Strona główna > Bez kategorii > Kryzys, Żydzi, Polska cz. 1 i cz.2

Kryzys, Żydzi, Polska cz. 1 i cz.2

źródło: http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/09/24/kryzys-zydzi-polska-cz-1/ oraz http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/10/05/kryzys-zydzi-polska-cz-2/ 

Kryzys, Żydzi, Polska cz. 1

24 Wrzesień 2012

Agonia żydowskiego kapitalizmu

Upadek żydowskiego kapitalizmu przewidywał R. Dmowski już w latach 20. i 30. XX wieku. Potwierdzeniem słuszności tych przewidywań był tzw. Wielki Kryzys lat 1929 – 33. Przyczyn upadku żydowskiego kapitalizmu R. Dmowski upatrywał w czynnikach etycznych i ekonomicznych procesów gospodarczych. Mimo, iż kryzys przełomu lat 20. i 30. XX wieku był kryzysem o zasięgu światowym, to jednak nie zagroził on trwaniu i ekspansji żydowskiego kapitalizmu. Wytłumaczenie przetrwania żydowskiego systemu przynosi analiza tzw. światowej polityki finansowej i istniejących wówczas dla niej ograniczeń oraz o wiele skromniejszych mechanizmów kreacji pieniądza bezgotówkowego (dzisiaj wirtualnego). Poza tym, wymuszona siłą militarną USA, pozycja $ USA po I wojnie światowej ograniczała się do 40% udziału $ USA w rozliczeniach transakcji międzynarodowych. Zatem, żydowska oligarchia finansowa (właściciele FED i emisji $ USA) mogła spać spokojnie, nic jej nie zagrażało.

W czasach nowożytnych Żydzi doprowadzili do upadku Polski w XVIII wieku w wyniku opanowania całej polskiej gospodarki w wieku XVII. W obawie przed zasłużoną zemstą Polaków, przed pogromami, bogaci Żydzi wyemigrowali na Zachód, głównie do Wlk. Brytanii, potem do USA. Pasożytnicza działalność żydostwa w Polsce, w Polsce zdobyte i potem wytransferowane przez Żydów kapitały budowały także potęgę Prus. Bogaci Żydzi doradzali później władcy Prus, Fryderykowi II Wielkiemu i carycy Katarzynie II, Niemce na rosyjskim tronie otoczonej „niemieckimi” doradcami, dokonanie rozbioru Polski. Gdy do niego doprowadzili, gdy się dokonał, byli już bezkarni. Jeśli współczesna III RP zakończy swój byt, a wiele wskazuje na taką możliwość (o czym będzie w cz. 2 tekstu) żydo-władza III RP także uzyska całkowitą bezkarnością.

W tamtych czasach, czasach upadku Rzeczpospolitej, polska waluta nie była walutą światową, a więc upadek Polski był tylko upadkiem lokalnej potęgi, bez żadnych światowych konsekwencji ekonomicznych. Żydzi, zatem mogli emigrować i uprawiać swój finansowy proceder w nowych państwach swojego osiedlania.

 

Czynniki, etyczny i ekonomiczny, które R. Dmowski upatrywał jako decydujące o upadku żydowskiego kapitalizmu, zostały współcześnie wzbogacone o czynnik polityki finansowej, która przestała mieć jakikolwiek związek z produkcją dóbr i usługami. To właśnie ta polityka finansowa, która miała przynieść żydostwu bogactwo i władzę (i faktycznie je przyniosła) niesie nieuchronną śmierć żydowskiemu kapitalizmowi.

Upadek USA (także UE) jest nieuchronny, ponieważ nie jest możliwe, żeby państwo wytworzyło i wykreowało (kreacja dotyczy pieniądza nieistniejącego) taką ilość pieniędzy (w przypadku USA czyni to prywatny żydowski FED, odpowiednik banku centralnego), których nominalna wartość wielokrotnie przekracza ilość wszystkich istniejących dóbr w państwie. USA są tu teoretycznym właścicielem waluty, a więc wielkim niewypłacalnym dłużnikiem. Ten dług spada na barki amerykańskiego społeczeństwa, które nigdy nie będzie w stanie wywiązać się wobec wierzycieli, jeśli system żydowskiego kapitalizmu miałby trwać nadal. Niechęć społeczeństwa USA do światowych złodziei – do żydowskiej oligarchii finansowej jest oczywista. Niewypłacalność USA oznacza jednocześnie, że wszyscy ich wierzyciele, czyli posiadacze papierów wartościowych USA, a także ich waluty, mogą czuć się oszukani i okradzeni przez emitentów i kreatorów $ USA, czyli przez żydowską finansjerę – właścicieli FED. Jest to także przyczyna przedłużającej się agonii żydowskiego systemu, ponieważ państwa wierzyciele nie chcą zostać z makulaturą. Nie bardzo wiadomo jak rozwiązać ów  problem, zwłaszcza, że złodziej dysponuje jednym z najpotężniejszych arsenałów jądrowych.

Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Brazylia deklarują już przejście w rozliczeniach na walutę Chin.

Upadek USA nie będzie upadkiem lokalnej potęgi (jak kiedyś w przypadku Polski), będzie załamaniem całego światowego żydowskiego systemu kapitalistycznego. Wątpliwe, żeby po upadku tego systemu Żydzi znaleźli kraj, w którym będą mogli swój finansowy proceder uprawiać od początku.

W krajach Ameryki Łacińskiej pojawia się już często pogląd, że rozsadnikiem żydowskiego “zachodniego” imperializmu jest współczesny KK. Trudno odmówić temu poglądowi słuszności, zwłaszcza, że najnowsza historia Polski z lat 1978 – 2012 wydaje się potwierdzać ten pogląd.

Upadek USA nie musi jednak oznaczać ich zniknięcia z mapy, USA stracą przede wszystkim znaczenie polityczne i gospodarcze. Staną się lokalną potęgą. Niewykluczony jest także ich podział na mniejsze państwa.

W chwili obecnej żadne z państw mogących potencjalnie zastąpić gospodarczą i militarną pozycję USA (np. Chiny) nie wyraża gotowości przyjęcia i oddania swojej gospodarki w łapy żydowskiej finansjery. To, co obserwujemy, czyli drukowanie pieniędzy jest wydłużaniem agonii USA (i UE) dla zyskania czasu i znalezienia rozwiązania. Być może częściowym rozwiązaniem będzie stworzenie żydowskiego państwa na polskiej ziemi. Polska znajduje się wśród 13 najbogatszych państw świata pod względem ilości i wielkości zasobów naturalnych, a więc stanowi znakomitą lokalizację dla żydowskiego pasożytnictwa.

 

Funkcjonowanie waluty € UE oparte jest na identycznych mechanizmach jak $ USA. € UE zostało wprowadzone wyłącznie dla potrzeb światowej żydowskiej finansjery świata anglosaskiego, która już wcześniej, w latach 1980/90, dostrzegła nieuchronność upadku $ USA, ale nie chciała zrezygnować z ogromnych zysków bez pracy i z faktycznej władzy na Zachodzie, a nawet poza nim. Stworzeniem UE chciała zastąpić upadające USA i zniszczoną walutę, $ USA. W latach 1980. zniknęły granice dla przepływu kapitałów – rozpoczęła się era polityki globalizacji.

Globalizację należy rozumieć wyłącznie jako dążenie światowej żydowskiej oligarchii finansowej do czerpania zysków z kreacji pieniądza na skalę całego globu i pozostającej poza jakąkolwiek kontrolą rządów państw, co w efekcie ma także zapewnić żydowskiej finansjerze globalną władzę.

Na nasze szczęście doszło do ewidentnego konfliktu interesów żydostwa anglosaskiego i europejskiego, które korzyści w strefie € UE chce zachować dla siebie.

Upadek zarówno $ USA, jak € UE wynika z ogromnego i niekontrolowanego przyrostu zasobów wirtualnego (nieistniejącego w banknotach i w bilonie) pieniądza obydwu stref walutowych. Ten przyrost wirtualnego pieniądza, wynikający z kreacji pieniądza bezgotówkowego i z operacji na tzw. instrumentach pochodnych, odbywający się w postępie geometrycznym z coraz większą szybkością wysysa z rynku pieniądz rzeczywisty (wśród finansowej oligarchii znane są np gry w kursy walut). Zjawisko to można przyrównać do sytemu naczyń połączonych, w których. poziom cieczy zawsze będzie jednakowy. Jeśli do takiego sytemu naczyń przyłączymy nowe puste naczynie, zostanie ono natychmiast wypełnione cieczą. Jej poziom jednak obniży się. Identyczne zjawisko obserwujemy w systemie finansowym. Każde pojawienie się nowego wirtualnego pieniądza (a one is
tnieją w zapisach księgowych prywatnych banków) wydrenuje z rynku pieniądz rzeczywisty. Stąd konieczność (i to już zjawisko stałe) dodrukowywania pieniądza przez prywatne banki centralne (FED, EBC). Metoda ta niczego nie rozwiązuje, bowiem nowe pieniądze znikają jak w czarnej dziurze na kontach światowej finansjery, na których istnieją zapisy kwot pieniędzy wirtualnych. Tak, więc nowe pieniądze nie wchodzą do obiegu gospodarczego. Natomiast powodują dodatkowe obniżenie realnej wartości dochodów ludności oraz umożliwiają bankom kontynuację procederu kreacji pieniądza bezgotówkowego.

Tzw. liberalni ekonomiści zarzucali państwu socjalistycznemu drukowanie pieniędzy bez pokrycia – przecież to szczyt idiotyzmu i hipokryzji.

Naprawa tego systemu przez “zachodnie władze” nie jest możliwa, ponieważ oznaczałaby pozbawienie światowej żydowskiej finansjery zysków z pracy okradanych narodów oraz faktycznej władzy politycznej na Zachodzie. Nie mniej upadek lichwiarskiej finansjery jest nieuchronny, przesądzony. Trudno tylko przewidzieć jak będzie przebiegał cały ten proces i kiedy ostatecznie się zakończy.

Jeśli jeszcze dzisiaj ktoś w Polsce namawia do wejścia do strefy € UE, to jest albo politycznym idiotą albo zdrajcą interesów państwa i narodu i właściwie należałoby go powiesić.
 

”Po nas choćby potop”

Szwecja idzie śladem Wielkiej Brytanii i obniża podatek dochodowy od osób prawnych. Od 1 stycznia 2013 roku stopa podatkowa spadnie z obecnych 26,3 proc. do 22 proc.

Dla przypomnienia: Bank of England jest prywatną własnością żydowską od 1694r., exodus Żydów z Polski miał miejsce w wieku XVII, a w wieku XVIII Polska przestała istnieć.
Jak, więc widać lichwiarskie żydostwo ma w Szwecji coraz więcej do powiedzenia. To oznacza m.in, że zyski banków komercyjnych (i innych firm finansowych) będą rosły. (Ciekawostka: w Polsce podatek CIT wynosi teoretycznie 19% – w praktyce znacznie mniej -, komercyjne banki w RP w 2011r. osiągnęły dochód 15 mld zł, który wytransferowały z Polski; dla porównania: roczny deficyt budżetu RP wynosi 35 mld zł !).

Podatek CIT powinien być progresywny, czyli rosnący ze wzrostem dochodu, ale z możliwością zmniejszenia go o kwoty wydatkowane na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na odtwarzanie majątku firmy i na jej rozwój. Zmniejszenie podatków CIT powoduje konieczność uzupełnienia budżetu państwa z innych źródeł. Te inne źródła to z zasady wzrost podatków pośrednich, które płacą podatnicy indywidualni. Stąd wniosek, że na wzrost dochodów firm (głównie z kapitałem żydowskim) złożą się w Szwecji podatnicy, których realne dochody zmaleją. Istotną kwestią ekonomiczną i moralną jest pytanie: czy instytucje bankowe powinny osiągać zyski? Z ekonomicznego punktu widzenia wielkość dochodu banku powinna być ograniczona do niezbędnej wielkości potrzeb samofinansowania działalności banku. Pomijam już ekonomiczny absurd w postaci ustawowego zalegalizowania działalności banków komercyjnych.

”Po nas choćby potop” – oto dewiza żydowskiej finansjery, która jest świadoma kresu możliwości uprawiania swojego procederu. Jednak wyjątkowa witalność, z jaką w przede dniu swej agonii intensyfikuje wysiłki do pomnażania zysków, jest charakterystyczna tak dla żywych organizmów jak i dla organizacji ludzkich, np. dla państw.

Podobnie III Rzesza w ostatnich latach II wojny światowej, gdy jej przywódcy byli świadomi przegranej, zdecydowanie zwiększyła produkcje zbrojeniową.

Światową żydowską finansjerę charakteryzuje wyjątkowa perfidia i niepohamowana żądza zysku. Mogliśmy się o tym przekonać, gdy profesor J. Sachs, doradca żydowskiego finansisty G. Sorosa, radził żydo-władzy RP w 1989r., żeby zalegalizowała handel narkotykami, dzięki czemu Polska szybciej spłaciłaby swoje długi !!!

Podobne postulaty nie zdziwią nikogo w USA. Tzw. politycy USA już w latach 1970. zgłaszali identyczne postulaty.

Współczesna agresja syjonistycznych USA i NATO na Afganistan, poza ewidentnym politycznym celem okrążania Rosji, ma także cel finansowy – największe na świecie uprawy roślin do produkcji narkotyków znajdują się właśnie w Afganistanie, z czego wyłączne korzyści osiąga żydowska finansjera. Żydo-władza RP wysłała do ochrony tych upraw polskich żołnierzy, za ich szkolenie, wyposażenie i utrzymanie płaci polski podatnik.

Dariusz Kosiur

http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/09/24/kryzys-zydzi-polska-cz-1/

Kryzys, Żydzi, Polska cz. 2

5 Październik 2012

 

Reaktywacja Paradise Judeaorum

By 2050 Poland will become on economic powerhouse with Polish Jews as it driving force”, co w tłumaczeniu polskim znaczy:

,,Przed 2050 rokiem Polska będzie ekonomiczną potęgą z polskimi Żydami jako siłą napędową”.

 

Nie jest to przepowiednia wróżki, ani wizja jasnowidza. Jest to tytuł artykułu żydowskiego dziennikarza Gazety Wyborczej, niejakiego K. Geberta vel Dawida Warszawskiego (takim nazwiskiem podpisywał teksty w drugim obiegu w latach „Solidarności”, 1980-81), jaki ukazał się w październiku 1998 r., w wydawanym w USA, miesięczniku „Moment”.

Nie wiem, czy Polska stanie się potęgą według przewidywań Żyda Geberta? To teza mocno wątpliwa, ponieważ, jak pokazuje historia tego ludu, nie jest on w stanie tworzyć sprawny organizm państwa z możliwością jego rozwoju. Natomiast znakomicie pasożytuje na organizmach państw innych narodów doprowadzając je do ekonomicznej i politycznej ruiny. Chyba, że takie żydowskie państwo uzyska zewnętrznego sponsora, jak współczesny nam Izrael, którego funkcjonowanie sponsorują amerykańscy podatnicy, ale także państwa wierzyciele żydowskich banków w USA. Z powodu upadku USA (“Kryzys, Żydzi, Polska” cz.1) sponsorowanie to przestanie być możliwe. Światowe żydostwo i władze Izraela stają przed poważnym dylematem, którego powszechne żydo-media, także w Polsce, już nie ukrywają. Jego rozwiązanie może być naszą narodową tragedią. Jednak w jednej kwestii Żyd Gebert miał rację i trzeba się z nim zgodzić – to kwestia zażydzenia Polski. Zażydzenie całej polskiej polityki, całej administracji państwa, nawet hierarchii KK w Polsce oraz życia gospodarczego (lista tzw. najbogatszych Polaków – bez Polaków !) jest dzisiaj faktem niezaprzeczalnym.

Niezależnie od tego, czy nowe państwo żydowskie zostanie w przyszłości – i raczej w dalszej niż w bliższej -, zlokalizowane i powołane do politycznego życia na ziemiach polskich, czy będzie to tylko nadal jakaś hybryda o nazwie RP, ale z żydowską władzą (taka istnieje od 1980r.) i z żydowska dominacja, musi je poprzedzić przygotowanie nie tylko miejsc zakwaterowania dla Żydów z Izraela (w każdym naszym mieście i miasteczku czekają już nowe, wolne mieszkania, domy, osiedla), ale całej infrastruktury prawnego systemu państwa. Mogą to wykonać jedynie żydowskie władze RP.

Dlaczego właśnie Polskę spotyka „szczęście” ponownego zasiedlenia przez Żydów? Odpowiedź znajduje się na kartach historii. Polska jest kolebką światowego żydostwa. Przez ostatnie kilkaset lat Polskę zamieszkiwało 70% – 80% światowej populacji Żydów. I dzisiaj, wbrew kłamliwym oświadczeniom władz, poza Izraelem i USA, spośród pozostałych państw świata, to właśnie Polskę zamieszkuje najwięcej obywateli pochodzenia żydowskiego.

Żydowskie rojenia, które miały charakter poważnych zabiegów politycznych tworzenia własnego państ
wa na polskich ziemiach, powinny być dla nas wystarczającym sygnałem alarmowym do zablokowania tej zbrodniczej inicjatywy i do odzyskania państwa dla Polskiego Narodu.

 

      Polityka przekształcania Polski w państwo z żydowską dominacją trwa od 1980 r.

                                            Żydowska polityka PO i PiS

Ilu Polaków współcześnie zdaje sobie sprawę, że granica między Polską i Niemcami od 1995r. nie posiada żadnego umocowania prawnego, ani obustronnego, ani tym bardziej międzynarodowego traktatu. W konstytucji RFN zapisana jest, jako obowiązująca, między Polską a Niemcami granica z roku 1937. 2 mln Polaków w RFN nie posiadają statusu mniejszości. Taki status posiada 150 tys. Niemców w Polsce. Pomijam już brak odszkodowań dla Polski za II w. św., pomijam także bezczelne roszczenia Niemców (faktycznie Żydów z RFN) – tylko pozornie państwo RFN nie uczestniczy w tych roszczeniach.

Przypomnijmy sobie, kto negocjował, podpisał i ratyfikował traktat lizboński z UE? Tak, nie kto inny, tylko L. Kaczyński – można, więc przyjąć, że PiS. A była to jedyna znakomita polityczna okazja do postawienia twardego warunku Niemcom: podpiszemy traktat lizboński, ale przedtem musimy podpisać traktat o granicy na Odrze i Nysie między Polską a RFN i cała UE musi go ratyfikować oraz traktat o równoprawnym statusie mniejszości. (Pomijam kwestie odszkodowań wojennych i “niemieckie” roszczenia, co nie oznacza rezygnacji ze stawiania tej politycznej kwestii.) L. Kaczyński, mimo werbalnie tworzonej iluzji, dbałości o narodowy polski interes i twardej postawy wobec RFN, działał zgodnie z wytycznymi syjonisty Z. Brzezińskiego: „Polska musi mieć dobre stosunki z Niemcami”. A zatem, zarzut w stosunku do PO politycznej uległości wobec Niemiec traci rację bytu, ponieważ PiS realizuje tu identyczną jak PO politykę zgodną z nakazami światowego żydostwa.

Każdy żydo-rząd RP kosztem Polski i Polaków zrobi wszystko, żeby stosunki z Niemcami były korzystne dla Żydów i przekładały się na niemieckie wsparcie dla żydowskich rządów w Polsce (stąd także finansowe wsparcie niemieckich fundacji dla partii Tuska, KLD, poprzedniczki PO).

W kwestiach gospodarczych podobnie: PiS zmniejszył podatki najbogatszym (PO chciało liniowego – różnica jest, więc nie istotna). Zatem i jedni i drudzy (również SLD – obniżenie CIT, AWS) tworzyli preferencyjne warunki dla dużych firm finansowych z żydowskim kapitałem. Ani PiS, ani PO nie odnoszą się do fundamentalnej dla gospodarki państwa kwestii własności i funkcjonowania systemu bankowego w Polsce. Obecnie system ten umożliwia zadłużanie Państwa i transfer kapitałów na rzecz żydowskiej finansjery anglosaskiej i europejskiej. Za wszystko płaci polski podatnik – Polak jest zwyczajnie okradany w zgodzie ze stanowionym przez żydo-władzę prawem.

W obliczu przewidywanego przez syjonistów upadku USA oraz „zmian” na Bliskim Wschodzie, które przebiegły inaczej niż zorganizowali i zaplanowali je syjoniści z USA oraz w obliczu wyłaniających się nowych światowych potęg, egzystencja Izraela na palestyńskiej ziemi stoi pod znakiem zapytania. Wątpliwości, co do tej egzystencji potęgują jeszcze wspomniane ekonomiczne koszty utrzymania Izraela przez podatników USA. Na dłuższą metę jest także nie do utrzymania proceder okradania państw arabskich z ich bogactw naturalnych przez anglosaskie koncerny z żydowskim kapitałem. A zatem i czynnik polityczny egzystencji Izraela na obecnym obszarze straci rację bytu. Wiele, więc wskazuje na to, że państwo to będzie musiało zmienić swoje położenie geograficzne. Oczywiście nie istnieją oficjalne publikacje potwierdzające powyższą hipotezę, choć podobne obawy wyrażają już publicznie nawet politycy PO. Natomiast możliwe są i potrzebne spekulacje oparte na politycznych faktach, które pośrednio, poprzez logiczną polityczną analizę wskazują na wysoki stopień prawdopodobieństwa takiej właśnie hipotezy.

Można przypuszczać, że złożona w 2006 r. premierowi Izraela, A. Szaronowi, przez prezydenta Rosji, W. Putina, propozycja przeniesienia państwa Izrael na ziemie starożytnego państwa chazarskiego nie zostanie zaakceptowana. Bowiem, taki nowy Izrael znajdowałby się całkowicie wewnątrz obszaru państwa rosyjskiego. Państwa, które, jak się wydaje, skutecznie wyeliminowało żydostwo z rosyjskiej polityki. To jednocześnie tłumaczy wściekłe ataki syjonistów na Rosję przy wykorzystaniu żydowskiej wewnętrznej agentury, która, na polecenie z USA, realizuje destabilizację porządku publicznego i politycznego w Rosji.

Na bardzo poważne potraktowanie zasługuje fakt wspólnych posiedzeń w Izraelu parlamentów: Niemiec i Izraela oraz RP i Izraela. Czemu służyły posiedzenia tych właśnie parlamentów? Jeśli zasadne jest jeszcze przypuszczenie, że parlamenty RFN i Izraela poruszały ważne kwestie polityki światowej – RFN, to przecież główny decydent w UE, to kraj zamieszkania najbogatszego w kontynentalnej Europie żydostwa, a Izrael jest państwem stowarzyszonym z UE -, to już rozmowy Żydów izraelskich z sejmem RP, państwa bez żadnej rangi politycznej, militarnej, gospodarczej, państwa likwidującego swoją suwerenność, jednego z najbiedniejszych państw Europy, w takim kontekście nie mogą mieć najmniejszego sensu politycznego. Zatem, kontekst owych parlamentarnych wspólnych obrad (RFN – Izrael, RP – Izrael) musiał być inny. A, więc jaki?

Trzeba tu przypomnieć wydarzenia z przełomu 2011 i 2012 roku, które przez powszechne żydo-media oraz przez syjonistycznych polityków zostały zbagatelizowane. Chodzi o wypowiedź żydowskiego malarza z Niemiec, a więc artysty, ale czy można go lekceważyć? Malarz z Niemiec – to oczywiście zbieg okoliczności -, zgłosił postulat przeniesienia Izraela na terytoria dawnego NRD i naszych Ziem Piastowskich. Drugie wydarzenie to berliński kongres Ruchu Odrodzenia Żydów w Polsce, który zgłosił postulat wprowadzenia języka hebrajskiego w Polsce, jako drugiego języka urzędowego oraz żądanie powrotu 3 mln Żydów do Polski, wprowadzenia dla nich ulg podatkowych itp. Ruchowi Odrodzenia Żydów przewodniczy niejaki S. Sierakowski z żydowskiej Krytyki Politycznej – Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej, jako, że jest narodowe, nie może od trzech lat uzyskać w RP sądowej rejestracji !!! Zarówno malarz i żydowski kongres nie posiadają rangi politycznej, ale czy szowinistyczne żydowskie postulaty, zgłaszane w pozornie nie poważny sposób, powinniśmy bagatelizować? Czy ich żądania nie były sondowaniem reakcji polskiego społeczeństwa z jednoczesna próbą oswajania Polaków z taką wizją – wizją katastroficzną dla Polaków?

Pamiętajmy!!! W XX wieku Żydzi czterokrotnie występowali przeciw polskim ambicjom restytucji państwa. Przed 1915 r. podejmowali polityczne negocjacje z Rzeszą Niemiecką n/t stworzenia na polskiej ziemi państwa żydowskiego. Już 19.11.1918r. skierowali do J. Piłsudskiego żądanie powołania całkowitej autonomii Żydowskiej mniejszości w II RP. Zaraz po wybuchu II w. św. była rozważana przez III Rzeszę żydowska propozycja stworzenia państwa żydowskiego ze stolicą w Lublinie. W 1944 r. żydo-bolszewia dążyła do powołania na terytorium Polski Żydowskiej Republiki Rad i włączenia jej do ZSRR. To wszystko są fakty historyczne (Judeopolonia I i II dr. A. L. Szcześniak).

 

Ochrona Żydów w Polsce  – Prawa Żydów

 Od XVII wieku Żydzi w Polsce cieszyli się większymi swobodami obywatelskimi niż Polacy.
Gwarantowały je Żydom nadawane przez kolejnych władców przywileje. Lobbing był wtedy jeszcze pojęciem nieznanym, a więc przywileje kupowano pewnie za tęgie łapówki. Analogiczna sytuacja istnieje także współcześnie. Powstałe w 1980 r. żydo-rządy, po obaleniu polskich władz PRL w wyniku strajków lipcowych (w lubelskiem) i sierpniowych, zorganizowanych przez żydowskich potomków żydo-bolszewii (m.in. z KOR-u) rządzącej do 1956 r., w 1987 r. zlikwidowały specjalne jednostki MO do ścigania przestępstw gospodarczych. W 1989 r. usunięto z kodeksu karnego zapisy o odpowiedzialności majątkowej przedstawicieli państwowej administracji za przestępstwa gospodarcze. Umożliwiono, zatem na ogromną skalę grabież majątku narodowego i prywatnego Polaków. Na początku lat 1990. sejm przyjął ustawę zwalniającą Żydów z wszelkich opłat sądowych (opłaty przerzucono, więc na polskiego podatnika). W 1997 r. wprowadzono ustawę o zwrocie Żydom ich mienia komunalnego z przed 1939 r.

Od 1990 r. żydo-władza w Polsce z pietyzmem likwiduje wszelką polską działalność gospodarczą, nawet tę najskromniejszą w postaci drobnego handlu, czy usług gastronomicznych.

Żydzi niepodzielnie panują w mediach, nawet w mediach kościelnych. Zawładnęli tym, co dla kamuflażu nosi jeszcze miano polskiej kultury. Mimo, że kulturę żydowskiej mniejszości ustawowo wspiera państwo, Żydzi przejmują samorządowe dofinansowania do zakładanych przez siebie stowarzyszeń i organizacji, których tworzenie przez Polaków jest blokowane. Nawet polityka KK, zwłaszcza po 1990 r., jest promocją żydostwa, co przestaje dziwić wobec faktu, że znakomita większość Episkopatu Polski posiada żydowskie korzenie.

Czy to przypadek, że żydo-władza RP doprowadziła do demograficznego załamania przyrostu naturalnego wśród Polaków? Czy to przypadek, że polityka żydo-rządów wymusza na Polakach zarobkową emigrację? Czy znajdujące się w każdym polskim mieście i miasteczku nowe, niezamieszkałe osiedla czekają na polskich lokatorów, gdy 80% Polaków nie posiada żadnych oszczędności?

Jeszcze więcej nowych, wolnych mieszkań znajduje się w Hiszpanii i Grecji. Można przypuszczać, że część obywateli Izraela, przyzwyczajonych do ciepłego klimatu, zechce się osiedlać w ciepłej Hiszpanii i Grecji zamiast w chłodnej Polsce, ale nie powinno stanowić to dla nas pocieszenia.

Nigdzie w Europie poza Polską, Żydzi nie znajdą lepszych warunków dla swojej egzystencji. W każdym europejskim społeczeństwie, za wyjątkiem Polski właśnie, zetkną się z wyjątkowo silnym antysemityzmem (prawidłowo: antyjudaizmem) do zabójstw włącznie. A paradoksalnie to Polakom zarzucają antysemityzm, choć to właśnie Żydzi wymordowali w latach 1944 – 56 kilkaset tysięcy Polaków. W latach 1980. mordowano nawet patriotycznych polskich księży. Te zbrodnie obciążają SB PRL, ale mało, kto wie, że po 1980 r. SB była już mocno opanowana przez żydostwo. Ostatecznego oczyszczenia SB z polskiego elementu dokonano już po 1989 r. (tzw. komisja A. Macierewicza).

Znaczącą rolę w mentalnym obezwładnianiu Polaków odegrał, zwłaszcza po 1978 r. KK. Wielbiciele JPII nic nie wiedzą o jego częstych i bliskich kontaktach z żydowskim KOR-em, które rozpoczął jeszcze jako bp K. Wojtyła. Polak nie widzi i nie rozumie, a nie rozumie, bo nie zna historii swojego państwa, ogromnych szkód, jakie przysporzyła i przysparza Narodowi Polskiemu mniejszość żydowska. Za usypianie narodowej świadomości Polaków winą największą należy obciążyć KK, a nie powszechne żydo-media, którym polskie społeczeństwo z zasady i tak nie ufa. To sternicy KK, przede wszystkim JPII indoktrynujący podstępnie Polaków, szeroko otwierali drzwi żydowskiemu kapitalizmowi w Polsce i wszystkiemu, co łączy się z żydostwem. Pamiętajmy o dniach judaizmu w polskich kościołach i wiedzmy, że w synagogach nie ma dni katolicyzmu.

A zaczęło się w 1979 r. wielkim wołaniem o nową ewangelizację w duchu judeochrześcijańskim: “nie lękajcie się” wołał wielki JPII. JPII przebił później prymas H. Muszyński uświadamiając nas, iż jesteśmy żydo-katolikami. Między Bogiem a prawdą, ten pasterz polskiej owczarni miał niestety rację. Później poszło już szybko. Symbolem nowej ewangelizacji są trzy krzyże przed bramą Stoczni Gdańskiej – krzyże stoją, ale stoczni już tam nie ma. Tak oto państwo Polaków kończy swój byt. Żydo-władza sprzedała nawet nasze zasoby naturalne, także te nie odkryte. Paradise Judaeorum na naszej polskiej ziemi znajduje się w fazie budowy solidnych fundamentów, a ogłupieni i omamieni europejskością i religijnymi symbolami Polacy licytują się, którzy zdrajcy lepiej przysłużą się Polsce, żydowskie PiS, czy żydowskie PO? Już lepiej przysłużyć się nie mogli. Tak oto sprawdzają się słowa poety J. Kochanowskiego: “Nową przypowieść Polak sobie kupi, że przed szkodą i po szkodzie tak samo głupi” – “Pieśń o spustoszeniu Podola”.

 

Wykorzystać upadek żydowskiego kapitalizmu to narodowy obowiązek

Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że w obliczu nieuchronnego upadku syjonistycznych USA i UE, rządzące w Polsce żydostwo zrobi wszystko, żeby utrzymać władzę nad Polakami. Nie można wykluczyć, że w zmieniającej się sytuacji żydo-władza RP będzie dążyła do jednoczesnego uzależnienia Polski od Niemiec (co faktycznie już nastąpiło wcześniej) i także od Rosji, zapewniając sobie w ten sposób dalsze rządy nad Polakami przy wsparciu tych dwu państw. Dla Rosji kwestią priorytetową jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa na zachodniej granicy, czyli na wyeliminowaniu z obszaru Polski wpływów USA. Natomiast jest dla Rosji bez znaczenia, że taką nową politykę będą realizowały żydo-rządy RP, a nie polskie rządy narodowe.

Nie wygramy polskiej sprawy w ulicznych marszach i manifestacjach, czy poddając się sterowanym przez żydostwo „patriotycznym” zrywom. Wszystko to służy jedynie kanalizowaniu społecznego niezadowolenia i tworzeniu iluzji, że oto pojawią się nowe rządy, które naprawią RP. Ta iluzja tworzona przez agendy żydo-władzy pada często na podatny grunt. Kupuje ją w ciemno Polak-patriota. Ale nam dzisiaj bardziej od niefrasobliwego, nie wymagającego żadnego wysiłku, uczucia miłości do Ojczyzny, potrzeba racjonalnego o niej myślenia, myślenia politycznego, narodowego – myślenia w interesie suwerennego Narodu i suwerennego Państwa. Potrzebujemy nudnej, mozolnej, codziennej pracy nakierowanej na tworzenie narodowego ruchu, który dzięki swojej sile społecznego zaangażowania będzie w stanie przejąć kontrolę nad procesem wyborczym i usunąć obóz żydo-władzy. Nie ma innej drogi do suwerennej Polski. Wygrać może jedynie siła. Militarnej siły nie posiadamy, a więc wszelkie uliczne rozruchy, które bardzo łatwo sprowokować, skończą się dla nas zawsze przegraną. Jedyną siłę, którą realnie możemy przeciwstawić, to liczebność zorganizowanego polskiego ruchu narodowego. Takiego właśnie naszego zorganizowania najbardziej boi się żydostwo, a nie manifestacji i marszów z krzyżami. Taką siłę musimy stworzyć. Jeżeli tego zadania nie wykonamy, pozwolimy na rozpanoszenie się w Polsce Paradise Judeaorum.

 

Dariusz Kosiur

http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/10/05/kryzys-zydzi-polska-cz-2/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.