Strona główna > Finanse i pieniądze > Lichwa jest w Polsce …. nielegalna

Lichwa jest w Polsce …. nielegalna

Kreacja pieniądza ogólnie

Proces kreacji pieniądza we współczesnej gospodarce jest kontrolowany przez prywatny kartel bankowy. Jeśli ktoś oglądnął film “Money as Debt” (Pieniądze jako dług) czy “Money Masters” (Mistrzowie pieniędzy) to zapewne orientuje się o co w tym zjawisku chodzi.

Poniżej wyjaśnienie tego zjawiska na polskim przykładzie wraz z uzasadnieniem że taka konstrukcja polskiego systemu monetarnego jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Temat ten był już poruszany: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/austriacka-szkola-ekonomiczna-2013-07, poniżej znajduje się jego rozwinięcie.

Posługuję się treścią hasła “Kreacja pieniądza” w polskojęzycznej Wikipedii na 23 lipca 2013 roku, godziny popołudniowe (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreacja_pieni%C4%85dza). Treść takich wrażliwych haseł potrafi się zmienić dość szybko, zapewne w ramach walki z “szowinizmem i antysemityzmem”.

Banki komercyjne mają zdolność emisji pieniądza bezgotówkowego – w literaturze przedmiotu określanej jako proces kreacji pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz bezgotówkowy występuje w gospodarce w postaci zapisów na kontach bankowych. Emitują go banki komercyjne, głównie w formie udzielania kredytów bankowych swoim klientom. Pieniądz ten jest traktowany, w teorii i praktyce, tak jak gotówka. Jedynym sposobem zwiększenia całkowitej wartości nominalnej pieniądza bezgotówkowego banków komercyjnych jest zwiększenie zadłużenia w bankach. Każda spłata rat kapitałowych jest równoważna trwałemu wycofaniu pieniądza o takiej samej wartości nominalnej z obiegu gospodarczego. Odsetki od długu traktowane są jako przychód banku i wchodzą ponownie do obiegu gospodarczego, jako jego wydatki (wynagrodzenia, koszty eksploatacyjne, podatki, dywidendy).

To jest akurat prawda (mowa o haśle „wrażliwym” z Wikipedii więc warto to zaznaczyć). Kartel bankowy ma zdolność do emisji pieniądza bezgotówkowego, głównie w formie udzielania kredytów (również dotyczy to finansowania leasingu, obejmowania akcji czy innych operacji kapitałowych). Ten bezgotówkowy pieniądz kartelu bankowego jest w gospodarce traktowany jak gotówka. Chyba każda osoba zetknęła się z tym zjawiskiem. W życiu codziennym często mamy wybór czy zapłacić gotówką (banknoty NBP) czy przelewem, pieniądzem bezgotówkowym. Obydwie formy zapłaty zwalniają nas z zobowiązania.

Kreacja pieniądza przez banki – zapisy księgowe

W haśle w Wikipedii jest opisany proces kreacji pieniądza w przypadku kredytu w kontekście księgowania tej operacji przez bank (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreacja_pieni%C4%85dza#Proces_kreacji_pieni.C4.85dza_.E2.80.93_obr.C3.B3t_bezgot.C3.B3wkowy).

Proces kreacji pieniądza na przykładzie kredytu

1. Podmiot A zaciąga kredyt w wysokości 1000;
2. Bank księguje na koncie podmiotu A 1000 (pasywa), a równocześnie należności od podmiotu A również 1000 (aktywa). Suma bilansowa banku rośnie do 1000 (zarówno aktywa, jak i pasywa); całkowita wartość nominalna pieniędzy w systemie wzrasta do 1000;
3. Podmiot A płaci podmiotowi B 1000 jako rozliczenie transakcji;
4. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu A 1000 i księguje 1000 na koncie podmiotu B;
5. Podmiot B płaci podmiotowi C 500 jako rozliczenie transakcji;
6. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu B 500 i księguje 500 na koncie podmiotu C;
7. Podmiot C płaci podmiotowi A 100 jako rozliczenie transakcji;
8. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu C 100 i księguje 100 na koncie podmiotu A;
9. Podmiot A płaci bankowi 10 jako odsetki;
10. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu A 10 i księguje 10 na swoim koncie rozliczeniowym;
11. Podmiot A spłaca bankowi 50 jako ratę kapitałową;
12. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu A 50 (pasywa), a równocześnie zmniejsza należności od podmiotu A również o 50 (aktywa). Suma bilansowa banku maleje o 50 do 950 (zarówno aktywa, jak i pasywa); całkowita wartość nominalna pieniędzy w systemie maleje do 950.

