Strona główna > Rosja > Na Ukrainie noworodkom jest przydzielany numer UNZR – „imię Bestii”

Na Ukrainie noworodkom jest przydzielany numer UNZR – „imię Bestii”

UWAGA! Na Ukrainie noworodkom jest przydzielany numer UNZR – „imię Bestii”. List do redakcji. (formularze wniosków)

LIST DO REDAKCJI (III Rzym):

Droga Redakcjo!

Od Prawosławnych pojawiła się niepokojąca informacja o tym, że noworodków podczas rejestracji w organach państwowej Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego, zwanych dalej RASC – (ros. – РАГС; ukr. – РАЦС) rejestruje się je również w Jedynym Państwowym Rejestrze Demograficznym, zwanym dalej JPRD (ros. – ЕГДР). Pracownica RASC na bezpośrednie pytanie przyznała, że nowo narodzone dzieci są rejestrowane w JPRD (ros. – ЕГДР) wraz z utworzeniem dla nich Unikalnego Numeru Zapisu w Rejestrze – UNZR (ros. – УНЗР). Również Prawosławni opowiedzieli o przypadku, kiedy nowo narodzone dziecko od momentu rejestracji przez rodziców w RASC bez przerwy krzyczało nie swoim głosem w ciągu trzech dni.

Zgodnie z częścią 1, art. 3 Ustawy Ukrainy z dnia 01.07.2010 r., nr 2398-VI „O państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego” obowiązkowa rejestracja informacji o urodzeniu osoby fizycznej i jej pochodzeniu, adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich, małżeństwie, rozwodzie, zmianie nazwiska i o śmierci, podlegają obowiązkowemu wpisowi do Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego oraz w JPRD. W lipcu 2017 r. w formularzu wniosku o umieszczenie informacji w JPRD zostały wprowadzone zmiany, dotyczące rejestracji w Rejestrze Aktów Stanu Cywilnego (rozporządzenie nr 1279 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy z 26 listopada 2014 r.).

Zgodnie z częścią 1, art. 10 Ustawy Ukrainy z dnia 20 listopada 2012 r. Nr 5492-IV „O JPRD” («О ЕГДР») w przypadku, jeżeli informacja o osobie jest wpisywana do Rejestru po raz pierwszy, to następuje identyfikacja osoby, po której automatycznie tworzony jest unikalny numer zapisu do Rejestru (UNZR) i rejestruje się czas, datę i informacje o osobie, która wypełniła wniosek (w formie elektronicznej); UNZR jest dokumentem niezmiennym.

Według licznych ekspertyz naukowych numer identyfikacyjny jest nowym międzynarodowym imieniem cyfrowym człowieka w globalnym systemie Nowego Porządku Świata i jest zapisywany w międzynarodowym standardzie EAN (666), który ma cztery metody zapisu: tekstowy, kreskowy, elektroniczny i radiowy (o specjalnej częstotliwości)/ 1 /. Ta ostatnia pozwala na naniesienie numeru identyfikacyjnego na prawą rękę i na czoło w formie etykiety (mikroczipa). Zgodnie z ekspertyzą Instytutu MAUP (skr. od Międzyregionalnej Akademii Sterowania Personelem) w Winnicy, przypisanie cyfrowego identyfikatora osobie na papierze musi koniecznie być zakończone naniesieniem tego identyfikatora na jego ciało fizyczne / 2 /.

Gazeta MIR wielokrotnie ostrzegała swoich czytelników, że UNZR ma oznaki „imienia Bestii” i „liczby jej imienia”, a w rzeczywistości jest pieczęcią Antychrysta w elektronicznym sposobie zapisu – na razie jeszcze nie na czole i na rękę (gazeta „MIR” 2017 Nr 45, strony 8-9, (3 /). W „Oficjalnym stanowisku Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, dotyczącym rozwoju technologii przetwarzania danych osobowych i wprowadzania dokumentów biometrycznych” z dnia 31.05.2013 r., mówi się o UNZR: „… pozostaje coraz mniej różnic między identyfikatorem a znakiem apokaliptycznym”. Jeżeli taki znak, taka pieczęć zostaną umieszczone na prawej ręce lub na czole człowieka, to różnice znikną całkowicie”/ 4 /. Bractwo Ławry Poczajowskiej w Apelu do patriarchy Cyryla z 16.10.2012 r. nazywa dobrowolne przyjęcie i używanie przez człowieka cyfrowego imienia zamiast imienia chrześcijańskiego aktem grzesznym, równoznacznym z wyrzeczeniem się Chrystusa / 5 /.

Dlatego też rejestracja noworodka w JPRD jest przekazaniem go do systemu antychrystowego wraz z nadaniem mu demonicznego cyfrowego imienia (UNZR), wyrzeczeniem się jego chrześcijańskiego imienia, wyrzeczeniem się Chrystusa.

Dzieci, które otrzymały paszporty biometryczne, w czasie sporządzania których nadawany jest również numer UNZR, przestają śpiewać w chórze cerkiewnym, przestają chodzić do cerkwi. Jedna matka powiedziała o swoim synu: „To tak, jakby go zamienili”. Po otrzymaniu UNZR charakter myśli zmienia się całkowicie – dla Boga nie ma już tam miejsca.

Prawo nie przewiduje odmowy przyjęcia UNZR. Ale jest możliwa i konieczna duchowa odmowa przyjęcia cyfrowego imienia diabła. Kapłan – mnich o surowej regule Amfilochij (Biełocerkowskij) zalecał pisanie oświadczenia o odmowie przyjęcia numeru identyfikacyjnego w dowolnej formie, i nie jest ważne, jeśli odpowiedź będzie negatywna, najważniejsze, aby go (numeru – A.L.) nie używać .

Prawosławni rodzice, których nowo narodzone dziecko nie zostało zarejestrowane w RASC od ponad dwóch miesięcy, zostali ostrzeżeni, że najpierw zostaną poproszeni o wyjaśnienie, a następnie będzie sąd, po którym dziecko może zostać odebrane. Dlatego Prawosławni muszą przygotować się do walki w sądzie o prawa dziecka do życia bez satanistycznego cyfrowego imienia.

Podajemy przybliżony wzór wniosku do RASC z prośbą o odpowiedź, czy oczekiwane dziecko zostanie zarejestrowane w JPRD podczas / po jego rejestracji w RASC).

Do Кiеrownika  _________________________ Oddziału RАSС
__________________________________________________
_______________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka)
od ____________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki dziecka)
adresy: ___________________________________________

WNIOSEK

Zgodnie z art. 3 Ustawy Ukrainy „O państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego” z dnia 1 lipca 2010 r. № 2398-VI wіdomości o narodzeniu osoby fizycznej oraz jej pochodzeniu, adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich, małżeństwie, rozwodzie, zmianie nazwiska i śmierci podlegają obowiązkowemu wpisowi do Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego oraz do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego w  zakresie ustalonym przez Ustawę Ukrainy nr 5492 z 20.11.2012. „O jedynym Państwowym rejestrze demograficznym oraz dokumentach, potwierdzających obywatelstwo Ukrainy, poświadczających osobę lub jej specjalny status” (dalej – Ustawa „O JPRD”).

Ja, ________________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki), w związku z oczekiwanym narodzeniem dziecka, proszę o udzielenie mi pisemnych odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy są wprowadzane informacje o narodzeniu dziecka do Jednolitego Państwowego Rejestru Demograficznego (dalej – JPRD, Rejestr)?
  2. Jeżeli tak, to czy jest ustalany dla narodzonego dziecka unikalny numer zapisu w Rejestrze przy wprowadzaniu wpisu o nim do JPRD zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy „O JPRD”?
  3. Czy informacje o rodzicach narodzonego dziecka są wprowadzane do JPRD?
  4. Jeżeli tak, to czy jest ustalany dla rodziców narodzonego dziecka unikalny numer zapisu w Rejestrze zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy „O JPRD”?

Pisemną odpowiedź, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O apelacjach obywateli” nr 393/96-ВР z dnia 02.10.1996 r., proszę wysłać na mój podany wyżej adres.

data ___________ podpis ______________

W przypadku jeśli nowo narodzone dziecko zostało już zarejestrowane w RASC, a rodzice chcą dowiedzieć się od pracowników RASC, czy informacje na temat ich dziecka zostały wprowadzone do JPRD, to proponujemy następujący formularz wniosku:

Do Кiеrownika  ____________________________ Oddziału RASC
____________________________________________________
_______________________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca)
od _____________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) – ojca dziecka
od _____________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) – matki dziecka
adresy: _________________________________________


WNIOSEK

Zgodnie z art. 3 Ustawy Ukrainy „O państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego” z dnia 1 lipca 2010 r. № 2398-VI wіdomości o narodzeniu osoby fizycznej oraz jej pochodzeniu, adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich, małżeństwie, rozwodzie, zmianie nazwiska i śmierci podlegają obowiązkowemu wpisowi do Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego oraz do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego w  zakresie ustalonym przez Ustawę Ukrainy nr 5492 z 20.11.2012. „O jedynym Państwowym Rejestrze Demograficznym oraz dokumentach, potwierdzających obywatelstwo Ukrainy, poświadczających osobę lub jej specjalny status” (dalej – Ustawa „O ZPRD”).

Odpowiednio do cz. 1 art. 28 Kodeksu Cywilnego Ukrainy osoba fizyczna jako subiekt prawa cywilnego nabywa prawa i obowiązki i wykorzystuje je w swoim imieniu. Imię – jest osobistym niematerialnym dobrem osoby fizycznej (część 1 art. 201). Odpowiednio do cz. 3 art. 22 Kоnstytucji Ukrainy podczas przyjmowania nowych ustaw lub wniesienia zmian do obowiązującego prawa, nie dopuszczalne jest ograniczanie treści i zakresu istniejących praw i swobód.

Przypisanie naszemu dziecku oraz nam, jego rodzicom, cyfrowego imienia (UNZR) jest nie do przyjęcia dla nas jako Prawosławnych Chrześcijan i narusza nasze prawa obywatela Ukrainy, dotyczące realizowania naszych praw i obowiązków pod swoim chrześcijańskim imieniem.

My, prawni przedstawiciele naszego nowo urodzonego dziecka _____________________________________(Nazwisko, Imię dziecka, Imię ojca dziecka),
ojciec ________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) і
mаtka ________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca matki) prosimy o udzielenie nam odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy zostały wprowadzone do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego (dalej – JPRD, Rejestr) informacje o narodzeniu naszego dziecka? ___________________________(Nazwisko, Imię, imię ojca dziecka), jakie zostały zarejestrowane w ______________________ Oddziale RASC_____________ (podać datę rejestracji)
 2. Jeżeli tak, to czy został ustalony dla naszego dziecka ____________________________________(Nazwisko, Imię dziecka, Imię ojca dziecka) unikalny numer zapisu w Rejestrze przy wprowadzaniu wpisu o nim do JPRD zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy „O JPRD”?
 3. Czy zostały podane informacje o nas, rodzicach narodzonego dziecka________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka) i
  ______________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki dziecka) do JPRD?
 4. Jeżeli tak, to czy został ustalony dla nas, rodziców narodzonego dziecka ______________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca) – ojca dziecka ______________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca) – matki dziecka unikalny numer zapisu w Rejestrze zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy „O JPRD”?

Jeżeli wiadomości o naszym dziecku i o nas, jego rodzicach, zostały wniesione do JPRD oraz dziecku albo nam trojgu bez naszej wiedzy i naszej zgody został przydzielony numer UNZR, to my odmawiamy przyjęcia numerów UNZR, przyznanych nam, __________________    (Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka) ________________________________________ (Nazwisko, Imię ojca – matki dziecka) і jako prawni przedstawiciele naszego dziecka, nie przyjmujemy numeru od UNZR, przyznanego naszemu narodzonemu dziecku _____________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca dziecka).

Prosimy natychmiast o usunięcie z JPRD przyznanych nam i naszemu dziecku numerów UNZR oraz wszystkich informacji o nas i naszym narodzonym dziecku.

Pisemną odpowiedź na ten wniosek, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O apelacjach obywateli” nr 393/96-ВР z dnia 02.10.1996 r., prosimy wysłać na podany wyżej adres.

data ___________ (podpis oraz Nazwisko i Imię ojca – ojca dziecka) ______________     (podpis oraz Nazwisko i Imię ojca matki dziecka).

Oświadczenie numer 1 (podczas oczekiwania narodzin dziecka) można pobrać w formacie Word tutaj / 6 /
Oświadczenie numer 2 (dziecko urodziło się) można pobrać w formacie Word tutaj / 7 /

ŹRÓDŁA:
1. Ekspertyza naukowa Winnickiego Uniwersytetu Państwowego Rolnictwa w sprawie NIP
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1439
2. Ekspertyza naukowa Instytutu Winnickiego MAUP w sprawie NIP http://www.pochaev.org.ua/?pid=1438

3. Walczyć, walczyć i walczyć za Prawosławie (gazeta MIR 2017, nr 45, s.8-9) http://prav.at.ua/load/8-1-0-198

4. Oficjalne stanowisko Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w sprawie rozwoju technologii przetwarzania danych osobowych i wprowadzania dokument
ów biometrycznych
https://religions.unian.net/orthodoxy/795898-ofitsialnaya-pozitsiya-upts-po-voprosam-razvitiya-tehnologiy-obrabotki-personalnyih-dannyih-i-vnedreniya-biometricheskih-dokumentov.html

 1. Apel Bractwa Poczajewskiego do Patriarchy Cyryla z 16 października 2012 r. № 91 / И http://www.pochaev.org.ua/?pid=1597
  6. Oświadczenie nr 1 RASC o przydzieleniu dziecku numeru UNZR (w oczekiwaniu na urodzenie dziecka) http://www.logoslovo.ru/media/file/18/57962.doc

  7. Oświadczenie nr 2 RASC o przydzieleniu dziecku numeru UNZR (dziecko urodziło się) http://www.logoslovo.ru/media/file/18/57963.doc

Źródło:

ВНИМАНИЕ! В Украине новорожденным присваивают УНЗР – «имя зверя». Письмо в Редакцию. (бланки заявлений)

http://3rim.info/11662-vnimanievukrainenovorozhdennymprisvaivayutunzrimyazveryapismovredakciyublankizayavleniy.html

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

6.6.2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *