Strona główna > Polska > Petycja protestacyjna. Adam Bednarczyk

Petycja protestacyjna. Adam Bednarczyk

Warszawa 2016.05.21

Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

ul. Słodowiec 8 m 66,

Warszawa 01-708

Wasz zn. BDI–0600.10099.01-03.2015 WT

Wasz zn. DGK-I-022.22016

Petycja Protestacyjna

Pan

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

dr Andrzej Duda

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Beata Szydło

Wszyscy Panowie Posłowie

i wszystkie Panie Posłanki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy Panie Senator

i Panowie Senatorowie

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Minister Skarbu Państwa

Minister Sprawiedliwości

Minister Środowiska

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Media: Wszystkie Stacje Radiowe,

Telewizyjne, Redakcje Gazet.

Obywatele i Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze organizacje uważają, że nie otrzymały satysfakcjonującej odpowiedzi na naszą Petycję Protestacyjną datowaną na 29 listopada 2015 , dlatego ponownie kierujemy naszą Petycję Protestacyjną do administracji pąństwowej zajmującej się nadzorem poprawności działania urzędów państwowych.

2/3

Na podstawie artykułu 63, 61 i 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej my niżej zebrani w dniu 21 maja 20116 r. oraz podpisani ponownie, podnosimy stanowczy zarzut i protest wobec Sejmu, Senatu, Rządu i wyżej wymienionych ministerstw sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku.

Do dnia 1 lutego 2009 r. wydano: 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobycie rud: cynku, ołowiu, miedzi oraz siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.

Razem stanowi to 394 koncesje na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce. W naszej ocenie rząd R.P przekroczył swoje uprawnienia sprzedając bogactwa mineralne jak złoża naturalne nie mając do tego umocowań ustawowych. Naród Polski nigdy nie przekazał Rządowi R.P. żadnych praw własności na dokonywanie sprzedaży majątku narodowego. Zgodnie z art. 146 p.4 ust.4 Konstytucji R.P. Rada Ministrów ma obowiązek chronić interesy Skarbu Państwa. Sprzedawanie zakładów przemysłowych za 1,5% ich wartości, łupków gazowych za 1% ich wartości oraz innych bogactw naturalnych za mniej niż 5% ich wartości stanowi dowód naruszanie interesów Skarbu Państwa. Takie działania noszą znamiona czynu zbrodniczego na Narodzie Polskim popełnianego przez kolejne rządy R.P. Są to sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i naszej polskiej suwerenności i domagamy się od wyżej wymienionych władz R.P.; Rządu R.P, Sejmu, Senatu, Prokuratora Generalnego:

  1. Wstrzymania sprzedaży i rozgrabiania majątku narodowego.

  2. Unieważnienia dokonanych transakcji z powodu naruszenia interesu Państwa i obywateli ponieważ Rząd nie miał i nie ma żadnych pełnomocnictw do zbywania majątku narodowego z powodu braku jakichkolwiek pełnomocnictw od obywateli R.P. jako suwerena Państwa Polskiego.

Zgodnie z art. 4 Konstytucji R.P.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Zgodnie z art.7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, tak więc uważamy, że organy państwowe dopuściły się przestępstw w sprawowaniu władzy. Domagamy się od Sejmu i Senatu podjęcia uchwał w przedmiocie rozliczenia z nieprawidłowych działań i popełnionych przestępstw i tym samym podjęcia uchwał w celu poddania tych organów pod osąd Trybunału Stanu zgodnie z artykułem 198, 199, 200 i 201 Konstytucji R.P. Podnosimy, że Trybunał Stanu nie reaguje na sygnały obywateli o popełnianych przestępstwach, brak energicznych działań organów ścigania sprawców, karania sprawców i respektowania prawa. Dura lex sed lex-twarde prawo lecz prawo.

3/3

W odniesieniu do ostatnio dokonanego audytu finansowego za okres rządów PO – PSL w latach 2007 – 2015 stwierdzono, że deficyt Rządu R.P. wyniósł 300 mld PLN. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzony audyt nie obejmuje wszystkich strat finansowych Naszego Państwa. Według niektórych wyliczeń straty Polaków z racji wyprzedaży tylko samych bogactw naturalnych w latach 2007 – 2011 wyniosły trzy tysiące miliardów dolarów USD. Do tego dochodzą straty wynikające ze sprzedaży zakładów przemysłowych za bezcen, banków, instytucji handlowych, oddawania posesji na podstawie fałszywych dokumentów własności, nadmiernej lichwy banków itd.

Zwracamy się o uzupełnienie audytu za lata 2007 – 2015 oraz przeprowadzenie rzetelnej kontroli dotyczącej każdej transakcji sprzedaży majątku narodowego oraz transakcji bankowych za lata 1989 – 2015 i odebranie ukradzionego nam majątku. Stosowanie przez banki wobec polskich kredytobiorców a w szczególności w odniesieniu do polskich rzemieślników lichwy kilkakrotnie wyższej niż w odniesieniu do inwestorów zagranicznych w ich krajach wymaga podjęcia odpowiednich środków zaradczych celem zapewnienia naszym kredytobiorcom równych praw w dostępie do kapitału oraz odzyskania utraconych środków finansowych z racji nadmiernej lichwy.

Za P-PZN

mgr inż. Adam Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

30 + = 32