Strona główna > Rosja > Odpowiedź Polaków na list rosyjskich nacjonalistów

Odpowiedź Polaków na list rosyjskich nacjonalistów

 

r2,12

Odpowiedź Polaków na list rosyjskich nacjonalistów.Zamieszczamy odpowiedź kwartalnika Polityka Narodowa na list rosyjskich nacjonalistów do Polaków.

Do rosyjskich przyjaciół!

Wielu polskich nacjonalistów i patriotów ze zrozumieniem przyjęło Wasz list. Zgadzamy się, że największymi zagrożeniami dla europejskich narodów jest m. in. liberalizm, globalizacja, laicyzacja i dekadencja. My, ludzie twardych zasad, silnej tożsamości narodowej i szczerych intencji musimy wspólnie stawiać im czoła, niezależnie od dzielących nas różnic narodowych i historycznych zaszłości. Możemy to osiągać tylko wygaszając stopniowo niepotrzebne animozje pomiędzy narodami. Proces ten musi rozpocząć się na poziomie zwykłych ludzi, takich jak Wy i my, gdyż władze nie uczynią tego za nas.

Dobrze znamy trudną historię naszych narodów. Nie możemy zapomnieć o ofiarach wielu wojen i długoletnich okresów okupacji naszego kraju. Pamięć o zmarłych i pomordowanych jest naszym obowiązkiem, z którego nigdy nie zrezygnujemy. Przypominanie o tragicznej historii, szczególnie XX wieku, nie może być przez Was postrzegane jako wrogość wobec zwykłych Rosjan.

Podobnie jednak jak Wy, my także chcemy skupiać się na wyzwaniach dnia dzisiejszego. W imię lepszej przyszłości musimy więc odrzucić zgubny dla nas wszystkich szowinizm i imperialistyczne dążenia. Tej zmianie nie sprzyjają działania polityków, zarówno polskich (tak rządzących, jak i opozycyjnych), jak i rosyjskich. Dlatego teraz to my musimy wziąć sprawy w swoje ręce.

Na łamach naszego pisma od dawna piszemy o tym, co dla wielu naszych rodaków nie jest oczywiste a wśród opinii publicznej niepopularne. Między innymi o tym, że duża część Rosjan, oddanych patriotów słusznie odrzuca Putina i jego reżim, nie przynoszący niczego dobrego Rosji i Rosjanom. Dodajmy, że jest to reżim wykonujący nader często gesty wrogie Polsce.

Przypominamy też często tę oczywistą prawdę, iż naród rosyjski był pierwszą ofiarą komunizmu, a prawdziwi rosyjscy patrioci nienawidzą go równie mocno co Polacy. Staramy się od kilku lat na naszych łamach pokazywać różnorodną twarz rosyjskiego patriotyzmu i nacjonalizmu.

Choć dostrzegamy istnienie organizacji narodowych o nieszowinistycznym charakterze i odróżniamy je od tych, tkwiących umysłowo głęboko w dawnym imperialistycznym i nierzadko również w komunistycznym dziedzictwie Rosji, to sporo naszych rodaków przez pryzmat tych ostatnich grup postrzega rosyjski nacjonalizm.

Zgadzamy się jednak z tym, iż wspólne problemy dnia dzisiejszego, takie jak masowa imigracja, będąca plagą Rosji, emigracja, laicyzacja, dekadencja, wojujący islamizm powinny raczej łączyć niż dzielić ludzi dobrej woli z Polski i Rosji, dwóch słowiańskich narodów.

Od Was oczekujemy propagowania wśród swoich rodaków zmiany myślenia o Polsce i zaprzestania postrzegania jej i innych państw naszego regionu jako części swojego imperium. Nie możemy przejść obojętnie nad zdarzającymi się na rosyjskich manifestacjach organizacji nacjonalistycznych imperialistycznymi hasłami (np. „Rosja od Magadanu do Warszawy”) i szowinistycznymi zachowaniami.

Eliminacja tego typu zachowań, poglądów i haseł to bezwzględny warunek porozumienia i trwałego pokoju pomiędzy naszymi narodami. Wierzymy, że takie działania pomogą w przyszłości zapobiec niepotrzebnym incydentom, podobnym do tych, które miały miejsce pod ambasadą rosyjską w Warszawie a następnie pod polską ambasadą w Moskwie.

Przed nami długa i trudna droga. Ale kto może podjąć jej trud, jeśli nie nacjonaliści – awangarda młodego pokolenia polskich i rosyjskich narodów?

Niech Bóg błogosławi Rosjanom!

Redakcja „Polityki Narodowej”

__________________________

Русские друзья!
Многие польские националисты и патриоты с пониманием приняли ваше письмо. Мы согласны, что самая большая угроза для европейских наций – это, между прочим, либерализм, глобализация, секуляризация и декаданс. Мы, люди твёрдых принципов, сильной национальной идентичности и чистых намерений, должны противостоять им вместе, независимо от наших национальных различий и исторических споров. Этого можно достичь, лишь погасив огонь враждебности между народами. Процесс этот должен начинаться на уровне простых людей, как Вы и мы. Власти не сделают этого вместо нас. Мы хорошо знаем трудную историю наших народов. Не можем забывать о жертвах войн и периодов долгосрочной оккупации нашей страны. Память о погибших и убитых это наша обязанность, от которой мы никогда не откажемся. Напоминание о трагической истории, особенно ХХ века, не может рассматриваться Вами как враждебность к простым русским. Однако, как и Вы, мы также хотим сосредоточиться на вызовах современности. Ради лучшего будущего мы должны отклонить разрушительные для нас всех шовинистические и империалистические устремления. В этом не помогает деятельность политиков польских (как правящих, так и оппозиционных), а также русских. Поэтому, мы должны взять дело в свои руки. На страницах нашего журнала, в течение длительного времени, мы пишем о том, что для многих из наших соотечественников является неочевидным и часто непопулярным. Между прочим, о том, что большая часть русских патриотов правильно отвергает Путина и его режим, который не приносит ничего хорошего России и русским. Отметим, что тот же режим слишком часто совершает враждебные жесты в направлении Польши. Мы часто напоминаем эту очевидную истину, что русская нация была первой жертвой коммунизма и настоящие русские патриоты ненавидят его также сильно, как и поляки. Мы пытались в течение последних лет в нашем журнале показывать разнообразные лица русского патриотизма и национализма. Мы признаем, что существуют националистические организации с нешовинистическим характером и отличаем их от тех, которые до сих пор умственно сидят глубоко в империалистическом, а часто и в коммунистическом наследии России. Много наших людей видят весь русский национализм через призму последней группы. Мы согласны с тем, что общие современные проблемы, как массовая иммиграция, от которой страдает Россия, секуляризм, декаданс, воинствующий исламизм должны скорее объединять, чем разделять людей доброй воли в польской и русской нации, двух славянских народах. Мы ждем от Вас того, что русские начнут мыслить по-другому о Польше и перестанут воспринимать её и другие страны региона как часть своей империи. Мы не можем оставаться равнодушными в связи с появляющимися на русских националистических манифестациях лозунгами (например, ” Россия от Магадана до Варшавы”), а также шовинистическими поведенями. Устранение подобных идей и предложений такого типа являются непременным условием для понимания и прочного мира между нашими народами. Мы считаем, что эти меры помогут в будущем избежать ненужных инцидентов подобных тем, которые произошли возле посольства России в Варшаве и потом возле посольства Польши в Москве. У нас впереди долгий и трудный путь. Но кто может его начать, если не националисты – авангарда молодого поколения польского и русского народа?!
Боже, благослови русских!
Редакция журнала «Национальная политика»

Źródło: narodowcy.net

r2,11

Za: http://redakcjapartyzant.wordpress.com/2013/11/17/odpowiedz-polakow-na-list-rosyjskich-nacjonalistow/#more-1304

Data publikacji: 17.11.2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.