Strona główna > Bliski Wschód > Judeosataniści atakują chrześcijan

Judeosataniści atakują chrześcijan

Chrześcijanie w Ziemi Świętej – ATAKI NA CHRZEŚCIJAN I ICH ŚWIĘTE MIEJSCA ZE STRONY IZRAELSKICH OSADNIKÓW I EKSTREMISTÓW

“rządu premiera Beniamina Netanjahu tak naprawdę nie obchodzi zatrzymywanie sprawców ataków odwetowych („price tag attacks”), stwierdzając: „Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy ich złapać i złapiemy ich, kiedy tylko zechcemy”.

“rabin Josef Scheinen, dyrektor szkoły religijnej Ashdod Yeshiva, stwierdził:„Rasizm wziął swój początek z Tory… Ziemia Izraela jest przeznaczona dla ludu Izraela”.

chrze1

– Jak podaje Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, od 2008 r. liczba brutalnych ataków osadników żydowskich na Palestyńczyków, w tym chrześcijan, oraz na ich mienie wzrasta co roku o mniej więcej 150%. W pier- wszej połowie 2012 r. zanotowano 154 takie ataki. […]

– W  grudniu  2012 r.  żydowscy  ekstremiści  zdewastowali  (już po raz drugi) grecko-prawosławny Klasztor Świętego Krzyża w Jerozolimie, malując na jego ścianach hasła „Śmierć chrześcijanom”, „Jezus, syn dziwki” i „Odpłata”, a także poprzebijali opony kół w samochodach stojących na parkingu świątyni.

– W październiku 2012 r. rumuńsko-prawosławny kościół św. Jerzego w Jero zolimie zdewastowano, jego drzwi uszkodzono, a w wejściu rozrzucono śmie ci. Był to co najmniej trzeci akt wandalizmu wobec świętego miejsca chrześci jan w okresie pięciu tygodni. Tydzień przed atakiem na kościół rumuńsko-prawosławny wandale napisali sprayem hasła „Jezus to bękart” i „Odpłata” na murach klasztoru franciszkanów na Syjonie.

– We wrześniu 2012 r. napastnicy podpalili drzwi klasztoru Latrun w Jerozo limie. […]

– W lutym 2012 r. izraelski dziennik „Haaretz” poinformował, że w ciągu dwóch poprzedzających miesięcy celem wandali stały się dwa kościoły i cmentarz chrześcijański na wzgórzu Syjon.

 • W trakcie ataków na kościoły sprawcy wypisali na ścianach sprayem hasła „Jezus nie żyje”, „Śmierć chrześcijanom” i „Maryja była prostytutką”. Jeden z tych kościołów, należący do zgromadzenia baptystów Narkis Stre et Congregation w Jerozolimie, był już celem ataków podpalaczy w 2007 i 1982 roku.

– W listopadzie 2011 r. „Haaretz” doniósł, że na ulicach Starego Miasta w oku powanej Jerozolimie Wschodniej ultraortodoksyjni Żydzi „rutynowo” przekli nają i opluwają duchownych chrześcijańskich.

Główny sekretarz Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy stwierdził:

„To się często zdarza. Człowiek idzie ulicą i nagle plują na niego bez powodu”.

Student z miejskiego seminarium ormiańskiego skarżył się, że był na co dzień obrzucany obelgami i opluwany przez ultraortodoksyjnych mężczyzn. Jak powiedział:

„Kiedy widzę, jak jakiś ultraortodoks zbliża się do mnie na ulicy, zawsze się zastanawiam, czy mnie nie opluje”.

Według innego artykułu, opublikowanego przez „Haaretz” w lutym 2012 r., przypadki plucia były tak powszechne, że część kapłanów przestała odwie- dzać niektóre rejony Starego Miasta.

– W czerwcu 2012 r. Dan Halutz, były szef sztabu armii izraelskiej – która ja ko wojskowe siły okupacyjne jest ostatecznie odpowiedzialna za bezpieczeńs two na Terenach Okupowanych, w tym w Jerozolimie Wschodniej – przyznał, że rządu premiera Beniamina Netanjahu tak naprawdę nie obchodzi zatrzy mywanie sprawców ataków odwetowych („price tag attacks”), stwierdzając:„Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy ich złapać i złapiemy ich, kiedy tylko zech cemy”.

– W marcu 2012 r. brytyjski dziennik „The Guardian” poinformował o tajnym raporcie sporządzonym przez wyższych urzędników Unii Europejskiej, z  któ rego wynika, że osadnicy żydowscy angażują się w systematyczną  i  narastają cą kampanię przemocy wobec Palestyńczyków i że „przemoc ze strony osadni ków cieszy się milczącym poparciem państwa Izrael”.

DYSKRYMINACJA NA TLE RELIGIJNYM

– Palestyńczycy-chrześcijanie, którzy są obywatelami Izraela, cierpią z powo du tej samej powszechnej dyskryminacji – zarówno oficjalnej, jak i nieoficjal nej – co inni nie-Żydzi, w każdym aspekcie życia, począwszy od prawa własno ści gruntów i kwestii mieszkaniowych do kwestii zatrudnienia i prawa do zjed noczenia rodziny.

– Istnieje ponad 30 ustaw, które bezpośrednio lub pośrednio dyskryminują palestyńskich obywateli Izraela wyłącznie ze względu na ich przynależność etniczną i zmieniają ich – w ich własnej ojczyźnie – w obywateli drugiej lub trzeciej kategorii.

– Aż 93% ziemi w Izraelu stanowi własność albo państwa, albo agencji quasi-rządowych, takich jak Żydowski Fundusz Narodowy, które dyskryminują nie -Żydów.

 • Palestyńscy obywatele Izraela, w tym chrześcijanie, próbując uzyskać dos tęp do tej ziemi w celu jej uprawy, zamieszkania na niej czy jej zagospoda rowania, napotykają istotne przeszkody prawne.

– W listopadzie 2010 r. wpływowy naczelny rabin miasta Safed, Szmuel Elija hu, wydał rozporządzenie zakazujące Żydom wynajmu nieruchomości inno wiercom.

 • W ciągu miesiąca około 50 innych starszych rabinów miejskich, również opłacanych przez rząd, podpisało list popierający Elijahu i jego dekret.
 • Jeden z sygnatariuszy, rabin Josef Scheinen, dyrektor szkoły religijnejAshdod Yeshiva, stwierdził:

„Rasizm wziął swój początek z Tory… Ziemia Izraela jest przeznaczona dla ludu Izraela”.

– W październiku 2010 r. Kneset przyjął ustawę pozwalającą mniejszym izra elskim miastom na odrzucanie mieszkańców, którzy nie odpowiadają „funda mentalnym poglądom gminy” ze względu na płeć, religię i status społeczno-ekonomiczny.

 • Obrońcy praw człowieka skrytykowali to posunięcie jako próbę umożliwie nia żydowskim miasteczkom nie wpuszczania Arabów i innych nie-Żydów.

– W „Raporcie o wolności religijnej na świecie w 2009 roku”, przygotowanym przez Departament Stanu USA, stwierdzono:

„Chociaż dobrze znane miejsca [religijne] są de facto chronione w związ ku z ich międzynarodowym znaczeniem, wiele miejsc ważnych dla mu- zułmanów i chrześcijan jest zaniedbanych, niedostępnych lub zagrożo nych przez deweloperów nieruchomości oraz władze gmin”.

– Na Terytoriach Okupowanych przez Izrael chrześcijanie palestyńscy cier pią z powodu takich samych ograniczeń, m.in. w zakresie swobody przemie szczania się, jak wszyscy Palestyńczycy żyjący od 45 lat pod rządami izrael skiej armii.

 • Ograniczenia te nie dotyczą ponad 500 tysięcy żydowskich osadników, którzy zamieszkują w nielegalnych osiedlach na Palestyńskich Teryto riach Okupowanych

– Według raportu Departamentu Stanu USA „O wolności religijnej na świecie w 2007 roku”:

„Przy udzielaniu pozwoleń na budowę domów i usługi komunalne rząd Izraela preferencyjnie traktuje żydowskich mieszkańców Terytoriów Okupowanych, w tym Jerozolimy Wschodniej,”.

ODMOWA PRAWA DO WOLNOŚCI WYZNANIA

– Choć izraelscy urzędnicy często twierdzą, że chrześcijanie i muzułmanie pa lestyńscy mają swobodny dostęp do swoich miejsc świętych w okupowanej Je rozolimie Wschodniej i na innych obszarach będących pod kontrolą Izraela, w rzeczywistości izraelskie restrykcje sprawiają, że dla większości Palestyń czyków z Terytoriów Okupowanych swobodne praktykowanie wiary staje się trudne lub niemożliwe.

– Od 1993 r. Izrael zakazuje Palestyńczykom żyjącym na okupowanym Zachod nim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy wstępu do okupowanej Jerozolimy Ws- chodniej;

 • wstęp jest możliwy tylko na podstawie zezwolenia, które trudno uzyskać.
 • W rezultacie miliony palestyńskich muzułmanów i chrześcijan mieszka jących na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy nie mają dostępu do świętych dla nich miejsc na jerozolimskim Starym Mieście.

– W kwietniu 2011 r. 15 tysięcy Palestyńczyków-chrześcijan wystąpiło o zezwo lenie na wstęp do okupowanej Jerozolimy Wschodniej, aby celebrować Wiel- kanoc w świętych miejscach Starego Miasta, ale Izrael wydał zezwolenia tylko około 2,5 tysiącu z nich.

– Według „Raportu o wolności religijnej na świecie w 2011 roku”, opublikowa nego przez Departament Stanu USA w lipcu 2012 roku:

„Surowe zamknięcia obszarów i godziny policyjne ustalane przez rząd Izraela negatywnie wpływają na zdolność mieszkańców do praktykowa nia religii w miejscach świętych, w tym w Bazylice Grobu Świętego i me czecie Al-Aksa w Jerozolimie, jak również w Kościele Bożego Narodzenia w Betlejem.

W ciągu roku wzrosła liczba doniesień o niemożności uzyskania zezwo lenia na pobyt lub pracę przez chrześcijańskich duchownych, zakonnice i pracowników organizacji religijnych.

Rzecznicy chrześcijan twierdzili, że trudności w uzyskiwaniu zezwoleń narastały stopniowo od ostatnich 10 lat. Władze izraelskie nadal ogra niczały wydawanie wiz arabskim duchownym chrześcijańskim pracu jącym na Zachodnim Brzegu czy w Jerozolimie do wiz jednorazowego wjazdu, co komplikowało duchownym podróże, zwłaszcza do miejsc położonych na terenach ich posługi duszpasterskiej poza Zachodnim Brzegiem czy Jerozolimą.

Dezorganizowało to ich pracę, a sponsorującym ich organizacjom religij nym przysparzało trudności finansowych.

Izrael wydał też osobno ogólny zakaz wstępu do Strefy Gazy, obejmujący arab skich duchownych chrześcijańskich, w tym biskupów i innych duchownych wyższego szczebla, którzy usiłowaliby odwiedzać podległe im zgromadzenia lub miejsca posługi duszpasterskiej.

Bariera graniczna znacząco utrudniała chrześcijanom z obszaru Betlejem do tarcie do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie, a chrześcijanom palestyń- skim, którzy mieszkają po jerozolimskiej stronie bariery, odwiedzanie chrześcijańskich miejsc kultu w Betanii i Betlejem”.

BETLEJEM I JEROZOLIMA WSCHODNIA W OBLĘŻENIU

– Obecnie  na ziemi  należącej  do  miasta  Betlejem  –  zgodnie  z  wierzeniami chrześcijan, miejsca narodzenia Jezusa – wybudowane są 22 osiedla izraels kie, w tym osiedle Nokdim, gdzie mieszka minister spraw zagranicznych Izra ela Avigdor Lieberman, który niedawno podał się do dymisji.

 • Osiedla te otaczają miasto, a wraz z izraelskim murem izolują je od Jerozo limy i reszty Zachodniego Brzegu.

– W Betlejem i jego okolicach istnieją mniej więcej 32 fizyczne bariery wznie sione przez Izrael dla utrudnienia Palestyńczykom przemieszczania się, w tym punkty kontrolne, blokady dróg, hałdy ziemi i bramki.

 • Podobnie jak w przypadku innych izraelskich ograniczeń ruchu na Zachodnim Brzegu, izraelscy Żydzi mają przywilej swobodnego ich omijania.

– Jerozolima od wieków stanowi centrum życia religijnego,  gospodarczego  i kulturalnego Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu. Od czasu zaję cia i bezprawnego przyłączenia wschodniej  części  miasta  w  1967 r.  Izrael próbuje oddzielić i odizolować Jerozolimę Wschodnią od reszty okupowane go Zachodniego Brzegu pierścieniem osiedli budowanych wokół jej przed- mieść.

 • Tak jak w przypadku Betlejem, wspomniane osiedla umacnia stawiany przez Izrael mur, który równocześnie separuje izraelskie osiedla położone w Jerozolimie Wschodniej i jej okolicy od reszty Zachodniego Brzegu.

– Według wydanego przez Departament Stanu USA „Raportu o wolności religijnej na świecie w 2009 roku”:

„W Jerozolimie wiele  strategii  szczebla  zarówno  państwowego,  jak  i gminnego miało na celu ograniczenie lub zmniejszenie liczby nieżydowskich mieszkańców Jerozolimy”.

– Według izraelskiej organizacji praw człowieka B’Tselem:

„Od zaanektowania w 1967 r.  Jerozolimy  Wschodniej  głównym  celem rządu Izraela jest stworzenie w Jerozolimie takiej sytuacji demograficzno-geogra- ficznej, która pokrzyżuje w przyszłości wszelkie próby podważenia izraels kiego zwierzchnictwa nad miastem.

Aby osiągnąć ten cel, rząd podejmuje działania na rzecz zwiększenia liczby Żydów, a jednocześnie zmniejszenia liczby Palestyńczyków mieszkających w mieście”.

– W grudniu 2012 r. rząd Izraela ogłosił, że opracował plany budowy osiedli na tzw. obszarze E 1, w korytarzu Jerozolimy Wschodniej, co spotkało się z potępieniem na arenie międzynarodowej, także ze strony Stanów Zjednoczo nych, które od dawna wywierały na Izrael naciski, aby nie prowadził budowy na obszarze E 1.

 • W przypadku wprowadzenia ich w życie plany Izraela związane z obsza- rem E 1 spowodowałyby w praktyce odcięcie Jerozolimy Wschodniej od reszty Zachodniego Brzegu, utrwalając podział Zachodniego Brzegu na oddzielne kantony, co właściwie uniemożliwiłoby utworzenie państwa palestyńskiego na Terytoriach Okupowanych.

PODSTAWOWE FAKTY I DANE

– Obecnie w Ziemi Świętej mieszka około 200  tysięcy  palestyńskich  chrześci- jan, będących potomkami najstarszych na świecie wspólnot chrześcijańskich.

– Większość chrześcijan palestyńskich to wyznawcy Greckiego Kościoła Pra wosławnego; mniej liczni są katolicy obrządku rzymskiego, prawosławni or miańscy (wyznawcy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego), Koptowie, an glikanie, prawosławni etiopscy (wyznawcy Etiopskiego Kościoła Ortodok syjnego), grekokatolicy, luteranie, maronici, prawosławni obrządku syryjs kiego i wyznawcy kilku innych denominacji protestanckich.

– Nie ma oficjalnych danych na temat liczby chrześcijan palestyńskich na Te rytoriach Okupowanych, ale według Konsorcjum Diyar – luterańskiej instytu cji ekumenicznej – na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Strefie Gazy i w Jerozo limie Wschodniej żyje 51 710 chrześcijan.

 • Skupieni są głównie w Jerozolimie Wschodniej, Ramallah, Nablusie i Betlejem.

– Chrześcijanie stanowią około 2% ludności Zachodniego Brzegu Jordanu, zaś w Gazie szacuje się, że jest ich 3 tysiące – czyli mniej niż 1% ludności tej przy brzeżnej enklawy. Chociaż w ostatnich latach liczba chrześcijan w Strefie Ga zy utrzymuje się na stałym poziomie, to na Zachodnim Brzegu nieprzerwanie maleje, jako że wielu z nich emigruje

 • z powodu trudów życia pod izraelską okupacją.
 • Do kurczenia się populacji chrześcijan przyczynia się także niższy wskaźnik liczby urodzeń w ich środowisku.

– Według izraelskich danych rządowych chrześcijańscy obywatele Izraela w 2009 r. stanowili około 2,1% populacji czyli 154 tysiące osób. 80% z nich to palestyńscy Arabowie, w tym 44 tysiące katolików, podczas gdy resztę stano wią niearabscy imigranci, głównie małżonkowie Żydów, którzy przybyli ze Związku Radzieckiego na początku lat 90.

__________________________________

Tłumaczenie: Dominik Mierzejewski / Marek Cieślik

Źródło oryginalne: imeu.net
Źródło polskie: kampania-palestyna.pl
Za; http://palestyna.wordpress.com/2013/03/28/palestynscy-chrzescijanie-w-ziemi-swietej/#more-11462

Za: http://forumemjot.wordpress.com/2013/07/16/chrzescijanie-w-ziemi-swietej-ataki-na-chrzescijan-i-ich-swiete-miejsca-ze-strony-izraelskich-osadnikow-i-ekstremistow/#more-20685

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.