Strona główna > Polska > Oświadczenie byłych posłów LPR

Oświadczenie byłych posłów LPR

Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”.

Oświadczenie

My, byli posłowie i działacze samorządowi LPR oraz przedstawiciele środowisk prawicy narodowej, mając na uwadze dramatyczną sytuację naszej Ojczyzny i zagrożenie jej przyszłości, oświadczamy, że postanowiliśmy zorganizować się w strukturze publicznej, celem ratowania Polski przed całkowitą jej likwidacją.
Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, a Polacy – masą niewolników dla ,,światowych mafii korporacyjnych”.
Nie zgadzamy się na okupację Polski przez obce wojska, nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe na terenie naszego kraju. Nie zgadzamy się na finansowanie amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego kosztem polskiego. Nie zgadzamy się na kupowanie od pośredników sprzętu zbrojeniowego bez przetargu, bez offsetu i gwarancji technologicznych, za absurdalnie wygórowane ceny – co rodzi podejrzenie, iż polski rząd spłaca w ten sposób zobowiązania wynikające z antypolskiej ustawy amerykańskiej JUST Act 447.
Nie zgadzamy się na publiczne deklaracje elit politycznych w Polsce o bezwzględnej lojalności naszego państwa wobec Izraela, na masowe wydawanie polskich paszportów jego obywatelom, na pisanie polskich ustaw pod dyktando izraelskich polityków. Podkreślamy, iż taki poziom uzależnienia od Izraela osiągnęła Polska pod rządami PiS. Ta partia odpowiada za wpuszczenie do naszego kraju wpływowych organizacji żydowskich, utworzenie kolejnych placówek badawczych lansujących żydowską – antypolską – wersję historii z pieniędzy polskiego podatnika. Postawę jeszcze większej uległości prezentuje PiS wobec USA, które realizują w Polsce interesy Izraela i amerykańskiego lobby żydowskiego, które w swoim interesie wpychają Polskę w konflikt wojenny z naszym sąsiadem Rosją. Naganne jest przyjmowanie przez rządzące elity tajnych umów między Izraelem i rządem polskim.
Nie zgadzamy się na odgrywanie w Polsce przez Jonny’ego Danielsa roli szarej eminencji rządu, prezydenta czy sejmu.
Nie zgadzamy się na ingerowanie ambasad USA i Izraela w wewnętrzne sprawy Polski.
Nie zgadzamy się na brak jawności życia społecznego i gospodarczego w Polsce, czego przykładem są tajne umowy na sprowadzanie gazu ,,katarskiego” do Polski, fakturowanego w USA za bardzo wysoką cenę, bez przetargu, bez podania odbiorcom pełnych kosztów takiej operacji – ze szkodą dla krajowego wydobycia.
Nie zgadzamy się na system bardzo wysokich kosztów stałych w utrzymaniu polskich rodzin – wysokie podatki, wysokie ceny energii, gazu, wody, paliw, ubezpieczeń, żywności itd. System ten pozwala legalnie okradać Polaków, których władza podporządkowuje swoim celom przez spektakularne rozdawnictwo pieniędzy z ich podatków.
Rządzące Polską ekipy kierują się nepotyzmem politycznym w sprawach ekonomii, gospodarki oraz życia społecznego. Za czasów AWS – czyli obecnego POPIS-u – nastąpiło na skalę nie spotykaną rozkradania majątku narodowego, sprzedawano wszystko po jak najniższych cenach, kwitła korupcja na ogromną skalę. Obecnie ci sami politycy pod szyldem PIS odkupują za około 20 – krotnie wyższą cenę to, co oddali ich politycy w ramach AWS prawie za darmo. Zachodzi podejrzenie, że korupcja kwitła zarówno przy oddawaniu majątku narodowego, jak i przy jego odkupywaniu.
Rządząca obecnie ekipa jedynie pozoruje walkę z zalewem lewackiej, antyludzkiej ideologii gender. Jej propagatorzy i organizacje są sponsorowani nie tylko przez zagranicę, ale również z publicznych pieniędzy w Polsce. Trwa walka, którą wygrywają ci pospolici niebezpieczni demagodzy, propagujący oderwanie dziecka od rodziców, rozbicie rodziny, zawładnięcie umysłami najmłodszych Polaków. W tak kluczowej sprawie jak wychowanie młodego pokolenia brak działań wymiaru sprawiedliwości. Podobnie zachowuje się PIS w fundamentalnej sprawie dla przyszłości Polski – ochronie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci – pozorując tę ochronę.
