Strona główna > NWO > Odezwa mnichów z Góry Athos, część I: patriarchowie Cyryl i metropolita Hilarion – to najgorsi heretycy we wszechświecie

Odezwa mnichów z Góry Athos, część I: patriarchowie Cyryl i metropolita Hilarion – to najgorsi heretycy we wszechświecie

Przeczytaj koniecznie: Szokujący dokument! Tajne międzynarodowe memorandum, wchodzące w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „Powiadam wam: jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. (Łk. 19:40)

Panie Jezu Chryste, przez modlitwy Bogurodzicy, zmiłuj się i uratuj Świętą Ruś!

Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej – to najgorszy nowy Nestoriusz, dawny wróg Prawosławia! Okazywaną mu ze strony Świętej Góry Athos długoletnią cierpliwość i synowskie upominania, obrócił on w heretycką bezczelność i rozzuchwalenie się zła, i wykorzystał w tym celu, aby wprowadzić na podstawie dokumentów niegodziwą ekumeniczną herezję do wszystkich lokalnych Cerkwi Prawosławnych.

a

Właśnie to wydarzyło się w Chambésy 10-17 października 2015 roku – w kuźni diabelskiego ekumenizmu, Patriarchowie i Biskupi ze wszystkich lokalnych Cerkwi Prawosławnych podpisali heretycki dokument i zdradzili Chrystusa, Cerkiew Prawosławną i Prawosławnych Chrześcijan.

Patriarcha Cyryl (Gundiajew) oraz metropolita Hilarion (Alfiejew) wrócili z Chambésy i przywieźli ze sobą niegodziwy heretycki dokument – projekt wprowadzenia ekumenicznej herezji w Cerkwi Prawosławnej. Jako główni przedstawiciele Cerkwi Rosyjskiej, sami go nie odrzucili, ale przyjęli i podpisali ten dokument, nie uprzedzili pełni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej o heretyckiej dżumie, a poszli najgorszą drogą nowych Zozyma i Izydora!

Starzec Elpidiusz z Athos: „Teraz spokojnie obserwujemy przyjęcie ustaw, całkowicie sprzecznych z Ewangelią. A nasze milczenie – to przyjęcie przez nas tych satanistycznych praw. Oto dlatego, i dopuści Pan w pełnej mierze, że zamiast w Jego objęciach, ludzkość znajdzie się w objęciach diabła. Ponieważ ludzie dążą do szatana, to dlaczego Bóg miałby im w tym przeszkadzać??? Oto obecnie do życia naszego wejdzie „miłość szatana”. Patrzcie i nie dziwcie się, do czego ona doprowadzi. Oto, co Pan na nas dopuścił, abyśmy przeżyli! W objęciach szatana, wypełnionych lękiem, bólem, kłamstwem, smutkiem i paniką. Czyż sami nie dążyliśmy do jego objęć? Teraz nacieszymy się nimi”.

2-3 lutego odbył się Sobór Biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Tysiące Prawosławnych z nadzieją oczekiwało, że na Soborze w sposób soborowy zostaną rozpatrzone dokumenty, przyjęte na przedsoborowych naradach w Chambesy 10-17 października 2015 roku i 21-27 stycznia 2016 roku, dla przygotowywanego Soboru Wszechprawosławnego. Takie soborowe rozpatrzenie przyjętych dokumentów było nadzwyczaj potrzebne, ponieważ dokumenty dla Soboru Wszechprawosławnego po raz pierwszy pojawiły się w trakcie przygotowywania tego Soboru, czyli 50 lat wcześniej.

Dokumenty w języku rosyjskim zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu. Opublikowanie dokumentu spowodowało natychmiastowe dyskusje i poważną krytykę wierzących, a dokument, w którym herezja ekumenizmu przedstawiona została jako doktryna Cerkwi Prawosławnej wywołał całkowite nieprzyjęcie, potępienie i odrzucenie. Właśnie dlatego wielu Prawosławnych oczekiwało słowa Arcypasterzy, słowa soborowego Arcypasterzy lub nawet chociaż jednego biskupa. Ale nikt w święto Św. Maksyma Wyznawcy nie stanął w obronie Świętego Prawosławia, nikt nie wspomniał jego słów: „Nie mogę obrażać Boga milczeniem” oraz słów Św. Grzegorza Teologa: „Przez milczenie zdradzany jest Bóg!”.

O, niezgłębione milczenie, przez które zdradzany jest Bóg! O, małoduszność i tchórzostwo wobec patriarchy Cyryla, który podpisał i przywiózł ten heretycki dokument! O, sumienie, zagłuszone kolejnym kompromisem!

a

Żaden z kilkuset obecnych na Soborze Biskupów, nie potępił heretyckiego dokumentu przedsoborowego i herezji ekumenizmu! Wręcz przeciwnie, wszyscy obecni milczeli i popełnił zdradę Chrystusa i Wiary Prawosławnej!

a

Przed Krzyżem i Świętą Ewangelią podjęli oni następującą decyzję:

„3. Członkowie Soboru Biskupów zaświadczają, że w swojej obecnej formie projekty dokumentów Świętego i Wielkiego Soboru nie naruszają czystości wiary prawosławnej i nie odbiegają od kanonicznej Tradycji Cerkwi”.

