Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Nowa ” msza ” ohydą spustoszenia

Nowa ” msza ” ohydą spustoszenia

Nowa ” msza ” ohydą spustoszenia…versus Księga Machabejska i Księga Daniela

Loża masońska – Novus Ordo – Novus Ordo nie jest katolicka!_facebook.com-pages-NOVUS-ORDO-Insider 2014
Loża masońska – Novus Ordo – Novus Ordo nie jest katolicka!_facebook.com-pages-NOVUS-ORDO-Insider 2014

Kościół zawsze walczył ze swoim największym wrogiem, diabłem. Dzisiaj już nie walczy, dlatego tyle zła na ziemi. — Czy jest to oznaka czasów ostatnich? — Niewątpliwie tak, jeśli się zapozna z tekstem, który przytaczam.

Nowa msza jest ohydą spustoszenia, a czwarty papież po SW II jest paralelny z czwartym fałszywym arcykapłanem z czasów spustoszenia w księdze Machabejskiej.

Michał Dimond, O.S.B., Piotr Dimond, O.S.B. Anonimowy uczony biblista

Niedawne wydarzenia — włączając oniemienie Jana Pawła II, tak, że nie mógł powiedzieć ani jednego słowa dotyczącego Watykanu, a następnie prawie natychmiastowa agonia w wielkich boleściach, — udowadnia, że nasz artykuł o podobieństwie z IV fałszywym arcykapłanem z czasów „ohydy spustoszenia” Machabeuszy jest dokładny i poprawny.

1 Mach. 9.55

W tym jednak czasie Alkimos został porażony, a jego przedsięwzięcie unicestwione. Jego usta się zamknęły dotknięte paraliżem. Nie mógł już nic powiedzieć ani nawet wydać ostatnich rozporządzeń co do swego domu. Wtedy też Alkimos w wielkich boleściach zakończył swe życie.

Jan Paweł II oniemiał tak, że nie mógł wypowiedzieć żadnego słowa, a następnie zmarł w wielkich boleściach, jak Alkimos. To jest jeszcze bardziej rzucającym się w oczy potwierdzeniem frapującej paraleli między czterema fałszywymi wysokimi kapłanami a czterema papieżami soborowymi.

Niedawno [w 1999r] uczony biblista odwiedził Klasztor Najświętszej Rodziny. Podzielił się on z nami z odkryciem, jakiego dokonał przez ostatnie 30 lat.

Ten artykuł jest zbiorem tego, co w naszym przekonaniu jest najbardziej interesującą informacją. Większość z tego, co zawiera ten artykuł, jest owocem jego 30 letnich studiów. — Jednak szanując jego prośbę, pozostawiamy jego nazwisko anonimowe.

W Nowym Testamencie nasz Pan Jezus Chrystus, w odpowiedzi na bardzo jednoznaczne pytanie: 

„Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?” ( Mat. 24.3),

— daje bardzo jednoznaczną odpowiedź, zawierającą to, co odnosi się do eschatologicznej rozprawy.

Jeden z tych znaków u Mateusza 24.15, z paralelnym ustępem u św. Marka

„A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie”,

— zasługuje na wnikliwe badanie.

Po pierwsze, kilka wniosków jest nieuniknionych:

