi zastąpić podwójne miasto cesarzy i papieży”. (Archives Israelites) Co więcej, faktem ustalonym jest to, że większość ortodoksyjnych wyznawców zachowała jako swój slogan i hasło, opinię wyrażoną kiedyś przez słynnego rabina: „Jerozolima dalej jest osią naszych nadziei i naszej wiary”.

Czy jest zatem nieprawdopodobne, aby w takich warunkach społecznych jak nasze, w których najbardziej przerażające i nieprzewidziane wydarzenia wyłaniają się z gwałtownością pary i błyskawicy, może żyć człowiek, który wykorzysta chaos, w który wrzucą nas nasze rewolucje, i uda im się oczarować masy i opanować umysły i serca; następnie, zobowiązując się do zregenerowanej ludzkości, wyśle okrzyk zbrojny, na który odpowiedzą wszyscy jego współwyznawcy, osiągając w ten sposób podbój władzy powszechnej, zdumiewające panowanie nad umysłami i ciałami, panowanie przyjęte entuzjastycznie przez powszechność wprowadzonych w błąd, uwiedzionych ludzi?

I wreszcie, czy możemy nie wierzyć, że ten potężny i zły człowiek, którzy uwięzi świat w szczękach niewyobrażalnego, nieograniczonego despotyzmu, i zjednoczy ludzkość poprzez zniewolenie sumień i upokorzenie duchów, będzie osobistością przedstawianą i przepowiedzianą przez św. Jana jako antychryst, i że będzie człowiekiem, którego Boża Opatrzność pragnęła wykorzystać żeby wyprowadzić z błędu Izrael, który początkowo uzna go za swojego Mesjasza i Króla?

W końcu, jakie będą charakterystyczne znaki prześladowania za antychrysta? Jego główne cechy opisali Cornelius à Lapide i Suarez, zgodnie z Biblią i Ojcami.

Na początku, co jest pewne i należy wierzyć w to, że wszelkie prześladowania jakich doznał Kościół, to przez antychrysta będzie najstraszniejsze i najbardziej gwałtowne.

Po pierwsze, ponieważ te prześladowania będą powszechne i rozciągną się na cały świat. Jest napisane: „Rozprzestrzenili się po całym kraju i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane” (Ap. 20:8-9).

Św. Augustyn w t. 20 Miasta Boga wyjaśnia ten tekst św. Jana mówiąc, że wszyscy niewierni, heretycy, sekciarze i zdeprawowani ludzie, rozrzuceni po powierzchni ziemi, zjednoczą się z antychrystem by toczyć wojnę ze świętymi i prześladować tych, którzy są wierni Bogu.

Po drugie, to prześladowanie będzie najokrutniejsze ze wszystkich, bo będzie zainspirowane nie zabobonem ani fanatyzmem, ani ślepym przywiązaniem do kultu bożków, jak było w prześladowaniach rozpętanych przez pogańskich władców. Jego celem nie będzie zaspo-kojenie dumy albo nieokiełznanej żądzy władzy, jak prześladowanie Mahometa. Ani nie będzie to wywołane przez niepohamowaną żądzę ciała i wabieniem łupów, takie jak to któremu niemieccy książęta podporządkowali Kościół protestantyzmowi i za życia Lutra.

Będzie to prześladowanie zainspirowane jedynie nienawiścią do Boga, w której Bóg i Jego Chrystus zostaną bezpośrednio zakwestionowani, i jego jedynym celem będzie zagłada boskiego królestwa, całkowita zagłada chrześcijaństwa i wszystkich pozytywnych religii. Tak więc Tyberiusze, Neroni i najstraszniejsi tyrani pogaństwa przynajmniej uznali lęk i niejako odległe odzwierciedlenie boskości w bożkach, do kultu których usiłowali zmusić chrześcijan; ale w czasach o których mówimy, nie będzie wolno już przyznawać żadnej zmodyfikowanej i skorumpowanej adoracji żadnej boskości. Wszyscy ludzie bez wyjątku zostaną zmuszeni do oddawania czci i kultu czczenia samego szatana, uosobionego w antychryście – tzn. w najgorszym i najobrzydliwszym człowieku którego w ogóle wyprodukowała ludzkość.

Po trzecie, te prześladowania, które będą oznaczać ostatnie wieki, będą prowadzone z nieodpartym uwodzicielstwem, „by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, nawet wybranych”. (Mat. 24:24) Cornelius à Lapide mówi: „On będzie przodował we wszystkich rzemiosłach, formach podstępu i praktykach polityków”. Najpierw antychryst będzie przekonywał Żydów, że jest Mesjaszem. Żeby ich oszukać z większym sukcesem, będzie ukrywał się pod maską umiarkowania i udawanej świętości. Kiedy św. Paweł mówi nam, że on sam będzie czczony w świątyni Boga, wydaje się implikować,że będzie odbudowywał świątynię jerozolimską, całkowicie zniszczoną przez Tytusa; w konsekwencji zaleci obrzezanie i przez pewien czas przywróci krwawe ofiary i inne obrzędy religii judaistycznej.

Jeśli chodzi o tych, którzy nie znają religii żydowskiej, on przyciągnie ich do siebie, najpierw poprzez perswazję i elokwencję. Będzie dobry w rzemiośle i uczony przez samego szatana wszelkiej przydatnej wiedzy do celów które wyznaczył mu zły duch. Św. Anzelm mówi, że będzie miał wiedzę o wszelkich naukach przyrodniczych, i będzie na pamięć znał wszystkie święte teksty. Później będzie zdobywał ludzi obdarzając ich złotem i bogactwami. Będzie najbogatszym człowiekiem na świecie. Szatan dostarczy mu wszelkie skarby ukryte w morzach i w ukrytych głębokościach ziemi. (Dan 11:43)

Po czwarte, napełni wszystkich ludzi podziwem dla swojego geniuszu i zadziwiającą szybkością jego wznoszenia się na wyżyny fortuny i wszechmocy. Co do ignorantów i tłumu, zafascynuje ich cudami, cujus est adventus secundum operationem Satanae, in omni virtute et prodigiis mendacibu – „Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów”. (2 Tes 2:9) Św. Tomasz mówi, że tak jak Chrystus pokazywał cuda potwierdzając swoją doktrynę, tak człowiek grzechu będzie pokazywał fałszywe cuda potwierdzając swoje błędy; i tak jak prawdziwy Chrystus pokazywał cuda mocą Boga autora wszelkiej prawdy, tak też Jego adwersarz będzie działał, jak pokazaliśmy powyżej, z mocy szatana, ojca oszustw i kłamstw.

A zatem człowiek grzechu nie będzie dokonywał prawdziwych cudów jak Jezus Chrystus, a pokazywał fałszywe i pozorne cuda. Wszystkie jego dzieła będą, faktycznie, tylko iluzjami i dziełami fantazji, tak że jak mówi św. Atanazy, kiedy pojawi się by wskrzesić zmarłego, to albo człowiek którego wskrzesi nie zmarł naprawdę, albo gdyby zmarł to nie zostałby naprawdę przywrócony do życia.

I na koniec, ten sam święty kontynuuje, dzieła dokonane przez antychrysta które wydają się przekraczać prawa natury, nie będą cudami w prawdziwym sensie, a skutkami i zjawiskami porządku fizycznego, dokonanymi za pośrednictwem pewnej tajemnicy, ukrytej, i przyczyn naturalnych.

Aby bardziej zniewolić ludzi, antychryst pozwoli na lubieżność i rozpustę ciała, i rozbudzi najbardziej upajające przyjemności, totus erit in libidinibus et concupiscentiis feminarum – „będzie podążał za namiętnościami i pożądaniem kobiet”. (Dan 11:37)

„Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani ulubieńca kobiet” – https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=763]

Po piąte, prześladowania za antychrysta będą najbardziej krwawe i najbardziej barbarzyńskie ze wszystkich przez jakie w ogóle przeszło chrześcijaństwo. Jezus Chrystus tak nas zapewnia kiedy mówi: „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie”. (Mat 24:21) Można to przypuszczać, jeśli odwołamy się do dwóch przyczyn. Pierwszą z nich jest ogromna moc i wspaniałe narzędzia siły i zniszczenia, jakie będzie miał do dyspozycji antychryst, a z nimi zło i wściekłość ludzi wyznaczonych do wykonywania jego rozkazów. Drugą będzie przerażające zło szatana, bo w tych dniach, mówi św. Jan, Bóg zezwoli mu opuścić ogniste więzienie gdzie jest w łańcuchach, i udzieli mu pełne zezwolenie na zwodzenie i zaspokoić jego nienawiść do ludzkości. (Ap 20:7-8) Stąd wynika, mówi św. Cyryl, że wtedy będą niezliczeni męczennicy, bardziej chwalebni i godni podziwu niż ci którzy wcześniej walczyli z lwami w amfiteatrach Rzymu i Galii.

Oni musieli walczyć ze zwykłymi agentami szatana, ale spowiednicy ostatnich wieków będą musieli walczyć z tym, który od początku jest mordercą. Aby ich dręczyć, stary wróg będzie praktykował potworne tortury z niesłychanymi udoskonaleniami, niespotykanymi w minionych wiekach, jakich ludzki umysł nigdy nie wymyśliłby sam.

I w końcu – ostatnia cecha prześladowań za antychrysta – będą tak brutalne, że uda im się doprowadzić do apostazji niemal wszystkich chrześcijan. „Potem dano jej [bestii] wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich”. (Ap 13:7) „Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich…” (Dan 7:21) Św. Paweł mówi,że Chrystus nie wróci dopóki nie nadejdzie wielkie odstępstwo. (2 Tes 2:3) Interpretując te słowa apostoła, św. Augustyn mówi, że gdybyśmy w każdym wieku, widzieli wierzących wyrzekających się Chrystusa z powodu podstępu heretyków i strachu przed prześladowaniem i tyranami, to odchodzenie jakie wystąpi za antychrysta nazywa się apostazją/odstępstwem, mówiąc poprawnie, bo liczbą i zasięgiem ta apostazja przekroczy wszystko co widziano w minionych czasach.

Ale niesłusznie byłoby wnioskować z tego świadectwa, że nie zostanie już wybranych na świecie, i że Synowi Bożemu nie uda się dotrzymać obietnicy złożonej Jego Kościołowi, kiedy powiedział: Propter electos, dies breviabuntur („z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”). Co więcej, św. Jan w Ap dodaje: „I ona [bestia] będzie czczona przez tych mieszkańców ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota”. (Ap 13:8)

Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1101

Św. Augustyn mówi, że za panowania antychrysta będą tłumy męczenników, którzy okażą heroiczną stałość, jak i liczbę, mniej czy więcej dużą, wyznawców którym uda się uciec do jaskiń i w góry, i Bóg dopilnuje by te sanktuaria uniknęły czujności i poszukiwań prześladowców, i nie dopuści by szatan ich im wskazał.

Daniel mówi, że kiedy wybuchną te straszne prześladowania, ohyda spustoszenia otwarcie zasiądzie intronizowana w świętym miejscu. „Król będzie robił co chce” – mówi Daniel. „Będzie wynosił się i wywyższał ponad wszystkich bogów; będzie mówił straszne bluźnierstwa przeciwko Bogu bogów… Nie będzie szanował bogów swoich przodków… bo nie będzie szanował żadnego boga”. (Dan 11:36-37)

„Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne… Nie będzie czcił bogów swoich przodków… ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki.” https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=763]

Inaczej mówiąc, kiedy człowiek grzechu zastraszy ludzkość groźbami i zaplącze ją w oczka swoich kłamstw i podstępów, nie będzie miał żadnych hamulców, będzie działał otwarcie. Nikomu nie zezwoli czcić ani przywoływać żadnego innego boga niż siebie, i ogłosi się jedynym panem nieba i ziemi. Gdziekolwiek nie będzie obecny osobiście, ludzie będą musieli składać hołd jego obrazowi czy posągowi: Et elevabitur, magnificabitur adversus omnem Deum / będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. (Dan 11:36) Nie będzie tolerował ani religii mojżeszowej, ani samej religii naturalnej. Będzie tak samo prześladował żydów, schizmatyków, heretyków, deistów i każdą sektę uznającą istnienie wyższego bytu i amoralność przyszłego życia. Ale Bóg w swojej mądrości, wyciągnie dobro ze zła. Straszna nawałnica jakiej dopuściła Jego sprawiedliwość na świat, poskutkuje zniknięciem fałszywych religii. Razem z judaizmem, zniesie resztki mahometyzmu, bałwochwalczych zabobonów, i każdą religię wrogą Kościołowi.

Zada śmiertelny cios sektom ciemności, masonom, karbonariuszom, iluminatom, i wszystkie wywrotowe organizacje znikną w kłębowisku zła które będzie ich dziełem, i które przygotowywali od wieków, wierząc, że to będzie ich zdecydowany, największy triumf. Oni niezamierzenie pomagali w ustanowieniu panowania jedności przepowiedzianej przez Jezusa Chrystusa: „nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz”. (Jan 10:16)

Triumf złego będzie krótkotrwały, a pocieszenie jaki nastąpi po nim będzie powszechne, pełne, proporcjonalne do stopnia boleści doznanych przez Kościół.

Ale ostateczne zakończenie jeszcze nie nadejdzie, bo jest napisane: „I siódmy anioł zatrąbił, i donośne głosy rozległy się w niebie; głosy aniołów i dziewic, razem z głosami wyznawców i świętych męczenników, będą wielbić i podziwiać Chrystusa, składając dzięki za Jego zwycięstwo nad antychrystem, i za zagładę złego. Wszyscy ludzie teraz staną się czcicielami jednego Boga, wszyscy wyznając tę samą wiarę, zjednoczeni tą samą adoracją, dzieląc ten sam stół, wykrzykną w chórze: Królestwo tego świata teraz należy do naszego Pana i Jego Pomazańca… Chwalimy Cię, o Panie Wszechmogący, który jesteś i byłeś i który przyjdziesz; bo Ty przejąłeś swoją wielką moc; i Ty rozpocząłeś swoje panowanie”. (Ap 11:15-17)

„I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące:

«Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». 16 A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, 17 mówiąc: «Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować”. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1099]

Św. Teresa z Lisieux stwierdziła w autobiografii, że „Czytanie tej księgi było jedną z największych łask w moim życiu”.

Tłum. Ola Gordon

http://www.tldm.org/news37/hell-on-earth-the-reign-of-antichrist.htm

Suplement:

11 thoughts on “Piekło na ziemi: Panowanie antychrysta

 1. O widzę że artykuł wybitnie pawłościański. Paweł jest uwodzicielem.
  Przykłady:
  Poniżej główne problemy z apostołem Pawłem.

  1. Paweł nie nauczał żadnych nauk Isusa Chrystusa.
  2. Paweł kwestionował i odrzucał proroctwa i plany Boga.
  3. Paweł anulował Prawo, 10 Przykazań oraz anulował przymierza Boga ze swym Ludem.
  4. Paweł anulował Naród Wybrany oraz Królestwo Boże na ziemi.
  5. Paweł wsławił się fałszywym proroctwem o porwaniu wszystkich Chrześcijan do nieba.
  6. Paweł prorokował fałszywie o pojawieniu się Antychrysta i odbudowaniu Świątyni.
  7. Pawła nauki są także sprzeczne z proroctwami Apokalipsy.
  8. Pawła nikt nigdy nie zapowiedział, jako wielkiego proroka, tak w ST jak i w NT.
  9. Do dziś nie ma pewności, które listy są Pawła, a które napisał ktoś inny -jak List do Hebrajczyków.
  10 Paweł odrzucił Boga i Syna i sam utworzył Chrześcijaństwo oparte na jego naukach.

  Paweł anulował całe Prawo Boże wraz z 10 Przykazaniami.

  Paweł usunął zakaz spoczywania pokarmów ofiarowanych bałwanom i z czasem doprowadziło do skrajnego bałwochwalstwa Chrześcijan opierających się właśnie na listach Pawła. Skoro Prawo nie obowiązuje, mamy Matkę Boską, jej obrazy i posągi oraz narzędzie śmierci Chrystusa – krzyż. (1 Kor 10:25-31)
  Paweł był fałszywym prorokiem i głosił Królestwo Boże w niebie, a nie na ziemi. (1 Kor 15:49-53)
  Paweł głosił porwanie wszystkich Chrześcijan do nieba, co także oznacza rozwiązanie wszystkich małżeństw.
  Paweł nie znał planów Boga – ponownego zjednoczenia 12 pokoleń Izraela.
  Paweł uznawał Żydów i Edomitów za 12 pokoleń Izraela a pogan nazwał Izraelem duchowym.
  Paweł nie znał proroctwa o drugim zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e.
  Paweł uwiarygodniał Żydów jako Naród Wybrany (Rzy 11:25-36) Paweł… syjonistą w tamtych czasach?
  Paweł nauczał, że publicznie wyznanie Chrystusa wystarcza nam do zbawienia – z łaski – a nie z powodu przestrzegania Przykazań.
  Łukasz i Paweł nauczają, że w żadnym imieniu nie ma zbawienia, tylko w Chrystusie. W ten sposób odrzucili oni Boga Izraela! (Dzieje 4:12)

  Żadna z tych nauk nie ma potwierdzenia w proroctwach Starego Testamentu oraz w naukach Chrystusa i apostołów.

  1. heniek kubik sieje spustoszenie widac.przeciez pawel byl apostolem dla pogan,ale ty pewnie tez nalezysz do narodu wybranego czyli slowian,wiec nie potrzebujesz pawla.

  2. heniek kubik sieje spustoszenie widac.przeciez pawel byl apostolem dla pogan,ale ty pewnie tez nalezysz do narodu wybranego czyli slowian,wiec nie potrzebujesz pawla.

  3. @Michał.Nie przejmuj się krytyką ,głowa do góry i do przodu.większość i tak jest w czarnej d…e.

  4. Arek czy Andrzej ? Piszesz pod różnymi nickami i spamujesz ! Spustoszenie to sieją pawłowcy nie logicznymi dogmatami ! No na to wychodzi że jednak naród wybrany to Słowianie.
   A czego ten Paweł naucza ? Zbawienie z łaski bez względu na czyny ? Czyli można być dealerem, stręczycielem, bandziorem a zbawienie z łaski i tak będzie? Bo tak powiedział jakiś Paweł ? Gdyby to było takie proste to po co było by 10 przykazań ? Jakoś inni apostołowie o tym nigdy nie wspominali. Jeśli ktoś w to wierzy to jest naiwny jak dziecko a potem się bardzo zdziwi.
   To właśnie nas najbardziej wykańczano w czasie zaborów wojen czy obecnie cichych zaborów lichwiarskich. Jak Arku Andrzeju uważasz że narodem wybranym są Żydzi to mi ciebie szkoda. Nigdy nie jest za późno abyś przyuczył się na lokaja i wiernie służył swoim panom xD My Słowianie mamy więcej godności i prędzej nasz zabiją niż się ugniemy. Dwie wojny światowe i zabory to udowodniły.
   @Mrówkolew ja się takimi jak on nie przejmuje, mi szkoda takich zwiedzonych ludzi :)

 2. – Nie ustawajcie w waszych modlitwach i ofiarach, a także w postach. Nadchodzi czas, kiedy trzeba będzie się ukryć przed wzrokiem syna zatracenia, Antychrysta. Kto może, niechaj powróci do Polski, granicą terminu powrotu będzie czas rozpo-częcia działania tego człowieka. Kto może, niechaj przygotuje sobie odpowiednie schronienie, w miejscu odosobnienia.
  W czasie braku kapłana, korzystajcie z nagranej na nośniki Mszy Świętej, uczest-nicząc w Niej tak, jakby się na Niej było. W czasie Komunii Świętej, zechciejcie przyjąć Ją duchowo, a Ja wówczas wstąpię do wnętrza waszych dusz, w sposób rzeczywisty. Będąc w tym czasie w ukryciu, odetnijcie wszelkie środki komunika-cji, aby syn zatracenia, Antychryst i jego słudzy was nie namierzyli. Jeżeli jednak musicie, używajcie ich minimalnie, a wszelkie poro-zumiewanie niech się odbywa tylko wam znanym sposobem, szyfrem.
  Jeżeli cała Polska spełni wszelkie Boże żądania, możecie być jedyni którzy będą wyłączeni ze strefy wpływu działania Antychrysta. Mając zapasy żywności i energii, będziecie mogli poświęcić gro czasu i energii na modlitwę oraz posty. Ważnym jest, abyście mieli własne źródła wody pitnej, lecz niechaj to nie będą otwarte studnie, te będą skażone w różny sposób.
  W czasie działania syna zatracenia, Antychrysta zginie około 87,4% kapłanów i biskupów z całego świata. Najwięcej mimo wszystko może ocaleć polskich kapła-nów i biskupów. Zginą wszyscy agenci i masoni z grona kapłanów i hierarchii. Przy życiu pozwolę zostać jedynie tym z nich, którzy są Mi wierni i posłuszni Moim nakazom, oraz tym, którzy się prawdziwie nawrócą. 915/2019

  http://www.viviflaminis-deogratias.pl.tl

 3. troche bzdur w tym artykule jest.np. „będzie podążał za namiętnościami i pożądaniem kobiet”. (Dan 11:37).praidłowy cytat np.z przekladu króla jakuba Daniel 11:37 (KJV)
  „Ani nie będzie patrzył na Boga swoich ojców, ani na pragnienia kobiet, ani na żadnego boga, bo przede wszystkim się powiększy”.11:37 (KJV)
  Część druga i zakończenie mówi o nienawiści antychrysta i zniszczeniu wszystkich organizacji religijnych (kobiet) pod jego panowaniem, a głównymi celami są wielka nierządnica – kościół katolicki i próba zniszczenia świętych Boga pozostawionych na ziemi.choc np.ten pan dowodzi,ze wielka nierzadnica to nie krk a…https://www.youtube.com/watch?v=1_7xIA8mRiI

  nastepna bzdura cyt”Wreszcie będzie czynił cuda i wznosił się w powietrze jak Szymon Magus. (Dzieje 8:9-24)”.w dziejach ani nigdzie w biblii nie jest napisane,ze szymon mag wzosił sie w powietrze.

 4. troche bzdur w tym artykule jest.np. „będzie podążał za namiętnościami i pożądaniem kobiet”. (Dan 11:37).praidłowy cytat np.z przekladu króla jakuba Daniel 11:37 (KJV)
  „Ani nie będzie patrzył na Boga swoich ojców, ani na pragnienia kobiet, ani na żadnego boga, bo przede wszystkim się powiększy”.11:37 (KJV)
  Część druga i zakończenie mówi o nienawiści antychrysta i zniszczeniu wszystkich organizacji religijnych (kobiet) pod jego panowaniem, a głównymi celami są wielka nierządnica – kościół katolicki i próba zniszczenia świętych Boga pozostawionych na ziemi.choc np.ten pan dowodzi,ze wielka nierzadnica to nie krk a…https://www.youtube.com/watch?v=1_7xIA8mRiI

 5. „będzie podążał za namiętnościami i pożądaniem kobiet”. (Dan 11:37).praidłowy cytat np.z przekladu króla jakuba Daniel 11:37 (KJV)
  „Ani nie będzie patrzył na Boga swoich ojców, ani na pragnienia kobiet, ani na żadnego boga, bo przede wszystkim się powiększy”.11:37 (KJV)
  Część druga i zakończenie mówi o nienawiści antychrysta i zniszczeniu wszystkich organizacji religijnych (kobiet) pod jego panowaniem, a głównymi celami są wielka nierządnica – kościół katolicki i próba zniszczenia świętych Boga pozostawionych na ziemi.choc np.ten pan dowodzi,ze wielka nierzadnica to nie krk a…https://www.youtube.com/watch?v=1_7xIA8mRiI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.