Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Kto jest prawdziwym Izraelem? Płk Jack Mohr

Kto jest prawdziwym Izraelem? Płk Jack Mohr

Zawsze kiedy mówi się, że Stany Zjednoczone, Brytania i inne nordyckie narody są Izraelitami, i że oni są Wybranym przez Boga Narodem, większość chrześcijan nazywa to kłamstwem i bez żadnych podstaw. Ale warto zauważyć, że odmawiają cytowania Pisma Świętego by udowodnić, że to rozumowanie jest złe. Zawsze stawiają nas w defensywie, żądając dowodu na nasze roszczenia, i w odpowiedzi dajemy im dowody z Pisma Świętego, historii, etymologii i heraldyki. W reakcji na zwykłe taktyki naszych przeciwników, kolejność została odwrócona w tym co tu przeczytasz.

a

W 1 Piotr 3:15 apostoł pouczył chrześcijan by ”byli gotowi zawsze dać odpowiedź każdemu, kto prosi was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest, z łagodnością i bojaźnią” [tekst na nonpossumus.pl: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”] Obawiam się, że czasami my którzy znamy prawdę o Tożsamości, mamy skłonność do „chytrości” i „sarkazmu”, zamiast łagodności w naszych odpowiedziach. Prawdziwe znaczenie naszej Tożsamości nie powinno zagrażać naszemu duchowi wyższości. Zamiast tego powinno dawać nam dużo pokory, bo zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności danej nam przez Boga by szerzyć tę wspaniałą prawdę.

Więc zapytam – nie z sarkazmem, a z pokorą. Czy ci którzy nie zgadzają się z naszą opinią, że białe anglosaskie, celtyckie, germańskie i pokrewne narody są „prawdziwym Izraelem” Boga, mogą UDOWODNIĆ na podstawie Pisma Świętego, że MY nie jesteśmy Izraelem, i że jest nim naród który teraz znamy jako Żydzi? Odpowiedź człowieka MUSI pochodzić od Samego Boga. Nie może to być coś czego dowiedział się w seminarium, albo od jakiegoś człowieka z DD za nazwiskiem. Jedynym kryterium jakie mamy MUSI być Słowo Boże.

Ta sprawa jest jasna od samego początku: większość chrześcijan twierdzi, że Żydzi i Izrael to jedno, to samo, że Stany Zjednoczone, naród Wspólnoty Brytyjskiej i narody nordyckie są narodami pogańskimi. Jeśli ich opinia jest prawdziwa, i Żydzi są „Izraelem Boga”, to MUSZĄ SPEŁNIAĆ KAŻDE PISMO, KTÓRE, BÓG POWIEDZIAŁ, IZRAEL SPEŁNI. Więc zadam Wam następujące pytania. Nie każę Wam wierzyć w to co mówię, ale bądźcie uczciwi na tyle by przeczytać i uwierzyć w to co mówi Słowo Boże:

1 – Czy Żydzi błogosławili wszystkim narodom na świecie? Rodz. 12:3: 22:18

2 – Czy Żydzi dali się obrzezać w sercu? Pwt. 10:16: 30:6 / Rzym. 2:28, 29 / Fil. 3:3 / Kor. 2:9, 11.

3 – Czy Żydzi kiedykolwiek wielbili Jezusa Chrystusa? Czy naród żydowski uznał Chrystusa? Izajasz 41:16 / Łukasz 1:32, 7:16.

4 – Czy Żydzi deklarują, że Chrystus jest BOGIEM Izraela i Starego Testamentu? Iza. 43:10-12, 44:8, 49:3, 6, 52:6 / Dzieje 1:8.

5 – Czy Żydzi pokazują chwałę Jezusa Chrystusa? Izajasz 43:21.

6 – Czy Żydzi przynosili światu Ewangelię? Czy świadczyli za Jezusa Chrystusa? Czy otowrzyli światu Pismo Święte? Rodz. 28:14 / Iza. 43:10, 44:21, 49:3 / 6, Dzieje 1:8. Kto niósł światu Słowo Boże? Kto opublikował Pismo Święte, albo jego część w ponad 1.000 językach i dialektach? Kto odpowiadał za ponad 95% całej światowej działalności misyjnej? Które narody świata swoje prawa oparły na prawach Bożych? Jest tylko jedna odpowiedź i ją znacie. TO Stany Zjednoczone i Wspólnota Brytyjska.

7 – Czy Żydzi mają Ducha Bożego i Słowo Boże w ustach i w swoim najgłębszym jestestwie? Iza. 59:21. Och nie, chrześcijański przyjacielu, ich religia opiera się na pogańskiej księdze zwanej Talmud Babiloński, która odrzuca wszystkie nauki Pisma Świętego. Jest to dzieło samego szatana.

8 – Czy Nowe Przymierze napisano tylko dla Żydów? Pismo mówi, że zawarto je z Domem Izraela i Domem Judy. Jer. 31:33 / Hebr. 8:8-10 / Mat. 26:28.

9 – Czy Żydzi są OWCAMI z Domu Izraela? Ezech. 34:11,12 / Ps. 78:52, 95:1,6,7 / Iza. 53:6 / Jan 10:26, 27 / Matt. 15:24. W Jan 10:26 nasz Pan wyraźnie oświadcza żydowskim rządzącym: „Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec„. Jak wyraźne musi być Słowo Boże byście uwierzyli?

10 – Czy Żydzi są „dziećmi Boga rozproszonymi po świecie?” Jan 11:52, 10:16, 7:35. Na pewno Izraelitami „rozproszonymi po świecie pośród pogan” nie byli Żydzi. Kiedy Jezus powiedział w Mat. 10:6 i 15:24, że został wysłany tylko do „zagubionych owiec z Domu Izraela”, nie mówił o tym, że jest on zagubiony duchowo. Słowo „zagubiony”, jak użyte tutaj, jest greckie „appolumi„, pochodzi od dwóch słów: „apo” = separacja i „olloumi” = śmierć lub kara. Połączmy oba razem i mamy: „ci którzy są wypędzeni albo odstawieni do ukarania„. To może mieć odniesienie do 10 plemion Izraela, które zostały wzięte w asyryjską niewolę, jako kara za bałwochwalstwo.

11 – Czy Jezus jest gloryfikowany w Żydach? Iza. 49:3 / Rzym. 8:28-29, 11:1-2, 9:4. Zawsze pamiętajmy, że jest ogromna różnica w Piśmie Świętym między Izraelitami i Żydami. Oni nie są tym samym, jak mówili Wam Wasi kaznodzieje. Mówienie, że nimi są, to „nieuczciwość intelektualna” najgorszego typu!

12 – Czy Żydzi są SŁUGAMI Boga? Iza.41:8, 43:10, 49:3. Żydowscy liderzy sami mówią, że ich Bogiem jest „materializm”. Oni nie wierzą w Boga z Pisma Świętego, a ich Talmud odrzuca Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

13 – Czy Żydzi są Świetym Narodem, wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, szczególnym ludem? (wyraz „szczególny” oznacza „wyznaczony do specjalnego celu„) Wyj. 19:5, 6 / 1 Piotr 2:9-10, 1:1-2. Zauważmy szczególnie jak Piotr zwraca się w swoim Liście: „Do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii„, inaczej mówiąc w Azji Mniejszej. Oni nie byli Żydami, a Izraelitami.

14 – Czy Żydzi są wspaniałymi postaciami wspomnianymi w 11 „rozdziale wiary” Pisma Świętego, Hebrajczykami? Abel nie był Żydem, ani Enoch, Noe, Abraham, Jakub, Sara, Izaak, Józef, Mojżesz, Gideon, Barak, Samson, Dawid, Samuel. Żaden z nich nie był Żydem. Nie było narodu znanego z nazwy jako Żydzi, aż do 2 Król 16:6, gdzie ta nazwa użyta jest po raz pierwszy. To było w roku 742 BC, co najmniej 1100 lat po śmierci Abrahama. Och, wiem, że Wasz pastor nazwał Mojżesza Żydem, ale to nie tak mówi Pismo Święte.

15 – Czy Żydzi są „sprawiedliwym narodem”? Iza. 26:2. Jeśli uczciwie zbada się historię, to okaże się, że Żydzi zawsze byli złym, niesprawiedliwym narodem. Nie prześladowano ich dlatego, że nienawidzi ich szatan, jak powie Wam Jerry Falwell, bo Jan 8:44 mówi, że oni mają „ojca kłamstwa„. Szatan nie będzie prześladował własnych dzieci. Żydów wyrzucano z kazdego kraju w Europie w pewnym momencie czy w innym, i zawsze z tego samego powodu. Ich zła, chciwości i skąpstwa. Wyzywam Was, byście spojrzeli na każde zło które niszczy Amerykę, które dusi naszą wolność, a na szczycie znajdziecie żydowskie nazwiska. To był akt oskarżenia całej historii przeciwko temu złemu narodowi, który nigdy nie był „sprawiedliwym narodem”.

16 – Czy Żydzi wydają „owoce Królestwa Bożego”? Oze. 14:8 / Mat. 21:43. W Mateuszu Jezus mówiąc do Żydów wyraźnie twierdzi, że „Królestwo Boże [to odnosi się do ziemskiego Królestwa Bożego] będzie wam [Żydom] zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce„. Na pewno bezbożna ekipa która teraz jest w Palestynie nie wydaje „owoców Królestwa”.

17- Czy Żydzi są dobrzy wobec obcych? Kapł. 19:33-34 / Mat. 25:31-46. Obecnie w Palestynie jeśli nie jesteś Żydem, nie masz żadnych praw w kraju Izraela. Chrześcijanin nie ma żadnych praw, ani cudzoziemiec, chyba że jest jednym z naiwnych chrześcijan, których wypierze z mózgu wizyta na Ziemi Świętej, i jest traktowany jak brud pod stopami Izraelczyków.

18 – Czy Żydzi nazywani są „dziećmi żyjącego Boga”? Oze. 2:1. Oni nie mają absolutnie żadnego prawa do tego tytułu.

19 – Czy Żydzi mówią, że „nie są ludem Boga”? Oze. 1:10. Nie, oni przechwalają się, że są Wybrańcami Boga, i dlatego mają prawo do Ziemi Palestyńskiej. Ale Pismo Święte mówi: „A zamiast ich nazywać: „Lud nie mój”, będą im mówić: „Dzieci żyjącego Boga„. Oze. 2:1

20 – Czy Żydzi mają całe Słowo Boże? Rzym. 9:3-5 / Ps. 147:19, 20 / Pwt. 33:4. Żydzi nie mają Prawa Mojżeszowego, bo zastąpili je pogańskim Talmudem Babilońskim, który jest Biblią Żydów.

21 – Czy Żydzi są wspaniałym i potężnym narodem? Rodz. 18:18. Jest ich mniej niż 3 miliony w Palestynie i więcej Żydów wyjeżdża niż przyjeżdża.

22 – Czy współcześni Żydzi są tak niezliczeni jak gwiazdy na niebie i piasek nadmorski? Oczywiście że nie. Jest ich 16 milionów, ta sama liczba jak za czasów Salomona.

23 – Czy Żydzi mają „warownie swych nieprzyjaciół”? Rodz. 22:17; 24:60. Oczywiście że nie. Nie kontrolują Kanału Sueskiego, ani Cieśniny Gibraltarskiej. Kontrolują jedynie mały kawałek posiadłości w Palestynie. Gdyby nie mieli gwarancji Ameryki, to upadliby w ciągu 6 miesięcy. Ich liderzy potwierdzają, że nasza pomoc utrzymuje ich przy życiu.

24 – Czy Żydzi są narodem i powstało z nich wiele narodów? Rodz. 35:11, 48:19. Syjonistyczne państwo w Palestynie nie reprezentuje wszystkich Żydów na świecie i na pewno „nie powstało z niego wiele narodów”. Jedyną grupą która kwalifikuje się tutaj są narody anglosaskie i im pokrewne.

25 – Czy Żydzi są wywyższeni spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi? Powt. 7:6, 12:2 / Ps. 135:4 / Amos 3:2. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tego by chcieli. Iich liderzy od wieków głosili wyższość żydowską. A teraz walczą o życie.

26 – Czy teraz Żydzi są, albo kiedykolwiek byli „Bożym młotem wojennym„? Liczby 24:8, 9 / Iza. 41:15-16 / Jer. 51:20-23. „Prawdziwym Izraelem” Boga miała być grupa narodów, które zawsze będą walczyć ze złem. Tego nigdy nie robili Żydzi, oni zawsze byli źródłem zła na świecie. Jeśli nie chcecie tego uznać, wyzywam Was byście odszukali nazwiska tych, którzy stali za rewolucją komunistyczną, ponad 90% ich byli rosyjscy Żydzi. (Ciekawe – Żydzi którzy nie mieli w swoich żyłach ani jednej kropli krwi Abrahama, jak w przypadku ogromnej większości tych, którzy teraz są w Palestynie.)

27 – Czy Żydzi na przestrzeni wieków mieli ziemskiego króla z rodu Dawida? Jeśli są Izraelem, to Pismo mówi, że gdzieś wśród nich musi być król Dawidowy. Ps. 89:27-29, 35-37 / Jer. 33.17. Nie mieli króla od zniszczenia Jerozolimy w 70 AD. Ale jest naród, który ma monarchów od Dawida. Czy uznacie to czy nie, można ich znaleźć pośród brytyjskiej rodziny królewskiej. Wy albo Wasz pastor możecie nie chcieć tego zaakceptować, ale dowód na to znajduje się w londyńskich archiwach.

28 – Czy Żydzi dzisiaj nazywani są tak poprzez Izaaka? (Wyraz Sasi pochodzi od hebrajskich wyrazów oznaczających „synowie Izaaka”.) Rodz. 21:12 / Amos 7:16 / Rzym. 9:7 / Hebr. 11:18.

29 – Czy współcześni Żydzi uważają, że stracili swoją tożsamość? Oze. 1:9, 10; 2:6 / Iza. 1:3, 42:19 / Powt. 32:26 / Jer. 50:6-7 / Oze. 8:8, 9:17. Żydzi przechwalają się iż są Wybranym pprzez Boga Narodem, ale Pismo mówi, że bardzo niewielu z „prawdziwego Izraela” zdają sobie sprawę z tego kim są.

30 – Czy Żydzi mają dzisiaj inną nazwę? Iza. 62:2, 65:15 / Oze. 1:10 / Rzym. 9:25, 26 / 1 Piotr 2:10 / Dzieje 11:26. Naród który dzisiaj znamy jako Żydzi, nazywani byli tak od 70 AD. Ale „prawdziwy Izrael” Boga nie tylko będzie miał nową nazwę, ale i nowy język, Iza. 28:11. (I nawiasem mówiąc nie mówię tu o „glossolalia” – „mówienie językami”.)

31 – Czy pogańskie narody są ustawione tylko przeciwko Żydom? Joel 3:9 / Ps. 83. Jeśli poświęcicie czas na uczciwe badanie, to okaże się, że narody komunistyczne świata nie budowały swojego ogromnego uzbrojenia po to, by walczyć z maleńkim Izraelem. Oni zjednoczyli się przeciwko białemu chrześcijańskiemu światu. To musicie wiedzieć!

32 – Czy Żydzi jako naród nazywani są „wielkim lwem”? Rodz. 49:9 / Liczby 23:24, 24:9. Nie, ten termin zarezerwowany jest tylko dla jednej grupy narodów – Wspólnoty Brytyjskiej.

33 – Czy Żydzi uratowali Jerozolimę przed Turkami w 1917? Łuk. 21:24. To miało miejsce w czasie przepowiedzianym przez Aggeusza 2:18-19, 22 – 9 grudnia 1917, przepowiedzianym 640 lat przed narodzeniem Chrystusa. Liczono go od pierwszego ataku na Jerozolimę przez Nabuchodonozora, plus 2500 lat, zob. Kapł. 26:18, 21, 24, 28 / Ezech. 4:6 / Ap. 2:3, 12:6, 14. To „Lwy z Wielkiej Brytanii” uratowały Jerozolimę, kolejny plus dla narodu Izraelskiej Tożsamości, ale nie uznawany przez większość naszych kaznodziei.

34 – Czy Żydów kiedykolwiek nazywano „Wielkimi”? Rodz. 12:2. To odnosi się tylko do jednego narodu – „Wielkiej Brytanii”.

35 – Czy Żydzi uwolnili tych, którzy byli w niewoli? Iza. 42:7, 58:6. Nie, oni zawsze byli „handlarzami niewolników”. To Żydzi sprowadzili Murzynów do Ameryki, i to żydowskie pieniądze toczyły fałszywą wojnę w 1860 z powodu niewolnictwa. To Wielka Brytania pierwsza zniosła niewolnictwo, a po niej jej młodsza siostra – Ameryka, w 1865.

36 – Czy Żydzi kiedykolwiek byli narodem kolonizatorów? Iza. 35:1; 49:8 / Rodz. 28:14. Tylko Anglosasi i pokrewne narody znane były jako kolonizatorzy, kiedy szerzyli się na wschód i na zachód, na północ i południe, jak obiecano w Rodz. 28:14. Żydzi nigdy nie byli dobrzy w udawaniu się do opuszczonych miejsc i je rozbudowywać, ich zawsze satysfakcjonowało wprowadzanie się do ustalonych miejsc i trzymanie się ich jak jakaś wysysająca krew pijawka.

37 – I na koniec, czy Żydzi uznają Jezusa Chrystusa za Boga? Pismo mówi, że to robią „Prawdziwi Izraelici”. Iza. 43:10, 12 / Łuk. 1:68 / 1 Tym. 3:16 / Dzieje 3:14. Istnieje dużo więcej dowodów które mógłbym podać. Ale jeśli nie chcecie tych zaakceptować, to żadna ilość dowodów nie zmieni Waszego myślenia, i ono jest pod kontrolą szatańskiej władzy, która nie pozwoli Wam poznać prawdy.

Rozdzielenie 12 plemion Izraela na 2 królestwa Izraela i Judy, wydaje się być główną przeszkodą dla naszych kaznodziejów i nauczycieli. Niewielu wydaje się rozumieć, że to były odmienne i bardzo różne narody. Przez około 400 lat, wszystkie 13 plemion (licząc Efraima i Manassesa) były pod jednym władcą, ale po śmierci Salomona, kiedy odwrócili się od Boga poprzez małżeństwa z pogańskimi kobietami, Bóg powiedział im, że królestwo będzie mu zabrane, i dane Jeroboamowi.

Królestwo podzielono z uwagi na nadmierne podatki, i Juda, Benjamin i połowa Levi utworzyli Południowe Królestwo Judy, i Północne Królestwo Izraela nazywane Efraim albo Samaria. To Północne Królestwo zostało wzięte w niewolę asyryjską i rozproszone poza rzekę Eufrat (2 Krol. 17:6). Główna część Judy poszła z nimi (2 Król. 18:3). Pozostała z wyjątkiem małej części znanej pod nazwą „bezwartościowych fig” z Jer. 24:8-10 weszła do Babilonu. Z liczby całkowitej tylko 42.000 w jednym czasie (Ezdr. 2:64 / Neh. 7:66) i około 5.000 w innym (Ezdr. 8:3-20) kiedykolwiek wróciło. W tej grupie wielu nie było Judajczykami.

Ci z Judy zabrani z Izraelem wędrowali na zachód za Efraimem (Oze. 12:1 / Mich. 2:12, 13). (Część wersetu z „bezużyteczną figą” Jer. 24:5-7 to prawdopodobnie Niemcy, jak w incydencie z 1914 w bitwie pod Mons, kiedy 10.000 niemieckich kawalerzystów, atakując linie brytyjskie, zobaczyli „Białą Kawalerię”, i zatrzymali się, drżąc. Jeźdźcy byli wystraszeni, konie oślepione i zniszczone, jak przepowiedziano w Zach. 12:4.) Naród niemiecki zawsze poważano za osiągnięcia naukowe i przemysłowe i potęgę wojskową (Rodz. 49:8). Wojny światowe I i II były spełnieniem Iza. 9:19-21 i Zach. 12:6.

Wszystkie królewskie domy poza jednym mają niemieckie pochodzenie (Rdz. 49:10; 35:11). Rozłam między tymi dwu gałęziami Izraela zostanie zagojony jak obiecano w Iza. 11:13 / Jer. 3:18. Bezpieczeństwo Niemiec przyjdzie przed bezpieczeństwem Anglii i Ameryki, by pokazać nam, że nie jesteśmy jedynym obiektem Bożej przychylności. (Zach. 12:7). (A ta Juda nie jest narodem który teraz nazywamy Żydami.) W związku z tym, dobrze będzie jeśli Czytelnicy dowiedzą się, że zgodnie ze źródłami żydowskimi, ponad 90% narodu w Palestynie, który nazywa się Żydami, nie ma w żyłach ani jednej kropli krwi Abrahama. Oni są Chazarami z Rosji i Turko-Mongołami, którzy w VIII wieku przeszli na talmudyczny judaizm.

Jeśli jesteście uczciwi, to z badania Pisma i historii dojdziecie do tylko jednego wniosku: naród który teraz nazywamy Żydami nie może być Domem Izraela, ani Domem Judy, i że oni nie są ani teraz, ani nie byli nigdy wcześniej – Izraelitami. Współcześni Żydzi są oszustami i uzurpatorami, którzy chcieliby ukraść „prawo pierworództwa” jakie ich ojciec Ezaw stracił na rzecz swojego brata Jakuba wiele stuleci temu. Oni są „fałszywymi Żydami” z Ap. 2:9, 3:9, którzy „samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana„.

Komu uwierzycie? Waszemu pastorowi, który okłamywał Was przez te wszystkie lata, (bardzo możliwe nieświadomie, ale okłamywał), czy Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, jak ujawniono w Piśmie Świętym? Wybierajcie dzisiaj za kim pójdziecie!

Płk Jack Mohr

Źródło: http://israelect.com/reference/JackMohr/jm060.htm

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.