Strona główna > NWO > Paszport elektroniczny z punktu widzenia technologii, prawa i Wiary

Paszport elektroniczny z punktu widzenia technologii, prawa i Wiary

Paszport elektroniczny z punktu widzenia technologii, prawa i Wiary. (UWAGA! Występujący w tekście termin „paszport elektroniczny” odpowiada w języku polskim i w polskich realiach terminowi „elektroniczny dowód tożsamości” (dowód osobisty z microchipem)-tłum.)

alan

„Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii…”(Apokalipsa 13:18)

„To co pośrednio odnosi się do liczby jak i reszty co o niej napisano, czas i doświadczenie otworzy trzeźwym” (Św. Andrzej z Cezarei, Komentarz do Apokalipsy)

„Stopniowo, po karcie i identyfikacji tożsamości, to znaczy „rejestracji”, chytrze oni dopasują je do znamienia. Różnymi podstępnymi sposobami będą oni zmuszać do tego żeby ludzie przyjęli znamię na czoło i na rękę” (Starzec Paisjusz Hagioryta ze Świętej Góry Athos).

Cerkiew musi zająć właściwe stanowisko. Musimy mówić, wyjaśniać wiernym ażeby oni zrozumieli, że jeżeli przyjmą paszport to będzie upadek.

WPROWADZENIE

Rozporządzenie rządu Federacji Rosyjskiej z 18 września 2013 roku o wprowadzeniu os 2015 roku paszportu elektronicznego, o powszechnej wymianie paszportów papierowych, bez żadnej alternatywy, na karty w 2016 roku, zmusza nas do spojrzenia na ten problem poważniej i głębiej. Ale żeby ocenić jakiekolwiek zjawisko to trzeba koniecznie rozpatrywać je w kontekście procesów, które je generują. Trzeba jednocześnie uwzględniać cel całego procesu. Tylko takie podejście do każdego problemu jest kompletne z punktu widzenia prawosławnej, patrystycznej tradycji.

GLOBALIZACJA I BIOPOLITYKA

a,y

Paszport elektroniczny, a dokładniej, problem elektronicznego paszportu, powinien być rozpatrywany wyłącznie na tle procesu światowej globalizacji, która obejmuje kilka poziomów życia współczesnego społeczeństwa: polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Globalizacja to zjawisko wielowymiarowe związane z gospodarką, która ma znaczenie strategiczne dla potęg tego świata jako sposób stworzenia państwa światowego, światowej władzy. Globalizacja nie jest wyłącznie zjawiskiem ekonomicznym ale rozprzestrzenia się na wszystkie poziomy ludzkiego życia: polityczny, moralny, socjalny, naukowy, kulturalny, religijny i duchowy. Sam proces globalizacji, z całą pewnością, jest kierowany. Ma on kilka źródeł zarządzających, tak duchowych jak i politycznych. Nowoczesne, tak zwane, technologie zaawansowane są przede wszystkim nakierowane na stworzenie, tak zwanego, „społeczeństwa cyfrowego” (społeczeństwa informatycznego). O tym fakcie mówi się w międzynarodowych dokumentach i umowach dotyczących budowy na planecie Ziemia jednego, ponadnarodowego, globalnego, informatycznego, sieciowego społeczeństwa. To jest „Karta globalnego, informatycznego społeczeństwa” podpisana na Okinawie przez prezydentów „wielkiej ósemki G-8” w 2000 roku, następnie „Deklaracja tysiąclecia” przyjęta na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ z udziałem wysokich przedstawicieli wszystkich krajów świata, w 2000 roku, a także dokumenty przyjęte na światowych szczytach na najwyższym poziomie politycznym, w sprawie zbudowania globalnego, informatycznego społeczeństwa w Genewie w 2003 roku, w Tunisie w 2005 roku-„Deklaracja zasad: budowa informatycznego społeczeństwa-globalne wyzwanie w nowym tysiącleciu”, Plan działań w sprawie budowy globalnego, informatycznego społeczeństwa”, „Tuniskie zobowiązanie” i „Tuniski program dla społeczeństwa informatycznego”. „Po raz pierwszy w historii ludzkości, zgodnie z porozumieniami przyjętymi na tych spotkaniach, w każdym kraju świata powstaje elektroniczna administracja, zbudowana zgodnie z jednolitymi normami międzynarodowymi, w oparciu o jedną informatyczną i programową platformę. Elektroniczne administracje poszczególnych krajów łatwo integrują się w jeden wszechświatowy system, w rzeczywistości przekształcając się w protektoraty jednego światowego rządu elektronicznego. Według idei jej architektów i budowniczych ze środowiska antychrześcijańskiej „światowej elity”, w tym systemie powinny ostatecznie rozpuścić się suwerenne, narodowe państwa, zniknąć granice państwowe, powinny być całkowicie skasowane tradycyjne, papierowe dokumenty i pieniądze gotówkowe a wszyscy ludzie powinni przekształcić się w ponumerowanych niewolników, rządzącego społeczeństwem, cybernetycznego systemu i jego władców (z czasem jego jedynego władcy). Tak mówi o perspektywie rozwoju nowej cywilizacji znany specjalista w dziedzinie technologii informatycznych, W.P. Filimonow. W procesie globalizacji technologie mają jeden z priorytetowych kierunków rozwoju nowego społeczeństwa, „nowej cywilizacji”.