Nie zgadzamy się z prymitywną, totalitarną propagandą, cenzurą mediów zarówno państwowych, jak i prywatnych – manipulujących świadomością Polaków w celu podporządkowanie ich obcym interesom, godzącym polskim interesom narodowym. Poprzez media dokonano zniewolenia świadomości Polaków ideologią transatlantycką i natowską porównywalnego ze zniewoleniem stalinowskim.
Naszą działalność polityczną, społeczną i gospodarczą opieramy na chrześcijańskich wartościach, chrześcijańskiej cywilizacji i społecznej nauce kościoła katolickiego. Na tych wartościach chcemy rozwijać Polskę i zbudować nową Europę we współpracy z tymi wszystkimi siłami europejskimi, które je wyznają.
Opowiadamy się za integralnością terytorialną Polski, neutralnym państwem w sprawach polityki zbrojeniowej i polityki zagranicznej, własną silną armią zawodową i podporządkowanymi jej wojskami obrony terytorialnej. Polskie Wojsko musi być uzbrajane w oparciu o polską technologię, wdrażana w polskich zakładach zbrojeniowych. Polityka zagraniczna, zamiast obcym interesom, ma wiernie służyć Polsce i Polakom. Nie pozwolimy na szantaż ze strony wpływowych organizacji żydowskich z USA i Izraela w sprawie przekazywania im polskiego majątku.
Nie będziemy brać udziału w żadnych działaniach wojennych przeciwko państwu, które nie wypowiedziało Polsce wojny. Stanowczo nie zgadzamy się na żadne instalacje broni jądrowej obcych mocarstw na terytorium Polski, podobnie jak nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe w Polsce. Dążyć będziemy do partnerskiej współpracy z każdym narodem, szczególnie z sąsiadami Polski.
Polityka państwa polskiego w ramach Unii Europejskiej musi sprowadzać się do spraw gospodarczych i stanowić nawiązanie do EWG. Polska nie może ulec polityce „starej” Unii, przyjmującej kurs na likwidację państw narodowych.
Opowiadamy się za pełnym rozliczeniem ekonomicznych rozbiorów polskiego majątku narodowego, pełną samowystarczalnością energetyczną i żywnościową Polski. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne powinny być kołem zamachowym wielu dziedzin gospodarki. Polski chłop musi mieć zapewnioną dochodowość rolniczą w ramach ustawy o gospodarstwach rodzinnych.
Występujemy przeciwko budowie tzw. farm wiatrowych, stosowaniu genetycznie modyfikowanych nasion, żywności genetycznie modyfikowanej, przymusowym szczepieniom dzieci.
Opowiadamy się za, wprowadzeniem do konstytucji RP zapisu o wyłącznym prawie narodu polskiego do i wszelkich zasobów naturalnych polskiej ziemi.
Dążyć będziemy do współodpowiedzialności NBP za rozwój gospodarczy Polski – złotówka ma być konstytucyjnie zagwarantowana jako pieniądz narodowy. NBP będzie również pełnił rolę banku inwestycyjnego, wspierającego wszelkie inwestycje państwowe, samorządowe, gospodarcze, rodzinne. Wyeliminujemy lichwę z polskiego systemu pieniężnego. Będziemy usuwać wszelką patologię korupcyjną.
Dążyć będziemy do odbiurokratyzowania państwowych służb administracyjnych, strategicznych spółek skarbu państwa oraz samorządowych. Opowiadamy się za jak najniższymi podatkami a nawet za podatkiem obrotowym (o ile wyliczenia ekonomiczne na to pozwolą).
Wspierać będziemy prorodzinną politykę państwa. Opowiadamy się za obniżeniem wieku emerytalnego dla mężczyzn do 62 lat, a dla kobiet do 58 roku życia. Wprowadzimy ubezpieczenie społeczne dla matek, które urodziły trójkę i więcej dzieci oraz skrócimy ich wiek emerytalny o rok za każde dziecko urodzone i wychowywane.
Rodzina to podstawa istnienia narodu, oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny. Rodzina jest podstawowym podmiotem prawa, którego nadrzędnym celem musi być zabezpieczenie jej dobra. Bez silnej, zdrowej rodziny nie będzie zdrowego, silnego narodu, silnej Polski.
Opowiadamy się za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku dla małżeństw do 20 tys. zł., samotnych do 8 tys. zł. Domagamy się najniższej stawki godzinowej minimum 25 zł.
Wprowadzimy bezprocentowe długoterminowe kredyty dla młodych małżeństw, które budują własny dom rodzinny – udzielane m.in. przez NBP.
Handel musi być przywrócony w ręce polskich kupców, którzy w tej sprawie oczekują od Państwa wszelkiej pomocy.
Domagamy się gwarancji prawa naturalnego, a tym samym zasad moralnych religii katolickiej w życiu publicznym.
Stworzymy warunki dla dobrego i sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej o własność prywatną, spółdzielczą, państwową i komunalną.
Będziemy dążyć do zachowania rozwoju kultury polskiej oraz do solidaryzmu narodowego jako ważnej wartości etosu Polaków.
Zrobimy wszystko, aby wychowanie młodzieży był zgodne z tradycjami narodu polskiego i katolickimi zasadami moralnymi.
Celem naszym jest zapewnienie wszystkim Polakom godnych warunków życia i rozwoju, zaś Polsce godnego miejsca wśród narodów i państw świata.
Uważamy, iż właścicielami polskiej ziemi powinni być wyłącznie obywatele polscy.
Podstawowym celem Państwa Polskiego musi być służba narodowi, a więc każdemu Polakowi.
Dążyć będziemy do głębokiej reformy ustrojowej naszego Państwa, od nowelizacji Konstytucji poczynając. Postulujemy godne narodu chrześcijańskiego odwołanie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w preambule Konstytucji RP i stanowieniu prawa.
Uznajemy Naród Polski za suwerena w Państwie Polskim i za jego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi.
Polacy to naród żyjący zarówno w kraju jak i na obczyźnie. Dobro jednych i drugich winno być przedmiotem troski władz państwowych. Postulujemy zacieśnienie związków gospodarczych i kulturalnych z Polakami rozsianymi po całym świecie i uczynienie polskich środowisk emigracyjnych siłą czynnie zaangażowaną w rozwój kraju i promocję jego interesów w świecie.
Uznajemy prawo Polaków zamieszkujących za granicą do współdecydowania o sprawach państwa polskiego.
Każdemu Polakowi żyjącemu za granicą powinno się stworzyć warunki powrotu do Ojczyzny.
Dla realizacji powyższych postulatów musimy zjednoczyć siły narodowe. Jesteśmy zobowiązani wskazywać i piętnować uzurpatorów powołujących się fałszywie na ,,patriotyzm”, a jednocześnie potajemnie kupczących Polską z jej wrogami.
Wzywamy Polaków do budowania świadomości narodowej i odnowy moralnej. Nasze pokolenie jest odpowiedzialne za przyszłe losy polskiego narodu i Polski. Nie przegrajmy samych siebie i Ojczyzny.
Podpisują min:
– Zygmunt Wrzodak – Poseł na sejm IV i V kadencji, były członek KK NSZZ ,,S”, Zarządu Regionu Mazowsze, szef NSZZ ,,S” Ursusa, założyciel LPR
– Witold Tomczak – Poseł III i IV kadencji sejmu, europoseł VI kadencji
– prof. Anna Rażny – była przewodnicząca Rady Politycznej LPR
– Stanisław Papież – Poseł na sejm IV i V kadencji
– Stanisław Zadora – Poseł na sejm IV i V kadencji
– Antoni Sosnowski – Poseł na sejm V kadencji
– Jarosław Jagiełło – Poseł na sejm V, VI kadencji
– Adam Śmiech – współzałożyciel LPR oraz V-ce przew. LPR ziemi łódzkiej

Sk-ice 07-07-19

Za: http://wrzodakz.neon24.pl/post/149620,oswiadczenie-bylych-poslow-lpr

7.07.2019

3 thoughts on “Oświadczenie byłych posłów LPR

 1. .
  „Ośmioro wspaniałych” eks-elpeerowców
  – ani razu nie użyło słów „Putin” i „rosyjski”,
  – jeden raz użyło słowo „Rosja”,
  – trzy razy – „amerykański”,
  – cztery razy – „żydowski”,
  – pięć razy – USA,
  – osiem razy – „Izrael”.
  .
  A teraz, dla równowagi, apel przedwyborczy LPR, w którym nie padło żadne z w/w słów:
  .
  „RADA POLITYCZNA LPR PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI
  .
  Mając na uwadze zbliżające się jesienne wybory parlamentarne w Polsce, ich rangę i wagę dla przyszłości naszej Ojczyzny, zwracamy się do wszystkich Polaków dobrej woli, niezależnie od politycznych zapatrywań, światopoglądu czy pozycji społecznej, o mobilizację i aktywność w nadchodzącej kampanii wyborczej w celu odsunięcia od władzy tragicznych rządów PiS poprzez poparcie szerokiej opozycji.
  .
  Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i uwagę na prowokacje środowisk wyalienowanych z polskiej rzeczywistości, ewidentnie działających na korzyść Kaczyńskiego, czy to utożsamianych, czy będących znanymi członkami opozycji.
  .
  Celem opozycji jest zbudowanie takiej listy, bądź list, które, wobec społeczeństwa, będą rzeczywistą alternatywą dla rządzącego ugrupowania, uwzględniającą szerokie spektrum politycznych poglądów, ze szczególnym uwzględnieniem i oczywistą koniecznością oferty skierowanej do wszystkich Rodaków, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe w połączeniu z przestrzeganiem zasad Państwa prawa zapisanych w Konstytucji, równości wszystkich, a szczególnie rządzących, wobec prawa, oraz trójpodziału władzy.
  .
  Nieustająco i mocno podkreślamy, że konieczność szerokiego zjednoczenia opozycji wobec wschodnich metod sprawowania władzy przez PiS, zmierzających do faktycznej dyktatury Kaczyńskiego, musi uwzględniać cywilizacyjny, kulturalny i religijny charakter polskiego społeczeństwa, gdyż, w przeciwnym wypadku, staje się kontr produktywna, tzn. służy wyłącznie Kaczyńskiemu i jego partii, co pokazały wybory do PE.
  .
  Zdając sobie sprawę z możliwych trudności zbudowania jednej listy opozycji, z uwagi na zarzut braku wiarygodności i fakt programowej rozbieżności, proponujemy budowę maksymalnie dwóch list, centrolewicowej i centroprawicowej, zwracając uwagę na konieczność skierowania wiarygodnej oferty dla elektoratu prawicowego, katolickiego, zakorzenionego w polskiej tradycji i obronie świętych wartości.
  .
  Bardzo istotna i pożądana, w powyższym kontekście, jest inicjatywa Polskiego Stronnictwa Ludowego budowy Koalicji Polskiej, jako czytelnej i przejrzystej oferty zmierzającej w dobrym kierunku, korygującej i wyciągającej wnioski z błędów popełnionych w kampanii do Parlamentu Europejskiego.
  .
  Jako Liga Polskich Rodzin w pełni się z nią utożsamiamy i popieramy, niezależnie od tego, czy okaże się ona częścią jednej, wspólnej inicjatywy, czy zaistnieje, jako osobna formuła.
  .
  Gorąco wierzymy, że w roku 100 rocznicy powrotu Polski na mapę Europy – w wyniku podpisania Traktatu Wersalskiego – wszyscy rozsądni, roztropni i odpowiedzialni Polacy odrzucą tych, którzy szli wówczas i idą dziś, w zupełnie innym kierunku!
  .
  Rada Polityczna
  Ligi Polskich Rodzin
  .
  Niepokalanów, 22 czerwca 2019 r.”
  .
  Źródło: lpr.pl/pl/2019/07/03/rada-polityczna-lpr-przed-wyborami-parlamentarnymi (03.07.2019).
  .
  W RADZIE POLITYCZNEJ LPR ZASIADAJĄ MIĘDZY INNYMI:
  .
  Edmund Zając – przewodniczący, w składzie prezydium Zarządu Głównego
  Andrzej Dorszewski – wiceprzewodniczący
  Maria Sendecka – wiceprzewodnicząca
  Witold Bałażak – członek, prezes Zarządu Głównego
  Maciej Giertych – członek, przewodniczący Kongresu LPR, w składzie prezydium Zarządu Głównego
  Grzegorz Dębski – członek, skarbnik LPR, w składzie prezydium Zarządu Głównego
  Wojciech Wierzejski – członek
  .
  Źródło: lpr.pl/pl/wladze (d. 08.07.2019).
  .

 2. .
  Z CYKLU: TYLKO WIELKA CHRZEŚCIJAŃSKA ROSJA MOŻE ZATRZYMAĆ MARSZ „SZATANA ZACHODU”
  .
  (wspomnijmy to jeszcze raz)
  .
  „LIST OTWARTY DO NARODU ROSYJSKIEGO I WŁADZ FEDERACJI ROSYJSKIEJ
  .
  Prezydent Federacji Rosyjskiej, Pan Władimir Władimirowicz Putin
  Przewodnicząca Rady FR, Pani Walentina Iwanowna Matwijenko
  Premier FR , Pan Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew
  Minister Spraw Zagranicznych FR, Pan Siergiej Wiktorowicz Ławrow
  Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie!
  .
  Tysiące Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.
  .
  Odegrali oni perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Ukrainy. Awanturnicza polityka antypolskiej klasy politycznej i olbrzymie ich zaangażowanie na Majdanie, pomoc w szkoleniu i zbrojeniu faszystowskich banderowców, którzy dla zdobycia w sposób zbrojny władzy na Ukrainie, posunęli się nawet do zabijania własnych cywilnych demonstrantów „pokojowo nastawionych” oraz funkcjonariuszy Berkutu. Polityka taka zasługuje na najwyższe potępienie. Cały imperialistyczny Zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą kijowską i marionetkami politycznymi w Polsce ma ukraińską krew na rękach.
  .
  Było to naśladowanie i kontynuacja banderowskich band, które to bandy dokonywały ludobójstwa Słowian – Polaków, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców oraz Żydów w czasie II W.Ś., dziś w nowej formie opracowanej i wdrożonej w roku 1992, która zwie się Doktryną Wolfowitza.
  .
  To pokazuje dobitnie, jak bardzo ci marionetkowi politycy są uzależnieni i usłużni swoim mocodawcom dążącym do destabilizacji w naszym regionie. Wpisuje się to w plany tzw. Zachodu mające na celu zapanowanie nad całym światem przez grupkę ludzi pociągających za sznurki i nie mających żadnych oporów w przeprowadzaniu akcji zamachów, morderstw, wzniecania rewolucji, wzniecania wojen, dopuszczając się aktów ludobójstwa i czystek etnicznych w imię budowy ,,demokracji”.
  .
  Zniewalanie narodów świata i podporządkowywanie sobie kolejnych państw poprzez obalanie rządów przekupstwem, mordami, kolorowymi rewolucjami, wojnami proxy, etc. prowadzi do ogólnoświatowej destabilizacji i do III wojny światowej.
  .
  Duża ilość polskich organizacji pozarządowych oraz tysiące Polaków nie zrzeszonych, pozbawionych głosu i możliwości dostępu do mass mediów – sprzeciwia się tym wrogim dla ludzkości działaniom i solidaryzuje się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach, zarówno tych dotyczących Ukrainy, jak również wcześniej w sprawie Syrii oraz w wielu innych sytuacjach. DOCENIAMY TU, SZCZEGÓLNĄ POZYTYWNĄ ROLĘ PANA PREZYDENTA WŁADIMIRA PUTINA.
  .
  Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Ukrainie zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość w stosunku do władz i organizacji państw zachodnich – w tym polskich, które reprezentują dyktat neokonserwatystów amerykańskich oraz spadkobierców ludobójczej organizacji UPA, których celem jest włączenie w swoją strefę wpływów Ukrainy bez względu na koszty i straty samej Ukrainy. PLAN WŁĄCZENIA UKRAINY DO UE, A NASTĘPNIE DO NATO, MA W SWYM ZAMYŚLE OSACZENIE ROSJI Z KAŻDEJ MOŻLIWEJ STRONY. Świadoma część narodu polskiego, nie ulegająca kłamstwom i manipulacjom politycznym i medialnym widzi w tych działaniach dalsze zagrożenia dla wszystkich Słowian!
  .
  My, Polacy nie zgadzamy się na amerykańską opcję polityki polskiej wobec Rosji i jej władz, jak również wobec Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji. Taka polityka nie leży w interesie Narodu Polskiego, naraża nas na światowy konflikt militarny na naszym terytorium. POLACY PRAGNĄ POKOJU Z ROSJĄ, OCZYWIŚCIE W INTERESIE GODNOŚCI NARODOWEJ I NARODOWYCH INTERESÓW.
  .
  Polska oraz narody byłej Jugosławii są ewidentnym przykładem niszczenia Słowian. Prowadzona od 25 lat antypolska polityka w dziedzinie społecznej, gospodarczej, finansowej, obronnej doprowadziła wprost do likwidacji państwa polskiego oraz do niszczenia narodu polskiego ekonomicznie, fizycznie i moralnie. Przy ,,pomocy” tzw. ,,ekspertów” z Zachodu zlikwidowano Polską gospodarkę. To co Naród Polski wypracował, sprzedajni politycy w Polsce sprzedali za bezcen zachodnim inwestorom, w tym bankowość i strategiczne przedsiębiorstwa. Zachodni inwestorzy zlikwidowali konkurencję a Polacy zostali bez pracy i własności. Skutki tzw. transformacji gospodarczej dla Polski są tragiczne. Dług publiczny Polski wynosi około 1 bln USD (jeden bilion dolarów), pomimo wyprzedaży najlepszych składników majątku narodowego, bezrobocie sięga oficjalnie 14 % a nieoficjalnie bezrobocie wśród Polaków wynosi około 30 %, zmuszono w sposób ekonomiczny młodych Polaków do emigracji, rozbijając rodziny. Postępowanie takie wszystkich rządów w Polsce doprowadziło do zapaści demograficznej oraz do tysięcy samobójstw szczególnie wśród młodych.
  .
  W zamian tzw. ,,zachodni wyzwoliciele” podsuwają Polakom związki homoseksualne, przemysł pornograficzny, pedofilię, narkotyki, sekty, medialny terror, cenzurę, fasadową demokrację, lichwę, swobodny napływ imigrantów, podstępną walkę z Panem Bogiem.
  .
  Nie inaczej jest z przedstawianiem sytuacji na Ukrainie z całkowitym zakłamaniem faktów oraz fałszowania informacjami o prawdziwych sponsorach przewrotu ukraińskiego. Prym w tym zafałszowanym przekazie wiodą polskojęzyczne media, których właścicielami, decydentami i kontrolerami są koncerny zachodnie. Jest to nic innego jak zainstalowana wroga Polsce sieć propagandowa na terytorium Polski. To samo dotyczy mediów publicznych opłacanych z pieniędzy polskiego podatnika, a podporządkowanych całkowicie wrogim celom zachodu.
  .
  Zabetonowana scena polityczna w Polsce, która prawdopodobnie została zainstalowana przez obce służby specjalne, a wraz z nimi potężne korporacje zachodu, od 1989 roku z medialną tubą manipulacyjną w sposób nachalny i agresywny oszukują Naród Polski już przez ćwierć wieku.
  .
  Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzmogły nasze obawy o los całej Słowiańszczyzny, Polski, Europy i świata. W przypadku zwycięstwa kosmopolitycznych sił destrukcyjnych na Ukrainie, nie będzie to ostatni złowrogi element planu w stosunku do Słowian i innych grup narodowościowych. Już wcześniej zachodnia mafia kosmopolityczna dokonywała prób zawładnięcia Białorusi, TYLKO DZIĘKI WYJĄTKOWO SILNEJ POZYCJI, SPRAWNEMU PREZYDENTOWI ALEKSANDROWI ŁUKASZENCE, ICH NIECNE ZAMIARY SPALIŁY NA PANEWCE. Rosja również nie może ignorować zbrodniczych planów Zachodu, i jak widać z działań władz Federacji Rosyjskiej doskonale to dostrzega. Dostrzegają to również Polacy i chcą włączyć się czynnie w odpór siłom zachodu w niszczeniu i skłócaniu narodów słowiańskich.
  .
  W związku z tym proponujemy:
  .
  – POWOŁAĆ ŚWIATOWĄ RADĘ SŁOWIAN, JAKO PLATFORMĘ KONTAKTU I POROZUMIENIA MIĘDZY NASZYMI PLEMIONAMI, która składałaby się z przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośród osób zaangażowanych w działalność w organizacjach opozycyjnych w stosunku do posłusznych obcym, zainstalowanych marionetkowych reżimów.
  .
  – ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian w którejś [ze] stolic krajów słowiańskich [w Moskwie?]
  .
  – głównym zadaniem ŚRS wraz ze swym zapleczem w swoich krajach byłoby opracowywanie i upowszechnianie WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ OBRONNYCH PRZED ZNISZCZENIEM NASZEJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WSPÓLNOTY SŁOWIAŃSZCZYZNY oraz stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji dla wszystkich narodów słowiańskich.
  .
  Nasza propozycja wynika z przyspieszenia destrukcyjnych działań obozu bardzo wrogiego wobec Słowian, a zarazem z niedostatecznych możliwości swobodnych działań w rodzimych krajach. Nasze organizacje są izolowane, inwigilowane i niszczone. NIE MAMY MOŻLIWOŚCI DOTARCIA DO SPOŁECZEŃSTWA POZA PRZEMYCONYMI INFORMACJAMI W INTERNECIE.
  .
  Jesteśmy przeciwni wszelkim rewolucjom, wojnom, które niszczą narody, rodziny i poszczególne istoty ludzkie i dlatego też poprzez dotarcie do świadomości ogółu społeczeństw słowiańskich (i nie tylko słowiańskich) chcemy i możemy zmienić przyszłe losy naszych narodów. Jesteśmy przekonani, że wspólne przeciwstawienie się złu będzie miało na tyle duży wydźwięk w całym świecie, że marionetkowe władze tzw. Zachodu nie będą w stanie zagłuszyć naszego wspólnego, międzynarodowego stanowiska i międzynarodowych działań Wszystkich Ludzi Dobrej Woli zarówno Wschodu jak i Zachodu. ŻADNE POJEDYNCZE DZIAŁANIA NIE MAJĄ WG NASZEGO ROZEZNANIA RACJI BYTU. Dodatkową naszą siłą i szansą będzie wsparcie jedynych krajów słowiańskich liczących się na arenie międzynarodowej.
  .
  GRATULUJEMY WAM, NASZYM SŁOWIAŃSKIM BRACIOM ROSJANOM (który jako pierwszy Naród na świecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo środowisko lichwiarzy, co obecnie na Ukrainie), OBECNYCH WŁADZ FEDERACJI ROSYJSKIEJ. CIESZYMY SIĘ, ŻE PO WIELU NIEKORZYSTNYCH LATACH DEMONTAŻU ROSJI NASTĄPIŁO JEJ ODRODZENIE, SZCZEGÓLNIE W DUCHU MORALNYM ORAZ CHRZEŚCIJAŃSTWA. Wiążemy z tą zmianą nadzieję również dla nas Polaków, którzy wielokrotnie skłócani przez polskojęzyczne media oraz 25-letnią tą samą pasożytniczą klasę polityczną nie ulegliśmy w całości dyktaturze propagandy oraz bankierom.
  .
  W obecnej walce (PÓKI CO PROPAGANDOWEJ I POLITYCZNEJ) duża część Polaków jest z Rosją, z Rosjanami, z wolnymi od wpływów zachodnich Ukraińcami i z wszystkimi Słowianami. Nasze wspólne działania muszą przynieść odpowiedni rezultat dla dobra naszych słowiańskich narodów, dla dobra ludzkości, gdyż w innym przypadku podzielimy losy Iraku, Afganistanu, Syrii, Libii, Egiptu, Jugosławii, Ukrainy i wielu innych. TYLKO WIELKA CHRZEŚCIJAŃSKA ROSJA MOŻE ZATRZYMAĆ MARSZ „SZATANA ZACHODU” NA NASZE SŁOWIAŃSKIE ZIEMIE.
  .
  Pozdrawiamy Naród Rosyjski WRAZ Z JEGO WŁADZAMI.
  .
  Podpisy:
  .
  Prof. Anna Raźny – Kraków
  Prof. Jan Szarliński – Kraków
  Zygmunt Wrzodak – Poseł na Sejm IV i V kadencji, były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, bloger: NEon24.pl
  Mecenas Ryszard Parulski – Warszawa
  Mecenas Marian Barański – Warszawa
  Mgr Tadeusz Bednarski – Poznań
  Mgr Adam Śmiech – blog jednodniówka.pl – Pabianice
  Mgr Andrzej Skorski – Warszawa
  Zdzisław Jankowski – Poseł na Sejm IV kadencja
  Mgr Jerzy Truchlewski – Gdańsk
  Dr Paweł Ziemiński – Łódź
  Mgr Dariusz Kosiór [sic!] – Otwock”
  .
  Źródło: Polacy – Rosjanie – Ukraińcy – Słowianie wrzodakz.neon24.pl/post/108937,polacy-rosjanie-ukraincy-slowianie (10.05.2014).
  Za: wolna-polska.pl/wiadomosci/polacy-rosjanie-ukraincy-slowianie-2014-05 (14.05.2014).
  .

  1. .
   Trzeba przyznać, że oświadczenie „ośmiorga wspaniałych” eks-elpeerowców z dnia 7 lipca jest o wiele lepsze, niż tamto z maja 2014 r. – Lepsze, bo wielu czytelnikom wyda się z pewnością mniej „wiernopoddańcze”, mniej proputinowskie, prokremlowskie…
   .
   Są już jednak pierwsze negatywne komentarze do tegoż oświadczenia:
   .
   „WRZODAK I INNI. FARSA TARGOWICKA
   .
   I jak tu nie wierzyć w spiskową teorię dziejów?
   .