  1. Pan Jezus potwierdza i zaświadcza, że Daniel jest autentycznym prorokiem
  2. Pan Jezus mówi każdemu, kto sądzi, że żyjemy w ostatnich czasach, by przeczytał Księgę Daniela, która [czyli Księga] zawiera dla katolika to, co wykluczają protestanci, i do czego się odnoszą jakby do „dodatku do Daniela”
  3. Ohyda spustoszenia’ (cokolwiek to znaczy) jest znakiem końca i jest widzialną rzeczą [albo: może być spostrzegane, albo: widziane], i będzie to czymś na  „świętym miejscu”
  4. O ile weźmiemy stwierdzenie Naszego Pana jako zbędne — ohyda spustoszenia,  jest zdefiniowaną rzeczą, w przeciwnym razie znaczyłoby to, że Jezus każe szukać czegoś, czego nie można znaleźć. Dlatego to, czego precyzyjnie szukamy, „ohyda spustoszenia” — musi być możliwa do poznania, jeśli zaś nie, — stwierdzenie (Jezusa) okazałoby się zbędne. Jednak taki przypadek nie jest możliwy. — W ekonomii zbawienia nie jest możliwe, by Bóg kazał szukać czegoś, czego nie można znaleźć.
  5. Historie św. Mateusza i Łukasza przytoczą fakty i zdarzenia, które nie występują w pozostałych Ewangeliach. W ten sposób błędem byłoby potraktować Chrystusowe słowo, „o którym mówi prorok Daniel”  — jakby on chciał przez ten dodatek powiedzieć, że tylko tu w Biblii niby mielibyśmy  znaleźć  „ohydę spustoszenia”.
  6. Jest znane, że wyrażenie „ohyda spustoszenia” pojawia się w 1 i 2 Księdze Machabejskiej, które są w katolickich wydaniach Biblii. — Jest znane i zawsze było utrzymywane przez Ojców, że Daniel, który był wygnany, przed   popadnięciem  Jerozolimy  w  niewolę  babilońską  w  585 r.  p.n.e. — przepowiedział „ohydę spustoszenia”, która nastąpiła podczas apostazji żydów i ich hierarchii, która się zaczęła, kiedy dostąpił do tronu Antioch IV (Epifanes) w 175r. p.n.e. a która jest zapisana w Księgach Machabejskich. — Podczas, gdy polecenie Chrystusa, by czytać Daniela jest wyraźne — ja stwierdziłbym, że w świetle poprzedniego — Chrystus upomina nas, by czytać Machabeuszów z tego samego powodu, z którego mamy czytać Daniela.
  7. Jest nieuniknione w świetle poprzedniego stwierdzenia, że Chrystus mówi nam, że prorok Daniel przepowiedział przynajmniej dwa okresy obejmujące „ohydę spustoszenia”: raz w czasach Machabeuszów i raz w czasach ostatecznych (ostatnich). —  Mówię przynajmniej dwa, bo są tacy, którzy twierdzą, że były trzy, (lecz nie potrafią tego dowieść) w czasie pierwszego powstania żydowskiego 66 do 73 p.n.e. — lecz ten czas nie jest zapisany w Piśmie Świętym, gdy ten inny, czyli okres Machabeuszów, jest wspominany.
  8. Następne stwierdzenie odnosi się do „ kto czyta, niech rozumie” ( Marek 13.12;  Mat,  24.15).  —  Co   Pan  Jezus  miał  na  myśli  mówiąc  te  słowa?  — Nasze stwierdzenie w tym myśleniu nie może być tak pewne jak tych, którzy nas poprzedzili.  — Znakomita większość opinii katolickich egzegetów ( którzy interpretują Pismo) napisałoby moim zdaniem co poniższe: — Chrystus każe czytającym szukać ukrytego spełnienia lub równoległych znaczeń pierwszego okresu „ ohydy spustoszenia”.„Ohyda” czasów ostatnich nie będzie dokładną kopią wcześniejszego pod każdym względem, lecz będzie bardzo poważnie przypominać to pierwsze pod względem podobieństwa dla tych, którzy będą patrzeć oczyma WIARY.
  9. Pierwsza „ohyda spustoszenia” pojawia się zapisana w kontekście wśród innych miejsc w 1 i 2 księdze machabejskiej; lecz została również opisana przez Józefa, który opracował rozległy materiał dokładnie o czasach machabejskich. — Może być błędem wziąć stwierdzenie Pana Jezusa, by czytać Daniela (jednoznacznie), a Machabeuszów (sugestia) jako ograniczenie do czytania materiału tylko jako odnośników czym „ohyda spustoszenia” jest, — niż raczej jako całość zdarzeń, osób itd., opisać kontekst pierwszej „ohydy spustoszenia” w celu rozpoznania drugiej i czasu końca.
  10. Co do „ w miejscu świętym” oraz paralelnego u św. Marka „ w miejscu, gdzie być nie powinna’, zajmiemy się tym później. Lecz sadzę, że odpowiedź będzie oczywista.

Co do okresu Machabeuszy (sugestia) — polecam katolickie wydanie Biblii.

Polegając na tym materiale, potrafię, jak sądzę, wysnuć następujące wnioski:

— „Ohyda spustoszenia” jest jakimś OBIEKTEM, a drugi ołtarz wzniesiony„na przeciw” ( na ołtarzu całopalenia zbudowano „ohydę spustoszenia” (1 Mach 1.54-62) przeciw ołtarzowi Boga w żydowskiej świątyni, —  jako integralną część bałwochwalczej postaci fałszywego kultu, wprowadzając zastępstwo prawdziwej ofiary składanej Bogu, w ogólnym czasie apostazji żydów od prawdziwej religii objawionej im przez Boga.

Co do przymiotników „przed”, „na przeciw”, zostały użyte, by opisać umieszczenie drugiego bałwochwalczego ołtarza w odniesieniu do prawdziwego ołtarza, możemy dostrzec kilka rzeczy;

— kształt prawdziwego ołtarza nie może być poziomy, tj. „płyta”, — ponieważ wtedy drugi ołtarz nie mógłby być w położeniu „przeciw”oryginalnego.

Po prostu położenie tego „kształtu” pierwszego ołtarza (prawdziwego ołtarza) musi być takie, żeby można powiedzieć, że fałszywy ołtarz jest położony zarówno w pozycji PRZED ( poziomo) jak i „NA PRZECIW” ( w bliskości do pionowej podstawy oryginalnego ołtarza).

Popatrz na obraz poniżej, dla ilustracji:

aadd

Niektóre modernistyczne teksty nie tłumaczą słów „przed” i „na przeciw”właściwie.

W takim przypadku wierzymy, że biskup Challoner (który przetłumaczyłDouay-Reims Bible, — używaną prze większość angielskojęzycznych katolików)  — właściwie przetłumaczył supra św. Hieronima, jako „przed” i jego contra jako „na przeciw”. (Biblia Tysiąclecia też nie tłumaczy poprawnie przyp. mój )

W rycie rzymskim balaski oddzielają ołtarz od reszty kościoła. Gdy zrobisz krok na drugą stronę balasek,  jesteś literalnie przed ołtarzem.

Ikonostaza (ekran oddzielający ikony od głównej części kościoła) we wschodnich rytach Kościoła spełnia tę samą rolę we wschodnim Kościele, co balaski w Kościele Zachodnim, tzn. oddziela ołtarz od reszty kościoła.

Kolejny dowód, że przestrzeń między balaskami a pionową linią ołtarza jest ołtarzem: — gdy ktoś przychodzi zapytać o coś proboszcza, na pytanie, gdzie jest Ojciec X? — słyszał odpowiedź, — „on jest przed ołtarzem”

— Czy teraz, gdy stoi w poziomym planie, stoi tam, gdzie tabernakulum?

Oczywiście nie!

Lecz mimo to, mówi się „on jest przed ołtarzem”, ponieważ faktycznie przebywa we wspomnianej przestrzeni, przy balaskach.

Teraz, gdy jako część nowego kultu i czci powstał poziomy „stół” (czytaj, drugi ołtarz) między pionowym oryginalnym ołtarzem a balaskami, — dla pierwszego i jedynego czasu w historii Kościoła Katolickiego, — masz powtórzenie ohydy spustoszenia z czasów Machabeuszy;

— z powodu tego, że STÓŁ w NOM jest bezpośrednio „na przeciw” (1Mach 1.55) prawdziwego rzymskiego ołtarza oraz jest na wierzchu poziomego planu ołtarza, — „przeciw’ i „na’ (1 Mach 1.62) — prawdziwego ołtarza Rytu rzymskiego, — ponieważ stół stoi w bezpośredniej bliskości pionowego ołtarza.

Wracając do Machabeuszów, wiemy, że okres prześladowania i apostazji z rozpoczął się z czasem panowania Antiochia w 137 r. p.n.e. ( 1 Mach 1.11).

Wiemy z babilońskich źródeł archiwalnych, że Antioch zaczął panować „ w szóstym miesiącu szabat” 137 r. p.n.e.

Okres prześladowań skończył się ze śmiercią Szymona, ostatniego z pięciu synów kapłana w Modin.

Tak więc okres prześladowań trwał 40 lat i 5 miesięcy.

Myślę, że w cennej uwadze do tego punktu, nawiązując do eschatologicznej rozprawy, Pan Jezus mówi: —  „ Nie minie to pokolenie…

Biblijne pokolenie liczy się, jako okres 40 lat.

Każdy obznajomiony z istniejącym materiałem (który jest przejrzystą przedchrześcijańską wykładnią), odłamu esseńczyków wie, że — materiał ten mówi o ostatniej bitwie w historii świata, która będzie trwać 40 lat.

W proroctwie o dniach ostatnich, św. Brygida szwedzka, znana mistyczka stwierdziła, że ostatnia walka w historii świata będzie trwała 40 lat.

Później uczyniła nieprawdopodobne proroctwo:

W 1980 roku niegodziwość będzie dominować. Nastąpi świętokradztwo, profanowanie i zbrukanie kościołów przez wznoszenie w nich ołtarzy dla bożków i dla antychrysta, któremu będą składać cześć i usiłować przekonać innych do tego samego.

Zastanawia mnie, kiedy to nastąpi?

— Kiedykolwiek ma być, to teraz jest ten czas. ( Bałwochwalstwo wyklucza cześć składaną Bogu, to oczywiste)

Znany fakt, że mój almanach „Catholic” donosi, że jak „Apostolska Konstytucja” pisze,

— Novus Ordo był sygnowany przez Pawła VI w dniu 3 kwietnia 1969 r. ( w czasie Świąt Wielkanocnych w tym roku) i że  —  Novus Ordo było nakazane prawem w ostatecznej formie od 1 grudnia 1974 r.

Obecnie nasz sposób wyliczania czasu jest dziwnie nienormalny; — nie istnieje rok  – 0 – .

Od razu przechodzimy z 31 grudnia p.n.e. do 1 stycznia n.e.

To znaczy, że wydarzenia z p.n.e. są rok mniej odległe od nas, niż suma dwóch liczb całkowitych.

W większości opinii, rok narodzenia Pana Jezusa o 2 do 3 lat poprzedzał rok śmierci Heroda Wielkiego.

Data śmieci Heroda jest jedną z najbardziej pewnych dat w całej starożytności, dzięki Józefowi, który stwierdził, że wydarzenie to miało miejsce w 36 roku panowania Heroda.

W tym czasie nastąpiło zaćmienie księżyca widoczne w Jerozolimie, które wydarzenie kończyło obchody żydowskiej Paschy.

Datą, w której nastąpiła śmierć Heroda i zaćmienie księżyca — był wtorek, 13 marca 4 r. p.n.e. około godziny 13,28 wg kalendarza juliańskiego.

Później potrójna koniunkcja Jowisza, Saturna i konstelacji Ryb w 7 r. p.n.e. — została odebrana przez większość naukowców, jako „Gwiazda betlejemska” z Ewangelii św. Mateusza.

W naszym roku 1974 mogła być 1980 rocznica narodzenia Pańskiego.

Te szczegóły są dowodem, że „Dionizy mniejszy”, który odpowiada za wprowadzenie liczenia lat, — w sposób zamierzony spowodował, że — era chrześcijańska jest o rok wcześniejsza,  — niż Narodzenie Pana Jezusa.

Jeśli rok 7 p.n.e. był rokiem, w którym faktycznie odbyły się wydarzenia związane z Narodzeniem Pana Jezusa, — rok 6 p.n.e. mógł być rokiem 1 n.e.

Jest kilka wersji wspomnianego proroctwa św. Brygidy, że zacznie się  — „W 1980 roku” —  jak gdyby św. Brygida losowała między prawdziwym rokiem 1980 a naszym rokiem 1980, — które nie są takie same.

Lecz, wracając do okresu Machabeuszów, żydów zmęczyło oddzielenie ( od pozostałych narodów) i zaczęli pożądać, by być jak poganie wokół nich.

Podczas przejmowania religii ( bałwochwalstwa) od pogan, tracili prawo do wolności i chcieli zbudować pogańskie miasto z czcią bałwochwalstwa.

