Strona główna > Bez kategorii > Petycja protestacyjna – BROŃMY POLSKIEJ ZIEMI + aktualizacja

Petycja protestacyjna – BROŃMY POLSKIEJ ZIEMI + aktualizacja

Z podziękowaniami i pozdrowieniami dla Staszka. Admin

Odezwa Polskiej Wspólnoty Narodowej, nad. USOPAŁ

Warszawa, styczeń 2013 rok

Po masowym wyprzedawaniu za bezcen obcemu kapitałowi polskich przedsiębiorstw przemysłowych, rolno-przetwórczych, handlowych, usługowych i bankowych, domów mieszkalnych, przedsiębiorstw wydobywczych i złóż surowcowych, przychodzi kolej na wzmożoną wyprzedaż polskiej ziemi.

Postępuje ona przede wszystkim na zachodnio-północnych obszarach Polski, odzyskanych po II wojnie światowej. Polską ziemię chcą tam wykupywać i już wykupują głównie Niemcy w ramach finansowanego przez władze niemieckie planu przesuwania niemieckiej własności na wschód od granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Stanowi to nową formę starego niemieckiego Drang nach Osten – Parcia na Wschód.

Jest bowiem prawdą, że każdy Kraj sięga tam, gdzie sięga jego własność ziemi. Polska sięga tam, gdzie sięga polska własność ziemi, gdzie sięga ziemia w polskich rękach. Dlatego wyprzedaż obcym Państwom i ich obywatelom polskiej ziemi jest wyprzedażą Polski samej, jest pomniejszaniem terytorium Państwa Polskiego. Już około miliona hektarów Polski jest w rękach obcych.

Tej zbrodniczej działalności dopuszczają się władze państwowe i samorządowe w Polsce. Dają tym dowód, że nie są władzą polską, lecz delegaturą władzy unijno-niemieckiej na polski Kraj. Nie realizują polskich interesów narodowych, lecz imperialne interesy Niemiec i innych zachodnich Państw dążących do podważenia obecności Polski na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu, Warmii i Mazurach.

Temu antypolskiemu celowi służy wyprzedaż polskiej ziemi. Czyni to głównie Agencja Nieruchomości Rolnych, zarządzająca ziemią państwową Skarbu Państwa, będącą własnością Narodu Polskiego. Miała być ona sprzedawana polskim rolnikom dla powiększenia ich rodzinnych gospodarstw rolnych. Jest bezprawnie sprzedawana Niemcom dla powiększania niemieckiej własności w Polsce i pogarszania stanu polskiego rolnictwa. Dokonuje się tego przez ustawiane przetargi na sprzedaż ziemi i podstawiane przez Niemców osoby z polskim obywatelstwem, oferujące za nabywane grunty nawet trzykrotnie więcej od ich ceny rynkowej.

Zarządzana przez władze ziemia państwowa jako własność wszystkich Polaków może być sprzedawana tylko polskim rolnikom. Jej sprzedaż obcemu kapitałowi przez zarządców nie będących właścicielami jest bezprawna i będzie w przyszłości unieważniana, jak unieważniana będzie nielegalna wyprzedaż przedsiębiorstw, domów mieszkalnych i złóż surowcowych. Zaś osoby winne bezprawnej wyprzedaży polskiego majątku narodowego będą pociągane do odpowiedzialności karnej.

Wzywamy władze w Polsce do sprzedawania państwowej ziemi tylko polskim rolnikom. Wzywamy polskich rolników do trwania na polskiej ziemi i nie wyzbywania się ani piędzi ziemi ze swoich rodzinnych gospodarstw rolnych. Niech wzorem dla wszystkich będą legendarni chłopi broniący swej rodzinnej ziemi polskiej przed zaborcami.

Wzywamy wszystkich Polaków, wszystkie organizacje i instytucje w Kraju do obrony polskiej ziemi, do działania na rzecz zachowania całej ziemi w Polsce w rękach Polaków, do konsekwentnego uwalniania naszej Ojczyzny od niosącej zło antypolskiej, antysłowiańskiej, antychrześcijańskiej Unii Europejskiej.

Zwracamy się do Episkopatu Polski, aby w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce wezwał władze do zaniechania wyprzedaży polskiej ziemi obcemu kapitałowi, aby wezwał rolników do trwania na swoich rodzinnych gospodarstwach rolnych i powiększania ich areału. Zwracamy się w tej najżywotniejszej dla Narodu Polskiego sprawie także do Kościoła Prawosławnego i pozostałych Kościołów w Polsce.

Zachowanie polskiej ziemi w polskich rękach da Polakom siłę do odzyskania zrabowanych Polsce przedsiębiorstw, domów mieszkalnych, złóż surowcowych. Dlatego największą odpowiedzialność za Polskę ponoszą polscy rolnicy, ciężko pracujący na polskiej ziemi i będący tej ziemi najwierniejszymi strażnikami.

Niechaj Nowy Rok 2013 przyniesie Polakom nadzieję uratowania z Bożą pomocą Polski przed zaborczymi planami Unii Europejskiej i NATO. Niechaj Polska i Polacy rychło doczekają się rzeczywistej wolności, niepodległości, sprawiedliwości i dobrobytu.

Polska Wspólnota Narodowa
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA ZARZĄD NACZELNY

00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13,
telefon: 22-6215571, 6293606
Adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10, skrytka pocztowa 15
http://www.pwn.waw.pl e-mail: [email protected]
Konto bankowe:
PKO BP SA Odział 10 w Warszawie,
nr 77 1020 1013 0000 0802 0118 8408

**************************************

Petycja Protestacyjna

Warszawa 02 lutego 2013r.

Pan

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

Warszawa

Wszyscy Panowie Posłowie

i wszystkie Panie Posłanki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy Panowie Senatorowie

i Panie Senator

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Konwent Seniorów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Przewodniczący Klubów Parlamentarnych

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Donald Tusk

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Minister Gospodarki i Infrastruktury

Minister Skarbu Państwa

Minister Obrony Narodowej

Minister Sprawiedliwości

Pan Gowin

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Media:

Wszystkie Stacje Radiowe, Telewizyjne, Redakcje Gazet.

Obywatele i Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej akcja ulotkowa

Episkopat Kościoła Rzymsko Katolickiego w Polsce

Na podstawie artykułu 63, 61 i 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej my niżej podpisani i zebrani w dniu 02 lutego 2013r.  podnosimy stanowczy zarzut i protest wobec Sejmu, Senatu, Rządu i wyżej wymienionych ministerstw sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do dnia 1 lutego 2009 r. wydano: 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobycie rud: cynku, ołowiu, miedzi  oraz siarki i soli. Dodatkowo wydano  60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.

Razem stanowi to 394 koncesje na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce.  W naszej ocenie rząd R.P przekroczył swoje uprawnienia sprzedając bogactwa mineralne złoża naturalne nie mając do tego umocowań ustawowych. Naród Polski nigdy nie przekazał Rządowi R.P. żadnych praw własności na dokonywanie sprzedaży majątku narodowego. Zgodnie z art. 146 p.4 ust.4 Konstytucji R.P. Rada Ministrów ma obowiązek chronić interesy Skarbu Państwa. Sprzedawanie zakładów przemysłowych za 1,5% ich wartości, łupków  gazowych za 1% ich wartości oraz innych bogactw naturalnych za mniej niż  5% ich wartości stanowi dowód naruszania interesów Skarbu Państwa. Według ocen podanych w załączonym artykule tylko na tej jednej transakcji opisanej w tym artykule każdy obywatel R.P. może być narażony na stratę ok. 30.000  (30tyś) złotych . Takie działania noszą znamiona czynu zbrodniczego na Narodzie Polskim popełnianego przez kolejne rządy R.P.   Są to sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i naszej polskiej suwerenności i domagamy się od wyżej wymienionych władz R.P.; Rządu R.P, Sejmu, Senatu, Prokuratora Generalnego.

  1. Wstrzymania sprzedaży i rozgrabiania majątku narodowego.
  2. Unieważnienia dokonanych transakcji z powodu naruszenia interesu Państwa i obywateli ponieważ Rząd nie miał i nie ma żadnych pełnomocnictw do zbywania majatku narodowego z powodu braku jakichkolwiek pełnomocnictw od obywateli R.P. jako suwerena Państwa Polskiego.

Zgodnie z art. 4 Konstytucji R.P.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do  Narodu.
  2. Naród  sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Zgodnie z art.7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, tak więc organy państwowe dopuściły się przestępstw w sprawowaniu władzy. Domagamy się od Sejmu i Senatu podjęcia uchwał w przedmiocie rozliczenia z nieprawidłowych  działań i popełnionych przestępstw i tym samym podjęcia uchwał w celu poddania tych organów pod osąd Trybunału Stanu zgodnie z artykułem 198, 199, 200 i 201 Konstytucji R.P. Podnosimy, że dotychczas nie wpłynęła żadna sprawa do Trybunału Stanu z powodu wzajemnego, kolesiostwa ukrywającego łamanie prawa, przymykania oczu na łamanie prawa, nie reagowania na sygnały obywateli o popełnianych przestępstwach, brak energicznych działań organów ścigania sprawców, karania sprawców i respektowania prawa.  Dura lex sed lex-twarde prawo lecz prawo.

Załączniki – dowody.

  1. 1.     Wykaz udzielonych koncesji przez Miń. Środowiska
  2. 2.     Artykuł z gazety Kurier Chicagowski z dnia 7-13 października 2011
  3. 3.     Gazeta Finansowa z 6kwietnia 2010

**********************************************

Załączniki/lit.

1.     Autor:  Ministerstwo Środowiska.  Zestawienie Koncesji na Poszukiwanie i Wydobywanie Kopalin wg stanu na 1 luty 2009. (zał)

2.     Autor: Albin Siwak.  Bez Strachu tom 2.

3.     Autorzy: Barbara Barysz, Piotr Łaski. Gazeta Finansowa 2011-01-04 (zał)

4.     Autor: Adam Bednarczyk, Kurier Chicago, 7-13 października 2011 r

5.     Wolfgang Rauball, amerykańskie wydanie Reuters’a,  Thu. July 8, 2010, 3:00am

Well Location for First Polish Carpathian Thrust………………………………………. „.

Petycja została podpisana przez wiele osób fizycznych, Przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Polskiego Zgromadzenia Niepodległościowego oraz organizacje współpracujace z PZN. Tekst jest oparty na uchwałach podjetych na uprzednich zebraniach PZN.

Lista organizacji popierających wysłanie Petycji  Protestacyjnej do Władz R.P.

Lista PZN:

1.     Klub Dyskusyjny im. Ignacego Paderewskiego. Ryszard Zieliński

2.     Konwent Narodowy Polski. Mgr inż. Adam Bednarczyk

3.     Obrona Narodu Polskiego. Mec Tadeusz Mazanek

4.     Oddolny Ruch Społeczny – Konstytuanta Niszczonych Polaków

5.     Polska Wspólnota Narodowa. Mgr, mgr Bolesław Tejkowski

6.     Polski Ruch Uwłaszczeniowy Jan Strzeżek

7.     Polskie Drużyny Strzeleckie Gen. Jan Grudniewski

8.     Ruch Konfederacji Polski Niepodległej. Mec. Edward Dulewicz

9.     Ruch Obywatelski „Praca dla Polski. Sławomir Ziembiński

10. Stowarzyszenie Patriotyczne Warszawa Wola – Bemowo. Jan Guz

11. Suwerenność Narodu Polskiego. Sławomir Zakrzewski

12. Towarzystwo Opieki nad Majdankiem. Julian Mazurek

13. Zgromadzenie Narodu Polskiego. Sławomir Ziembiński

Inne:

14.  Stowarzyszenie im. Romana Dmowskiego. Marian Barański

Apelujemy do innych organizacji o wpisanie się na listę organizacji popierajacych naszą petycję.

Przewodniczący Polskiego Zgromadzenia Niepodległościowego

Mgr inż. Adam Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.