„5. Uświęcony Sobór Biskupów wzywa wspólnotę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do szczególnej modlitwy, aby Pan objawił Swoją wolę członkom nadchodzącego Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej i żeby jego przeprowadzenie umocniło jedność Prawosławia, posłużyło dobru Cerkwi Chrystusowej, ku chwale Bożej, ku zachowaniu nienaruszonej wiary prawosławnej”.

Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego.

Projekt wprowadzenia herezji ekumenizmu do Cerkwi Prawosławnej.

BÓG DUCH ŚWIĘTY – DUCH PRAWDY, NIE MOŻE SPRZYJAĆ PRZYJĘCIU HEREZJI!!! DECYZJE, KTÓRYMI „UPRAWOMOCNIONO” EKUMENICZNY DOKUMENT – HEREZJĘ EKUMENICZNĄ – SĄ BLUŹNIERSTWEM PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU!!! PASTERZE, NAWRÓĆCIE SIĘ!

Niemożliwe jest szukanie dobra dla Cerkwi Chrystusowej i zachowanie nienaruszonej Wiary Prawosławnej, jeśli Biskupi nie odrzucą heretyckiego dokumentu, który przyjęli na Soborze!

Panie Jezu Chryste, przez modlitwy Bogurodzicy, zmiłuj się i uratuj Świętą Ruś!

Na Soborze Biskupów został wysławiony Święty Serafin Sofijski, gorliwy bojownik o czystość Wiary Prawosławnej z różnymi herezjami i odchyleniami: z ekumenizmem, sofiańską herezją, nowym kalendarzem i modernizmem. Był nazywany sumieniem Prawosławia w czasach, gdy żył.

Boży Błogosławiony gorąco kochał i kocha Rosję i wszystko co rosyjskie, zostawił nam wspaniałe dzieło apologię Samodzierżawia (samowładztwa) o nazwie „Rosyjska ideologia”. Pod koniec swego życia, Władyka Serafin osiągnął beznamiętność, jak starożytni Święci Ojcowie. Św.. Serafin objawił się jako Niebiański posłaniec w tej najtrudniejszej chwili dla Cerkwi Rosyjskiej i dla całej Prawosławnej Cerkwi, aby dać świadectwo Ducha Świętego: Cerkiew Prawosławna nie ma nic wspólnego z ekumenizmem!

a

Święty Serafin (Sobolew): „Rosyjską Cerkiew Prawosławną zapraszają do wzięcia udziału w konferencji ekumenicznej, jako jedną z mnóstwa organizacji cerkiewnych, z których dla każdej dodaje się pojęcie Cerkwi. Ale my, Prawosławni Chrześcijanie, wyznajemy, że Cerkwią, jako ustanowioną przez Samego Boga dla naszego zbawienia, można nazywać w ścisłym tego słowa znaczeniu tylko jedną wspólnotę prawdziwie wierzących Chrześcijan. Natomiast nazywać Cerkwią każdą z heretyckich wspólnot – to znaczy nie mieć poprawnego pojęcia o Cerkwi i deptać naszą wiarę i Dogmat o Cerkwi, określony w dziewiątym członie Symbolu Wiary (Credo).

Oczywiście ekumeniści, wskazując na ogromną liczbę tak zwanych kościołów chrześcijańskich, wchodzących w skład ruchu ekumenicznego, których przedstawiciele będą uczestniczyć w konferencji w Amsterdamie, nadają tej ilości pozytywne znaczenie. Ale od tego, że kłamstwo będzie się przejawiać nie w małej, a w dużej ilości jego rodzajów, nie stanie się ono prawdą; wręcz przeciwnie, będzie ono jeszcze bardziej ją zniekształcać dodatkowo zakłócać i odrzucać …

Prawosławni ekumeniści nie tylko nie słuchają Cerkwi Prawosławnej, ale nawet otwarcie oskarżają ją o grzech separacji. Co prawda, ten grzech przypisują oni nie tylko Cerkwi Prawosławnej, ale również wszystkim kościołom niesłowiańskim.

Ale to nie Cerkiew Prawosławna, a heretycy tworzyli herezje. Natomiast Cerkiew Prawosławna do krwi męczeńskiej broniła przed heretykami czystości wiary prawosławnej. Gdyby nie było tej walki, to prawosławna prawda poprzez zmieszanie z heretyckim kłamstwem przestałaby istnieć, a wraz z tym zniknęłaby i Cerkiew Prawosławna z oblicza Ziemi. Nie należy obwiniać jej za to, że nie zmieszała się z heretykami i oddzieliła się od nich, ale powinno się ją wychwalać za męczeńskie czyny podziału, powstałego w wyniku powstania heretyków przeciwko Cerkwi, przeciwko objawionej przez Boga i pochodzącej od Świętych Ojców prawdzie, a nawet przeciwko Samemu Bogu.

Jednakże oskarżenie to pokazuje, w jak wielki grzech aroganckiego zarozumialstwa i pychy wpadli prawosławni ekumeniści, nadając sobie prawo do bycia sędziami Prawosławnej Cerkwi. Wydaje się, że nadszedł moment, że Cerkiew nie może już dłużej milczeć. Należy pokazać im całą ich nieprawość zarówno w stosunku do Prawosławia jak i innych kościołów nieprawosławnych i ostrzec ich: na jak niebezpieczną i zgubną drogę oni weszli. Ta droga popycha ich do nieposłuszeństwa, a nawet do publicznego oskarżenia swojej Matki Cerkwi.

Następnie, jesteśmy oskarżani o brak miłości do nieprawosławnych Chrześcijan w istocie o to, że nie odnosimy się do ruchu ekumenicznego tak, jak odnoszą się do niego prawosławni ekumeniści. Ci ostatni w swoim stosunku do ruchu ekumenicznego naruszają Święte Kanony. Depcząc nasze dogmatyczne nauczanie o Cerkwi, nawiązują na ekumenicznych konferencjach przyjaźń z protestantami i masonami, i dzięki tej przyjaźni tolerują protestancką propagandę w Prawosławnych krajach, sprzyjając wrogom Cerkwi Prawosławnej w dziele jej zniszczenia. Tak więc, ten stosunek prawosławnych ekumenistów do ekumenizmu jest kompletnym bezeceństwem. Ale w bezeceństwie, zgodnie z nauczaniem Apostoła Pawła, nie ma miłości. Miłość – mówi on – nie dopuszcza się bezwstydu (1 Kor 13: 5).

Oczywiste jest, że to nie u nas, a u prawosławnych ekumenistów nie ma miłości do nieprawosławnych Chrześcijan, ponieważ u nich jest nie miłość, a bezeceństwo. Niechaj zapytają swoje sumienie, a ono im powie, co leży u podstaw ich działalności ekumenicznej i w ich stosunku do nieprawosławnych Chrześcijan: miłość do tych ostatnich, czy cokolwiek innego!?

Niech wybawi nas Pan od takiej miłości, od takiego stosunku do ruchu ekumenicznego. Daj Boże, aby nasza Rosyjska Cerkiew nadal zachowywała tę odrębność w stosunku do ekumenizmu i jego   konferencji, w której pozostaje ona do dziś. Tak, jesteśmy samotni. Ale w tej samotności, w tej naszej odrębności – jest klucz do zbawienia przed śmiertelnymi atakami na Cerkiew Rosyjską ze strony masonerii – klucz do zbawienia nie tylko Rosyjskiej, ale możliwe, że i całej Powszechnej Cerkwi Prawosławnej.

W związku z tym nie będziemy uczestniczyć w konferencjach ekumenicznych. Powinniśmy, jak tylko to możliwe, być najdalej od ruchu ekumenicznego. Ruch ten, nie mając nadziei, że Cerkiew Rosyjska od razu wstąpi w szeregi jego prawdziwych członków, wyraził życzenie, aby jej przedstawiciele byli obecni na konferencji w Amsterdamie nie jako jej członkowie, ale jako obserwatorzy swojej Cerkwi.

Ale nie należy nawet taką ich obecność nakładać na naszą wielką Rosyjską Cerkiew, najmniejszej skazy, ponieważ obecność jej przedstawicieli w heretyckiej i masońskiej wspólnocie, chociażby jako obserwatorów, będzie w pewnym stopniu mieć charakter komunikacji z taką wspólnotą. Tymczasem, również i do naszej Rosyjskiej Cerkwi są stosowne słowa Apostoła Pawła: Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić … aby osobiście stawić przed Sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany (Ef. 5: 25-27).

Dlatego nie będziemy mieć absolutnie żadnych kontaktów z ruchem ekumenicznym. Będziemy w tym przypadku kierować się słowami Pisma Świętego: Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?    (2 Kor 6: 14-15.). Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą występnych (Ps 1: 1).

Panie Jezu Chryste, przez modlitwy Bogurodzicy, zmiłuj się i uratuj Świętą Ruś!

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29)

Nawróćcie się, drodzy Arcypasterze! Sam Św. Serafin (Sobolew), zaświadczył wam, że ekumenizm – to dzieło diabelskie.

Ja, grzeszny Onufry, krewny Władyki Serafina, duchowy syn Starca Rafaela, wykarmiony ich nauczaniem i gorliwością o zachowanie naszej Prawosławnej Wiary, nieskażonej herezjami i odstępstwami, zachowując światłą jego pamięć, nie mogę pozwolić, aby w dniu wysławiania mego drogiego Władyki – wielkiego bojownika o czystość Prawosławia, w Rosyjskiej Cerkwi – zalegalizowano herezję ekumenizmu.

Prosimy was o przeczytanie wykładu Władyki Serafina przeciwko ekumenizmowi i nadal bądźcie czujni, nie wierzcie fałszywym wypowiedziom ekumenistów, ponieważ są oni zakażeni diabelskim zwiedzeniem. Wielu moich krewnych dziwi się, jak mógł Patriarcha oszukać wszystkich Biskupów i przepchnąć ekumenizm. Z Bożą pomocą, wypadnie za was, Władcy, mi grzesznemu walczyć z heretykami. Proszę o wasze święte modlitwy i błogosławieństwa. Wy – Rosyjscy Arcypasterze jesteście nam bardzo potrzebni, a heretycy i ich dokumenty nie!

Dokumenty przyjęte przez Przedsoborową Naradę w Chambesy (10-17 października 2015 oraz 21-27 stycznia 2016 roku), w których ekumenizm został zatwierdzony jako nauczanie Cerkwi Prawosławnej – są heretyckie. Wszyscy podpisujący je Patriarchowie i Biskupi dopuścili się zdrady Prawosławia!

 Aby nie stać się wspólnikiem tej zdrady i nie przyjąć, zatwierdzonych w tych dokumentach herezji, otwarcie wyznaję, że nie przyjmuję, odrzucam i potępiam te dokumenty jako heretyckie. Z łona Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego nigdzie nie wychodzę, ale nie mogę mieć modlitewnego i eucharystycznego obcowania z tymi Patriarchami, Biskupami i kapłanami, którzy zatwierdzają, a nie potępiają tych heretyckich dokumentów, oraz z tymi, którzy przyjmują anty-prawosławne heretyckie nauczanie ekumenizmu i uważają, że nie jest ono herezją!

Zwracam się do wszystkich Biskupów, kapłanów i mnichów, do Ojców, żyjących na Świętej Górze Athos, do wszystkich świeckich Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i wszystkich Lokalnych Cerkwi Prawosławnych o potępienie tych heretyckich dokumentów. Jesteśmy zobowiązani soborowo potępić herezję, do której garstka ekumenistów próbuje wciągnąć całą wspólnotę Powszechnej Cerkwi Prawosławnej. Jesteśmy zobowiązani przeciwstawić się i soborowo potępić te heretyckie dokumenty, aby nie dopuścić do odbycia się „wilczego soboru”.

Panie Jezu Chryste, przez modlitwy Bogurodzicy, zmiłuj się i uratuj Świętą Ruś!

„Nie będziemy mieli absolutnie żadnego kontaktu z ruchem ekumenicznym”. Arcypasterz Serafin (Sobolew)

„Ekumenizm jest wspólną nazwą pseudochrześcijańskich, fałszywych kościołów Europy Zachodniej. W nim znajduje się serce wszystkich europejskich humanizmów, na czele z papiestwem. Wszystkie te fałszywe chrześcijaństwa są niczym innym jak pewnego rodzaju herezją, przylegającą do innej herezji. Jego ogólne ewangeliczne imię – to wszech-herezja”. Św. Prepodobny Justyn (Popowicz). 

„Jeśli przeklęci heretycy, bardziej źli od wszystkich wilków, chcą zniszczyć stado Chrystusowe i zdeprawować je przez heretyckie żydowskie nauki – to wtedy należy okazać wszelką gorliwość i troskę o to, aby nie został porwany przez te zwierzęta ani jeden baranek ze stada Chrystusa. Tak mówi Święty Chryzostom (Złotousty), „Św. prepod. Józef Wołocki, „Proswietitiel” (pol. – Oświeciciel) (rozdz. 13, o tym, że heretyka i apostatę nie tylko należy potępiać, ale i przeklinać).

Święty Paweł Apostoł odłącza (ekskomunikuje) wszystkich heretyków od Cerkwi Prawosławnej i nakłada na nich klątwę (anatemę): „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”(Gal 1: 8)

„Aż do XX wieku Cerkiew stanowczo i konsekwentnie miała negatywny i potępiający stosunek do wszystkich herezji, tak jak to dokładnie jest potwierdzone w Synodyku Prawosławia, który jest czytany w Tygodniu Prawosławia. Anatemie poddawane są herezje i heretycy, wszelkie odstępstwo, i aby żadna z nich nie pozostała poza anatemą, na końcu znajduje się główna anatema: „Wszyscy heretycy podlegają anatemie”. Wyznanie Wiary, 2009 r.

Patriarcha Bartłomiej, Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion – to fałszywi pasterze, niszczyciele dusz i heretycy! Oni wiedzą, co robią i dokąd prowadzą Cerkiew Prawosławną! Oni – są  kryptopapistami! I wy – Władycy i Ojcowie ze Świętej Góry Athos, według ich owoców (Mt 7:20) widzicie, że tak jest! Nie bójcie się ich! Z nami – Prawosławny Duch Święty, a heretycy – są we władzy szatana, wynalazcy wszystkich herezji! Nasz Pan Jezus Chrystus na zawsze skruszył moc diabła i cała siła heretyków to „nie mająca mocy zuchwałość”.

Dość już ich rozrabiania w Cerkwi Prawosławnej, czy nadal zostawicie ich, aby rozkradali stado Chrystusowe? Jesteście świadkami bezprecedensowego w historii Cerkwi upadku Patriarchów i Arcypasterzy w Chambésy, a ci heretycy są bezpośrednio związani z tym, co się wydarzyło.  Czy chcecie doczekać, żeby te wilki zawlekli Prawosławie do nóg „papieża” Franciszka?!

Kilka dni minęło od Soboru Biskupów, a Patriarcha już spieszy w ramiona tego, któremu powie, że cały Sobór Biskupów Cerkwi Rosyjskiej aprobuje jego ekumeniczną działalność i upragniona jedność jest już zupełnie blisko. Popatrzcie sami na stronę internetową Patriarchatu Moskiewskiego: „Wspólny komunikat prasowy Patriarchatu Moskiewskiego i Stolicy Apostolskiej. Patriarcha Cyryl śpieszy na spotkanie z prekursorem Antychrysta – Franciszkiem:

„Patriarchat Moskiewski i Stolica Apostolska z radością informują, że dzięki Łasce Bożej, Jego Świątobliwość Cyryl, Patriarcha Moskwy i WszechRusi oraz Jego Świątobliwość Papież Franciszek spotkają się 12 lutego b.r. Spotkanie odbędzie się na Kubie, dokąd Patriarcha przybędzie z oficjalną wizytą i gdzie Papież zrobi przystanek w drodze do Meksyku. Spotkanie będzie zawierało osobistą rozmowę na Międzynarodowym lotnisku im. José Martí w Hawanie i zakończy się podpisaniem Wspólnej Deklaracji.

a

Przygotowywane od dłuższego czasu spotkanie Arcypasterzy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego będzie pierwszym w historii i upamiętni ważny etap w stosunkach między obydwoma Kościołami. Patriarchat Moskiewski i Stolica Apostolska pragną, aby to wydarzenie stało się także znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli i zachęciło wszystkich Chrześcijan do gorącej modlitwy o to, aby z Błogosławieństwa Bożego nadchodzące spotkanie przyniosło dobre owoce”.

NARÓD ROSYJSKI JEST KATEGORYCZNIE PRZECIWNY TEMU OBRZYDLIWEMU DLA BOGA SPOTKANIU!

Wstyd i hańba! Tak mogą pisać tylko unici, filokatolicy i kryptopapiści, ale nie Prawosławni Chrześcijanie! Popatrzcie na heretycką nieprawość metropolity Hilariona, wychodzi na to, że na jego stronie internetowej ОВЦС (skrót od: Отдела внешних церковных связей, pol. – Wydziału Cerkiewnych Stosunków Zagranicznych – A.L.), bezczelni heretycy okupowali Patriarchat! Nie trzeba się chować, wszystko jest na pokaz, heretycy wszelkiej maści są tam pożądanymi gośćmi. Oni szydzą z Was, Władycy i z Wiary narodu Rosyjskiego. Jeżeli chcą być papistami, niech jadą do Watykanu! Nie pozwolimy im więcej rozrabiać i rozprowadzać swój wstrętny ekumenizm na Rosyjskiej Ziemi!

(„Proswietitiel” – pol. Oświeciciel, Św. Józef Wołocki): „Jeśli niewierni heretycy nie kuszą nikogo z Prawosławnych, to nie należy robić im krzywdy; ale gdy zobaczymy, że niewierni i heretycy chcą skusić Prawosławnych, to należy nie tylko ich nienawidzić lub potępiać, ale też przeklinać i zadawać im rany, uświęcając w ten sposób swoją rękę.

Tak nakazuje sam Święty Chryzostom (Złotousty), który pisze: Skoro mówimy o bluźnierstwie przeciwko Jednorodzonemu Synowi Bożemu, to teraz chcę was prosić o jeden dar – abyście karali wszystkich pojawiających się w mieście bluźnierców. Jeśli usłyszysz, że ktoś na skrzyżowaniu lub na targu wśród ludzi bluźni przeciwko Panu Jezusowi, to podejdź i zabroń mu.

Jeśli jednak będziesz musiał go uderzyć, nie odwracaj się – uderz go w policzek, zmiażdż mu usta, uświęć swoją rękę raną. Jeżeli schwycą cię i będą wlec do sądu – idź; jeśli sędzia, zadając pytania, zażąda zeznania – mów z przekonaniem, że ten bluźnił przeciwko Królowi Anielskiemu. Przecież tego, kto bluźni przeciwko królowi ziemskiemu, należy wydać na męki; więc tym bardziej dotyczy to bluźniącego Królowi Niebieskiemu. Na wszystkich leży grzech, jeśli nie ma prawdy.

Należy wszystkim, komu trzeba wyjaśniać, niech dowiedzą się i Żydzi i niewierni heretycy, że Chrześcijanie – to są zbawiciele Państwa, budowniczowie, obrońcy i nauczyciele. Niech dowiedzą się nieokiełznani i zdeprawowani Żydzi i heretycy, że powinni się oni obawiać sług Bożych. Jeśli zechcą oni kiedykolwiek mówić coś nieprzystojnego – niech wszędzie oglądają się nawzajem, niech nawet przed cieniami drżą i boją się, ledwo usłyszą słowo „Chrześcijan”.

O powołaniu swym i obowiązku pamiętajcie!

Pasterze nasi i słudzy Chrystusa!

Dlaczegoż tak długo milczycie?!

Czy łańcuch złoty zakuł wasze usta?

Tekst po rosyjsku:

Своё призвание и долг Свой помяните!

Вы архипастыри – служители Христа!

Так почему ж так долго вы молчите?!

Иль цепь злачёная сковала вам уста?!   

Prawosławni bracia i siostry, nie utrzymujcie kontaktów z heretykami – Patriarchą Bartłomiejem, Patriarchą Cyrylem i Metropolitą Hilarionem, nie chodźcie na ich służby (Msze św., nabożeństwa), nie bierzcie od nich błogosławieństwa. Są najgorszymi wrogami Prawosławia, pragnącymi, aby wszystkie Lokalne Cerkwie Prawosławne ugrzęzły we wszech-herezji ekumenizmu.

Postarajcie się poznać, jak Cerkiew Prawosławna uczy o ekumenizmie w pismach Świętych Ojców i ascetów. Na szczególną uwagę zasługują prace Św. Serafina Sofijskiego i prep. Justyna (Popowicza), ponieważ są wysławiani jako Święci.

Po tym, jak się umocnicie, otwórzcie wykład Św. Serafina z Sofii, lub jeszcze jakiś dokument antyekumeniczny, otwórzcie też dokument heretycki. Idźcie do swojego biskupa diecezjalnego i do waszego proboszcza, niech zapoznają się z dokumentami, a po ich zapoznaniu zapytajcie:

Ekumenizm jest herezją? Ekumeniczny dokument przyjęty na Soborze Biskupów jest heretycki? Jeśli oni potwierdzą, że to jest herezja i dokument heretycki, to znaczy, że są oni wierni Chrystusowi i Cerkwi Prawosławnej.

Natomiast jeżeli biskup lub kapłan powie, że „ekumenizm nie jest herezją i heretycki dokument – jest prawosławny, to wówczas będziecie mogli oskarżać i znieważać patriarchę i hierarchię”, do takiego fałszywego pasterza nie trzeba chodzić na służby, a należy od niego odejść i nie mieć z nim kontaktu, ponieważ taki nie prowadzi do zbawienia, ale za heretykami na zgubę!

Wielu biskupów i kapłanów, którzy nie są heretykami, ale przez to, że boją się patriarchy-papieża bardziej niż Boga; schlebiają patriarsze-papieżowi bardziej niż Bogu; słuchają patriarchy-papieża bardziej niż Ojców Świętych i swego chrześcijańskiego sumienia, tacy zostaną zwiedzeni i pójdą za heretykami. Będą zdradzać Chrystusa, Prawosławie i swoje stado, i będą myśleć, że robią dzieło Boże.

Czy mogą świeccy chodzić do świątyń, w których modli się w intencji heretyka Patriarchy Cyryla? Do świątyń, gdzie się modlą w intencji Patriarchy i w których służą biskupi, którzy nie odrzucają herezji ekumenizmu i heretyckiego dokumentu nie można chodzić! Nie można chodzić do heretyków i do tych, kto im pobłaża. Można chodzić do tych świątyń, gdzie służą biskupi i kapłani, którzy odrzucą herezję i heretycki dokument.

a

Do kapłanów, którzy o niczym nie wiedzą i nie mówią o ekumenizmie, a służą Bogu w prostocie, również można chodzić. Teraz za Patriarchę modlą się wszędzie. Potrzeba czasu, aby donieść do Arcypasterzy i pasterzy zrozumienie tego, co się stało, żeby biskupi zrozumieli, jakiego wielkiego upadku się dopuścili i co popełnili, aby się nawrócili z dokonanego odstępstwa.

Potrzeba czasu, aby również kapłani poznali i uświadomili sobie, co właściwie się stało, aby zrozumieli, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi wszystkim: pociągnięcie wraz ze stadem na śmierć za heretykami. Gdy wierni biskupi i kapłani zrozumieją, że zdarzyła się powszechna katastrofa – zdrada Prawosławia przez Patriarchów i Biskupów w Chambesy 10-17 października 2015 roku i na Soborze Biskupów 2-3 stycznia 2016 roku dopiero wtedy będą oni mogli świadomie przestać się modlić w intencji tych heretyków.

Czy można kapłanom modlić się za heretyka Patriarchę Cyryla? Wierni nie powinni modlić się za heretyka, ale jest – kwestia wyznania, każdy z nas musi wybrać, jak postąpić, żeby zachować swoją Prawosławną Wiarę, przed wyborem: przemilczeć czy wyznać Prawdę i cierpieć. Niech oświeci nas wszystkich Pan Swoją Łaską.

Ja tylko zaświadczam, że oni są heretykami i wszyscy Prawosławni muszą walczyć, jeśli nie chcemy utracić swojej Prawosławnej Wiary. Za niemodlenie się za Patriarchę będą zabraniać służby (odprawiania Mszy św., nabożeństw), pozbawiać stanu duchownego, wyrzucać ze świątyni. Może się zdarzyć, że kapłan z wiernym stadem będzie musiał służyć już nie w świątyni parafialnej, ale w domu lub w lesie. Takie wspólnoty z wiernymi kapłanami staną się wysepkami Prawosławia, gdzie będzie można się uratować. „Kto może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19:12)

Już od kilku lat ojcowie z Iżewska ze swoim stadem stoją na tej drodze wyznania wiary – nie modlą się zgodnie z 15 Regułą Dwukrotnego Soboru Konstantynopolitańskiego za heretyka Patriarchę Cyryla, ale też nie wychodzą z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, w oczekiwaniu cerkiewnego sądu nad nimi. A Sąd Cerkiewny nad heretykami będzie obowiązkowo, już niedługo, przy Prawosławnym Rosyjskim Carze.

Nie bójcie się zakazów heretyków i tych biskupów, którzy przez ludzką służalczość Patriarsze Cyrylowi będą zakazywać i prześladować was za Prawdę Chrystusową. „Święty Jan Chryzostom (Złotousty): Jeśli Arcypasterz wydaje niegodziwe rozkazy – nie ulegaj mu, nawet jeśliby był on aniołem”.

„Boży Sąd nie naśladuje sądu ani patriarchalnego, ani sądu biskupiego, nie tylko w niebłogosławieństwie i ekskomunice, ale i przekleństwie, jeśli ktoś został przeklęty niezgodnie z Wolą Bożą”. „Kiedy Bóg dopuszcza, szaleni powstają przeciwko mądrym, niegodziwi przeciwko świątobliwym i występni przeciwko sprawiedliwym, niszcząc i tworząc urazy.

Ze Świętych Reguł: Ci, którzy odchodzą od komunii z biskupami, którzy wpadli w jakąkolwiek herezję, nie tylko nie podlegają zakazowi według Reguł, ale doznają czci, należnej Prawosławnym, ponieważ oni wzgardzili nie biskupów, ale fałszywych biskupów i fałszywych nauczycieli i nie zniszczyli jedności Cerkwi, ale starali się wyeliminować cerkiewne rozłamy i podziały” (15 Reguła Dwukrotnego Soboru w Konstantynopolu).

Tak więc, Apostołowie Boży, Święci Nauczyciele i Święci Patriarchowie, Siedem Świętych Soborów Powszechnych, na których było dwa tysiące Świętych Ojców i mnóstwo Świętych Lokalnych Soborów – wszyscy rzucili na heretyków przekleństwo i nam także nakazali ich przeklinać, odwracać się od nich i ich unikać. Wyjaśnili, że jeśli tamci przeklną nas, to nam to wcale nie zaszkodzi: klątwy  obrócą się przeciwko heretykom”, tak uczy prep. Józef Wołocki – wielki bojownik Prawosławia przeciwko herezji żydowskiej (zob. „Proswietitiel”, rozdz. 12)

a

Główną przyczyną, z powodu której należy się oddzielić od heretyków Patriarchy Cyryla i Metropolity Hilariona jest to, że: Sobór Biskupów (punkty 1-5) zalegalizował ich ekumeniczne bezprawie, a dokument ekumeniczny uznał, że jest w pełni prawosławny.

Biskupi zatwierdzili stanowisko Patriarchy w Chambesy, nie potępili dokumentu jako heretyckiego, a ogłosili: „Członkowie Soboru Biskupów oświadczają, że w swojej obecnej formie projekty dokumentów Świętego i Wielkiego Soboru nie naruszają czystości wiary prawosławnej i nie odbiegają od kanonicznej tradycji Cerkwi”. Nastąpiła nie do pomyślenia zdrada Wiary Prawosławnej, kłamstwo diabelskie nazwano – Prawdą, herezję nazwano – czystością Prawosławia! Ratuj i zachowaj, Boże, niech nie będzie tego wśród nas!

Nadchodzi czas wyznawania wiary – wchodzenia na Golgotę, a to oznacza, że czekają nas prześladowania, męczeństwo i cierpienia dla Chrystusa. Prawosławni, cieszcie się, że Bóg wzywa nas do wyznania swojej wiary i cierpienia dla Chrystusa. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z Mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5: 10-12). Z Prawosławnej Rosyjskiej Cerkwi my nigdzie nie odchodzimy, tylko przestajemy komunikować się z heretykami i z tymi, którzy ze strachu przed Żydami idą za nimi.

Pan, który rzekł: „Zbuduję Kościół (Cerkiew) Mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18), wyniesie Biskupa Wyznawcę Wiary na Ziemi Rosyjskiej, za którego będziemy się modlić. Prepodobny  Izydor Pelusiot wzmacnia nas, mówiąc, że „Bramami piekielnymi Słowo Boże nazwało dręczenie przez bezbożników i heretyckie bluźnierstwa, gdyż przeciwstawiając się przeciwko temu wszystkiemu, Cerkiew Boża przez tych pierwszych nie jest zwyciężana, a z drugimi walczy”.

Obecnie wszyscy wierni mogą modlić się za Jego Eminencję Ireneusza, Patriarchę  Jerozolimy. Patriarcha Ireneusz otwarcie wyznawał swoją Prawosławną Wiarę i odrzucił ekumeniczną wszech-herezję.

List Patriarchy Jerozolimskiego (Fragment filmu video – 20:52)

Pt. Dookoła zdrada, tchórzostwo i kłamstwo 

https://www.youtube.com/watch?v=qMUkEBeWOJA

Dowody, że Patriarcha Bartłomiej, Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion – to heretycy:

1) Patriarcha Bartłomiej, Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion, podpisali w Chambésy heretycki dokument, w którym do Prawosławnej Nauki o Wierze wprowadzono wszech-herezję ekumenizmu.

  • Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion na Soborze Biskupów, 2-3 lutego 2016 roku nie dali możliwości soborowo przedyskutować, potępić i odrzucić ten heretycki dokument;
  • pozbawiają oni Rosyjską Cerkiew soborowości;
  • wciągają za sobą do herezji cały Sobór Biskupów i całą wspólnotę Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu.

2) Patriarcha Bartłomiej, Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion wyznają „jedynego Boga”, „Najwyższego”, z heretykami, Żydami, muzułmanami, buddystami, hinduistami i innymi poganami. To jest nie tylko herezja, to jest – apostazja od Wiary Prawosławnej, od Boga Prawdziwego, od Trójcy Świętej i Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ niechrześcijanie – Żydzi i Muzułmanie oraz poganie nie są wierzącymi i czczącymi Prawdziwego Boga.

Uznanie przez ekumenistów prawdziwego „boga”, czczonego przez Żydów, muzułmanów i „bogów” pogan, przyrównując stojących za nimi szatana i demonów do Prawdziwego Boga i Łaski Bożej, jest odrzuceniem Najświętszej Trójcy jako Jedynego i Niepodzielnego Boga. „Dzieląc” Go, ekumeniści tworzą nowego – samodzielnego „jedynego boga”, nazywanego przez nich „ojcem” lub „najwyższym”.

Jest to jawne i straszne bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu!

„Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom … kto powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym” (Mt 12: 31-32).

KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ

C.D.N.

ODEZWĘ PODPISALI:

To jest nasza odezwa soborowa; za wszystkie nasze słowa ponosimy pełną i świadomą odpowiedzialność przed Bogiem, przed wami – Biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, przed Ludem Bożym, a przeciwko heretykom jesteśmy gotowi do złożenia zeznań na Soborze Prawosławnym lub w Sądzie Cerkiewnym, tylko żeby tam byli Prawosławni Arcypasterze, którzy potępiają herezję ekumenizmu i heretycki dokument ekumeniczny i żeby Lud Boży również był tam obecny.

Ojciec zakonny Rafael (Bieriestow)

Ojciec zakonny Onufry (Stiebielew – Velasquez)

Ojciec zakonny Panteleimon (Antoszin)

Mnich Domian (Michalewicz)

Nowicjusz Aviv (Amirow)

Ilja Michiejew

Aleksiej Dobyczin

Иеросхимонах Рафаил (Берестов)

Иеросхимонах Онуфрий (Стебелев-Веласкес)

Иеросхимонах Пантелеимон (Антошин)

Монах Домиан (Михалевич)

Послушник Авив (Амиров)

Илия Михеев

Алексей Добычин

Źródło:

ПАТРИАРХИ ВАРФОЛОМЕЙ, КИРИЛЛ И МИТР. ИЛАРИОН – ЗЛЕЙШИЕ ЕРЕТИКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ! Обращение Афонских монахов

http://3rm.info/mainnews/61365-patriarh-kirill-i-mitropolit-illarion-eretiki.html

25.01 / 07.02 2016

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

10.2.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *