Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Kolejny żyd na wysokim stanowisku w Episkopacie

Kolejny żyd na wysokim stanowisku w Episkopacie

Kolejny żyd na wysokim stanowisku w Episkopacie. Stanisław Gądecki przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

aci

Me­tro­po­li­ta po­znań­ski abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki zo­stał wy­bra­ny na no­we­go prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski – po­in­for­mo­wał rzecz­nik pra­so­wy KEP ks. Józef Kloch.

Abp Stanisław GądeckiFoto: Adam Stępień / Agencja Gazeta

“Abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki zo­stał wy­bra­ny nowym prze­wod­ni­czą­cym Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski – na pię­cio­let­nią ka­den­cję” – na­pi­sał ks. Kloch na Twit­te­rze.

65-let­ni Gą­dec­ki przez ostat­nie 10 lat był wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym KEP. Teraz za­stą­pi me­tro­po­li­tę prze­my­skie­go abp. Jó­ze­fa Mi­cha­li­ka, który na czele KEP stał przez dwie ko­lej­ne pię­cio­let­nie ka­den­cje.

Abp Gą­dec­ki zwy­cię­żył w dru­giej turze gło­so­wa­nia prze­pro­wa­dzo­nej w środę po po­łu­dniu. Zgod­nie ze sta­tu­tem mu­siał uzy­skać po­par­cie ponad po­ło­wy bi­sku­pów upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.

Jak nie­ofi­cjal­nie do­wie­dzia­ła się PAP, około po­łu­dnia w pierw­szej turze naj­wię­cej gło­sów otrzy­ma­li me­tro­po­li­ci: kard. Ka­zi­mierz Nycz z War­sza­wy i abp Gą­dec­ki, potem byli abp Marek Ję­dra­szew­ski z Łodzi i abp Wa­cław Depo z Czę­sto­cho­wy. Po­je­dyn­cze głosy padły także na abpa Jó­ze­fa Kup­ne­go z Wro­cła­wia i abpa Sła­wo­ja Lesz­ka Głó­dzia z Gdań­ska.

Na bie­żą­cym ze­bra­niu ple­nar­nym bi­sku­pi wy­bio­rą też za­stęp­cę prze­wod­ni­czą­ce­go epi­sko­pa­tu.

Prze­wod­ni­czą­cy KEP – zgod­nie ze sta­tu­tem – zwo­łu­je Radę Stałą, Ze­bra­nie ple­nar­ne, Radę bi­sku­pów die­ce­zjal­nych oraz prze­wod­ni­czy ob­ra­dom pod­czas tych­że ze­brań. Po­nad­to za­pra­sza wy­jąt­ko­wo i w szcze­gól­nych przy­pad­kach na Ze­bra­nie ple­nar­ne Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski inne osoby, po wy­słu­cha­niu Pre­zy­dium KEP. Kie­ru­je całą Kon­fe­ren­cją Bi­sku­pów, która ko­or­dy­nu­je wszyst­kie prace dusz­pa­ster­skie i cha­ry­ta­tyw­ne w Pol­sce i sta­no­wi normy praw­ne Ko­ścio­ła w Pol­sce.

Prze­sy­ła spra­woz­da­nia i do­ku­men­ty z Ze­brań ple­nar­nych oraz Rady bi­sku­pów die­ce­zjal­nych do Sto­li­cy Apo­stol­skiej, za po­śred­nic­twem Nun­cja­tu­ry Apo­stol­skiej.

aci1

aci2

aci3

aci4

Za: http://gazetawarszawska.com/2014/03/12/kolejny-zyd-na-wysokim-stanowisku-e-episkopacie/

Data: 12.03.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.