„Środkiem z pomocą którego”-podkreśla profesor G. Mantzaridis-„w naszych czasach nadchodzi globalizacja, jest technologia. W szczególności odnosi się to do nowoczesnej informatyki i do internetu, które przyniosły na proscenium pewien nowy rodzaj życia. One stworzyły możliwość dla zaistnienia pewnego płynnego i nieokreślonego społeczeństwa, które może tworzyć się poza krajem i stwarzać wrażenie, że tylko ono posiada zdolność do życia w czasie. To społeczeństwo nawet nie ma charakteru monomeru, ono jest płynne”.

Jednakże zastosowanie zaawansowanych technologii i innych, głównie nakierowane są na kształtowanie specjalnej psychiki człowieka, która tworzona jest pod wpływem zewnętrznym informacji opartej na ideologii i duchu pieniędzy. Przy tym w społeczeństwie przyjmują się specyficzne normy moralne w życiu według ideologii „minimalizmu moralnego”, a dokladniej obalenia chrześcijańskich fundamentów moralnych i wartości, którymi żyło europejskie społeczeństwo aż do początku XXI wieku. Co do tego mamy dużo dowodów i faktów z życia współczesnej Europy, poczynając od likwidacji bożonarodzeniowych choinek do zakazu odpoczynku w niedzielę, od prawa dla nieletnich do zmuszenia państw Unii Europejskiej, w szczególności Grecji, do legalizacji „małżeństw” sodomickich. Trzeba tutaj koniecznie przypomnieć przejście na, tak zwany, „pieniądz elektroniczny”. A ponieważ pieniądze są formą ekonomicznej niezależności i władzy, to przejście na pieniądze elektroniczne oznacza ustanowienie dyktatury ekonomicznej. W tej dyktaturze ekonomicznej człowiek okazuje się być kontrolowanym obiektem, który jest nie wolnym człowiekiem ale jest biologicznym organizmem z nowym cyfrowym imieniem, to znaczy, że jest bezdusznym obiektem. Imię otrzymane na chrzcie albo przy urodzeniu, jest wtórne i nieobowiązkowym, zindywidualizowanym znakiem. W „informatycznym społeczeństwie sieciowym” człowiek jest obiektem biologicznym pod pełną kontrolą, który ma swoje cyfrowe imię nadawane mu przez system komputerowy. Proces zakończenie ludzkiej historii w Piśmie Świętym jest bezpośrednio związany z takim zjawiskiem jak apostazja, o której mówi apostoł Paweł w „Liście do Tessaloniczan”. Obejmuje ono (zjawisko apostazji) cały proces stopniowego odchodzenia ludzkości od Boga, od Chrystusa i od Cerkwi (Kościoła-tłum.). Apostazja obejmuje odstąpienie ludzkości, przede wszystkim, od moralnego Prawa Bożego. Czy nowoczesne technologie mają jakiś związek z procesem globalizacji i apostazji? Niewątpliwie tak. Internet, łączność mobilna, to znaczy środki nowoczesnej komunikacji, mają czysto materialno-pragmatyczne korzyści, które w istocie służą ideologii globalizacji. A liczne wielostronne badania wpływu internetu na człowieka dowodzą tego, że tworzy się nowy typ świadomości ludzkiej, u którego podstawy leży duch pieniędzy i władzy. To znaczy, że te systemy informatyczne działają niszcząco na człowieka jako obraz Boży. Paszport elektroniczny w tym łańcuszku technologii, zrodzonych przez globalizację, odgrywa ważną rolę i zajmuje jedno z centralnych miejsc. On jest wejściem do nowej cywilizacji, do ery technotronicznej, w której człowiek nie jest osobą ale jest sterowanym obiektem, wypełniającym reguły życia ustanowione przez ponadnarodowe i ponad państwowe organizacje. U podstawy nowego prawa międzynarodowego leży ideologia biopolityki.

OPIS PASZPORTU ELEKTRONICZNEGO (mowa o elektronicznym dowodzie tożsamości-tłum.)

Paszport elektroniczny w Rosji tworzony jest zgodnie z międzynarodowymi normami i zaleceniami międzynarodowej organizacji „ICAO”. Struktura paszportu elektronicznego, opis jego zawartości, znajdziemy w oficjalnym opisie elektronicznego dowodu tożsamości Belgii.

-słowo „Belgia” w czterech językach

-twoje nazwisko

-twoje dwa pierwsze imiona i pierwsza litera trzeciego imienia

-data i miejsce twojego urodzenia

-twoja płeć

-twoja narodowość

-numer twojej karty tożsamości (dowodu tożsamości) zawierający dwanaście cyfr

-początek i koniec okresu ważności twojej karty tożsamości (dowodu tożsamości)

-twój podpis elektroniczny

-twoja fotografia

-hologram twojej fotografii

Z drugiej strony paszportu elektronicznego

-twój numer identyfikacyjny w Narodowym Rejestrze Osób Fizycznych

-miejsce wydania karty

-oddział maszynowo sczytywanego zapisu (ICAO)

Nawiasem mówiąc, Belgia jest w Unii Europejskiej pierwszym krajem, który wprowadził elektroniczną kartę tożsamości (e-ID) i miało to miejsce w 2000 roku. Dlatego można nazywać belgijską elektroniczną kartę tożsamości prototypem wszystkich europejskich e-ID albo wzorcem jedynego standardu. Właśnie w Belgii znajduje się jeden z głównych komputerów Unii Europejskiej do obróbki danych osobowych. Jeżeli porównamy z tą belgijską kartą e-ID wszystkie pozostałe, to zobaczymy, że wszystkie mają tę samą zasadę budowy i zawartości. Co sobą przedstawia proponowana nam (w Rosji) UEK (Uniwersalna Karta Elektroniczna-tłum.).

Na przedniej stronie:

nazwa dokumentu: Uniwiersalnaja Eliektronnaja Karta

godło Federacji Rosyjskiej

mikroprocesor

Kategoria kontrolna

indywidualny numer UEK

Na drugiej stronie:

-fotografia

-nazwisko, imię, imię odojcowskie (imię ojca)

-data urodzenia

-termin ważności UEK

-numer konta bankowego

-(numer) SNILS (numer osobistego ubezpieczenia emerytalnego)

-numer OMS (numer obowiązkowego ubezpieczenia medycznego)

-podpis elektroniczny

Od 2015 roku UEK (Uniwierrsalnaja Eliektronnaja Karta) będzie zintegrowana w jeden dokument z paszportem Federacji Rosyjskiej. Obecna karta zastępuje: kartę bankową, wszystkie karty ubezpieczenia społecznego, bilet studencki, polisę ubezpieczenia medycznego, poświadczenie emerytalne. Obecnie używana karta UEK od roku 2015 będzie płynnie wbudowana w paszport Federacji Rosyjskiej (dowód tożsamości). I w UEK i w paszporcie Federacji Rosyjskiej będzie wykorzystany osobisty identyfikator przypisany przez Rejestr Państwowy a także mikrochip RFID.

a) Międzynarodowe dyrektywy dotyczące struktury i dystrybucji paszportu elektronicznego i idntyfikacji elektronicznej.

W odniesieniu do Unii Europejskiej. Oficjalne dane mówią o dobrowolności przyjęcia systemu elektronicznej identyfikacji (Komisja Europejska nie „nakłada obowiązku na wszystkich obywateli przyjmowania e-ID card. I Komisja Europejska nie posiada prawa legalizacji zarządzania elektroniczną identyfikacją. To jest kwestia narodowej suwerenności. Samii członkowie Unii Europejskiej powinni decydować czy trzeba wprowadzić taką formę identyfikacji i czy jest ona nieodzowna i jaką technologię wykorzystać). Tym nie mniej analiza realnych faktów w Unii Europejskiej, która była opracowywana przez Eustafy Adamopulo, pokazuje, że oficjalne oświadczenia Unii Europejskiej nie odpowiadają przyjętym przez Komisję Europejską obowiązkom. Przeciwnie:

a-Komisja Europejska wydaje dyrektywy i przepisy w sprawie paszportów elektronicznych i ich używania

b-Komisja Europejska przedstawia tylko pozytywne aspekty korzystania z paszportów elektronicznych

c-Komisja Europejska prowadzi rozmowy o „ochronie danych osobowych”

To znaczy, że Komisja Europejska uporczywie nalega na przyjęcie karty i działa tak żeby stworzyć pretekst do korzystania z niej. W tym celu dzisiaj w Unii Europejskiej z pomocą programu STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) już są skonstruowane systemy, które mogą rozszerzyć wykorzystanie paszportów elektronicznych. Ponadto Komisja Europejska już nie raz oświadczała o tym, że koniecznością jest objęcie systemem e-ID card (elektroniczna karta identyfikacyjna) całej Europy.

W większości krajów Unii Europejskiej paszport elektroniczny posiada jeden standardowy układ:

-microchip z anteną (chip pasywny to znaczy bez baterii)

-numer paszportu

-AMKA (numer ubezpieczenia społecznego), AFM (rosyjski INN-numer płatnika podatków)

-numer EKAM (numer i dane policji „a póxniej będzie wprowadzona karta podatnika i inne karty elektroniczne”)

Największy odsetek akceptacji paszportów elektronicznych przypada na Estonię-90%, a najniższy odsetek na Włochy-około 2%. Paszporty elektroniczne ID istnieją w Belgii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. W innych krajach Unii Europejskiej istnieje nieco inny wzór paszportu elektronicznego e-ID na podobieństwo „citizen card” (karta obywatelska) i jest używany „ze znakami dostępu” w Austrii, Czechach, Danii, Litwie, Luksemburgu, Holandii, Słowacji i Szwecji. Kraje w których paszporty e-ID nie są obowiązkowe to: Austria, Włochy i Holandia. Kraje, ktore nie odmówiły z korzystania z paszportu e-ID to Islandia i Dania. Kraje w których w ogóle nie ma paszportów e-ID to: Wielka Brytania, Australia, Finlandia, Norwegia, Francja. Co nowego można zasadniczo oczekiwać od paszportów elektronicznych? Ponad to, że są one elektroniczne to będą one miały następujące charakterystyki:

Mogą one być wykorzystane do naszej identyfikacji w internecie i istnieje potencjalna możliwość zapisu wszystkich naszych przemieszczeń i naszego zachowania. Będą udostępniać możliwość koncentracji i porównywania rozproszonej informacji o każdym obywatelu, który jest śledzony przez różne systemy. Każde użycie karty jest rejestrowane i następnie każda transakcja handlowa, działanie i przemieszczenia będą znane władzom i innym ludziom. Są one wyposażone w technologię RFID.

Rodzaje zbieranej o nas informacji:

-poglądy polityczne;-przynależność do organizacji albo grup;-strefa geograficzna

-sfera działalności (pracy) i nazwa;-rodzaje (modele) komunikacji (kanały, metody, inicjatywy);-internet (adres IP);-wiek, płeć, miejsce urodzenia, narodowość;-prawa polityczne;-stan majątkowy;-cechy psychologiczne

-zainteresowania i aspiracje psychologiczne;-poziom i rodzaj wykształcenia;-doświadczenie zawodowe;-doświadczenie w pracy;-kontakty i związki ideologiczne;-poziom religijności;-status społeczno-majątkowy;-rejestr karalności;-skłonność do przemocy;-i wiele, wiele innych danych

To, że prowadzi się gromadzenie informacji nawet o charakterze poufnym i intymnym, już od dawna, przynajmniej w USA i w UE, dowodzą niektóre przytoczone wypadki w artykule profesora prawa Uniwersytetu w Tesalonikach, Panaiotisa Madzufasa, „Biopolityka i biometria”. Pisze on o nowym rodzaju działalności państwa, o jego czysto „profilaktycznej funkcji”, to znaczy redukcji prawdopodobnych przestępstw i terroryzmu. Jednocześnie każdy obywatel traktowany jest nie jak posiadacz praw ale jako potencjalny przestępca.Prowadzi się gromadzenie informacji o człowieku a jego życie jest „całkowicie jawne”. Pisze on: „Ponieważ władza zadowala się tym, żeby mieć możliwość zarejestrowania się w samym ciele człowieka, biometria jest tylko jedną z metod totalnego panowania, które obejmuje także i pełną jawność i przejrzystość. Dzisiaj jest już oczywiste, że rozwój w dziedzinie biotechnologii, archiwizowaniu informacji ozdrowiu, żywieniu i przyzwyczajeniach seksualnych, politycznych, kulturalnych albo innych preferencjach, dane biometryczne obywateli tworzą pełną informację o personalnym profilu, jako zasada, bez wiedzy człowieka, którego dotyczą, co stwarza poważne zagrożenie dla prywatności i ustroju demokratycznego państwa”.

Przekształcenie człowieka w bezduszny obiekt fizyczny światowego systemu komputerowego kończy się utratą wolności darowanej człowiekowi przez Boga.

Wcześniej już mówiliśmy o biopolityce jako o głównym kierunku działalności państwa w celu stworzenia specyficznych stosunków z populacją kraju. Ich wzajemne stosunki noszą dość nietypowy charakter. Obywatel kraju staje się przedmiotem nieustannej inwigilacji. Państwo nie tyle troszczy się o wychowanie dorastającego pokolenia co o przekształcenie człowieka w sterowany obiekt biologiczny. Z punktu widzenia powszechnego prawa albo praw człowieka, człowiek staje się wyzutą z praw istotą. Główną zasadą w stworzeniu „informatycznego społeczeństwa sieciowego” jest numeracja wszystkich bez wyjątku, co do jednego, to znaczy identyfikacja osoby wyłącznie poprzez jej cyfrowy identyfikator. Tym identyfikatorem w elektronicznym dowodzie tożsamości (paszporcie) e-ID jest:                                     -numer identyfikacyjny osoby w Krajowym Rejestrze Osób Fizycznych (identification number in the National Register of National Persons)                     -numer e-ID card (number of identity card)

ASPEKT TEOLOGICZNY

-Pojęcie o tajemnicy nieprawości i tajemnicy pobożności                                            Cała historia ludzkości po Ukrzyżowaniu i Zmartwychwstaniu Chrystusa zmierza w kierunku eschatologicznym, to znaczy w kierunku oczekiwania zakończenia ludzkiej historii. Eschatologiczna orientacja historii ludzkości płynie w obrębie dwóch wektorów, grzechu i usprawiedliwienia, „tajemnicy nieprawości” i „tajemnicy pobożności”. Tajemnica nieprawości ma swoje zakończenie i spełnienie w nadejściu zwiastuna Antychrysta-moshiach i samego Antychrysta-moshiacha jako człowieka zatracenia (II List Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan), jako narzędzia Szatana. „Tajemnica pobożności” będzie zakończona drugim przyjściem Chrystusa na Ziemię i zniszczeniem diabła, uwięzieniem go i jego sług, wspólników jego dzieł, wieczne męki piekielne (Apokalipsa Św. Jana Apostoła). „Tajemnica nieprawości” realizuje się równolegle z „tajemnicą pobożności”. Ta druga jest realizowana przez Chrystusa i Jego Kościół, to znaczy Cerkiew Ortodoksyjną, jako misja zbawienia ludzkości w Ciele Chrystusowym to znaczy w Cerkwi Chrystusowej. Pierwsza będzie miała okres swojego najbardziej intensywnego „służenia” w epoce przyjścia zwiastuna Antychrysta i samego Antychrysta-moshiacha. Zgodnie z 13 rozdziałem Apokalipsy, pojawienie się Antychrysta-moshiacha będzie poprzedzone stworzeniem światowego systemu handlowo-ekonomicznego, który ma swoje określone znaki:

-naniesienie na człowieka szczególnego znaku-znamienia

-znamię przedstawia sobą albo liczbę „666” (liczba imienia Antychrysta-moshiacha) albo imię Antychrysta-moshiacha (Święty Arefa z Cezarei, PG.t.106,p).                                                                                                                                        Ten znak będzie dawał człowiekowi prawo do pełnoprawnego życia w społeczeństwie elektronicznym czyli realizować w tym społeczeństwie swoje, istotne życiowo, prawa i przede wszystkim uczestniczyć w transakcjach handlowo-ekonomicznych. Brak tego znaku doprowadzi do izolacji i utraty życia przez ludzi, którzy będą odmawiali przyjęcia tego znaku. System ten będzie stworzony nie podczas rządów Antychrysta-moshiacha ale przed nim ponieważ znamię bedzie nanosić bestia albo zwiastun Antychrysta-moshiacha. Oczywiście, że taki uniwersalny system będzie stworzony nie od razu a będzie go poprzedzać określony okres czasu. W stosunku do chrześcijan nie będzie wymogu publicznego zaparcia się Wiary i Chrystusa bo samo przyjęcie znamienia będzie widocznym świadectwem zaparcia się Chrystusa (Święty Efrem Syryjski, „Słowo na drugie przyjście Pana i o Antychryście”). Porównując dane z Apokalipsy i proces wszechświatowej integracji w oparciu o elektroniczną identyfikację i towarów i zwierząt i ludzi, można wyciągnąć całkowicie prawidłowe wnioski o zbieżności tych procesów z opisanymi w Księdze Apokalipsy wydarzeniami czasów Antychrysta-moshiacha.

POJAWIENIE SIĘ LICZBY 666 W GOSPODARCE MIĘDZYNARODOWEJ JAKO ZNAK CZASÓW

Osobliwością naszych czasów jest wszechobecne rozpowszechnienie liczby Antychrysta-moshiacha „666”. „Zwiastuni Antychrysta nigdy nie wspominali i nie używali jawnie liczby 666, mieli natomiast w użyciu inne symbole. Dlatego całkowicie uzasadnione jest zaniepokojenie, opór i protesty. Symbol Antychrysta…Już od 1970 roku liczba 666 zaczęła być systematycznie używana w Ameryce jako liczba kodowa w maszynowo sczytywanych systemach w ramach stosunków handlowo-ekonomicznych. I to wszystko odnosi się do „tajemnicy nieprawości” (II List Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan), która już działa, która, inaczej mówiąc, prowadzi przygotowania do przyjęcia Antychrysta”.                                                                          Księga Apokalipsy Świętego Jana Apostoła wskazuje nam na trzy główne cechy ujawniające czasy Antychrysta, pisze archimandryta David Tselikas, teolog:

-w tych czasach wprowadzony zostanie wszechświatowy system kontroli zakupów z pomocą którego wszyscy będą zmuszeni do przeprowadzania operacji pieniężnych

-operacje pieniężne (transakcje handlowe) będą obowiązkowo przeprowadzane za pomocą jakiegoś znamienia na prawej ręce i na czole ludzi

-w znamieniu będzie zawarta liczba „666” ale nie jako przypadkowa liczba ale jako liczba człowieka-Antychrysta

Liczby „666”, jako pewnej liczby-symbolu, nigdy nie było na przestrzeni dziewiętnastu wieków, ta liczba nie pojawiała się w życiu publicznym, nie mówiono o niej, nie przewidywano żadnego zagrożenia, nigdy nie była ona w użyciu…Dzisiaj dominuje ona w życiu ludzi, jest największym znakiem tego, że żyjemy w czasach ostatecznych. Problem polega na tym, że ta liczba jest wybrana do powyżej wspomnianych systemów, które są w użyciu na całym świecie po to żeby była ona obecna we wszystkich kodach, na wszystkich kupowanych towarach, te trzy „paski bezpieczeństwa”, które odpowiadają liczbie „666”. Za pomocą „pasków” 666 (mowa jest o kodzie kreskowym-tłum.) oznacza się wszystkie sprzedawane towary i uważa się je jako „matrycę” albo „osnowę”, technologicznie nie do zastąpienia. O tym, że ten kodowy system jest niezastępowalny, informowano w odpowiedzi ministra Ministerstwa Informatyki i Telekomunikacji Grecji, która została udzielona Świętemu Synodowi Cerkwi Greckiej w 1997 roku. I Święty Synod skonstatował ten fakt w swoich listach okólnych z 1993 roku i z 1998.

Trochę o samej liczbie „666”. Liczba ta zgodnie z Pismem Świętym jest liczbą imienia Antychrysta-moshiacha. Święci Ojcowie Cerkwi, poczynając od świętego Ireneusza z Lyonu, wskazywali na tę liczbę jako na symbol Antychrysta, to znaczy jako osobistą liczbę, która jest kryptografią imienia Antychrysta. Ważny znak odnoście jego pojawienia się przytacza najbardziej miarodajny komentator Apokalipsy, święty Andrzej z Cezarei: „I będzie starał się wszędzie rozpowszechniać znamię tego zgubnego imienia odstępcy (i pochlebcy)”. I dalej święty Andrzej podkreśla: „To co bezpośrednio odnosi się do liczby, jak i do reszty, co o nim napisano, czas i doświadczenie ujawnią trwającym w rozwadze”. W Księdze Apokalipsy znajduje się bardzo ważna wskazówka co do tych przymiotów i cech człowieka, które są niezbędne dla „odczytania” lub „wykrycia” liczby Antychrysta-dla „mających rozum”. Ci, którzy mieli do czynienia z komentowaniem tych wersetów, zupełnie jednoznacznie wskazują na konieczność „oświecenia” boskiego, które w inny sposób jest zwane przez Apostoła Pawła „umysłem Pańskim” (List do Rzymian 11:34). Tylko taki człowiek zdolny jest do posiadania bożej mądrości to znaczy do posiadania daru zrozumienia, nieprzeniknionej dla rozpoznania, tajemnicy liczby i czasu próby. My od razu zauważymy, że związek liczby „666” z paszportami elektronicznymi ma charakter pośredni i tajemniczy. Ale on istnieje ponieważ numer paszportu jest sczytywany w systemie międzynarodowym w którym liczba „666” jest liczbą kodową. Dowodzi tego także powszechne stosowanie standardu EAN. Ten standard (norma) jest wykorzystywany przy nanoszeniu na człowieka znamienia (tatuażu) laserowego podczas wykonywania fotografii do paszportu biometrycznego. „Wcześniej do Wydziału Paszportowego przynoszono niezbędne, do wydania paszportu, dokumenty, fotografię i dowód opłaty za wydanie paszportu albo formularze a następnie wyrabiano paszport”-zauważa autor artykułu. „Teraz na początku przyjmują dowód opłaty za wydanie paszportu, niezbędne dokumenty, w tym numer INN (płatnika podatków) albo wewnątrzkrajowy dowód tożsamości z numerowaną pieczęcią o prawie realizacji płatności podatków bez numeru INN, a dopiero później wyznaczają termin skanowania twarzy w OWIR (okręgowy wydział paszportowy). To oznacza, że najpierw tworzą kartotekę danych o posiadaczu paszportu, wprowadzają je do komputera żeby przekształcić je następnie w kod kreskowy i nanieść go ,podczas skanowania twarzy, na czoło. W tym właśnie celu aparat fotograficzny połączony jest z komputerem za pomocą ekranowanego kabla. Informacje o obywatelach w których paszportach widnieje notka (z numerem!) o prawie dokonywania płatności podatków bez numeru INN, z elektronicznego rejestru podatników nie są usunięte bo przy otrzymywanie zapytań z inspekcji podatkowej, w celu wniesienia wskazanych notek, obywatele podpisują się w dzienniku inspekcji podatkowej od razu dwoma numerami, INN i numerem zapytania, który odpowiada numerowi notki”.         O nowej generacji chipów:

„1-Nowy chip może być wytworzony metodą naniesienia laserowego tatuażu na skórę człowieka albo zwierzęcia. Ten chip nie wymaga zasilania energią ze źródła zewnętrznego ponieważ składa się on z żywych komórek, które funkcjonują w sposób naturalny.

2-Przy naniesieniu metodą kodu kreskowego, na przykład, taki chip nie jest widzialny dla oka ale jest rozpoznawalny przez skaner.

3-Przy naniesieniu kodu kreskowego na czoło albo na rękę człowieka zachodzi określenie indywidualnego algorytmu funkcji jego mózgu poprzez receptory skóry, identyfikacja i podłączenie do globalnego komputera BEAST (bestia) poprzez system satelitów na orbicie Ziemi.

4-Indywidualny algorytm funkcji mózgu to jest najważniejsza informacja o człowieku, spośród wszystkich danych biometrycznych, zapisana na maszynowo sczytywanym pasku w jego paszporcie i przesyłana do bazy danych komputera BEAST, w rezultacie czego mózg nawiązuje bezpośrednią „łączność radiową” na falach wysokich częstotliwości, chociaż „radio” w tym przypadku jest terminem bardzo umownym.

5-W odróżnieniu od zwykłego chipa, implantowanego w ciało człowieka, naniesione znamię (tatuaż) jest niemożliwe do usunięcia ze skóry w celu uwolnienia się od kontroli. Po usunięciu zwykłego chipa można uwolnić się od łączności z kontrolującym elektronicznym urządzeniem Centrum Inwigilacji (tak robią uciekinierzy z więzień)n natomiast usunięcie laserowego tatuażu nie niszczy łączności człowieka z komputerem, przy czym sam „znaczek” jest już niepotrzebny.

Na tym przykładzie łatwo możemy zobaczyć całą perspektywę rozwoju paszportu z microchipem w microchip w postaci laserowego tatuażu. I ta perspektywa rozwoju technologii w systemie identyfikacji osoby nie jest fantazją ale jest rzeczywistością naszych czasów.

NIEKTÓRE WNIOSKI Z KONFERENCJI W PIREUSIE Z PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

1-W tym przypadku nie chodzi o zwykłą zamianę naszych dowodów tożsamości. Nowe paszporty będą pewnym rodzajem inteligentnej karty z microchipem zaawansowanej technologii RFID, który posiada dużą zdolność magazynowania danych, potencjalną możliwość późniejszego przeprogramowania, przetwarzania i przechowywania danych, oczywiście bez naszej zgody. Wszystko to jest możliwe jak pokazaly techniczne charakterystyki i przyszłe możliwości identyfikacyjnej technologii elektronicznej RFID. Także oczywistymi są zagrożenia wynikające z bardzo niebezpiecznych ataków, przeprowadzanych w celu zmiany, dodania lub usunięcia, naszych danych osobowych, możliwości w celu ucisku obywateli przez rząd a także pojawienia się zagrożenia dla naszego zdrowia.

2-Greckie władze legislacyjne powinny wziąć pod uwagę fakt, że Komisja Europejska stwierdza, że dla Europejczyków nie istnieją żadne obowiązki w kwestii elektronicznej identyfikacji, Komisja jedynie uporczywie nakłania do niej.

3-Z powodu ingerencji w życie prywatne człowiekowi może zmienić się stosunek do życia. Bardzo poważne są społeczne i psychologiczne konsekwencje wprowadzenia tego systemu w życie osobiste człowieka jak i w życie codzienne oraz w historyczną i polityczną sferę rozwoju narodu.

4-Elektroniczne dowody tożsamości (paszporty) są najbardziej dławiącą metodą kontroli, nadzoru i zniewolenia obywateli przez światowe państwo antychrześcijańskie, które jest budowane przez Nowy Porządek Świata.

Wnioski:                                                                                                                                               1-i karta UEK i nowy typ elektronicznego paszportu, są kolejnym, ale już ostatnim ogniwem wejścia w nowe globalne społeczeństwo technotroniczne.

2-Te dokumenty są wejściem w nowe społeczeństwo, nowy typ cywilizacji, która jest budowana na zasadach sprzecznych całkowicie z cywilizacją chrześcijańską, przekształcając człowieka w bezduszny przedmiot zarządzania i potencjalnego przestępcę.

3-Aktywne wykorzystywanie liczby 666 w relacjach handlowo-gospodarczych jest znakiem, że tworzony system relacji handlowo-finansowych służy planom Antychrysta.

4-Człowiek w tej cywilizacji zamiast wolnej osoby przekształca się w brutalnie kontrolowany przedmiot i numer.

5-Paszport elektroniczny, wychodząc z perspektywy rozwoju technologii RFID, jest tylko tymczasowym, przejściowym, przygotowawczym i ostatnim krokiem przed naniesieniem microchipa na rękę albo na czoło, podczas gdy identyfikator cyfrowy zapisywany jest także w międzynarodowym systemie i wymaga skanowania i przetworzenia w systemie EAN-13 albo w formie identyfikacji częstotliwościowej EPC. Ale oba powiązane są ze sobą i dla drugiego pierwszy jest technologiczną matrycą.

6-Wykorzystywanie w paszportach elektronicznych microchipa RFID powoduje, że dane osobowe człowieka są narażone na możliwość ich zmiany.

7-RFID daje możliwość ciągłego nadzoru i monitorowania człowieka, jego przemieszczeń, jego operacji pieniężnych, itd.

8-RFID powoduje, że paszport jest nieodłącznym elementem kontroli człowieka, przy czym nie jest wykluczony pełny wpływ na zachowanie człowieka poprzez blokadę karty elektronicznej a także wpływ na psychikę człowieka za pomocą fal elekktromagnetycznych.

9-Przyjęcie tego paszportu elektronicznego jest zgodą człowieka na istnienie opisywanej cywilizacji z dobitnie wyrażonymi znakami apokaliptycznymi, w istocie jest to całkowita zgoda na istnienie Systemu Zła, jego uzasadnienie i współudział w jego budowie to znaczy współudział w „tajemnicy nieprawości”.

10-Przyjęcie elektronicznego paszportu jest zgodą na przekształcenie samego siebie z osoby w sterowany przedmiot pozbawiony duszy, w numer.

Na podstawie materiału z portalu „Prawosławnyj apołogiet”

Za: http://3rm.info/42347-elektronnyy-pasport-s-tochki-zreniya-tehnologii-prava-i-very.html

Data publikacji: 25.12.2013

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.