W pkt 2 jest wprost napisane że “całkowita wartość nominalna pieniędzy w systemie” wzrasta w wyniku udzielenia kredytu. To jest prawda. To jest właśnie ta kreacja pieniądza bezgotówkowego przez system bankowy.

Nikt inny nie księguje w taki sposób udzielenia pożyczki. Normalny przedsiębiorca (nie-bank) jak udziela pożyczkę to zamienia tylko jeden aktyw (np. gotówkę) na inny aktyw (np. wierzytelności z tytułu pożyczek). W wyniku udzielenia pożyczki przez normalny podmiot niefinansowy nie zwiększa się ani jego suma bilansowa ani ilość pieniądza. Zmienia się tylko rodzaj aktywów.

W pkt 11-12 pokazane jest z kolei jak zmniejsza się ilość pieniądza w systemie w wyniku spłaty kredytu. To jest odwrotny proces od kreacji pieniądza.

Prywatny kartel bankowy decyduje o ilości pieniądza w gospodarce właśnie poprzez regulację salda pomiędzy udzielanymi kredytami (pożyczkami) a spłacanymi kredytami. Jeśli nie udziela się nowych kredytów albo udziela się ich mało to wtedy spada ilość pieniądza w gospodarce. Z tym zjawiskiem mamy teraz do czynienia.

Konstytucja RP i Prawo bankowe

Zobaczmy co mówi nam Konstytucja:

Art 227.1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Konstytucja przyznaje wyłączne prawo emisji pieniądza Narodowemu Bankowi Polskiemu. Konstytucja nie mówi że NBP ma tylko prawo emisji pieniądza gotówkowego. Pieniądzem jest to czym możemy płacić podatki czy czym możemy zapłacić za bułkę czy za samochód. Podatki płacimy zarówno pieniądzem gotówkowym jak i bezgotówkowym. Olbrzymia większość podatków jest płacona pieniądzem bezgotówkowym. Pieniądz w Polsce ma prawo emitować tylko NBP!

Każdego dnia kartel bankowy tysiące razy narusza Konstytucję udzielając kredytów ex nihilo. Bezgotówkowe złotówki emitowane przez kartel bankowy są traktowane tak jak złotówki emitowane przez NBP.

Spektakularnym przykładem tego oszustwa jest np. kredyt na PIT. Prywatny bank może udzielić kredytu komukolwiek na zapłatę podatku dochodowego czy jakiegokolwiek innego podatku. (Prywatny) bank stworzy takie pieniądze z niczego a kredytobiorca tymi bezgotówkowymi złotówkami może zapłacić podatek dochodowy, VAT, opłatę skarbową, itp. Oznacza to że bank emituje pieniądze. Taka praktyka jest sprzeczna z Konstytucją. Konstytucja przyznaje przywilej emisji złotówek tylko Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Pouczającym będzie porównanie przepisu Konstytucji który przyznaje wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu prawa emisji pieniądza w Polsce z odpowiednim przepisem prawa bankowego (http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-narodowym-banku-polskim/rozdzial-1_przepisy-ogolne/?on=12.06.2013).

Konstytucja:

Art 227.1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Prawo bankowe:

Art. 4.  NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo bankowe już nie jest tak hojne w kompetencje dla polskiego banku centralnego. Konstytucja przyznaje NBP “wyłączne prawo emisji pieniądza” a Prawo bankowe mówi już tylko o “wyłącznym prawie do emisji znaków pieniężnych” (banknoty, monety). A co z pieniądzem bezgotówkowym? Kto może go emitować? Tutaj już Prawo bankowe taktownie milczy.

Gdyby nie Konstytucja to można by argumentować że kartel bankowy emituje pieniądz bezgotówkowy w “szarej strefie”. Konstytucja jednak wyraźnie wskazuje że emitowanie pieniądza, także bezgotówkowego, to wyłączne prawo NBP.

Jak to wygląda w liczbach?

SONY DSCZajrzyjmy do skonsolidowanego bilansu systemu bankowego (bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/skonsolidowany.html).

Ostatnie dane są na koniec czerwca 2013 roku. W arkuszu S5045 przedstawiającym pasywa systemu bankowego w pozycji B206 “pieniądz gotówkowy w obiegu” to 112.815 mln zł. Te prawie 113 mld zł to pieniądz wyemitowany przez NBP, co do zasady wolny od długu. Od tego pieniądza nie trzeba płacić lichwy.

W arkuszu S5044 przedstawiającym aktywa systemu bankowego w pozycji B206 “kredyty, pożyczki i inne należności od podmiotów krajowych” to 943.481 mln zł. Dodatkowo w pozycji E206 mamy “dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty krajowe”, głównie rządowe papiery dłużne w kwocie 174.663 mln zł.

Suma tych kredytów, pożyczek i papierów dłużnych to 1.118.144 mln zł. Od tych wierzytelności krajowy system bankowy pobiera lichwę. Tego pieniądza jest dziesięciokrotnie więcej niż pieniądza NBP w bilansie systemu bankowego. Zgrubsza tyle właśnie wytworzył z niczego złotówek kartel bankowy. Kartel bankowy wytworzył te pieniądze bezprawnie, wbrew normie Konstytucji.

Ciężar lichwy

Oszacujmy konserwatywnie ile może wynosić ta lichwa w skali rocznej. Przyjmijmy średnią ważoną stopę lichwy w wysokości 8% rocznie. Od tego biliona złotych jest to kwota 89 452 mln zł. Mniej więcej tyle jako obywatele, rząd, wszyscy dłużnicy, musimy płacić rocznie lichwy krajowemu systemowi bankowemu. To jest oczywiście tylko lichwa płacona krajowym bankom. Polska jest jeszcze zadłużona za granicą…

Jeśliby przyjąć że Polaków jest 35 milionów to na jednego obywatela wypada rocznie 2 556 zł lichwy płaconej krajowemu systemowi bankowemu. Liczba “35 milionów” obejmuje staruszków i oseski. Załóżmy optymistycznie że w Polsce jest 10 milionów miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i usługowym. Nie ma co uwzględniać administracji państwowej, samorządowej, itp.

Przyjmując 10 milionów miejsc pracy średnie obciążenie lichwą jednego pracownika wynosi 8.945 zł rocznie.

Jak płacimy lichwę?

Lichwę płacimy praktycznie przy okazji każdej transakcji gospodarczej. Nie musimy być osobiście dłużnikami banku aby lichwę płacić. Lichwa jest ukryta w podatkach bo rząd i samorządy muszą ją płacić, lichwa jest ukryta w cenach wszystkich towarów i usług bo większość przedsiębiorstw również musi ją płacić.

Przywołuję fragment książki Margrit Kennedy “Pieniądz wolny od inflacji i odsetek” (http://kennedy-bibliothek.info/data/bibo/media/GeldbuchPolnisch.pdf), str. 19.

Autorka zbadała jaki jest udział lichwy w cenach różnych towarów i usług w Niemczech.

1. Opłaty za wywóz śmieci na przykładzie Akwizgranu (Aachen), 1983
A. Amortyzacja, koszty stałe, koszty pracy i inne 88%
B. Koszt odsetek od kapitału 12%
Opłata za pojemnik 110 litrowy: 194 DM

2. Koszty wody pitnej na przykładzie dostaw wody w północnych Niemczech, 1981
A. Koszty energii 7%
B. Koszty utrzymania zakładu 6%
C. Koszt uzdatniania wody 1%
D. Koszty stałe i koszty pracy 18%
E. Amortyzacja 30%
F. Koszt odsetek od kapitału 38%
Cena za m3: 136 DM

3. Koszt korzystania z systemu kanalizacji miejskiej na przykładzie Akwizgranu, 1983
A. Koszty stałe 19%
B. Koszty pracy 7%
C. Amortyzacja 27%
D. Koszt odsetek od kapitału 47%
Cena za m3: 1,87 DM

4. Koszt czynszu w budownictwie komunalnym obliczenia Federalnego Biura Statystycznego, 1979
A. Ryzyko oraz zysk 1%
B. Koszty bieżące i administracyjne 6%
C. Koszty utrzymania budynku 5%
D. Amortyzacja 11%
E. Koszt odsetek od kapitału 77%
Czynsz za m2: 13,40 DM

Ostatni przykład czynszu w budownictwie komunalnym można porównać do spłaty raty kredytu hipotecznego. Zwykle oczekiwana stopa lichwy od kredytów hipotecznych zaciągniętych na 30 lat oscyluje wokół 150% co oznacza że przeciętnie lichwa to 60% każdej raty kredytowej (szacunki są utrudnione przez zmienną stopę procentową). Lichwę musiał zapłacić deweloper, wytwórca materiałów budowlanych i inni kooperanci. Ciężar lichwy kumuluje się w gospodarce bo depozytów ludności jest wielokrotnie mniej niż kredytów. Poza tym większość ludzi nie ma żadnych oszczędności a stopy odsetek oferowanych przez system bankowy są dużo niższe niż średnia ważona stopa lichwy wymuszanej przez banki od kredytobiorców.

Szacunek 77% lichwy jako udziału w koszcie opłat za mieszkanie finansowane kredytem hipotecznym brzmi realistycznie.

To wszystko płacimy sektorowi bankowemu za przywilej tworzenia pieniądza z niczego podczas gdy Konstytucja daje uprawnienie do tworzenia pieniądza wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu!

Co z tego wynika?

W zasadzie NIC. To wszystko zależy od ludu.

Jesteśmy niewolnikami a więzy fizyczne zostały zastąpione więzami finansowymi. W zdecydowanej większości prywatny kartel bankowy, należący do zagranicy, nielegalnie przejął prawo do tworzenia pieniądza w Polsce. Uzurpatorzy za tworzony przez siebie pieniądz bezgotówkowy wymuszają lichwę.

Dzięki temu, że uzurpatorzy wyzyskali nasz błąd co natury pieniądza, twierdzą że tworzone przez nich impulsy elektroniczne to legalny pieniądz bezgotówkowy, i od tego rzekomo legalnego pieniądza bezgotówkowego wymuszają lichwę.

Ta praktyka krajowego systemu bankowego wyczerpuje znamiona oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Prawda jest taka że oni nasz oszukali. Żaden bank poza Narodowym Bankiem Polskim nie ma prawa do emisji pieniądza. Pieniądz emitowany przez NBP jest własnością Narodu, służy do ułatwienia wymiany gospodarczej i powinien być wolny od lichwy.

Żaden bank, zwłaszcza prywatny bank, nie ma prawa do tworzenia złotówek, a tym bardziej do wymuszania lichwy za tworzone przez siebie nielegalnie złotówki.

Przygotował: Szczypior

*******************************************************

Zobacz także:

“Austriacka” szkoła ekonomiczna – związki z judaizmem

Żydo-masońska ekonomika Rona Paula

„Austriacka” szkoła ekonomiczna

Szukasz prawdy? Idź za pieniądzem!

“Austriacka” szkoła ekonomiczna – SPONSORZY

O wskaźnikach statystycznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.