My nazywamy coś takiego religijnym synkretyzmem.

„Żydzi stali się awangardą synkretyzmu” —  „Zmienili swoją konstytucję, i złamali zobowiązania wobec Jahwe”. — „ Święte świętych” stało się centralnym miejscem bałwochwalstwa żydów.

Święte świętych było związane z Boską obecnością, znane jako Shekinah,które uobecniały sakramentalną obecność Boską w naturze.

Podobnie nasze tabernakula, które zawierają rzeczywiste Ciało i Krew Pana Jezusa (Boska obecność),  — zostały po okresie watykańskim II wyprowadzone z naszych ołtarzy.

W wielu przypadkach zostały przesunięte na stronę,  a nawet niektóre zostały umieszczone w zakrystii.

„ I nigdy w historii Izraela kobiety nie zostały dopuszczone do żydowskiej liturgii, z wyjątkiem obecnej w tym czasie „ohydy spustoszenia; one wszystkie były na przeciw ołtarza” (komentarz do 2 Mac. 6:4).

” Świątynia była pełna rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali się z nierządnicami, a na świętych dziedzińcach zbliżali się do kobiet, ponadto zaś jeszcze do wnętrza świątyni wnosili to, czego się nie godzi.”(2 Mac 6:4)

Renegat, czy apostata żydów umocnił i okupował Miasto Dawida w Jerozolimie, z którego zrobili swoją cytadelę AKRA.

—  Miasto   Dawida   okupowane   w    czasie     Machabeuszy  znane   było   jako     ” OBSZERNE ZACHODNIE WZGÓRZE.”

Ponieważ jest to centralny punkt, wspomniałbym czytelnikom by potwierdzić, że —  jedna z dwóch Jerozolim lub Nowej Jerozolimy Biblijnej, — obie przypisane są do miasta Dawidowego.

W tym czasie dzielnica Miasta Dawida zajmująca Jerozolimę, nazywała się “Zachodnie Wzgórze”.

Przymiotnik „obszerny” dla zachodniego wzgórza pojawia się w wielu rozległych komentarzach do tego tematu.

Obecnie Ojcowie utrzymują, że istnieją rozmaite teksty w księgach Biblii, które faktycznie mogą być dziełem Opatrzności Bożej.

Księga Daniela istnieje w dwóch (rodzajach) wersjach:  — greckiej i hebrajskiej.  — Nie są one identyczne.

Masoretyczny tekst Daniela 9.27 różni się od tłumaczenia greckiego. Stanohydy spustoszenia będzie na skrzydle świątyni. — Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką Dan. 9:27

Św. Hilary Doktor Kościoła w wykładzie ( rozprawie) 2 rozdziału 2 Listu do Tesaloniczan o Antychryście twierdzi, że — Świątynią Boga (2 Tes 2.2 – 4) jest bez wątpienia Kościół.

Lecz co oznacza Skrzydło?

Być może, „ohyda spustoszenia”, która będzie widziana w Kościele, będzie tylko w części Kościoła, „Nowej Jerozolimy”, —  a jeśli tak, to co jest częścią?

Wyraz „skrzydło” był używany w starożytności w tym samym celu, co obecnie na przykład: — zachodnie SKRZYDŁO szpitala.

Tylko jeden cytat z Pisma Świętego jest potrzebny, by to udowodnić.

„Wszyscy odważni zebrali się koło niego i prawe skrzydło zostało przez nich starte.” 1 Mach 9.14 BT.

Teraz renegat i apostata żydów, zbudował Miasto Dawida, który okupował OBSZERNE ZACHODNIE WZGÓRZE w Jerozolimie, ich cytadelę.

Czyż nie jest ciekawe, że Nowa Msza, która ma stół i drugi ołtarz, jako integralną część bałwochwalstwa, jest obecna tylko w Rycie Rzymskim, który jest obszerną zachodnią częścią ( prawie 98%) Katolicyzmu, 

—  jako odmienny od Wschodniego czy orientalnego Skrzydła,  — które ciągle używa starych sakramentalnych form, włączając Mszę i żadnego nowego drugiego ołtarza!

Czwarty Arcykapłan, Czwarty (Fałszywy) Papież?

Co można powiedzieć o Arcykapłanie żydów z w czasach Machabejskich?

Oniasz III jest ostatnim pozornym i ważnym arcykapłanem w czasie apostazji.

Został on zastąpiony przez swojego brata Jazona, który uzyskał urząd Arcykapłana w wyniku oszustwa ( 2 Mach 4. 6-9 BT) — i który zaczął religijny synkretyzm ( 2 Mach 4. 9-13).

Był on znany, włączając w to autora Ksiąg Machabejskich, jako  „Król Jan”.

Znany jest również z noszonego kapelusza, zawiązanego wokół brody.

Autor 2 Księgi Machabejskiej ( pamiętaj o natchnieniu i nieomylności) powiada, że — Jazon był „niezwykłej nikczemności bezbożnikiem, nie-arcykapłanem,” 2 Mach 4.13.

Jazon naśladował Menelaosa, który również zdobył urząd Arcykapłana przez oszustwo (2 Mach 4. 23-25).

Prócz tego Menelaos wprowadził narzucony kult, fałszywą ofiarę z pomocą świeckiego ramienia króla Antiocha, który narzucił fałszywą ofiarę.

Dlatego drugi fałszywy Arcykapłan z czterech Menelaos, narzucił fałszywą ofiarę.

Menelaos zrobił karierę przy pomocy brata Lizymacha, który rządził bardzo krótko i zmarł gwałtowną śmiercią:  — Samego świętokradcę zamordowali koło skarbca. 2 Mach 4.42.

Niektórzy tłumacze piszą: —  „zabili go nad skarbcem”. Warren H. Carroll, The Founding of Christendom, p. 236:

” Wysłał swojego brata Lizymacha, by zabrał dosyć ze skarbu ze Świątyni w Jerozolimie, żeby zaspokoić braki a ludzie w Jerozolimie oburzyli się i zabili Lizymacha” (Christendom Press, 1985)

Każdy, kto przeczytał książkę Dawida Yallopa “W imię Boga” (o śmierci Jana Pawła I) wie, że — cała książka jest o śmierci Jana Pawła I i o skarbach Watykanu.

Autor przedstawił istotne okoliczności, że trzeci papież po SW II został zabity z tego dokładnie powodu, że zamierzał zabrać pieniądze ze skarbca watykańskiego, co spowodowało wielki problem dla pewnych osobników.

Podobieństwo do Lizymacha, trzeciego fałszywego arcykapłana w czasieohydy spustoszenia w czasach machabejskich jest zaskakujące.

Po śmierci Lizymacha, Menelaus ponownie rozpoczął swoje„arcykapłaństwo”,  — lecz ostatecznie został zamordowany (2 Mach 13.7).

Powiedziano o nim,  — „nikczemny świętokradca”, „gwałciciel prawa” (2 Mach 13.6-7). — ” popełnił on bowiem wiele grzechów przeciwko ołtarzowi.” 2 Mach. 13.8.

Ostatnim z czterech fałszywych arcykapłanów jest Alkimos, który pod pewnymi względami jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich ponieważ jego działanie jest najlepsze.

On uzyskuje nominację, jak wzmiankuje 2 Mach 14:3-4,  — ale on umyślnie profanuje się w czasie przebywania w towarzystwie pogan, widząc, że nie jest to bezpieczne dla niego ani dla dostępu do ołtarza (2 Mach 14:3).

Biskup Challoner znany ze swoich odręcznych notatek, stwierdza, że Alkimos

„ze względu na tu wymienione odstępstwo był niezdolny do pełnienia funkcji arcykapłana… —  jak Menelaus był przed nim…jeszcze 

— żaden z nich nie był naprawdę arcykapłanem… zadając się z poganami, to jest biorąc udział w ich bałwochwalczych nabożeństwach”(Mach.14:3, Douay-Rheims zapis).

Alkimos jest odstępcą, jednym z zdrajców żydowskich.

„I oto przyszedł do niego niegodziwy i bezbożny lud Izraela i szedł na ich czele Alkimos, który żądał uczynienia go arcykapłanem” (1 Mach 7:5).

On jest na czele niegodziwego i bezbożnego Izraela i sprawuje urząd z ramienia Demetriusa,  —  urząd, którego nie mógł uzyskać z uwagi na swoje odstępstwo.

Powiedziałem, że on był najlepszym z nich wszystkich aktorem.

Autor Anchor Bible Series stwierdza, że — on tak (omamił?) lud Izraela że uważany był wśród nich jako „Pobożny Alkimos”.

Nie jest moim zamiarem napisać komentarz do ksiąg machabejskich, lecz zaledwie wskazać pewne podobieństwa z naszym wiekiem.

Synkretyzm rozpoczął się z wyborem Angelo Roncalego, który przyjął imię Jana XXIII.  — Po swoim wyborze skarżył się z sarkazmem, że w jego aktach było wyraźne stwierdzenie, — „podejrzany o modernizm”, —  jak gdyby to był wielki żart.

Św. Pius X nazwał modernizm  — „ herezją wszystkich herezji”.

W magazynie 30 Dni, kilka lat temu, głowa włoskich masonów ogłosił, że

 —  Jan XXIII był jednym z ich członków, —  bardzo aktywnym członkiem!

Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Włoch stwierdził:

„Co do tego, że wydaje się, że był wprowadzony (do masońskiej loży) w Paryżu i uczestniczył w pracy w warsztatach w Istambule”.

Zaprzysiężony pod przysięgą jeden z ochroniarzy kard. Roncalego (Jana XXIII) wyznaczony do ochrony w latach, gdy był w Paryżu oficjalnym przedstawicielem Watykanu, przysięgał, że — odprowadzał Roncalego do siedziby masonerii bardzo często.

Teraz ja pytam się, — jak ktoś, kto jest poza społecznością Kościoła (uczestnictwo w masonerii automatycznie wyklucza z Kościoła) — może być Głową Kościoła?

Sprzeczność sama w sobie. (W czasie Odstępstwa 2 Tes. 2.2 jest to możliwe przyp. mój )

Może to zwykły przypadek, lecz jak Jazon, — pierwszy fałszywy arcykapłan w czasach machabejskich —  miał przydomek “Król Jan” — przedstawiany jest jako noszący na plecach kapelusz zawieszony na szyi, —  czy ktoś pamięta„sombrero” Jana XXIII,  — jak je zaczął nosić?

Czyż historia się nie powtarza ?

——————————-
Za; http://tradycja-2007.blog.onet.pl/2007/01/17/nowa-msza-ohyda-spustoszenia/

Redakcja tekstu i poprawienie tłumaczenia oraz zdjęcia – emjot

Novus Ordo-Wielkanoc_brevarium
Novus Ordo-Wielkanoc_brevarium
Novus Ordo Messae _www.facebook.com-pages-NOVUS-ORDO-Insider
Novus Ordo Messae _www.facebook.com-pages-NOVUS-ORDO-Insider
Instalacja biskupa Imus, Cavite, Filipiny_ http://www.facebook.com-pages-NOVUS-ORDO-Insider
Instalacja biskupa Imus, Cavite, Filipiny_ http://www.facebook.com-pages-NOVUS-ORDO-Insider
Samoobsługowa Komunia na Wielki Czwartek w katedrze Matki Bożej z Tournai (Notre-Dame de Tournai), Belgia_Rorate Caeli.
Samoobsługowa Komunia na Wielki Czwartek w katedrze Matki Bożej z Tournai (Notre-Dame de Tournai), Belgia_Rorate Caeli.
Samoobsługowa Komunia na Wielki Czwartek w katedrze Matki Bożej z Tournai (Notre-Dame de Tournai), Belgia_Rorate Caeli.
Samoobsługowa Komunia na Wielki Czwartek w katedrze Matki Bożej z Tournai (Notre-Dame de Tournai), Belgia_Rorate Caeli.

Za: http://forumdlazycia.wordpress.com/2014/09/29/nowa-msza-ohyda-spustoszenia-versus-ksiega-machabejska-i-ksiega-daniela/#more-25696

Data publikacji: 29.09.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *