Masoneria w UE i USA

Masoneria dąży do zniewolenia ludzi poprzez: rozbicie rodziny, zniszczenie kościoła katolickiego, demoralizacje (przejawiającą się w promowaniu przez wolnomularzy- swobody seksualnej, aborcji, antykoncepcji, rozwodów, ślubów cywilnych, eutanazji, homoseksualizmu, laicyzacji). Destruktywnymi narzędziami masonerii są też: państwowe szkolnictwo (obowiązkowe, laickie, państwowe, monopolistyczne), ingerencje państwa we wszystkie dziedziny życia.

a

Rodzina i kościół są wrogami masonerii bo są alternatywą dla masońskiej wszechwładzy biurokracji, masońskiego interwencjonizmu państwa we wszystkie dziedziny życia. Celem wolnomularstwa jest wyalienowanie człowieka ze wszystkich wspólnot alternatywnych wobec biurokratycznego państwa. Wyobcowany ze wspólnot człowiek, pozbawiony oparcia kościoła i rodziny, wydany jest na żer masońskiemu lewiatanowi. Masoneria chce też zniszczyć relacje między ludźmi. Wolnomularstwo chce sex sprowadzić do przygodnego parzenia się, a nie do zjednoczenia się kochających ludzi (niewolnik ma być lojalny wobec masońskiego nadzorcy a nie wobec kobiety którą kocha). Masoneria promuje antykoncepcje i aborcje by matki postrzegały swoje dzieci jako agresora a nie swoje potomstwo, by rozbić naturalną solidarność rodziców i dzieci.

Państwowe szkolnictwo służy masonerii do ukradzenia dzieci z rodziny i wychowania dzieci na pokornych niewolników. Państwowa ingerencja we wszystkie dziedziny życia (promowana przez większość partii politycznych) służyć ma rozbiciu naturalnych więzi społecznych. Bo społeczeństwo obywatelskie, świadomy naród, jest zagrożeniem dla masońskiej wszechwładzy.

Destruktywnej roli masonerii we współczesnym świecie zachodnim poświęcona jest najnowsza książka wielce zasłużonego dla prawicy wydawnictwa Antyk Marcina Dybowskiego. Książka Arnaud de Lassusa (a dokładnie polskie tłumaczenie francuskiej najnowszej i uwspółcześnionej wersji z 2007 roku) poprzedzona jest wstępem Stanisława Krajskiego (wykładowcy akademickiego i specjalisty od masonerii). W wstępie Krajski zwraca uwagę że dzieci wdowy pomimo nieskrywanej nienawiści cenią de Lassus za rzetelność. „Masoneria” de Lassusa wyróżnia się na tle publikacji dotyczących masonerii tym że prostym i przystępnym językiem pisze o współczesnej masonerii (podczas gdy duża część dostępnych w Polsce publikacji o masonerii jest mało czytelna i nie dotyczy współczesności). W książce znajdują się bardzo cenne przypisy dzięki którym zainteresowani masonerią dotrą do bardzo wielu innych publikacji dotyczących wolnomularstwa oraz obficie cytowane są publikacje wewnątrz wolnomularskie. Książkę uzupełniają aneksy informujące o organizacjach para masońskich, wykaz skrótów głównych nurtów masonerii, słownik nomenklatury wolnomularskiej, wykaz broszur i książek poświęconych tej tematyce.

Masoneria jest tajną, ukrywającą swoje rzeczywiste cele, międzynarodową, jednocześnie racjonalistyczną i okultystyczną, rzekomo filantropijną, organizacją działającą w różnych formach zależnie od miejsca, czasu i okoliczności. Wiedzę o wolnomularstwie badacze tego zagadnienia uzyskali dzięki przejęciu archiwów lóż, świadectwom byłych masonów i coraz częstszym od lat 70 XX wieku publikacjom masońskim przeznaczonym dla masonów.

Masoneria w Wielkiej Brytanii

Powstanie masonerii zainspirowane zostało ruchami gnostyckimi (kultywującymi okultystyczną tradycje Egiptu a potem Kabały), manicheizmem, herezjami albigensów i templariuszy. Ujawnienie się masonerii poprzedziła w XVI wieku wielka aktywność różokrzyżowców (ateistów i deistów w Niemczech w ramach różo krzyża zjednoczył Faust Socyna). W XVII wieku różokrzyżowcy podporządkowali sobie loże masońskie.

Masoneria ujawniła się publicznie 24 czerwca 1717 roku w Londynie. Dzięki przejęciu władzy przez protestantów Wielką Lożę Londyńską powstałą z połączania cechu budowniczych i bractwa różokrzyżowców (tajnego gnostyckiego bractwa alchemików działającego od starożytności). Powołali ją do życia Teofil Desaguliers różokrzyżowiec i kapelan przyszłego króla Jerzego II i minister rządu James Anderson. Wielką loże powołały cztery uprzednio działające w Londynie loże (miejscem zjednoczenia było londyńska gospoda „Pod jabłonią”). Podstawowym dokumentem loży została „Księga konstytucji mularzy wolnych i przybranych” autorstwa Andersona. Jawnym celem loży było propagowanie liberalizmu, tajnym kontynuowanie działań gnostyków, templariuszy oraz tajnych wschodnich związków, mające na celu zastąpienie tradycyjnego chrześcijaństwa „chrześcijaństwem” ezoteryczno gnostyckim. W Wielkiej Brytanii masoni zawiązali sojusz z protestantami.

W obliczu rewolucji francuskiej i Napoleona dwa zwalczające się nurty masonerii brytyjskiej zjednoczyły się w Świętej Unii. Do dziś podstawą ustroju jest sojusz tronu, kościoła anglikańskiego i masonerii. Księże Filip jest członkiem loży Królewskiej Marynarki. Księże Karol jest Wielkim Mistrzem Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii (od XVIII wieku wielcy mistrzowie wywodzą się z rodziny królewskiej). Spośród 55 milionów Brytyjczyków 800.000 jest masonami (15 na 1000 mieszkańców, podobnie jest w USA, we Francji tylko 2 osoby na 1000 mieszkańców jest masonami- w Wielkiej Brytanii jest więc prawie 15 razy większy odsetek masonów w populacji niż we Francji).

Masoneria we Francji

Pierwsza francuska loża powstała w 1721 roku. W 1772 Wielki Wschód Francji zjednoczył loże. W 1789 roku we Francji i koloniach istniało już 700 lóż, w przeddzień rewolucji masoneria była silna i obecna w całej Europie. Masoneria skutecznie zinfiltrowała armie dzięki czemu rewolucja francuska stała się możliwa. W konstytuancie było 477 masonów. Masoni napisali Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela oraz wzniecili rewolucje (która z czasem uderzyła w masonerie). Osłabiona rewolucją masoneria odrodziła się za czasów cesarstwa. Masonami byli: Napoleon, jego ojciec, bracia, żona Józefina, marszałkowie, Józef Bonaparte, Ludwik Bonaparte, Hieronim Bonaparte, Murat, Talleyrand, Fouche. Wojskowe loże eksportowały masonerie do innych krajów. Masoneria rządziła II republiką i II cesarstwem. W 1871 masoni z opozycji wzniecili Komuną Paryską a masoni z władz stłamsili. III Republika była apogeum potęgi wolnomularstwa i skandali kryminalnych w które masoni byli zaangażowani. W 1940 masońska koteria doprowadziła do klęski Francji w wojnie z Niemcami, doprowadziło to do rozwiązania wolnomularstwa przez Petaina, dekret prezydenta okazał się jednak nie skuteczny w zderzeniu z administracją całkowicie zinfiltrowaną przez masonów. W 1943 w Algierze de Gaulle unieważnił dekret o rozwiązaniu masonerii. Masoneria pozostała silna w IV i V republice. Pomimo to w łonie samej masonerii trwała walka o wpływy. Wielki Wschód Francji wspierał politykę de Gaulle w Algierii a Wielka Loża Francji OAS. Masoneria starała się być równocześnie u władzy i w opozycji.

Współczesna masoneria francuska licząca w 2007 roku łącznie 121.400 członków (w 1991 roku liczyła 70.200 członków, przez szesnaście lat wzrosła jej liczebność o 70%) dzieli się na kilka jawnych organizacji. Wielki Wschód Francji (GO) liczący 46.000 członków zrzeszonych w 1052 lożach. Wielką Loże Francji (GE) liczącą 26.300 członków zrzeszonych w 753 lożach. Wielką Loże Narodową Francji (GLNF) liczącą 35.000 członków zrzeszonych w 1487 lożach. Żeńską Wielką Loże Francji (GLF) liczącą 11.600 członków zrzeszonych w 351 lożach. Loże Prawo Ludzkie oraz Wielką Francuską Loże Narodową Opera (GLNF Opera) wywodzącą się GLFN. Dwa i pół tysiąca Żydów francuskich zrzeszonych jest w przybyłej z USA loży przeznaczonej tylko dla Żydów B’nai B’rith (liczy ona na całym świecie 500.000 członków).

Masoneria w USA

Masoneria w USA jest jawna i potężna. Masonami byli ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych i 17 prezydentów USA (między innymi Roosevelt, Waszyngton, Bush). W 2004 roku o prezydenturę walczył mason Bush z masonem Kerrym (obaj z tej samej loży). Za Regana (który masonem nie był) w senacie na 100 senatorów 23 było masonami. W izbie reprezentantów na 435 kongresmenów 66 było masonami. Masoni sprawowali władze w obu partiach. Masoneria ma w USA olbrzymie zaplecze społeczne, 2.600.000 białych amerykanów jest masonami, kolejni żydzi są członkami B’nai B’rith, a czarni Prince Hall (w sumie 3 miliony masonów działa w USA). Loża tylko dla żydów B’nai B’rith powołana została przez masonów Żydów z Niemiec 13 października 1843 roku w Nowym Jorku.

Masoneria w Europie Wschodniej

Po 1989 masoneria reaktywowała się w Europie wschodniej. Wolnomularze odnieśli sukces w promowaniu liberalizmu, antykoncepcji, aborcji, eutanazji, swobody seksualnej, homoseksualizmu, laicyzacji oświaty i życia społecznego. Patologicznym bękartem masonerii stał się w Europie Wschodniej ustrój oligarchiczny.

Dwa nurty masonerii- nurt racjonalistyczny

W masonerii występują dwa pozornie sprzeczne nurty: racjonalistyczny i okultystyczny. Pomimo różnic masonów łączy jedna tożsamość. Nurt racjonalistyczny związany jest z oświeceniem, liberalizmem, empiryzmem i materializmem. Nurt racjonalistyczny jest obecny na niższych stopniach masonerii i podporządkowany jest nurtowi okultystycznemu.

a1

Masoński racjonalizm przejawia się w: filozoficznym antydogmatyzmie (uznającym że nie ma prawdy uniwersalnej, związku z czym należy nieustannie kwestionować, kontestować, być sceptycznym, postrzegać wszystko jako względne), religijnym naturalizmie (polegającym na odrzuceniu porządku nadprzyrodzonego i objawionego, uznaniu że zagadnienie istoty boskiej jest bez znaczenia, negowaniu transcendencji), uznaniu ze człowiek jest kreatorem norm moralnych, politycznym liberalizmie. Masoński racjonalizm zakłada że wiara zniewala i należy zwalczać katolicyzm. Masońskimi instrumentami walki z katolicyzmem ma być: państwowe, laickie, obowiązkowe szkolnictwo i zwalczanie szkolnictwa wyznaniowego. Dodatkowo masoneria chce wyzwolić człowieka od wiary poprzez promowanie antykoncepcji, aborcji i swobody seksualnej (ruchy propagujące rewolucje seksualną i aborcje są dziełem masonerii).

Idee polityczne masonerii wyrażają się w liberalizmie (najważniejszym dokumentem w jakim idee te sformułowano była Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela). Idee te zakładają że naród jest suwerenem, władza ma należeć do narodu. Wolność człowieka ogranicza tylko wolność drugiej osoby [w rzeczywistości idee te sprzeczne są z realnymi działaniami masonerii, Unia Europejska jest likwidacja suwerenności i przekazaniem władzy w ręce euro biurokracji, propagowanie aborcji przeczy zasadzie że wolność ogranicza wolność drugiej osoby]. Dodatkowo masońska doktryna wolności sprzeczna jest z katolickim przeświadczeniem o wolności jako darze od Boga i moralności ograniczającej wolność. Dlatego też masoneria niszczyła kościół katolicki i promowała ateizm.

Nurt okultystyczny masonerii

Nurt okultystyczny (okultystyczny czyli głoszący wiedzę tajemną i wykorzystujący praktyki magiczne) związany jest z iluminizmem, mistycyzmem, gnozą, kabalizmem, ezoteryzmem. Nurt okultystyczny zarezerwowany jest dla wyższych stopni.

Podstawą tego nurtu jest gnoza. Gnoza jest wielowiekową tradycją zakładającą istnienie nieokreślonego boga. Bóg gnostyków ewoluuje, a wynikiem tej ewolucji jest świat i człowiek. Ukoronowanie ewolucji boga jest człowiek (seksualizm człowieka jest wyrazem ewolucji boga). Zgodnie z panteizmem bóg, świat i człowiek tworzą wspólnotę. Gnoza aspiruje do bycia teologią religii uniwersalnej, była podstawą herezji (manicheizmu, arianizmu, islamu, paulinian, katarów, albigensów, waldensów, luteran, kalwinów, wszelakich nurtów protestantyzmu, heglizmu i socjalizmu). Źródłem gnozy jest żydowska kabała, ezoteryzm judaistyczny i poganizm. Praktyki gnostyckie doprowadziły do opętania wielu masonów, co jest kolejnym dowodem na słuszność nauczania kościoła katolickiego uznającego masonerie za formę satanizmu.

Wolnomularstwo czerpie z ducha judaizmu. Masoński okultyzm wyrasta z kabały, rytuały wolnomularstwa z judaizmu. Organizacja masonerii wzorowana jest na organizacji diaspory żydowskiej. Masonerie i żydów łączy mesjanizm. Sami żydzi uznają wolnomularstwo za instytucje przesiąkniętą żydowską tożsamością.

Cele masonerii

Wolnomularstwo za cel postawiło sobie zniszczenie chrześcijaństwa a w szczególności katolicyzmu. W tym celu masoni wspierali rozwój protestantyzmu. Zaowocowało to nacjonalistyczną i imperialistyczną masonerią anglosaską (masoneria w Wielkiej Brytanii jest ostoją monarchii, amerykańska masoneria dba o jedność USA). W krajach protestanckich masoneria była pro państwowa, w krajach katolickich antynarodowa. Masońskim instrumentem zniszczenia państw katolickich było też krzewienie przez wolnomularstwo nowych praw i obyczajów sprzecznych z prawem naturalnym (rozwodów, edukacji seksualnej, antykoncepcji, aborcji, in vitro, homoseksualizmu). Wolnomularstwo w ramach swojej walki z kościołem katolickim prócz eksterminacji katolików, niszczyło katolicki charakter państw poprzez propagowanie laicyzacji w życiu społecznym i prywatnym, usunięcie kościoła z życia społecznego, laicyzacje edukacji, przymusowe laickie szkolnictwo wbrew rodzicom. Działania polityczne masonerii miały charakter działań globalnych których ukoronowaniem miał być nowy światowy ład i rząd światowy (Liga Narodów, ONZ, UE).

Organizacja masonerii

Masoneria ma dwie równoległe formy organizacyjne. Ważniejszą, tajną, hierarchiczną, w której przełożeni nie są znani. Z stopniami ucznia, czeladnika, mistrza (każdy stopień ma swoją lożę z swoimi oryginalnymi rytuałami, masoni wyższego stopnia mogą też bywać w lożach masonów niższego stopnia) które się osiąga decyzją masonów wyższego stopnia. Władze tajnej struktury dobierane są na zasadzie nie demokratycznej na zawsze. Masoni niższego stopnia nie znają swoich władz składających się z masonów wyższego stopnia. Siła masonerii wynika właśnie z takiego działania w tajemnicy. Polecenia z góry wydawane są nie w wprost ale poprzez sugestie. Jawną, pozorną np. w francuskim Wielki Wschodzie każda loża co rok wybiera pięciu wolnomularzy kierujących pracą loży (wielebnego, pierwszego nadzorcę, drugiego nadzorcę, mówce, sekretarza). Loża wybiera też delegata który wraz z innymi delegatami na konwencie wybiera na 3 lata 33 członków Rady Zakonu na której czele stoi prezydent (w innych lożach Wielki Mistrz). Władze jawnej struktury wybierane są w sposób demokratyczny na czas określony.

Wewnątrz masonerii trwa walka miedzy równymi grupami o dominacje i władze. Bardzo prawdopodobne jest istnienie jednego centrum decyzyjnego dla wszystkich organizacji masońskich. Wiele też świadczy o istnieniu w wolnomularstwie zakonu wewnętrznego z patriarchą (może tu chodzić o templariuszy bądź iluminatów). Siłę masonerii pokazała rewolucja młodoturecka w 1905, rewolucja w Portugalii w 1908, rewolucja bolszewicka 1917, rewolucje w Austrii, na Węgrzech i w Niemczech 1918, przejecie władzy przez komunistów w Hiszpanii w 1931 roku. Masonerie wspierają bratnie koła środowiskowe infiltrujące wszelkie grupy społeczne, organizacje będące pasami transmisyjnymi masonerii, organizacje para masońskie (Rotary powstały w 1905 liczący w 2007 roku 1.220.000 członków w 31.000 klubów, w samej Francji 34.700 członków w tysiącu klubów, i Lions powstały w 1917 i liczący w 3007 roku 1.318.000 członków w 45.300 klubów, w samej Francji 31.100 członków w 1250 klubach).

Metody działania masonerii

Masoneria działa: bezpośrednio w tym i za pomocą przemocy, przygotowuje zaplecze społeczne dla działań zgodnych z jej planami, działa z zewnątrz i od wewnątrz, inspiruje, wpływa, infiltruje wszelkie środowiska. Wielu przyzwoitych ludzi nie zdając sobie sprawy z natury masonerii zostaje wolnomularzami. Masoneria by ukryć swoje rzeczywiste cele angażuje się w zbożne dzieła, w rzeczywistości dla wolnomularstwa liczą się bardziej długofalowe działania niż bieżąca działalność.

Słabymi stronami masonerii są: wewnętrzne spory miedzy różnymi nurtami, spory personalne, odmienne oceny polityczne, prywata, popadanie w karykaturalność i groteskowość, oraz to że skutki działań masonerii pomimo że mają przynieść postęp zazwyczaj kończą się kosztowną katastrofą. Masoneria jest skuteczna bo prawi ludzie są tchórzliwi, nieżywotni, miałcy i słabi. Zagrożeniem dla pozycji masonerii jest upowszechnianie informacji o niej, katolicyzm, korzystanie z demokracji, właściwa postawa osobista i życie rodzinne. Walka z masonerią polega na walce z liberalizmem, unikaniu organizacji para masońskich, dawanie realnej alternatywy ideowej dla masonerii, katolicka edukacja, tworzenie organizacji anty masońskich, wychowywanie aktywistów walczących z wolnomularstwem, konsekwentna i pełna pasji walka.

Wolnomularstwo a kościół katolickich

Kościół katolicki niezwykle szybko rozpoznał i zareagował na ujawnienie się masonerii w 1717 roku. Już w 1738 roku Klemens XII w buli „In ementi” potępił masonerie. Masonerie potępili też i inni papieże: Benedykt XIV, Klemens XII, Pius VI, Leon XII, Pius VIII, Grzegorz XVI, Pius IX, Leon XIII, Pius X, Pius XI, Pius XII, Jan Paweł II. Według nauczania kościoła katolickiego: katolicyzm i idee masońskie nie są do pogodzenia, masoneria ma na celu zniszczenie kościoła, należy unikać kontaktów z masonerią, wolnomularstwo to satanistyczna sekta, masoneria infiltruje wszelkie władze, katolik nie może być masonem a jeżeli jest to jest w stanie grzechu ciężkiego i nie może przyjmować komunii.

a2

Masoneria w krajach w których zdominowała władze prześladowała i eksterminowała katolików, działo się tak podczas rewolucji francuskiej, w Meksyku w latach 1920-1930, w Hiszpanii przed II wś. W XIX wieku katolicy byli prześladowani przez francuskie władze zdominowane przez masonów za pomocą przepisów (zlikwidowano klasztory, zlaicyzowano szkolnictwo, zamknięto szkoły i szpitale katolickie). Wolnomularstwo również indoktrynowało katolików i podstępnie infiltrowało kościół. Do indoktrynowania katolików w duchu masońskim wolnomularstwo wykorzystywało zinfiltrowane instytucje katolickie (duchownych, szkoły, uniwersytety). Celem masonerii było zniszczenie kościoła za pomocą zdemoralizowanych katolików (w tym księży i hierarchów). Drugi sobór watykański niezwykle ułatwił masonerii aktywną działalność w kościele.

Jan Bodakowski

Za: http://prawica.net/node/15201

Data publikacji: 20.01.2009

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *