Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Państwo Izrael nie jest spełnieniem biblijnego proroctwa. Brat Nathanael Kapner

Państwo Izrael nie jest spełnieniem biblijnego proroctwa. Brat Nathanael Kapner

Żydzi i ewangeliczni chrześcijanie mówią, że Izrael jest spełnieniem biblijnego proroctwa. Twierdzenie to potwierdza, że przywiązują oni płytkie i błędne rozumienie Biblii.

a

Cisi posiądą ziemię – Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów. Ale gdzie widzimy chociaż cień „łagodności” w postępowaniu żydów? Jezus powiedział: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Ale Żydzi są podżegaczami wojennymi, a nie twórcami pokoju. Od powstania Izraela w 1948 roku świat doświadcza tylko zamieszania.

Kradzież ziem arabskich przez Żydów przed i po ONZ-owskim podziale Palestyny w 1948 jest wystarczającym dowodem by oskarżyć żydów o łamanie przykazania: „Nie kradnij.”

Dlaczego Boga robi się sprzymierzeńcem w kradzieży twierdząc, że Izrael jest wypełnieniem proroctw biblijnych?

Prorok Izajasz powiedział: Pan zbierze Izrael po raz drugi. (Iz 11). Żydzi i ewangeliczni chrześcijanie twierdzą, że powrót żydów „po raz drugi” został spełniony poprzez utworzenie Izraela. Ale „po raz drugi” już miało miejsce 500 lat przed Chrystusem:

 • pierwszy powrót żydów: żydzi żyli jako wygnańcy w Egipcie, gdy Mojżesz wyprowadził 12 plemion do ziemi Kanaan w 1445 pne.
 • drugi powrót żydów: żydzi żyli jako wygnańcy na rozległym imperium babilońskim, które Izajasz postrzegał jako cztery kąty świata, kiedy Ezdrasz przyprowadził do ziemi Izraela w 536 pne tylko 3 plemiona. Były to plemiona: Judy, Beniamina i Lewiego. Inne plemiona zostały utracone na zawsze. Tuż przed 70 rne, Herod zniszczył dokumenty pozostałych plemion, zwłaszcza kapłańskiego plemienia Leviego.

Biblia nigdy nie przepowiedziała trzeciego powrotu.

Waszym domem pozostanie pustynia, Jezus Chrystus powiedział niewierzącym żydom. (Mt 23) Chrystus skończył swoją naukę dodając, a nie ujrzycie mnie, aż powiecie: „Błogosławio­ny, który przychodzi w imię Pańskie”. Tak naprawdę żydzi mogą spełnić biblijne proroctwa skruchą za swoje grzechy i wyznając imię Pana Jezusa Chrystusa.

Kościół jest w centrum Nowego Testamentu. Czy nie św. Paweł powiedział, że Stary Testa­ment już przeminął? Czy nie św. Paweł napisał, że nowe kapłaństwo i nowe prawo – Prawo Ducha, a nie prawo litery jest credo Nowego Testamentu? (Hbr 7,8). Dlaczego więc ewange­liccy chrześcijanie i żydzi przypadkowo wyciągają z kontekstu fragmenty ze Starego Testa­mentu, aby udowodnić, że rasistowskie państwo Izrael jest biblijne?

Celem syjonizmu jest określenie żydów jako władcy nad wszystkimi narodami. Syjoniści zaczynają to robić poprzez swoje insynuacje w kręgach dyplomatycznych na całym świecie. To jest głównym powodem, dla którego państwo Izrael był ustanowione przez Żydów na przełomie 20 wieku. Następnie odbudowa świątyni, (meble są już gotowe), będzie domem żydowskiego antychrysta, który sterroryzuje cały świat żydowską dominacją.

Czy nie możemy już widzieć zapowiedzi antychrysta w wywoływaniu żydowskich wojen na świecie? Spójrzmy na wojnę w Iraku. Spójrzmy na neo-konserwatystów wołających o wojnę z Iranem. Spójrzmy na nasilenie się światowego terroryzmu arabskiego z powodu niespra­wiedliwości spowodowanego syjonistycznym państwem Izrael? Chrześcijanie muszą „gromić uczynki ciemności” – a nie wspierać je. (Ef 5)

Plan Boga wobec żydów

Ewangeliccy chrześcijanie mówią, że Bóg ma inny plan dla żydów i inny dla Kościoła. Ale św. Paweł odróżnia trzy klasy społeczne w 1-ym liście do Koryntian i 6-ym do Galatian podkreś­lając, że jest to ‘Boży Izrael’, którym jest Kościół:

 1. Żydzi : ‘Wrogowie Krzyża’
 2. Nie-żydzi : ‘Poganie i Bałwochwalcy’
 3. Kościół Boży : ‘Boży Izrael’

Jedyny plan jaki ma Bóg dla „wrogów krzyża i” bałwochwalców „jest taki, by stali się chrześcijanami i dołączyli do Mistycznego Ciała Chrystusa. Św. Paweł napisał, że Bóg zburzył ścianę dzielącą zydów i nie-żydów po to, by uczynili z siebie jednego nowego człowieka, wprowadzającego pokój. (Ef 2)

Ale Żydzi wobec braterstwa człowieka są w stanie wojny z wizją Nowego Testamentu. Żydzi nienawidzą Jezusa Chrystusa i są nastawieni na zwalczanie chrześcijaństwa na całym świecie. Oni nawet stworzyli państwo dedykowane odrzuceniu Jezusa Chrystusa! Jak więc Izrael mógłby być spełnieniem się proroctw biblijnych, kiedy odmawia Mesjasza, Jezusa Chrystusa?

Rasistowskie państwo Izrael jest „szatańskim planem dla żydów” – by toczyć wojnę z koś­ciołem chrześcijańskim. Jezus Chrystus przewidział to, gdy powiedział do Piotra: „zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.” I tak naprawdę żydzi są ogromną forty­fikacją „bram piekielnych”, rozpaczliwie próbując zwyciężyć Kościół święty Chrystusa . Jak więc może ktoś usprawiedliwiać „błogosławieństwo Izraela”, wiedząc o jego nienawiści do Jezusa Chrystusa?

Niech żydzi przestaną być rasistowskim państwem Izrael i niech przestaną prowadzić wojnę przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Tak – niech Żydzi dołączą do prawdziwego bra­terstwa człowieka, Mistycznego Ciała Chrystusa.

Wtedy będziemy mogli zobaczyć plan Boga wobec żydów spełniające się na naszych oczach, gdyż byli żydzi, tacy jak ja, którzy teraz nazywają siebie chrześcijanami są prawdziwym spełnieniem proroctw biblijnych! http://www.realzionistnews.com/?p=65

Antychryst będzie żydem !

‘Żydowski’ duch antychrysta już działa. Św. Jan Apostoł mówi nam czym jest żydowski duch antychrysta:

– Każdy duch, który nie uzna, że Jezus Chrystus przychodzi w ciele, jest duchem antychrysta. Jest nim też ten, który nie uznaje Jezusa za Syna Bożego i Mesjasza’. (I Jan 2:22, 4:3)

Tak więc sednem żydowskiego antychrysta jest:

 1. nie uznawanie, że Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Boga, który stał się ciałem
 2. nie uznawanie, że Jezus Chrystus jest żydowskim Mesjaszem
 3. nie uznawanie Trójcy św. w której Jezus Chrystus jest Synem Ojca.

Od 33 roku n.e. żydzi odrzucają:

 1. boskość i wcielenie Jezusa Chrystusa
 2. Mesjaństwo Jezusa Chrystusa
 3. Wieczne Synostwo Jezusa Chrystusa.

I to jest właśnie żydowski duch antychrysta!

Czy antychrystem będzie żyd?

Prorok Daniel przewidział, że antychrystem będzie żyd:

„Na końcu czasów jeden władca będzie chciał wywyższyć się nad Boga mówiąc wielkie słowa. Nie będzie uważał Boga swych ojców. Będzie czcił przeciwnego boga, boga, którego nie znali jego przodkowie’. (Daniel 11)

Jezus Chrystus potwierdził to, gdy ostrzegał Żydów: „Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, ale nie przyjęliście mnie. Inny przyjdzie w swoim własnym imieniu i go przyjmiecie’. (św. Jan 5:43)

Pismo św. mówi, że domem żydowskiego antychrysta będzie trzecia świątynia

Św. Paweł w II liście do Tessalończyków powiedział, że żydowski antychryst ogłosi się bogiem w trzeciej świątyni: ‘Człowiek nie znający prawa zasiądzie w bożej świątyni ogła­szając się bogiem’.

My chrześcijanie musimy zrobić wszystko by zapobiec odbudowie tej świątyni. Gdyby to zależało od żydów, zmusiliby nas wszystkich byśmy wypalili sobie na czołach znak bestii, 666. I to jest znak antychrysta !

Żydzi nie są ‘wybranym ludem’

Jak mogą żydzi, którzy sprzeciwiaja się ich własnemu Mesjaszowi, Jezusowi Chrystusowi, być ‘wybranym ludem’? św. Paweł powiedział: ‘ŻYDZI ZABILI Pana Jezusa i własnych proroków; oni nie zadowalają Boga I nie są jak inni ludzie: zakazywanie nam nauczać Ewangelię nie-żydów, po to by mogli być zbawieni, by pozbyli się grzechów: gdyż gniew Boga przyszedł na nich największy’, czy nie powiedział jasno, że żydzi nie są ‘wybranym ludem’?

I czy Jezus Chrystus sam nie ujawnił, że żydzi są z synagogi szatana? (obj. 2). Jezus Chrystus również ujawnił, że żydzi nie są prawdziwymi żydami kiedy powiedział do chrześ­cijan w Azji Mniejszej: ‘Tych którzy mówią, że są żydami a nie są i kłamią, zmuszę do przyjścia i wielbienia u waszych stóp’. (Ap. 3)

Jak więc ci tzw. żydzi, którzy są wrogami Krzyża i z synagogi szatana, i którzy muszą wielbić u stóp chrześcijan, mogli być ‘wybranym ludem’?

Jezus Chrystus Mesjasz Izraela pogroził żydom za odrzucenie Go kiedy powiedział: ‘Wasz dom zostanie pusty. Dlatego też, nie ujrzycie Mnie, aż powiecie, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie’ (św. Mateusz 23).

Jak mogą żydzi, których dom jest pusty, być ‘wybranym ludem’? Kiedy żydzi oponowali mówiąc, że pochodzą od Abrahama, Jezus odpowiedział: ‘Jesteście dziećmi diabła, który był mordercą od samego początku’ (św. Jan 8).

I żydzi popełnili największą ze zbrodni, bogobójstwo, kiedy przyprowadzili Jezusa Chrystusa do Poncjusza Piłata żądając, by Go ukrzyżował, nawet kiedy Piłat powiedział, że Chrystus jest niewinny i domagał się, by Go uwolniono (św. Mateusz 27). Jak mogą żydzi, których ojcem jest diabeł, będąc mordercami jak diabeł krzyżującymi Pana Chwały, być ‘ludem wybranym’?

Jak mogą żydzi, którym Jezus powiedział: ‘Ponieważ nie wierzycie, nie jesteście z mojego stada’, być ‘wybranym ludem’? (św. Jan 10). Do chwili obecnej większość żydów nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Jakie więc jest ich ‘wybraństwo’, jeżeli nie należą do owiec Mesjasza? Św. Jan Apostoł powiedział: Wielu oszustów wyszło na świat, którzy negują przyjście Jezusa w ciele. Taki jest oszustem i antychrystem’ (2 Jan 1).

Jak mogą żydzi, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, być ‘wybranym ludem’? Będziemy dawać się oszukiwać przez żydów, że są ‘wybranym ludem’?

W księdze Apokalipsy jest napisane: ale bojący się i niewierzący i kłamcy będą w morzu ognia. To jest druga śmierć.

 1. żydzi boją się śmierci
 2. żydzi nie wierzą. Nie wierzą w biblijnego Boga lecz w boga Talmudu
 3. żydzi są kłamcami. Mówią, że są przez boga wybranym ludem kiedy bóg mówi, że są ‘przeklętym ludem’ z powodu ich grzechów (Izajasz 66:20)

Mojżesz, którym żydzi chwalą się jako swoim bohaterem wyraził zarówno błogosławieństwo jak i przekleństwo na Żydów. Mojżesz powiedział, że Bóg pobłogosławiłby żydów, gdyby wykazali swą miłość do Niego, uznając go za „Proroka”, a tym samym przestrzegali jego nauk (Pwt 13).

Ale Żydzi woleli ukrzyżować „Proroka”, niż przyjąć Jego nauki o pokucie i spowiedzi jako boskiego prawa do wymagania posłuszeństwa. Tak więc przekleństwa Mojżesza wystoso­wane wobec żydów stały się ich doświadczeniem przez ostatnie 2000 lat. (Pwt 28).

Znienawidzeni, prześladowani, krytykowani, (i słusznie), wędrujący z państwa do państwa, gdy usunięto ich z krajów ich goszczących, i siejąc spustoszenie pełni nienawiści do chrześcijaństwa, gdziekolwiek się znależli, żydzi rzeczywiście doświadczyli przekleństwa przewidziane przez Mojżesza, i ich rozpacz zapowiedzianą przez Jezusa Chrystusa za odrzucenie Go.

Żydzi nie są „narodem wybranym”. Chrześcijanie są „narodem wybranym”. Bóg rzekł do Abrahama: „Pobłogosławię tym którzy błogosławią ciebie i przeklnę tych którzy przeklinają ciebie. A potomstwo twoje we wszystkich narodach będzie błogosławione.”(Rdz 12,26).

Jakie „błogosławieństwa” przynieśli światu żydzi od 33 AD? Wystarczy przeczytać dzisiejsze nagłówki gazet i jasno widać, że żydzi przynieśli społeczeństwu same „przekleństwa”.

Wojna w Iraku służy jedynie interesom Żydów i ich promowaniu nienawidzącego Chrystusa państwa Izrael. Tragedia World Trade Center była wynikiem żydowskiego programu syjonistycznego.

Laicyzacja społeczeństw zachodnich jest spowodowana przez żydów, którzy wynaturzają obyczaje narodów chrześcijańskich, teraz rojące się obrzydliwości analnego seksu homo­seksualistów i perwersyjne zachowania seksualne lesbijek. Żydzi są w czołówce wspierania tego przewrotnego „alternatywnego stylu życia.” Czy wszystkie te rzeczy to „błogosławieńs­twa” od tak zwanych „potomków Abrahama,” żydów? Nie. Są to „przekleństwa” sprowadzone na nas przez żydów „potomków szatana”.

Bożym „narodem wybranym” nie są żydzi. A „potomstwem Abrahama” są chrześcijanie. To właśnie ciągle powtarzał Paweł – Hebrajczyk z Hebrajczyków. Oto jeden przykład z wielu wypowiedzi św. Pawła odnośnie potomków Abrahama – chrześcijan: „Jeżeli należycie do Chrystusa to jesteście potomkami Abrahama.” (Ga 3:29).

Gdy Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: „Ja was wybrałem to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał” chrześcijanie zostali uznani jako Naród Wybrany przez Boga po wszystkie czasy.

Żydzi mogli mieć udział w ‘wybraństwie’ chrześcijan. Żydzi nie muszą trwać w ‘przekleństwie’ i „rozpaczy”. Jezus Chrystus daje żydom szansę przyjęcia Go i by Jego imię było przez nich błogosławione. Tak, jeśli żydzi okażą skruchę to będą mogli nazywać się również chrześcija­nami!

Zgadzający się z tym żydzi, podobnie jak ja, były żyd, i tysiące innych osób, takich jak ja, mogą powiedzieć: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!” Wtedy Żydzi mogą mieć nadzieję na niebo, a nie na jezioro ognia.

Nathanael Kapner

Tłum. Ola Gordon

http://www.realjewnews.com/?p=60

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.