   Spektakularna porażka €-wyborcza tzw. Konfederacji oznacza, że prawdopodobnie w jesiennych wyborach ugrupowanie to również nie odbierze głosów rządzącej Partii.
   .
   W niedzielę 7 lipca 2019 roku ósemka byłych posłów oraz działaczy d. LPR wydała odezwę do Narodu.
   .
   Co prawda na razie tylko na niszowym portalu NEon24, ale w najbliższej przyszłości zapewne znajdzie się na stronie równie polskiego jak GazWyb czy Onet, polskojęzycznego Sputnika.
   .
   Byli posłowie i funkcjonariusze dawnej LPR wzywają Naród:
   .
   „My, byli posłowie i działacze samorządowi LPR oraz przedstawiciele środowisk prawicy narodowej, mając na uwadze dramatyczną sytuację naszej Ojczyzny i zagrożenie jej przyszłości, oświadczamy, że POSTANOWILIŚMY ZORGANIZOWAĆ SIĘ W STRUKTURZE PUBLICZNEJ, celem ratowania Polski przed całkowitą jej likwidacją.”
   .
   No to przynajmniej od razu widać, o co chodzi. Jesteśmy świadkami tworzenia KOLEJNEJ PARTII, ZAMIERZAJĄCEJ STARTOWAĆ W JESIENNYCH WYBORACH.
   (…)
   Kolejni, którzy wiedzą, jak ocalić Polskę.
   .
   Jest bowiem źle, a nawet jeszcze gorzej.
   .
   „Rządzące Polską ekipy kierują się nepotyzmem politycznym w sprawach ekonomii, gospodarki oraz życia społecznego. ZA CZASÓW AWS – CZYLI OBECNEGO POPIS-u – nastąpiło na skalę nie spotykaną rozkradanie majątku narodowego, sprzedawano wszystko po jak najniższych cenach, kwitła korupcja na ogromną skalę. OBECNIE CI SAMI POLITYCY POD SZYLDEM PIS odkupują za około 20-krotnie wyższą cenę to, co oddali ich politycy w ramach AWS prawie za darmo. Zachodzi podejrzenie, że korupcja kwitła zarówno przy oddawaniu majątku narodowego, jak i przy jego odkupywaniu.”
   .
   Najwyraźniej byli posłowie LPR starają się przemilczeć to, że w skład LPR również weszli ludzie z AWS-u. Próbując zrzucić winę na PiS, zapominają o udziale własnym. Co raczej nie dziwi, gdyż nie tylko w polskiej polityce jest zwyczajową normą.
   .
   Posłem AWS był również jeden z sygnatariuszy Odezwy, niejaki Witold Tomczak. Z kolei Jarosław Jagiełło był radnym z ramienia tej „partii złodziei”, jak można domniemywać z treści Odezwy.
   .
   Najzabawniejsze jest to, że zaprzysięgły wróg Jarosława Kaczyńskiego niejaki Zygmunt Wrzodak startował do Sejmu III kadencji z listy Ruchu Odbudowy Polski. A zatem razem z Jarosławem Kaczyńskim, Jackiem Kurskim, Zbigniewem Romaszewskim czy też obecnym szefem NBP prof. Adamem Glapińskim.
   .
   W zasadzie można by poprzestać na wzruszeniu ramion. Bo tak naprawdę DAWNO JUŻ ODESŁANI NA ŚMIETNIK POLITYCZNY LUDZIE CHCĄ ZNOWU ZAISTNIEĆ.
   .
   I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jedno „ale”.
   .
   Oto przeprowadzony sondaż Kantar Public ujawnia, że wielka oPOzycyjna koalicja (tzw. FJN 2.0), złożona z PO, PSL i SLD może liczyć na wynik tylko o 3 % gorszy od PiS.
   .
   W tej sytuacji reaktywowanie Wrzodaka i reszty ma sens, albowiem razem z odciętą już od KORWIN-a Konfederacją spokojnie może odebrać te trzy procent rządzącej partii.
   .
   Wrzodak od lat słynie z tego, że jest rozgrywany przez możnych tego świata, nie zdając sobie sprawy, co naprawdę się dzieje.
   .
   Tak samo jest i teraz. LPR-bis nie ma najmniejszych szans na wprowadzenie do Sejmu nawet jednego posła.
   .
   ALE DLA ODEBRANIA PARU PROCENT GŁOSÓW NADAJE SIĘ ZNAKOMICIE.”
   .
   Źródło: pressmania.pl/wrzodak-i-inni-farsa-targowicka (08.07.2019).
   .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.