Strona główna > Polska > Nocne Wilki już w Polsce

Nocne Wilki już w Polsce

Właśnie ci „terroryści” złożyli kwiaty w Katyniu i oddali cześć pomordowanym Polakom w czasie kiedy Parlament Ukrów odznacza zasłużonych morderców UPA.

a2

I co teraz powiesz pseudorządowa POmarszczona gadzino, Evito Szpadel???

Właśnie ci „terroryści” złożyli kwiaty w Katyniu i oddali cześć pomordowanym Polakom w czasie kiedy Parlament Ukrów odznacza zasłużonych morderców UPA, oprawców Polskiego Narodu. A wy wysyłacie nasze pieniądze w naszym imieniu mordercom naszych rodaków ..Nocne wilki mają więcej honoru od naszego „ojca narodu”. Świat się z nas śmieje i opluwa nas, ale wy i tak powiecie że deszcz pada, bo tego wymaga Wielki Brat czyli USrahell.

Motocykliści z klubu „Nocne Wilki” w Katyniu

Ro­syj­scy mo­to­cy­kli­ści z klubu „Nocne Wilki do­tar­li dziś do Ka­ty­nia, gdzie uczci­li pa­mięć pol­skich ofi­ce­rów za­mor­do­wa­nych wio­sną 1940 roku przez NKWD z roz­ka­zu Jó­ze­fa Sta­li­na. Rajd mo­to­cy­klo­wy Mo­skwa-Ber­lin wy­wo­łał duże po­ru­sze­nie w Pol­sce i in­nych kra­jach Eu­ro­py. MSZ wydał zakaz wjaz­du dla „Wil­ków” do na­sze­go kraj. Jednak mo­to­cy­kli­ści z Pol­ski sprze­ci­wia­ją się ta­kie­mu trak­to­wa­niu swo­ich ko­le­gów.

a2,1

Motocykliści przyjechali do Lasu Katyńskiego koło Smoleńska przed południem. W obu częściach memoriału – polskiej i rosyjskiej – złożyli kwiaty. Celem rajdu jest upamiętnienie 70. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej nad hitlerowskimi Niemcami. Jego uczestnicy – kilkunastu bikerów – wystartowali wczoraj sprzed siedziby „Nocnych Wilków” w Niżnich Mniownikach w zachodniej części stolicy Rosji.Zamierzają przejechać również przez terytorium Polski, choć polskie MSZ w piątek nie wyraziło zgody na ich przejazd. MSZ FR wyraziło „stanowczy protest” z powodu decyzji polskich władz. Oświadczyło też, że jest oburzone tą odmową. Ubolewanie z powodu decyzji Polski wyraził również Kreml. „Bardzo żałujemy. Ubolewamy nad taką decyzją” – oświadczył sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Polacy chcą wesprzeć „Nocne Wilki”W związ­ku z de­cy­zją pol­skie­go MSZ ko­man­dor Mo­to­cy­klo­wych Raj­dów Ka­tyń­skich, Wik­tor Wę­grzyn po­in­for­mo­wał w wy­da­nym w so­bo­tę ko­mu­ni­ka­cie, że pol­scy mo­to­cy­kli­ści 27 kwiet­nia br. o godz. 9:00 czasu pol­skie­go przy­ja­dą do przej­ścia gra­nicz­ne­go w Te­re­spo­lu. „Je­że­li Straż Gra­nicz­na nie wpu­ści do Pol­ski ro­syj­skich mo­to­cy­kli­stów, po­je­dzie­my przez Pol­skę wy­zna­czo­ną przez nich trasą i w ich imie­niu za­pa­li­my zni­cze, zgod­nie z ich pla­nem” – na­pi­sał W.Wę­grzyn.
Ps
Brawo panie komandorze Węgrzyn.
Polacy są z panem i Nocnymi Wilkami.
Jeżeli Nocne Wilki zapalają znicze w Katyniu na grobach polskich i rosyjskich żołnierzy, to polscy motocykliści zapalą znicze na grobach naszych i rosyjskich żołnierzy w Berlinie.
Sława Słowianie, trzymajmy się razem i pamiętajmy o bohaterskich żołnierzach, którzy wyzwolili nas od niemieckiego okupanta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *