Strona główna > NWO > Jezus Chrystus nie był żydem cz. II

Jezus Chrystus nie był żydem cz. II

Jezus nie był Żydem

af

Pastor Eli James [Christian Identity]

Tłumaczenie: Ola Gordon

Wprowadzenie

Dzieci Prawdziwego Izraela, jedną z najważniejszych rewelacji mojej posługi jest wykazanie, że naród żydowski NIE MA ZWIĄZKU z Judahitami ze Starego Testamentu. Jednocześnie wykazałem też, że JUDAIZM NIE JEST RELIGIĄ STAREGO TESTAMENTU.

Oba te twierdzenia to bezsporne fakty, pomimo powszechnej przeciwnej propagandy.

Pierwszą rzeczą którą każdy chrześcijanin musi zrozumieć jest to, że słowo ’Żyd [ang Jew] jest przekładem dwóch różnych słów występujących w Biblii: hebrajskiego słowa ’Yehudi i greckiego ’loudaios'. Żadne z tych słów nie określa nowoczesnego Żyda, który ani nie jest krewnym ani współwyznawcą hebrajskich Judahitów (Yehudi). Słowo ’JeW jest dopiero ostatnio używanym słowem, po raz pierwszy użytym w latach 1750 w Anglii, kiedy dźwięk 'J' [dżej] własnie wprowadzono wtedy w Anglii i Francji. Pierwszy raz widziano je napisane w sztuce Sheridana „Rywale” [The Rivals] w 1775.

Większość ludzi dzisiaj uważa, że współcześni Żydzi są potomkami starożytnych Izraelitów, ale to w ogóle nie jest prawdą., co wykażę wielu dowodami w tym eseju. Że etniczność i religia współczesnych Żydów jest inna od biblijnych Judahitów i Izraelitów jest głównym celem tego eseju. Mówiąc prawdę, praktycznie wszyscy współcześni Żydzi nie są nawet Semitami. Ale rabini judaizmu nie chcą byś rozróżniał między Prawdziwym Izraelem, Prawdziwą Judah i współczesnym niespokrewnionym narodem żydowskim. Pamiętaj o tych faktach językowych kiedy czytasz ten esej.

Jak przewidziano w Apokalipsie, cały swiat zostanie oszukany przez „bestię” (Ap 12:9), i tę bestię trzeba zidentyfikować. Jak w przypadku żydowskich twierdzeń o tożsamości etnicznej ze starożytnym Izraelem i Judah, w żadnym przypadku nie można uważać judaizmu za albo identyczny z naukami Mojżesza, ani za oparty na naukach Mojżesza. Z powodu żydowskiej propagandy, wszystkim chrześcijanom, poza tymi z naszej Christian Identity, wmówiono, że „Żydzi są Izraelem” i „Jezus był Żydem”. Obie te propozycje są fałszywe i pochodzą ze stanowczo antychrześciiańskiego i antymoiżeszowego kultu rabinatu. Dokładne czytanie Pisma Świętego to pokazuje, ale nieliczni chrześcijanie dzisiaj czytają Biblię, nie mówiąc o DOKŁADNOŚCI. Oni tylko powtarzają błędy swoich „pasterzy”, którym też to wmówiły żydowskie bajki.

Skoro judaizm jest, w rzeczywistości, oparty na TALMUDZIE, to judaizm jest CAŁKOWITĄ HEREZJĄ PRZECIWKO NAUKOM MOJŻESZA. Zanim będziesz mógł zrozumieć dlaczego Jezus nie był Żydem, musisz zrozumieć charakter żydowskiej SZARADY jako Izrael.

Mimo że żydowski Talmud cytuje Stary Testament, realia są takie, że Talmud przemożnie ZAPRZECZA NAUKOM MOJŻESZA, tym samym naruszając Pwt 4:2, w której Mojżesz sam potępia wszelkie próby zmiany NAPISANEJ DOKTRYNY ŚWIĘTEJ BIBLII. Dlatego fikcyjne „prawo ustne”, przez które rabini judaizmu roszczą sobie władzę nad Starym Testamentem, to nic innego jak szatańskie urządzenie do ogłupiania chrześcijan by wierzyli, że oni mają jakiś rodzaj „ukrytej mądrości”, którą my mamy przyjąć jako prawdziwą. Nigdy nie narzucono ludzkości większego oszustwa!

Sam Jezus Chrystus potwierdza fałsz judaizmu, kiedy oskarża faryzeuszy tym zarzutem: „Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?” (Mat 15:3) W Mat 23, Jan 8 i wielu innych miejscach, Mesjasz potepia Żydów i ich religię. Cała Ewangelia Jana jest długą krytyką Żydów i ich religii, ale niewielu pasterzy dzisiaj cytuje te fragmenty doty­czące wzajemnej nienawiści między Jezusem Chrystusem i faryzeuszami.

Universal Jewish Encyclopedia potwierdza, że judaizm opiera się na naukach faryzeuszy, a nie na Prawie Mojżesza:

„Żydowska religia jaka jest dzisiaj śledzi swoje pochodzenie, bez przerwy, przez wszystkie wieki, od faryzeuszy. Ich czołowe idee i metody znajdują wyraz w literaturze, z której wielka część nadal istnieje. Talmud jest największym i najważniejszym członkiem tej literatury'.

– t. VIII, s. 474 (1942).

Rabiniczni badacze się zgadzają:

To nie jest niezwykłe wrażenie i występuje ono czasami wśród Żydów jak i chrześcijan – że judaizm jest religią hebrajskiej Biblii. To jest, oczywiście, fałszywe wrażenie. Judaizm nie jest religia Biblii. – Rabin Ben Zion Bokser, Judaizm i chrześcijański kłopot / Judaism and the Christian Predicament, Nowy Jork, Alfred A. Knopf, 1967, s. 59.

zauważycie wielką różnicę między religiami żydowską i chrześcijańską. Ale to nie wszystko. My obie religie uważamy za tak inne, że jedna wyklucza drugą… podkreślaliśmy, że nie ma takiej rzeczy jak religia judeo-chrześcijańska. Nie ma ani jednego podobieństwa między tymi dwu koncepcjami. – Rabin Moshe M. Maggal (przewodniczący, National Jewish Information Service) list, 21.08.1961.

Ściśle mówiąc, niepoprawne jest nazywanie starożytnego Izraelity 'Żydem', albo nazywanie współczesnego Żyda Izraelitą czy Hebrajczykiem„. – „Krótka historia określeń dla Żyda” [A brief History of the Terms for Jew] w 1980 Jewish Almanac.

Im więcej badamy wewnętrzne publikacje Żydów, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że publiczne twierdzenia narodu żydowskiego i ich rzekome pochodzenie z narodu Izraela są tylko kampanią PR wymyśloną żeby oszukać chrześcijan po to, by wspierali żydowskie ambi­cje. Jak możliwa była tak gigantyczna szarada?

Źródła wielkiego oszustwa

Paweł także ostrzega nas przed żydowskim oszustwem: „[ang: dlatego grzmijcie im jasno, żeby byli wierni wierze], nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy… 16 Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu”. – Tytus 1:14-16

Biorąc pod uwagę to konsekwentne i niezaprzeczalne świadectwo w Piśmie dotyczące per­fidnego charakteru judaizmu i Żydów, jak to możliwe, żeby rabini mogli oszukać świat swoimi bajkami? Trzy główne elementy: żydowskie oszustwo, powszechna ignorancja i judeo- chrześcijański współudział.

Kiedy pisałem książkę Wielkie oszustwo: jak antychryst oszukał cały świat [The Great Impersonation: How the Anti-Christ Has Deceived the Whole World], staranne, historyczne czytanie Pisma pokazało mi, że Żydzi nie są Judahitami z Pisma. Ani nie są też potomkami żadnego z pozostałych 11 plemion. Ani Jezus nie był Żydem. Był Judahitą z rodu Judy, co jest absolutnie ODWROTNOŚCIĄ nowoczesnego Żyda, jak tu wykażę. Rabinat skorzystał z podobieństwa słów ’Żyd i Judah [ang. wymowa: dziu i dziuda] fałszywie twierdząc, że naród żydowski pochodzi od Prawdziwego Judah. Ale żydowskie pokrewieństwo do starożytnego Judah (i Izraela) to tylko wymysły służącej im teologii i nie powinno się ich traktować poważ­nie. Również żydowskie twierdzenia, takie jak że ich religia jest bezpośrednim dziedzictwem nauk Mojżesza, to też czyste fabrykacje, fakt co do którego ten esej nie pozostawi żadnych wątpliwości.

Wiele pisałem o edomickim pochodzeniu sefardyjskich Żydów, którzy byli jedynymi Żydami w czasach Chrystusa. Za króla Heroda, który był Edomitą i który uzurpował sobie tron Judy [Judah], faryzejskie kapłaństwo stało się niebem dla edomickich przyjaciół Heroda. Inna sekta, saduceusze, również zostali zdominowani przez Edomitów, i często prześladowali wyznawców mazaizmu, a później chrześcijaństwa, dużo gorzej niż faryzeusze. Ponieważ saduceusze wydają się wpaść w całkowitą nędzę po nieudanym buncie 65-70 AD, tutaj omówimy tylko faryzeuszy. Jak wielokrotnie mówi Biblia, ci faryzeusze wypaczyli Prawo Mojżeszowe, choć oszukańczo twierdzili iż je zachowują w swojej tradycji. (To tak jakby banda kapłanów hindu udawała buddystów, żeby ogłupić buddystów.) Dlatego Edom jest prawdziwym miejscem pochodzenia sefardyjskich Żydów. Rabinat i zorganizowane żydostwo musieli zadać sobie wiele trudu i ponosić koszty, przez co najmniej 2000 lat, żeby zapobiec przedostaniu się tej rewelacji zagranicę. W czasach króla Jana Hyrkanusa, ziemia Edomu była na południe od Judy, i znana była jako Idumea. To terytorium było tym co pozostało po ziemi kananejskiej, gdzie od czasów potopu Noego mieszkali Kenici, Kananejczycy i Edo- mici. Te kenickie ludy są ludami pochodzącymi od samego Kaina. (Rodz 15:18-21.) Tam są te same ludy które Jahwe nakazał Izraelitom zniszczyć, kiedy Joshua był ich dowódcą. (Pwt 7:1-5) W tym eseju wykażę, że sefardyjscy Żydzi są, faktycznie, potomkami tych Kenitów / Kananejczyków, którym udało się uciec z izraelickimi armiami Joshua. Z tej analizy dlatego należy rozumieć, że etnicznie ci sefardyjscy Żydzi są Kananejczykami, a nie Judahitami.

Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć antagonizm etniczny i teologiczny między faryzeuszami i Jezusem Chrystusem, musisz przeczytać ten dokument do końca, bo to jest rewelacja o ocenzurowanej historii, co do której bardzo nieliczni mają świadomość. Bez tej analizy po­chodzenia etnicznego wrogości między Jezusem i faryzeuszami, nie da się zrozumieć ani Biblii, ani historii. Dopóki nie zrozumie się tego, dalej będą panować żydowskie bajki.

Aszkenazyjczycy

W 740 AD, lud Japhetic/Mongoloid/Hittite Chazarów przyjął tę fikcyjną religię – faryzeizm (obecnie znana jako judaizm), i ci nie-semiccy, aszkenazyjscy Żydzi stanowią co najmniej 90% narodu żydowskiego dzisiaj. Chazarowie też uznawani są za Aszkenazyjczyków. Tym sposobem 90% współczesnych Żydów ma praktycznie ZERO semickiej krwi. Zero, zilch, nichts, nada, żadnej! To oznacza, że nie mają realnego pokrewieństwa ani z Juda, ani z Izraelem. A jeszcze uważają się za „Semitów„! O swoich krzykliwych kłamstwach Żydzi mówią ’chutzpah', i ich roszczenia teologiczne i etniczne są czystą chutzpah najgorszego rodzaju. Chrześcijanie, będąc ufnymi i naiwnymi, tylko akceptują żydowskie twierdzenia nie kwestionując tego plującego chutzpah smoka.

W kwestii dziedzictwa Aszkenazyjczyków ten słynny autor mówi:

„Jest bardzo prawdopodobne, że większość przodków Żydów w ogóle nigdy nie mieszkała w Palestynie, co pokazuje przewagę twierdzenia historycznego nad faktem”. – Zarys historii [Outline of History], H G Wells.

Pozostałe 10%, sefardyjscy Żydzi, są, od czasów Ezawa (zdrajca brat Jakuba/Izraela), Edomitami, którzy mają trochę albo ani jednej kropli izraelickiej krwi. Biorąc pod uwagę rzadkość semickiego DNA w ich krwi, łatwo zobaczyć, że żydowskie twierdzenie o ich „semickim pochodzeniu” jest anty-historyczne, nielogiczne i wyraźnie fałszywe. Ta gene­tyczna sytuacja sprawia, że zarzuty o „antysemityzm” wrogów Żydów są też fikcją. To iest tak samo sprytna żydowska szarada. Dlatego musimy zrozumieć, że Żydzi inscenizowali reli­gijną i kulturową personifikację przez co najmniej 2000 lat. I takie jest prawdziwe znaczenie Apok 12:9, kiedy mówi sienam, że jest bestia która oszukała cały swiat'. Oczywiście, żaden teolog głównego nurtu nie był w stanie zidentyfikować tej tejamniczej „bestii”, bo oni wszyscy fałszywie wierzą, że Żydzi są Izraelitami! Ale fakt pozostaje, że żaden byt, oprócz judaizmu, nigdy nie oszukał całego świata!!! Rabini mają pełną świadomość tej szarady, bo oni ją wy- wymyślili, a ich kapłaństwo poświęca – 100% swojego czasu – żeby zapewnić, żeby wszyscy obywatele tej planety dalej byli zamroczeni ich oszustwami. To jest czego uczą się żydow­scy studenci rabiniczni – jak to robić – w swoich yeshivas. Oszustwo religijne to zajęcie na pełny etat wszystkich rabinów!

Ten nowotwór duchowy i kulturowy, judaizm, głęboko zakopał korzenie w chrześcijaństwie i zachodniej cywilizacji. Ten nowotwór religijny, duchowy i moralny niełatwo wyleczyć. Żeby wyleczyć chorobę, najpierw musimy mieć dobrą diagnozę.

Faktyczny zapis historyczny

W czasach Jana Hyrkanusa i pierwszego Heroda („Wielkiego”) były dwa rodzaje Judahitów: oryginalni, tubylczy Judahici, i niedawno naturalizowani Idumejczycy, którym pozwolono żeby stali się obywatelami Judei, dzięki traktatowi podpisanemu przez króla Jana Hyrkanusa z ludem Idumei, około 125 r. przed Chrystusem. Mogę zapewnić, że ten traktat nie zrobił Judahitów z tych Idumejczyków. Zrobił ich tylko obywatelami Judei. To rozróżnienie etniczne i religijne między Judahitami i Edomitami jest dokładnie tym co rabini judaizmu próbowali ukryć przez ostatnie 2000 lat. Ale sam Jezus powiedział nam, że w ostatnich dniach wszys­tko będzie jasne, więc ten istotny kawałek informacji historycznej musi zostac ujawniony.

„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”. – Łuk 12:2

To dlatego Żydzi ciągle powołują się na Stary Testament. Nie chcą byś dowiedział się co Jezus i apostołowie o nich mówili. Oni chcą byś wierzył, że judaizm w jakiś sposób wyszedł z religii prawdziwej Tory i prawdziwego Izraela. To jest bzdura. Księgi Ezdrasza, Nehemiasza, innych Proroków, Apokryfa (szczególnie I i II Makabeuszy) i Józefa, wszystkie opisują jak prawdziwa Judah walczyła z całą mocą żeby pozostać osobno od wszystkich innych naro­dów. Toczyli wojny dla zachowania odrębnej kultury, religii i tożsamości. Czy teraz mamy wierzyć, zgodnie z żydowskim przekręcaniem historii, że ci sami Judahici tylko zrezygnowali ze swojego wielowiekowego państwa i dobrowolnie zmienili się od oddzielnej kultury w państwo wielikulturowe? Bez sprzeciwu? Nie myślę!!! Fakt jest taki, że ciągłe serie talmu- dycznych zmian w doktrynie powstały z faryzeuszami, fałszywymi kapłanami, zorganizowa­nymi przez Heroda „Wielkiego”. Herod był idumejskim uzurpatorem, który około 40 przedChr zamordował Hyrkanusa II, ostatniego prawdziwego judahickiego władcy rządzącym Judeą, i przejął jego miejsce. Ta historia jest absolutnie krytyczna dla poprawnego zrozumienia powodu WZAJEMNEJ NIENAWIŚCI między Mesjaszem i większością faryzeuszy. Jezus powiedział tym faryzeuszom, że ich przodkowie byli zabójcami wielu judahickich kapłanów i proroków, i że ich cały naród jest winny tych zbrodni. Oto Jego dokładne słowa:

zabójstwie proroków”. 31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Mat 23:26-31

Judajski historyk Józef w księdze 13 Starożytności Judejczyków /Antiquities of the Judaeans, o tym że Jan Hyrkanus siłą przejął wszystkie miasta wokół Jerozolimy pisze w ten sposób: „… wziął Medabę …. Potem wziął Samegę i sąsiednie miejsca; a poza tym Sychem, Gerizzim, i lud Cuthejczyków, który mieszkał w świątyni podobnej do świątyni która była w Jerozolimie, a którą Aleksander pozwolił Sanballatowi, generałowi jego armii, budować dla Manassesa, który był zięciem Jadua najwyższego kapłana, tak jak powiedzieliśmy, którego świątynia została opuszczona 200 lat po jej zbudowaniu. Hyrkanus wziął także Dorę i Marissę, miasta Idumei, i zawojował wszystkich Idumejczyków, i pozwolił im zostać w tym kraju, jeśli obrzezają się i będą przestrzegać praw Żydów [sic, Judahici, skoro tych Judahitów trzeba rozróżniać od Idumejczyków, którzy NIE byli z Judy, a którzy dzisiaj nazy­wani są „Żydami”. To jest sedno problemu: współcześni tłumacze rutynowo mylą tych Idu­mejczyków z Judą. – Eli], i oni tak pragnęli żyć w kraju swoich przodków [z którego wypędził ich Joszua, Dawid itd. -Eli], że poddali się obrzezaniu i pozostałym sposobom żydowskiego [sic – Judahite] życia, i wtedy nie byli już innymi jak tylko Żydami. [Judej­czycy według obywatelstwa, nie Judahici według rasy czy religii. To jest jak fiasko rozróż­niania między kolonistami i Indianami w czasach zakładania Ameryki przez naszych białych przodków. – Eli] (13:9:1, przekład Whistona. Strabo, wielki grecki geograf, napisał około 75 lat przed Józefem i poświadczył o Judei, że: „Idumejczycy i Nabatejczycy, poprzez bunt zostali wypędzeni, dołączyli do Judejczyków i dzielili z nimi zwyczaje„. (Strabo, Geography, 16.2.34, Loeb Classical Library, Harvard University Press).

Poprzez połączenie się dwu ludów Judah i Edumea około 125 BC [przedChr], ci idumejscy Edomici, rozsiadłszy się na tronie Judy intrygą i siłą rozpoczęli proces rozkładania Dynastii Hasmonejskiej, a tym samym strukturę władzy Judy, stopniowo zastępując Judahitów Edo- mitami. Te fakty opisue Józef, który NIE BYŁ ŻYDEM. Był Lewitą z Judei, więc Judahitą, co potwierdzają jego prace. Jeśli zwrócisz uwagę na to co napisał Józef, odkryjesz, że on wyraźnie rozróżnia między judahickim ludem z Judei i Edomitami z Idumei. Zawsze kiedy cytuje się „Józefa, ŻYDOWSKIEGO HISTORYKA”, bądź pewien, że ten slogan wymyślono żeby wszczepić w twój umysł fałszywą ideę, że Józef był Żydem, a nie Judahitą. To fałszywe utożsamianie zgadza się z fałszywym utożsamianiem Jezusa jako Żyda. Jest to sprawa historycznego fałszowania. Cała historia musiała być i jest przepisana przez Żydów żeby zachować ich oszustwo jako Judah i Izrael z Biblii. To jest KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI na ogromną skalę kulturową, historyczną i teologiczną. Dzięki potędze żydowskich pieniędzy, wydawnictw i reklamy, chrześcijański świat jest bardzo ignorancki co do tej personifikacji, a Żydzi robią wszystko co mogą żeby chrześcijanie tego nie rozumieli.

Zapamiętaj to twierdzenie: Jest duża róznica między Żydem i Judahitą. Za każdym razem kiedy współczesny autor wymienia Józefa, on czy ona nigdy nie zapomni do imienia Józefa dodać słów „żydowski historyk”. To nie jest nic jak tylko indoktrynacja przez powtarzanie – powtarzanie niedorzecznego kłamstwa!!! Dlatego dzieła Józefa powinny mieć tytuły Staro­żytności Judejczyków i Wojny Judejczyków [ang. Judaeans]. Żydowska szarada jako Izrael wymaga żeby dokumenty historyczne zmieniły nazwy i były fałszywie przełożone, i zmieniono imiona postaci historycznych, tak żeby personifikacja mogła przejść niewykryta i niekwestioniowana. To przepisanie i ponowny przekład dokumentów, oczywiście dotyczy samej Biblii, gdzie w Starym Testamencie, słowo ’Yehudi zostało w wielu przypadkach błędnie przetłumaczone na 'Żyd'. W większości przypadków jest poprawnie przełożone jako „Judah”, ale tylko kilka przypadków fałszywego przekładu wymaga żeby ustanowić PRECE­DENS fałszywego utożsamiania, czyli Żyd = Judah. W ten sposób idea, że Żyd = ’Judah' została wcementowana w nasze umysły – poprzez oszustwo.

Nawet najlepiej wykształconych badaczy Biblii oszukał ten rodzaj sztuczki literackiej, która składa się z redefiniowania w czasie słów – w tym przypadku przez ponad 2 millenia. Sprytni rabini zrobili to samo ze słowem Gentile, które w oryginalnej łacinie, gentilis, oznacza KREW­NYCH z tego samego ludu albo spokrewnionych plemion. Ale rabini ZREDEFINIOWALI oba słowa – hebrajskie goy i greckie ethnos by oznaczały „nie-Żyd”, ale to jest temat na kolejną homilię o subtelnych żydowskich sztuczkach słownych. Wystarczy powiedzieć, że Żydzi dzi­siaj używają słowo Gentile by oznaczało „nie-Żydów”, i to jest DOKŁADNIE ODWROTNIE do tego jak to słowo było i jest używane w łacinie.

Celem umieszczenia słowa 'Żyd' w przekładach Starego Testamentu jest wytworzenie iluzji, poprzez sztuczkę lingwistyczną, że współcześni Żydzi są bezpośrednimi potomkami sta­rożytnej Judah. To nie jest nic więcej niż dosłownie kuglarstwo. Poprzez tę „magiczną” sztuczkę, współcześni sefardyjscy Edomici i aszkenazyjscy Chazarowie udają iż są Izraelem. Przyjmując hebrajskie nazwiska i hebrajskie święta, i udając iż mają historię sięgającą cza­sów Starego Testamentu – i robiąc z tego wielki showi poprzez fałszywe wykazywanie pokrewieństwa i wspólnego dziedzictwa ze starożytnym Izraelem, rabini judaizmu wyprali mózgi całemu swiatu naiwnych wierzących. Tresując nas żebyśmy przyjęli ICH DEFINICJE określeń biblijnych, świat judeo-chrześcijański nabrał się na oszustwa antychrysta [starożytna Petra].

Kradzież tożsamości kulturowej

Rzeczywistość jest zupełnie inna. Najpierw musimy odrzucić Aszkenazyjczyków. To po­twierdzają ich encyklopedie i historycy, aszkenazyjscy Żydzi nie są Semitami, nie są naro­dem Izraela, który PRZESZEDŁ na talmudyzm – nie mozaizm, a faryzeiski talmudyzm! I na podstawie tej religijnej decyzji roszczą sobie semickie pochodzenie i dziedzictwo. Z tej in­formacji jasno widać, że 90-95% narodu żydowskiego to oszuści, niesemickiego dziedzictwa, udający być kimś kim nie są! Żaden Aszkenazyjczyk nie ma żadnego prawa do nazwy Izrael czy Judah, ani nie ma żadnego prawa nazywania się „Semitą”. Te fałszywe tożsamości są istotnymi elementami oszukańczych gierek słownych granych przez rabinów – oszustów.

Z szacunkiem do sefardyjskich Żydów, bądźmy hojni i powiedzmy, że do 10% tych współ­czesnych Żydów pochodzi z gałęzi sefardyjskiej. Na jakiej podstawie ci ludzie roszczą sobie semickie dziedzictwo? Przynajmniej co Żydzi mogą powiedzieć, to że ich przodkowie miesz­kali w POBLIŻU Judah. Ale ten fakt nie czyni ich Semitami czy Izraelitami. Ciągłość to nie pokrewieństwo. Inaczej mówiąc, mieszkanie koło kogoś nje czyni cię jego krewnym.

Sefardyjscy Żydzi są potomkami dwóch głównych gałęzi Kananejczyków: Sepharvaim i Idumeans (kananejscy potomkowie Ezawa). Sepharvaim sprowadzono do tej krainy opusz­czonej przez Dom Izraela (10 plemion), którzy sami zostali deportowani przez Asyryjczyków do Halah i Habor. Ta era deportacji Izraelitów trwała od 745 do 701 BC. Na miejsce tych deportowanych Izraelitów Asyryjczycy sprowadzili różne obce ludy, wśród nich byli Sepharvaim, którzy mieszkali blisko miasta Babilon.

Historię o tych babilońskich Sefardyjczykach opowiada 2 Król 17:24-34, gdzie mówi się nam, że oni mieli trudne czasy z przystosowaniem się do tej ziemi bo atakowały ich dzikie lwy.

Jako poganie zakładali, że ta ziemia ma własnego rodzimego boga i wysłali do Asyrii po lewickiego kapłana, który należał do Domu Izraela, żeby nauczył ich religii wcześniej wyznawanej przez Izraelitów. Oczywiście powodem wypędzenia Domu Izraela z Samarii przez Jahwe było przyjęcie przez nich pogańskiego bałwochwalstwa, więc ten zepsuty „lewicki” kapłan uczył ich spoganizowanej wersji Prawa Mojżeszowego, zepsucie które doprowadziło do wypędzenia ich przez Jahwe z tej ziemi! Ci zagraniczni ludzie, później nazywani Samarytanami, pozostali na tej ziemi i wyznawali tę skundloną wersję mozaizmu. Jak talmudyczni faryzeusze, ciągle dodawali SWOJE pogańskie elementy do Prawa Mojże­szowego, nawet do czasów Jezusa Chrystusa. Ale oni nie byli Izraelitami, i dlatego lud Judah i Beniamina nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Ta spoganizowana wersja mozaizmu jest nadal praktykowana w dzisiejszej Samarii. Nazywa się karaizm, a jej wyznawcy karaitami. Było ich dużo więcej w średniowieczu, ale w ostatnich stuleciach ich liczba się zmniejszyła.

Przywracanie personifikacji do współczesności

Jeśli interesuje cię historia współczesna, to zauważysz, że Żydzi robią dokładnie to samo w Ameryce, po zinfiltrowaniu naszego rządu syjonistycznymi agentami, począwszy od czasów Woodrow Wilsona, a jeszcze bardziej w czasach Franklina Delano Roosevelta, który był ni­kim więcej jak syjonistyczną marionetką przez wszystkie lata jego kariery jako pro-komuni- styczny, pro-syjonistyczny demontażysta Konstytucji USA. W ten sposób, przy pełnym po­parciu oszukanych „chrześcijańskich syjonistów”, nasz wcześniej chrześcijański naród zamienił się w syjonistyczne państwo walczące. Po zinfiltrowaniu naszego rządu, mediów, akademii i przemysłu wydawniczego, ci wywrotowi Żydzi uważają się za „Amerykanów”, działając jedynie w interesach państwa żydowskiego, Pseudo-Izraela. Żydowskie udawanie Izraela tak ogłupiło świat, że zgodził się na ich plany kradzieży Palestyny od jej rodowitych obywateli, narodu palestyńskiego, którego wielu przodków tam mieszkało przez 2000 lat.

Chrześcijańscy syjoniści uważają, że Bóg nakazał tę terrorystyczną okupację, kiedy w rze­czywistości ta okupacja jest absolutnie szatańska. Opiera się na kłamstwach, intrydze i czystce etnicznej. Choć Żydzi udają „przykład tolerancji” tu w Ameryce, to naród palestyński musi cierpieć najbardziej skrajną brutalność w imię „Izraela”. Żydzi o Palestyńczykach mówią „goiym”, przez co naprawdę mówią o nich jako podludzkich kreaturach. O tego rodzaju hipo­kryzji Żydów mówi Łuk 12:1: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy HIPOKRYZJI faryzeuszów. Czy twój pasterz kiedykolwiek cytował ci ten fragment? Jeśli nie, TO DLACZEGO?

Paweł także przepowiedział, że świat nabierze się na antychrysta, kiedy powiedział: „Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości„. (2 Kor 11:14) Paweł powtarza to ostrzeżenie chrześcijańskiemu światu w drugim liście do Tesalończyków: „wówczas ukaże się Niegodzi­wiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawie­niem swego przyjścia.9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku niepra­wości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu…” – 2 Tes 2:8- 11. Jakie to kłamstwo oszukuje i łudzi świat chrześcijański w tych ostatnich dniach? Proste! To Kłamstwo to – Żydzi są Izraelem!

Jezus powiedział nam jak rozpoznać tych uzurpatorów, kiedy rzekł: Poznacie ich po owo­cach (Mat 7:20). Żydowskie słowa zawsze wypowiada się w aurze pobożności i spokoju, ale ich czyny, kiedy mają władzę w rękach, przeczą ich słowom. Zawsze trzeba pamiętać o dwu­licowości tych mistrzów-oszustów. I faktycznie, owocami syjonizmu są tylko kradzież, prze­moc, intryga, sabotaż i ludobójstwo niewinnych ludzi. Bezsporny jest fakt historyczny, że państwo syjonistyczne założono na żydowskim terroryzmie, swawolnej barbarzyńskiej rzezi na praktycznie NIEUZBROJONYCH obywatelach palestyńskich, z których żaden nigdy nie skrzywdził ani jednego Żyda. Jeśli uważasz, że Bóg aprobuje te taktyki, to jesteś takim sa­mym barbarzyńcą jak syjoniści. Syjonistyczna okupacja Palestyny jest niczym innym jak imperializmem w imieniu żydowskiego Boga. Każdy kto uważa inaczej jest poważnie oszu­kany. Menachem Begin i Itzak Shamir nawet dokonywali ataków terrorystycznych przeciwko Brytyjczykom, żeby zmusić Brytyjczyków do opuszczenia Palestyny na rzecz syjonistów, co zrobili kiedy król Jerzy VI zrzekł się brytyjskiego mandatu w 1948.

W okresie 01 – 09 naszego nowego millenium, neo-kony (neo-konserwatyści, fałszywi, pro- syjonistyczni „konserwatyści”, którzy wyszli z komunistycznej żydowskiej szkoły taktycznego

oszustwa Leo Straussa na Uniwersytecie Chicago) zakończyli żydowskie przejęcie naszego rządu, tak jak żydowscy / edomiccy herodowcy usunęli Judahitów w starożytnej Judei.

Historia się powtarza. To ci neokońscy artyści (międzynarodowi Żydzi z NWO) doprowadzili do wyboru George’a W Busha, zainscenizowali 11 IX, i wykorzystali to jako pretekst do ataku na Irak i Afganistan, co spowodowało ofiary w naszych ludziach i rannych, żeby świat uczy­nić bezpiecznym dla żydostwa, podczas gdy ci sami żydowscy podżegacze osiągają zyski z tych międzynarodowych konfliktów. Naprawdę, Paweł był prorokiem kiedy powiedział: „Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłośći', udając iż są „Wybranym przez Boga ludem”.

Fałszywa dychotomia judaizmu: gierki słowne par excellence

Nawet żydowscy badacze potwierdzają, że Herod był Idumejczykiem. Ale to się koloryzuje, minimalizuje, ignoruje, zakopuje, ukrywa i szufladkuje, żebyś ty, drogi chrześcijaninie, nie mógł zrozumieć tego, że co NAPRAWDĘ SIĘ WYDARZYŁO w tamtych czasach to był PUCZ, ZAMACH, wywrotowe OBALENIE Judy przez Edomitów z Idumei, tak jak Amerykę w czasach nowoczesnych obalił międzynarodowy Żyd.

Jest absolutnie krytyczne żeby chrześcijanie zrozumieli tzw. „Okres Międzytestamentowy”, który jest okresem historycznym dobrze opisanym zarówno w Apokryfie jak i przez Józefa. Zauważycie, że istnieje, w świeckim swiecie akademickim jak i teologicznym świecie judeo- chrześcijańskim, poważny brak zapisów o tym okresie historycznym. To powinno się naz­wać historyczną czarną dziurą. Jest tego dobry powód. Rabini judaizmu nie chcą byś wie­dział o nielegalnym pochodzeniu judaizmu, a judeo-chrześcijańscy pasterze nie odważą się kwestionować władzy rabinicznej i ich roszczeń do „prawa” interpretowania Prawa Mojże­szowego czy do historyczności żydowskiej etniczności. Wybrańcy szatana (Jan 8:44) nie chcą być w sprzeności z faktami. Gdyby te prawdy poznano, ich imperium oszustwa by się zawaliło! Syjonizm przestałby mieć podstawy intelektualne czy teologiczne!

Zachowując ostrą cenzurę nad tym okresem historycznym, rabinat mógł zniekształcić pow­szechne zrozumienie Pisma Świętego. Twierdząc, że naród żydowski to Juda i Izrael, wykre­owali FAŁSZYWĄ DYCHOTOMIĘ między „Żydami i Gentiles” [poganami / Gojami]. Ale Żydzi z Judei nigdy nie byli częścią narodu Izraela. To jest fałszywe roszczenie wymyślone przez faryzeuszy. PRAWDZIWA DYCHOTOMIA Pisma to rozróżnianie między Izraelitami i poga­nami (nie-Izraelitami). A skoro sefardyjscy Żydzi pochodzą od Edomitów, to czyni ich naro­dem pogańskim, narodem pogańskim który wychodzi z fałszywym roszczeniem co do dziedzictwa Judy i Izraela.

W słowach dr Wesleya Swifta, nawiązujących do NOWEGO PRZYMIERZA między Jahwe i Jego Narodem, jak przepowiedział Jeremiasz w 31:31-37:

„To było Nowe Przymierze, że kiedy Jezus w wieczerniku ze swoimi uczniami łamał chleb i dzielił się winem swojego Odkupienia, i powiedział, że Jego krew jest Nowym Przymierzem i pisma apostoła Pawła dotyczące tej komunii, pisze, że to jest Nowe Przymierze, krew Nowe­go Przymierza. O czym jest ta rozmowa? To jest rozmowa o tak wielkim zbawieniu. Jest to rozmowa o chrześcijaństwie i jego ekspansji, i Dom Izraela i Dom Judy miały być chrześci­jańskie w chrześcijańskich narodach. Dom Izraela i Dom Judy są narodami chrześcijańskimi w czasach Chrystusa, Judy i Beniamina na ziemi galilejskiej stały się chrześcijańskimi. Gali­lejczycy byli wśród silnych zwolenników wczesnego Kościoła Chrześcijańskiego, a zorgani­zowane żydostwo nie było ani z Judy ani z Beniamina„. – s. 9, „Kontrowersja o Judah, dowód, że Żydzi NIE są Judą” [The Controversy Over Judah, Proof That the Jews are NOT Judah],

Kolejny dowód na żydowską dwulicowość jest w ich modlitwie Kol Nidre, odmawianej trzy razy podczas ich corocznych rytuałów Yom Kippur:

Za wszystkie przysięgi, zobowiązania, ślubowania i klątwy, czy nazywane 'konam', 'konan' czy inaczej, które możemy składać, przysięgać, ślubować, lub na podstawie których możemy być zobowiązani, od tego Dnia Pojednania aż do następnego (którego szczęśliwego nadej­ścia oczekujemy), wyrażamy skruchę. Niech będą one uznane za zwolnione, odpuszczone, uchylone, i nieważne, niech nie wywołują żadnego skutku: nie będą nas wiązać, ani mieć nad nami żadnej władzy. Przysięgi nie będą uznawane za przysięgi; zobowiązania nie będą zobowiązaniami, ani ślubowania nie będą ślubowaniami„.

Źródło: http://www.iewishencyclopedia.com

W żadnej innej religii nie ma takiej modlitwy, bo wszystkie inne wymagają, żeby ich wyzna­wcy byli szczerzy i uczciwi. Ale nie judaizm!!! Mojżesz NIGDY by nie pozwolił żeby jakiś kapłan uczył, że kłamanie i krzywoprzysięstwo było dozwolone w Prawdziwym Izraelu. NIGDY!!! I zdecydowanie zakazuje odejścia od Pisanego Słowa w Powt 4:2 i Powt 12:32, i zdecydowanie zakazuje przestrzegania przysięgi w Powt 23:23, jak i w innych miejscach. Odwrotnie do Pisma, judaizm uczy swoich wyznawców, że kłamanie dla dobra ich plemienia, albo dla osobistych korzyści kosztem nie-Żydów, jest CNOTĄ, a nie złem!!! Jak długo Żydzi będą kontynuować tę szaradę? Kłamca zawsze zostaje złapany na kłamstwach, a rabinat nie będzie już dłużej wyjątkiem.

Dokąd prawdziwe fakty o żydowskim obaleniu Judy pozostaną nieznane, Żydzi będą mogli utrwalać swoją PERSONIFIKACJĘ PRAWDZIWEGO IZRAELA. Swoje życie poświęciłem na ZDEMASKOWANIE TEGO HISTORYCZNEGO KŁAMSTWA. I potrzebuję waszej pomocy w szerzeniu tej informacji, żeby chrześcijanie wszędzie stali się świadomi prawdziwego charak­teru judaizmu i fałszywych roszczeń co do pochodzenia w STARYM TESTAMENCIE, ani z Mojżeszem, ani z prorokami, ani z Judahitami ze świątyni.

Wszystkie te pojęcia są czystymi fabrykacjami synagogi szatana, i nie spocznę dopóki każdy na tej planecie będzie świadom tych oszustw. Sam Jezus przepowiedział, że wszystkie takie oszustwa zostaną pewnego dnia zdemaskowane (Mat 10:26, Łuk 12:2), i ten dokument, z waszą pomocą, stanie się częścią tego zdemaskowania. Chwalmy Jahwe!

Rządy przez pełnomocnika: jak Żydzi przyjęli nazwy Izraela i Judy

Słowo ’Żyd pochodzi od nowotestamentowego słowa ’Judean', które NIE ma takiego same­go znaczenia jak słowo ’Judahite'. Judahite jest potomkiem plemienia Judy, w którym prak­tykowano odrębną religię i kulturę – odrębną od wszystkich otaczających ludów i plemion, a szczególnie odrębną od Kananejczyków i Edomitów, którzy zawsze byli wielkimi wrogami Izraelitów. Genealogię Yashua podają Mat 1 i Łuk 3, pokazując w ten sposób, że On jest genealogicznym potomkiem Dawida. W przeciwieństwie do tego, Judean (grecki: Ioudaios) jest tylko mieszkańcem kraju o nazwie Judea. Ponieważ miasto Jerozolima było metropolią międzynarodową przez większość swojej historii, mieszkało w nim wielu nie-Judahitów, i każdy mieszkaniec nazywany był „Judean”. Ale tylko rodowici Judahites mogli uważać się za „Judah”.

Dlatego jest oczywiste, że kulturowo i etnicznie ekskluzywnych Judahitów nie można równać z żadnymi wielokulturowymi Judeans. I dzisiaj widzimy Żydów promujących multikulti tak jak robili to w starożytnej Judei, podczas gdy obłudnie żądają, w jakimkolwiek kraju mieszkają, religijnej i kulturowej wyłączności dla siebie!!! Po prostu nie ma końca żydowskiej hipokryzji!

Jezus Chrystus sam potwierdza swoją wyłączność Judahity w licznych wersetach Nowego Testamentu, szczególnie u Mat 15:24, kiedy mówi do Kananejki: „Jestem posłany tylko do

owiec, które poginęły [grecki apollumi = „wypędzony”] z Domu Izraela”. Dalej mówi tej kana- nejskiej kobiecie, że Jego Ewangelia jest tylko dla Dzieci Przymierza, a nie dla żadnych in­nych ludzi: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom„. U Mat 10:5-6 Yashua określa władzę apostolską i mówi apostołom: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żad­nego miasta samarytańskiego!6 IDŹCIE RACZEJ DO OWIEC, KTÓRE POGINĘŁY Z DOMU IZRAELA„.

To nie może oznaczać narodu żydowskiego, bo Żydzi NIE BYLI JESZCZE WYPĘDZENI! Żydowska diaspora nie powstała aż do 70 AD, kiedy Rzymianie zaczęli niszczyć żydowską machinę polityczną, która uzurpowała sobie królestwo i kontrolę świątyni od Prawdziwej Judy. Jezus przepowiedział, że królestwo zostanie im odebrane, i tak się stało. Co ludzie pomijają to fakt, że to królestwo nigdy nie należało do Żydów, bo oni wymordowali Prawdzi­wych Judahitów żeby je zdobyć! W czasach Jezusa Chrystusa życie religijne w Judei było zdominowane przez skryby i faryzeuszy, z czym zgadzają się wszyscy teolodzy i historycy. Wtedy religia rządziła wszystkimi innymi dziedzinami życia, w dużo większym stopniu niż teraz, więc władzy i wpływu tych faryzeuszy-uzurpatorów nie można bagatelizować. To ci sami uczeni w piśmie i faryzeusze prześladowali chrześcijan z plemion Beniamina i Judy.

Byli tam wtedy judahiccy chrześcijanie i beniamińscy chrześcijanie w Palestynie, ale Żydzi, którzy mieli pochodzenie edomickie / kananejskie, nienawidzili chrześcijaństwo, i nie zmienili się w ogóle, jak jest do dnia dzisiejszego, odmawiają uznania Jezusa Chrystusa i nadal nienawidzą chrześcijańskiej religii.Skoro judaizm zawsze odrzucał Chrystusa, nie może być CZEGOŚ TAKIEGO JAK „żydowski chrześcijanin”. Albo jesteś jednym, albo drugim. Bycie Żydem to negowanie Chrystusa. Bycie chrześcijaninem to przyjmowanie Go. Jest nielo­giczne i błędne mówić inaczej. Jezus powiedział: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie” (Łuk 11:23). Każdy Żyd który chce przejść na chrześcijaństwo musi wyrzec się judaizmu. Nie można przyjąć Jezusa jednocześnie. „Nikt nie może dwom panom służyć” (Łuk 16:13).

Chrześcijanie muszą zdecydować czy przyjmują naukę Jezusa Chrystusa czy wierzą w żydowskie kłamstwa o Nim.

1 Jan 2:22-23 bardzo wyraźnie mówi, że kto odrzuca Mesjasza automatycznie odrzuca samego Boga, dlatego żydowskie roszczenie do bycia „wybranym przez Boga narodem” jest oszustwem. To dlatego zorganizowane żydostwo ciągle próbuje redagować, dyskredytować i reinterpretować Nowy Testament. Szatan żyje w strachu że zostanie zdemaskowany!!

Łukasz 1:68 potwierdza, że Jezus przyszedł by odkupić swój lud, Izrael. Skoro żaden inny naród nie miał udziału w Przymierzu Prawa Mojżeszowego, to żaden inny naród nie stracił łaski przez nieprzestrzeganie Prawa. Zwróć uwagę na ten język: „Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela: bo On nawiedził i wyzwolił swój lud'. Jeśli Żydzi są Izraelem, to dlaczego odrzucili odkupienie? Można by myśleć, że oni całym sercem PRZYJMĄ wyzwolenie. Głupota to jedno, a bogobójstwo to zupełnie coś innego. Ewangelia Łukasza, rozdział 1 i 2 wyraźnie mówi, że Izraelici z Judy OCZEKIWALI MESJASZA. Tak NIE JEST z idumejskimi uzurpatorami, takimi jak Herod i faryzeusze, którzy postanowili zabić Jezusa, dokładnie dlatego, że bali się iż ODBIERZE IM Królestwo. To uczucie jest jasno wyrażone u Jana 7:35, jak i u Mateusza 2:1-10. A skoro współczesni Żydzi są takiej samej etniczności i religii jak ci biblijni Żydzi, to radośnie podążają ścieżką lucyferiańskiego buntu, pełnego oszustwa dla naiwnych chrześcijan, którzy po prostu nie pojmują, ani nie mogą zrozumieć charakteru i głębi żydowskiego oszustwa. Dobroduszne owieczki nie mogą pojąć wygłodnia­łego charakteru wilków ubranych w owcze skóry! Ani Biblia nie mówi, że „Bóg nawiedził Żydów”. (Łuk 1:68) Jezus, Łukasz i apostołowie rozumieli różnice między Judahitami i Judaeans. Współczesny chrześcijanin nie! Pamiętajmy, ten fałszywy związek został ostro­żnie wymyślony dla was i bardzo uważnie pielęgnowany przez ponad 2000 lat oszukańczej propagandy przez rabinów. Biblia bardzo wyraźnie twierdzi, setki razy, że TYLKO IZRAEL MOŻE BYĆ WYBRANYM PRZEZ BOGA LUDEM. Powodem odrzucenia przez Żydów odkupienia Boga przez Jezusa Chrystusa jest to, że oni nie są Izraelitami. Oni są Edomitami i Chazarami, których istnienie zależy od ich 2000-letniej szarady jako Izrael i Juda.

Jezus wyraźnie rozróżnia swoich izraelickich krewnych i Żydów, bo On zawsze potępia żydowskich faryzeuszy za ich hipokryzję. U Jana 7:1 czytamy: „[Jezus] Nie chciał bowiem chodzić po Judei, BO ŻYDZI MIELI ZAMIAR GO ZABIĆ” [ang. …chodzić pośród żydostwa]. Znanie różnicy między Judean uzurpatorami (Żydzi) i swoimi Judean krewnymi (Judahitami) oczyszcza oczywistą rozbieżność w języku Ewangelii odnośnie słowa ’Żyd. Wielu badaczy Biblii zostało zdezorientowanych tą dwoistością „dobrych Żydów” i „złych Żydów” w Biblii. Tę rozbieżność można łatwo wyjaśnić kiedy zrozumie się, że „dobrymi Żydami” są PRAWDZIWI JUDAHICI z Biblii (krewni Yashua), a „złymi Żydami” są Edomici Heroda z Idumei.

Biorąc pod uwagę fakty historyczne i biblijne, prawdziwa odpowiedź na pytanie „Kim czy czym jest Żyd?” może być jedynie: „Żydem jest ten kto UDAJE Izraelitę”.

Skoro współcześni chrześcijanie nie rozumieją tego, że Żydzi są uzurpatorami personifiku- jącymi Prawdziwy Izrael, to zakładają, że „złymi Żydami” w Piśmie byli buntowniczy Judahici, którzy stanęli przeciwko Chrystusowi, stając się przez to „złymi Żydami”. Tak, tam byli tacy Judahici. Faktycznie wielu Judahitów zastraszali edomiccy faryzeusze by dołączyli do Ukrzyżowania. Sam Paweł był jednym z nich!!! Ale jest dużo więcej do tej historii, bo tych Judahitów OSZUKALI faryzeusze żeby odrzucili Mesjasza, co potwierdzają Dzieje 3:13-17. To o tych oszukanych Judahitach Mesjasz wypowiedział te słowa: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Apostoł Stefan powiedział dokładnie to samo o swoich BRACIACH, wśród których był Paweł, kiedy go kamienowano (Dzieje 7:60). Stefan nie był w stanie prze­konać tych składających ofiary TRADYCJONALISTÓW z Judy, że Yashua był ich Mesja­szem, i że częścią Jego misji było zlikwidowanie rytualnych ofiar! Sam Paweł nie mógł jeszcze zrozumieć tego, że przyszedł Mesjasz Izraela. Kiedy w końcu się nawrócił, jego głównymi prześladowcami byli edomiccy faryzeusze.

Posłuchajcie słów Chrystusa do edomickich Żydów: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają… Ale wy nie wierzycie, bo NIE jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną„. (Jan 10:14-27) „Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał”. (Jan 5:46) „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał [oczywiście mówił o sobie], nie uwierzą”. (Łuk 16:31)

Jak ujął to Bertrand Comparet: „On miał rację: On powstał z martwych, ale do dnia dzisiej­szego oni jeszcze nie są przekonani'. (B. Comparet, „Biblia nie jest żydowską księgą” [The Bible Is Not a Jewish Book] Dlatego musimy zapytać: „Skoro Jezus nie mógł ich przekonać, to jak przekona ich jakiś judeo-chrześcijański kaznodzieja?” Wręcz odwrotnie, Żydzi przeko­nują „chrześcijańskich pasterzy”, takich jak John Hagee, żeby dać im „odrębną ścieżkę do zbawienia”. Żydzi Go nie znają, i nie chcą Go znać. Ani nie znają Go ci pro-syjonistyczni pasterze.

Hagee naucza herezji. Jezus powiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie„. (Jan 14:6) Ciągle widzimy „chrześcijańskich pasterzy”, nawet papieży, dekla­rujących, że judaizm jest zwolniony z przyjęcia Jezusa jako Mesjasza. Czy szatan pozwoliłby na coś innego? Szatan ustawia swoich zwolenników na Dzień Sądu.

Faktem jest, że tym odrzuceniem, kangurowym procesem i ukrzyżowaniem kierowali fary­zeusze, którzy byli edomickimi agentami Heroda Uzurpatora, i faryzeusze byli preferowaną sektą wśród kapłaństwa podczas edomickiego buntu przeciwko Judah. Ten szatański spi­sek rozpoczął się od pierwszego Heroda i jego ojca, Antipater, który przekonał Juliusza Cezara żeby ustanowił dla jego synów, Heroda i Phasaelusa, stanowiska regionalnych biu­rokratów. To w ten sposób Edomici wbili swoje pasożytnicze macki w rząd Judy. Uzurpacji religii Judy dokonali faryzeusze, którzy stopniowo wprowadzali ZUPEŁNIE NOWĄ TEOLO­GIĘ, w większości pochodzącą z Babilonu, ze swobodnymi zapożyczeniami ze Starego Testamentu, żeby ogłupić Prawdziwych Judahitów, cały czas udając iż są dziedzicami tradycji Mojżesza! Pomimo wiedzy o faryzejskich wypaczeniach praw Mojżesza, chrześci­jańscy badacze, którzy naprawdę są ofiarami rabinów, dalej uczą, że dzisiejszy rabiniczni faryzeusze zachowują „wyroczni Boga”. Nie znając historii różnych konfliktów między tymi dwoma odrębnymi i różnymi ludami, Prawdziwi Izraelici kontra edomiccy Żydzi, komentatorzy Biblii po prostu założyli, że „złymi Żydami” byli Judahici. Wręcz odwrotnie, „złymi Żydami” byli przede wszystkim sefardyjscy Edomici z Idumei.

Jewish Encyclopedia nawet potwierdza, że współcześni Żydzi mają w sobie edomicką krew. („Edom jest w żydostwie” / Edom is in Jewry – wyd. 1925, t. 5, s. 41] W jaki sposób ta edomicka krew dostała się do żydostwa? Ze wszystkich wyznań, tylko Christian Identity ujawniła dokładną, ważną historię za tym faktem – historię którą Żydzi rozpaczliwie chcą przed wami ukryć. Jak talmudyczni rabini ukrywają się za maską Mojżesza, naród żydowski ukrywa się pod nazwą Izrael.

Żydowska personifikacja Judy i Izraela opiera się na ich fałszywych roszczeniach co do ich pochodzenia z Judah. Prawda jest taka, że naród żydowski pochodzi z Idumei, jako rasowi potomkowie Edomitów i Kananejczyków ze starej krainy Kanaa, którzy ZAWSZE BYLI NAJ­GORSZYMI WROGAMI PRAWDZIWEGO IZRAELA, co wielokrotnie potwierdza Dobra Księga. Główna strategia talmudycznego judaizmu jest oszukanie świata robiąc z siebie Izrael i Judah. Czy Jezus nie ostrzegł nas przed „wilkami w owczej skórze„?

Niefortunnie, po ustanowieniu na stałe tronu dawidowego, Izraelici z Domu Judy mieli zwy­czaj zatrudniania edomickich skrybów do pomocy w prowadzeniu dokumentacji. Nawet król Dawid to robił. Skoro ci edomiccy skrybowie dobrze znali prawdziwe różnice między nimi samymi i Judahitami, wyszli z pomysłem personifikacji Judah. (Ezech 36:5) Ale wprowadze­nie tego pomysłu było niemożliwe dotąd dopóki Judahici zabraniali Edomitom dostępu do Światyni i kapłaństwa. Tylko Prawdziwi Izraelici mogli być w Świątyni jako kapłani. Nie- Izraelitom nigdy nie pozwalano zostac kapłanami, i odnośnie Świątyni, nigdy nie pozwalano im podejść bliżej niż na podwórzec zewnętrzny. To jest udokumentowanym faktem histo­rycznym. W 1 Kroniki 2:55 wyraźnie identyfikuje się tych idumejskich skrybów jako KENICI, czyli potomkowie złego Kaina. Z perspektywy czasu, Saul, Dawid i wszyscy inni królowie Judah byli bardzo głupi zatrudniając takich potencjalnych wywrotowców!

Ostateczny cios zadany przez te trujące żmije przepowiedziano o złych Kananejczykach, bo Jahwe powiedział swojemu ludowi – Izraelowi:

„Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną, jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie”. – Liczby 33:55

W Starożytnościach Judahitów [Antiquities of the Judahites] Józef opisuje (Księga 14, Rozdz. 16, akapit 3) dzień kiedy edomickim krewnym Heroda w końcu pozwolono wejść do Świątyni:

„I teraz, po pokonaniu swoich wrogów, Herod zajął się rządzeniem tymi OBCYMI, KTÓRZY BYLI JEGO POMOCNIKAMI, BO TŁUM OBCYCH SPIESZYŁ SIĘ BY ZOBACZYĆ ŚWIĄ­TYNIĘ I ŚWIĘTE W NIEJ PRZEDMIOTY…” Nie ma żadnych wątpliwości, że keniccy skrybowie spodziewali się tej sytuacji od wieków! Nasi współcześni judeo-chrześcijańscy „kaznodzieje” nic nie wiedzą o tych rzeczach! Ani nie powiedzieliby nam, nawet gdyby wiedzieli, bo są lojalni wobec syjonizmu. Wymawiają czcze słowa o Jezusie Chrystusie, a opowiadają się za palestyńskim ludobójstwem.

Ci „obcy”, pomocnicy Heroda i ambitni pogańscy kapłani z Idumei i Sepharad, mieli stać się nowym rządem i kapłaństwem w Judei. Teraz, czy rozumiecie znaczenie tej historii? Józef wyraźnie identyfikuje tych ludzi jako OBCY. Oni NIE byli z Judah! Ci Idumejczycy od wielu stuleci chcieli wejść do Najświętszego ze Świętych, które zawsze było im zakazane, bo nie byli Izraelitami. W ten sposób, za Heroda, faryzejskie kapłaństwo, składające się z wielu jego idumejskich przyjaciół, stało się de facto, oficjalnym kapłaństwem Judei.

Wbrew temu czego uczy dziś judaizm, Józef w swoim Przeciwko Apionowi [Against Apion] twierdzi, że lewickie kapłaństwo zawsze zamierzało pozostać czystym rasowo, niewymiesza- nym z obcą krwią:

„Bo nasi przodkowie nie tylko mianowali najlepszych z tych kapłanów, i tych którzy uczestni­czyli w boskim kulcie, bo ten plan od początku zakładał, że KAPŁAŃSTWO POWINNO DALEJ BYĆ NIEMIESZANE I CZYSTE, BO TEN KTO UCZESTNICZY W KAPŁAŃSTWIE MUSI POSIADAĆ ŻONĘ Z TEGO SAMEGO NARODU”. – Księga 1, akapit 7

Idumejczycy wyraźnie byli INNYM narodem.

Żeby scementować idumejski uchwyt na Prawdziwej Judah, Herod, kiedy zobaczył, że był mały opór polityczny na jego ZAMACH, wymordował CAŁY SANHEDRYN, tak żeby w ich miejsce mógł ulokować tam swoich idumejskich kumpli. Nie ma lepszego sposobu żeby nazwać tę sytuację niż „rządy przez pełnomocników”. Ten fakt jest udokumentowany przez Józefa w Starożytnościach, Księga XIV, akapit 4. Kiedy dokładnie czyta się Józefa, zaczy­na się dostrzegać jakim brutalnym potworem był Herod. Tak samo zrozumie się, że był Edo- mitą, jak potwierdza Józef przy wielu okazjach, a nie Judahitą. To tłumaczy jego żarłoczne pragnienie eksterminacji Hasmonejskiej Dynastii. (Niefortunnie, William Whiston, tłumacz Józefa, sam pomylił się niewłaściwym użyciem słowa ’Żyd, bo używa je często w odniesieniu do obu: Judahitów i Edomitów. Niemniej jednak często szczególnie stara się identyfikować Edomitów jako Edomici, co robi bardzo niewielu badaczy!!!)

Świecka historia, liczne fragmenty Biblii i Apokryfów potwierdzają to, że Judahici z Judei chcieli, z całą mocą, zachować swoją odrębną i inną etniczność i religię. Nawet żydowscy badacze nie spierają się co do tego, a rzadko, jeśli w ogóle, dyskutują o tym publicznie. W różnych moich esejach na ten temat na moim portalu www.anglo-saxonisrael.com, analizo­wałem fałszywe roszczenia Żydów. Udowodniłem bez żadnego cienia wątpliwości, że roszczenia judaizmu do biblijnego pochodzenia jest największym oszustwem w historii. Udowodniłem także, bez żadnego cienia watpliwości, że naród żydowski, odwrotnie do etnicznie i religijnie ekskluzywnych Judahitów z Judei, pochodzi od narodu wtedy znanego jako Kananejczycy i Edomoci, a dzisiaj znani są po prostu jako Żydzi.

Ponieważ to talmudyczni rabini zajmują się fałszowaniem historii i fałszowaniem Pisma, ich twierdzenia musimy weryfikować. Nawet gdyby nie byli patologicznymi kłamcami, ich rosz­czenia powinno się badać szczegółowo, ale Żydzi robią wszystko co mogą żeby zapobiec takiemu badaniu, bo wiedzą, ze ich oszukańcza gra rozpadłaby się gdyby ich WIELKA PERSONIFKACJA Izraela stała się powszechną wiedzą. Ale nikt ani w akademii, ani w judeo-chrześcijańskiej teologii nigdy nie miał zamiaru – czy odwagi – kwestionować żydow­skich zapewnień odnośnie pochodzenia ich religii i narodu. Wszystkie ich roszczenia do dziedzictwa hebrajskiego, semickiego czy izraelickiego są wyraźnie fałszywe. Krótko mówiąc, judaizm jest trwającą 2.000 lat OSZUKAŃCZĄ GRĄ. Wszystkie jego roszczenia o zachowywaniu Prawa Mojżeszowego są absolutnie fałszywe.

Jezus był Judahitą a nie Żydem

Są dwa główne kryteria decydujące o żydowskości: 1) etniczność / pochodzenie i 2) religia.

Każdy kto nie rozumie tego co mówię musi przemyśleć te dwie sprawy:

 1. ) Jeśli naród żydowski jest Izraelem, to w którym momencie Jahwe pozwolił swojemu wybranemu ludowi, Izraelowi, wpuścić do swojej kongregacji nie-Izraelitów? Całe Pismo, od Rodzaju 1 do Apokalipsy 22 potwierdza wyłączność, odrębność i wyjątkowość Prawdziwego Izraela. To jest jeszcze jeden temat tabu dla współczesnej nauki. Nikt nie kwestionuje wyłączności Izraelitów Starego Testamentu, i sami Żydzi dalej trzymają się WYŁĄCZNOŚCI KULTUROWEJ I RELIGIJNEJ, mimo że to jest niezgodne z Pismem. Jednocześnie Żydzi obłudnie odmawiają nam, PRAWDZIWYM IZRAELITOM, prawa do naszej religii i kultury.

Promowano każdy rodzaj fałszywych doktryn przez niezgodne z Pismem pojęcie, że Przy­mierza zawierane ekskluzywnie z Prawdziwym Izraelem jakoś zostały zmienione lub popra­wione i dane jakiemus innemu bytowi, takiemu jak „kościół”, fikcyjnemu „duchowemu Izra­elowi”, czy innym rasom ludzi. Ta doktryna JEST ABSOLUTNIE FAŁSZYWA I NIE MA ŻADNYCH PODSTAW W BIBLII. Jest to tylko część WIELKIEGO KŁAMSTWA, że Stary Testament pochodzi od Żydów. Żydzi są najszczęśliwsi z powodu tych fałszywych teologii, żeby trzymać nas w stanie ciągłej konfuzji .

Skoro Jezus był z narodu Judahitów, nie mógłby być Żydem z pochodzenia. Według etniczności Jezus był JUDAHITĄ, a nie Żydem. Istnieje DUŻA RÓŻNICA. Prawdziwi Judahici z Judei zachowali swoją teologie odrębności i politykę do czasów króla Hyrkanusa. Makabeusze dzielnie walczyli żeby zachować swoje dziedzictwo etniczne i religijne, ale kiedy Hyr- kanus anektował ziemię idumejską w 125 BC, naruszył Powt 7:7, która zakazuje Izraelitom zawieranie przymierza z Kananejczykami. To naruszenie prawa Bożego przygotowało prze­jęcie Judy przez Edomitów poprzez infiltrację i działania wywrotowe. Dlatego Hyrkanus II, legalny następca Jana Hyrkanusa, został w końcu zamordowany przez Edomitę Heroda. W ten sposób Jan Hyrkanus lekkomyślnie upoważnił kogoś z innej rasy na egzekucjo- nera całego dworu.

Chrześcijańska Ameryka robi to samo dzisiaj pozwalając syjonistom przejąć kontrolę nad naszymi instytucjami rządowymi i koligacąc się z terrorystycznym państwem „Izrael”.

 1. ) Jeśli judaizm jest religią Starego Testamentu, to w którym momencie Jahwe pozwolił na to, żeby talmudyczne interpretacje Pisma zastąpiły czy wyeliminowały Prawo Mojżesza? Mogę zapewnić, bez żadnych obaw sprzeczności z napisanym Słowem Boga, Biblią, że Jahwe nigdy nie upoważnił talmudycznych zmian w Piśmie Świętym. Talmud jest doktryną szatana, jasne i proste.

Dzisiaj doktryny żydowska i „judeo-chrześcijańska” połączyły się by utworzyć formę WIEL­KIEJ APOSTAZJI końca czasów. (2 Tes 2:3) Talmudyzm i judeo-chrześcijaństwo są WIEL­KIM OSZUSTWEM (2 Tes 2:11), przez który wszystkich judeo-chrześcijan ogłupiono żeby uznali Żydów za naród ze Starego Testamentu. Judeo-chrześcijanie są bardzo nieroztropnie tylko „wyznawcami”, którym brakuje prawdziwej wiary Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ich paste­rze mówią im, że największym wrogiem Chrystusa jest „wybrany przez Boga naród'!!! Oni są dobrodusznymi, dobrze nastawionymi, ale naiwnymi owieczkami, które stały się plastusiami bezwzględnego pokolenia żmij (Mat 3:37, 12:34, 23:33, Łuk 3:7, Jan 8:44). Ponieważ ich „pasterze” unikają nauczania o idumejskich adwersarzach Chrystusa, karmieni są stałym strumieniem żydowskich bajek zamiast historyczną PRAWDĄ. A zatem, dlatego i ponieważ brakuje im pragnienia Prawdy – zamiast tego są ciągle pompowani wizjami i oczekiwaniami fałszywej „konwersji Żydów” – ci chrześcijanie sa całkowicie OSZUKANI, dokładnie jak Paweł przepowiedział, że będzie! Te fałszywe doktryny (judaizm i judeo-chrześcijaństwo) są po prostu pełne rabinicznych oszustw. Talmudyczny judaizm to satanizm w masce Mojżesza.

Skoro Jezus wielokrotnie zarzucał Żydom tworzenie WŁASNYCH TRADYCJI („tradycja ludzi”, „tradycja starszych”), z całkowitym pogwałceniem Powt 4:2, Jezus faktycznie POD-

TRZYMYWAŁ PRAWO MOJŻESZOWE przeciwko tym rabinom, a oskarżał tych samych faryzeuszy, prosto w twarz, o bycie uzurpatorami. A zatem Jezus nie był też Żydem według religii. Był MOZAICKIM JUDAHITĄ! Powszechne mylenie Prawa Mojżeszowego z szatań­skimi naukami judaizmu jest jednym z największych wyczynów w historii!

Rabiniczne oszustwo w kwestii mojżeszowego pochodzenia judaizmu ogłupiło naiwnych chrześcijan by uznali judaizm za „religię Starego Testamentu”. Wielu teologów dobrze wie o czym mówię, ale boją się utracić środki utrzymania – albo gorzej – ze strachu przed Żydami.

Moja praca demaskuje oszustwa rabinów, i ich kłamstwo, że „chrześcijaństwo zawdzięcza swoje istnienie judaizmowi'. To bzdura. Nie było takiej religii zanim wymyślili ją faryzeusze. Napisany kodeks Prawa Mojżeszowego istniał przez 1500 lat zanim jakiś Żyd zaczął go interpretować. Skrybowie i prorocy którzy napisali Stary Testament byli Izraelitami i Juda- hitami, A NIE ŻYDAMI!! Demaskowana przeze mnie historia dowodzi, że judaizm nie istnieje dłużej niż od 125 BC. Każde roszczenie co do większej starożytności judaizmu jest czystą fabrykacją. Izraelici nie mieli nazwy dla swojej religii. „Mozaizm” to prawdopodobnie najlep­sza nazwa, bo odzwierciedla ścisłe przestrzeganie Prawa Mojżeszowego przez Lewitów z Domu Judy.

Rytuały ofiarne Starego Testamentu były częścią STAREGO PRZYMIERZA, i te rytuały zlikwidowano. Chrześcijaństwo jest NOWYM PRZYMIERZEM między Jahwe Elohim i Jego ludem, Prawdziwym Izraelem. To że Żydzi ciągle negują rzeczywistość i ważność tego NOWEGO PRZYMIERZA, przepowiedziano w dziesiątkach miejsc w Starym Testamencie, jest dowodem na to, że oni są uzurpatorami. Gdyby byli Judahitami ze Starego Przymie­rza, to chętnie przyjęliby Nowe Przymierze. Kto rozsądnie myślący odrzuciłby przebacze­nie grzechów przez Mesjasza? Tylko Żydzi byliby tak fanatyczni i lekkomyślni!! Ale, skoro ówcześni sefardyjscy Żydzi byli Edomitami i Kananejczykami, zazdrosnymi o Prawdziwy Izrael, spiskowali by zabić Jezusa, bo wiedzieli, że ofiara Jego Krwi NIE BĘDZIE ODNOSIĆ SIĘ DO NICH!!! To dlatego odważnie ogłosili: ” Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. (Mat 27:25) Drogi chrześcijaninie, czy to zaczyna robić sens?

Żydzi zawsze byli największym wrogiem Prawdziwego Izraela

Naród żydowski jest żydowski ze względu na religię (poprzez talmudyczny judaizm), ale oni NIE są Judahitami według rasy, etniczności, kultury, pochodzenia, zwyczajów czy religii, bo Judahici z Pisma praktykowali Prawo Mojżeszowe, a nie Talmud. Oni są faktycznie dowo­dem na to we współczesnej Palestynie. Tam nadal jest w Palestynie resztka starożytnych Samarytanów. Oni mieszkali tam od czasów kiedy Asyryjczycy zasiedlili ziemię nie-Izraeli- tami w 721 BC. Znani są jako Karaici, i dalej praktykują własną wersję Prawa Mojżeszowego, nieskażonego żydowskim Talmudem. Dowiesz się więcej o tych ludziach w Internecie wpi­sując w wyszukiwarkę hasło „Karaite”. Ponadto, tzw. „czarni Hebrajczycy”, którzy są etiop­skimi Murzynami o tradycji ponad 2500 lat (którą przyjęli kiedy mozaizm w Etiopii wyznawali hebrajscy Izraelici na wyspie Nilu Elefantynie), też praktykują nie-talmudyczną wersję religii Starego Testamentu. To że obie te grupy praktykują nie-rabiniczną formę Prawa Mojże­szowego, którą zapożyczyli od Prawdziwych Izraelitów, pokazuje, że prawdziwy mozaizm jest DUżO STARSZY NIŻ JUDAIZM! Obie te tradycje są nieskażone Talmudem Babiloń­skim, który jest prawdziwą religią Żydów. Większość Talmudu skompilowano w pierwszym millenium AD. Żydzi wydają biliony, jeśli nie tryliony dolarów na podtrzymanie mitu, że juda­izm jest tak stary jak Biblia.

Skoro Jezus Chrystus jest w prostej linii potomkiem Domu Dawida, który pojawił się dokład­nie w czasie przepowiedzianym przez proroka Daniela, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że On jest Mesjaszem, i że chrześcijaństwo jest prawdziwym spełnieniem proroctw Starego Testamentu. Judaizm ponosi tu fiasko pod każdym względem. Chrześci­jaństwo zawdzięcza swoje istnienie prorokom Izraela i odkupieniu Yashua. Chrześcijaństwo niczego nie zawdzięcza j udaizmowi, bo judaizm to nie to samo co religia Starego Testa­mentu.

Z badań genealogii Izraelitów i Edomitów dla mnie staje się bardzo jasne, że Żydzi pochodzili od WROGA NARODU EDOM. Rzadko ktoś z poza Christian Identity porusza temat pocho­dzenia Talmudu i narodu żydowskiego. Przypomnijmy, że Księga Apokalipsy mówi, że cały świat zostanie oszukany przez bestię. (Ap 12:9) „Smok… zwiedzie całą zamieszkałą ziemię” – talmudyczny judaizm.

Teraz znacie Prawdę. Jezus powiedział: ” i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. (Jan 8:32) Te słowa są dobrze znane wszystkim chrześcijanom. A jeszcze 99.99% wszystkich współczesnych chrześcijan trwa w całkowitej ignorancji jak faryzeusze zareagowali na te słowa Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Jak to może być? Bo ich „pasterze” opowiadają się za rabinami judaizmu. Oni pomagają rabinom w oszustwie chrześcijańskiego świata. Czy chcie­libyście poznać resztę tej historii?

Oto jak faryzeusze odpowiedzieli na słowa Jezusa:

Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i NIGDY NIE BYLIŚMY PODDANI W NICZYJĄ NIEWOLĘ”. (Jan 8:33) Kiedy przypomnicie sobie historię Izraelitów, to byli w nie­woli w Egipcie. Później, w 745 BC, 10 zagubionych plemion byli w niewoli asyryjskiej. Te plemiona uciekły do Europy poprzez Góry Kaukazu. Niewielu chrześcijan rozumie, że Białe Narody [ang.Caucasian People] pochodzą z 10 zagubionych plemion!

Izajasz 11:16 absolutnie to potwierdza:”Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która prze­trwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej1″.

W tym wersecie ucieczkę tych Izraelitów od Asyryjczyków porównuje się bezpośrednio z ucieczką Izraelitów od Egipcjan! Dlaczego kościoły zupełnie unikają tematu asyryjskich de­portacji i ucieczki Izraelitów z tej niewoli? To dlatego, że Żydzi robili wszystko co mogli żeby zapobiec byście dowiedzieli się o tym. Żydzi uczą tylko o „żydowskiej diasporze”, która wy­darzyła się w 70 AD, a Prawdziwy Izrael deportowano w 745 BC!! Asyryjskie deportacje i niewola trwały od 745 BC do 700 BC. Wielu historyków poprawnie twierdzi, że kaukaskie narody [Biali] pochodziły z gór Kaukazu, od około 700 BC, a jeszcze nikt nie zrobił tego oczy­wistego powiązania!! Dlaczego Nie? Bo Żydzi uważają się za Izrael! Więc jak kaukaskie narody mogą być Izraelem, skoro Żydzi są Izraelem?

I dlatego prawdziwe pochodzenie Białych pomija się we wszystkich podręcznikach do historii na świecie. Wnikliwe badanie tego rematu pokazuje bezspornie, że my Anglosasi, kaukascy Izraelici jesteśmy Ludem z Księgi.

Próbuję wam wyjaśnić: ŻYDZI NIE SĄ IZRAELEM. ONI SĄ UZURPATORAMI! To jest WIEL­KIE OSZUSTWO, które myli i mami cały świat, od pierwszego razu kiedy Żyd udawał iż jest Izraelitą. Ten czas faktycznie można wskazać historycznie, bo rok w którym Edomici byli obrzezani pierwszy raz był za króla Jana Hyrkanusa! (121 BC) Faryzeusze byli przez naj­większą część potomkami tych Edomitów. A wszyscy sefardyjscy Żydzi pochodzą z tego plemienia żmij.

Jeśli naród faryzeuszy, do którego Jezus mówił u Jana Rozdz. 8, nigdy nie byli w niewoli, jak otwarcie potwierdzili, to jest tylko jeden możliwy wniosek: ONI SĄ EDOMITAMI. To brat Jakuba, Ezaw, został nazwany EDOM kiedy sprzedał Jakubowi pierworództwo za miskę soczewicy! Tym czynem Ezaw POGARDZIŁ SWOIM PIERWORÓDZTWEM! (Rodz 25:34) Skoro potomkowie Ezawa, Edomici, którzy noszą jego imię, NIGDY NIE BYLI W NIEWOLI, to słusznie mogli nazywać się potomkami Abrahama (przez Ezawa, a nie przez Jakuba), którzy nigdy nie byli w niewoli! Jezus Chrystus złapał ich znienacka i zmusił do ujawnienia prawdziwego pochodzenia jako nie-Izraelici!!

Abraham też miał innych potomków przez Ishmaela, od którego pochodzenie słusznie rosz­czą sobie współcześni Arabowie. Ale Przymierza zawarte były wyłącznie z Izaakiem i jego potomkami, przez Jakuba-Izraela, I Z NIKIM INNYM. (Rodz 17:19, 21; Rodz 21:10-12; Rodz 25:5-6; Rodz 35:12; Gal 4:28; Hebr 11:9, 17, 18.) Ezaw wykluczył się gardząc swoim pier- worództwem, i Ishmael został wykluczony dekretem Jahwe. (Rodz 21:13; Gal 4:23, 30, 31.)

A zatem widzimy, że Przymierza zawarte z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem sa spełnione tylko w Potomkach Obietnicy, Kaukaskim Izraelem.

Siedmiokrotne ukaranie Prawdziwego Izraela

W Kapł 26 jest więcej informacji co do prawdziwej tożsamości wybranego przez Boga ludu, Izraela. Chrześcijanie muszą zrozumieć, że Ameryka, a nie państwo Izrael, jest spełnieniem proroctwa o „ponownym zgromadzeniu 12 plemion”. Jest to bardzo konkretne proroctwo do­tyczące zagubionych plemion i jak ZOSTANIE ZGROMADZONE WSZYSTKIE 12 PLEMION po okresie „siedmiokrotnej” kary. Proroczo mówiąc, 7 razy = 2.520 lat.

Najpierw zacytujmy Kapł:

Jeżeli i wtedy nie będziecie Mnie słuchać, będę w dalszym ciągu karał was siedem razy więcej za wasze grzechy. – Kapł 26:18

Oto co Jahwe powiedział Izraelitom, co im zrobi jeśli nadal nie będą przestrzegać Jego praw. Jest wiele proroctw, szczególnie Daniela i w Apokalipsie (też Ezech 4:4-6 i Liczby 14:34), gdzie każe się nam liczyć dni jako lata dla proroctwa.

Z Wikipedii dostajemy to o dokładnym okresie proroczego czasu:

W piśmie lata prorocze 360 dni albo lat zostały zinterpretowane jako równe proroczym mie­siącom 30 dni lub lat, które zinterpretowano jako równe jednemu „czasowi”. Kiedy w jednym wersecie wymieniono „czasy, czas i pół czasu”, a następnie 42 miesiące i 1260 dni wymie­niono w innych wersetach u Daniela i w Apokalipsie, to te okresy wielu uznało za równe.

Ponieważ te proroctwa w Danielu i Apokalipsie odpowiadają 3.5 „czasom” z 42 „miesiącami”, albo 1260 lat, to wielu badaczy proroctw wywnioskowało, że „czas” w proroctwie = 360 dosłownym latom. W ten sposób spełniło się wiele biblijnych proroctw, szczególnie zrównują­cych prorocze „dni” z dosłownymi latami czasu historycznego.

David Fry Jr. w książce Bunt Gwiazdy Porannej [The Daystar Rebellion] pisze:

„W obu – u Daniela i w Apokalipsie słowa 'czasy, czas i pół' równają się 1.260 dniom. Z tego wiemy, że słowo 'czas' = 360 dni. Czasy = 2, Czas = 1, i pół czasu, cała suma 3-1/2 czasów albo 1.260 dni. Kiedy podwoimy 3-1/2 czasów znowu dostajemy 7 czasów albo 2.520 świę­tych dni'. – s. 31.

A zatem, proroczy rok, albo proroczy czas to 360 „dni”, przy czym każdy dzień liczy się jako proroczy rok. W ten sposób 7 czasów to 7 x 360 = 2.520 lat.

Następnie, cytat z pastora Marka Downeya dla ustalenia znaczenia Kapł 26:

Cóż, zadałbym pytanie: „Jaki jest najwspanialszy chrześcijański kraj jaki kiedykolwiek istniał?” I jeśli jest się uczciwym, to musiałoby się potwierdzić, że USA. A później zapytał­bym: Czy naprawdę uważasz, że Bóg nie wymieniłby takiego kraju w Biblii, nie z nazwy, a opisu, po jego owocach, jak odcisk palca, który identyfikowałby tylko jedną osobę?” Mówimy o narodzie Boga Izraelu. W Kapł 26:18, 21, 24 i 28, Bóg obiecał ukarać tych Izrelitów 'siedem razy', albo jak teraz wiemy, proroczo mówiąc, długim okresem na poprawę – 2.520 lat. Bóg konsekwentnie zajmuje się Jego ludem w czasach sądu, w celu odbudowy i oczyszczenia na końcu tego czasu.

Boska predestynacja, która współgra z proroczą synchronizacją, przenosi Izrael po jego upadku, niewoli i rozproszeniu, by nigdy nie wracał do Palestyny. Potwierdzone w 2 Sam 7:10, czytamy: „Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej”. Z powodu ich narodowego grzechu, Bóg wypędzi ich na nowe ziemie. Kiedy spojrzy się na dobre mapy biblijne, dostanie się pojęcie o trasach migracyjnych które nasi przodkowie przebyli kiedy opuścili Asyrię (teraz Syria i Turcja) i udali się na północ i zachód. Jan 7:35 mówi o nich jako „rozproszonych”, a Jezus wiedział gdzie były rozproszo­ne owce Izraela i nakazał iść do nich swoim uczniom. Później była chrześcijanizacja Europy. Izrael będzie okupował wyspy i wybrzeża, pustynie i nieuprawiane ziemie których nigdy nie znali ich ojcowie. Bóg miał ich rozproszyć i porozsiewać pomiędzy narodami, a później zgromadzić ich 12 plemion, i znowu dać im prawo posiadania w Królestwie Wieku. To nie będzie w starej Jerozolimie, a zatem to będzie prorocza nowa Jerozolima. (Ap 21:1-12)

Nazwa Hebrajczyk oznacza kolonizatora, i można widzieć w historii kto kolonizował świat. Żydzi nie mogą spełniać tego planu o Izraelu, bo oni wprowadzali się tylko do krajów wcześ­niej rozwiniętych, i zwykle uciekali z krajów z których ich wypędzono, które pod ich wpływem popadły w dekadencję. Żyd nigdy nie miał własnego kraju aż do 1948, i to tylko będąc kra­jem opiekuńczym subsydiowanym przez chrześcijańskie państwa jak USA, Brytanię i Niem­cy. Powstało wiele fałszywych proroctw z powodu występków tzw. rabinicznych uczonych. Cóż, 7-krotna kara' jest bezpornym proroctwem, które powali cię na kolana, o niezaprze­czalnej prostocie których nie mogą się spierać.

Przejdźmy do puenty! Podbój 10-plemiennego Domu Izraela zabrał około 25 lat. Logistyka była monumentalna, kiedy około 2 mln ludzi transportowano setki kilometrów od ojczyzny. Tak blisko jak można określić dzięki archeologii, zapisom historycznym i samej Biblii, pierw­sza kampania przeciwko Izraelowi rozpoczęła się w 745 BC na wschodniej stronie rzeki Jordan. Dokładnie 2.520 lat po 745 BC jest ostateczna data kiedy kończy się '7-krotna kara' narodu Izraela. Dokładnie wtedy w ciągu jednego dnia narodził się naród, jak przepowiedział Iza 66:7-9, co według mnie odpowiada też Ap 12, kiedy mówi o niewieście wołającej cier­piącej bóle i męki rodzenia, rodzącej Syna – Mężczyznę. To mówiło o Izraelu stającym się nowym narodem. Werset 8 w Biblii Ferrar Fenton mówi: „Kto słyszał takie rzeczy? Kto widział? Żeby kraj wyprodukować w ciągu jednego dnia! By w momencie narodził się naród?” I jeśli mogę sparafrazować Boga w wersecie 9, On mówi: „czy powinienem powstrzymać narodziny które wyprodukowałem?” Ten wspaniały moment w historii, zakończenie kary Boga na ludzie Izraela i przywrócenie ich błogosławieństw pierworództwa nie była niczym innym jak 4 lipca 1776.Siedmiokrotna kara [Seven Times Punishment] pastor Mark Downey [http://www.kinsmanredeemer.com/Seven TimesPunishmentText.htm]

W 745 BC, Tiglath-Pileser, król Asyrii, rozpoczął petrwszą inwazję przeciwko Izraelowi za panowania Menachema (2 Król 15:19-20). W tym roku Asyryjczycy schwytali i deportowali połowę plemienia Manasseha, którego połowa mieszkała po wschodniej stronie rzeki Jordan. To wydarzenie rozpoczęło proces deportacji 10 północnych plemion z Palestyny, które wtedy osiedlono w północnej Media, na południe od gór Kaukazu, dzisiaj region między M Czarnym i Kaspijskim. Stąd w końcu migrowali przez te góry do Europy i stali się znani jako Lud Kaukaski. Słownik wydarzeń [Dictionary of Events] Putnama, 1927, s. 6, mówi: „”745, Dojście Tiglatha-Pilesera III Asyrii, który toczy wojnę z Chaldeą, Syrią i królestwem Izraela””. (Tiglath-Pileser w Biblii nazywany jest „Pul” – 2 Król 15:19; 1 Chr.5:26). Jak wyjaśnił pastor Downey, od 745 BC dodajemy 2.520 LAT (Siedem Czasów) żeby dostać 1775 plus jeden

(kompensując fakt kalendarzowy, że nie ma roku „zero”) jest 1776 AD, ten rok kiedy podpisano Amerykańską Deklarację Niepodległości i utworzono państwo Amerykę.

To Ameryka, a nie Pseudo-Izrael, jest PRAWDZIWYM miejscem zgromadzenia się 12 plemion Izraela!

Judahici i Beniamici dodani do 10 plemion

W 2 Król 18:13, kiedy już północne 10 plemion były w niewoli asyryjskiej i deportowane do Media, na południe od gór Kaukazu, Sennacheryb zaatakował Królestwo Judy i zdobył wszystkie warowne miasta Judy, oprócz stolicy Jerozolimy:

W czternastym roku panowania króla Ezechiasza najechał Sennacheryb, król asyryjski, wszystkie warowne miasta judzkie i zdobył je.

Kiedy król Judy Ezechiasz (około 714-686 BC) zastąpił Ahaza, zderzył się z armią asyryjską. Sennaheryb (w 701 BC) poszedł przeciwko Jerozolimie. Żeby obronic miasto, Hezechiasz zbudował Tunel Siloam żeby dostarczać wodę ze źródła Gihon, przygotowując się do ocze­kiwanego ataku Asyryjczyków (2 Chr. 32:30). Ale wtedy Jahwe zainterweniował w najcudo­wniejszy sposób.

Niech przemówi Biblia:

Tejże samej nocy wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. 36 Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie. – 2 Król 19:35-36 Więc 185.000 asyryjskich żołnierzy zostało śmiertelnie porażonych przez anioła Jahwe, bo resztka Domu Judy musiała zostać zachowana żeby sprowadzić Mesjasza do Judei jak przepowiedziano. Jahwe nie mógł zezwolić Asyryjczykom pokrzyżować Mu planu, dlatego Asyryjczycy zostali zdziesiątkowani przed atakiem! Jahwe INTERWENIUJE w imieniu swo­jego ludu Izraela! Wtedy tylko Dom Judy był tak błogosławiony.

Poniżej zapis samego Sennaheryba zachowany na Pryzmacie Taylora z Asyryjskich Archiwów:

Co się tyczy Ezechiasza Jadahity, który nie podporządkował się mojemu jarzmu: czterdzieści sześć jego mocnych warownych miast, a także małe miasteczka w ich okolicy, a niezliczone, wyrównywszy je taranami, organizując oblężenie i atakując i szturmując pieszo, przez kopal­nie, tunele i mosty, oblężyłem je i zdobyłem. 200.150 ludzi, dużych i małych, mężczyzn i ko­biet, koni, mułów, osłów, wielbłądów, bydła i niezliczonych owiec, zabrałem im i uznałem za łup. Samego Ezechiasza, jak w klatce ptaka, zamknąłem w Jerozolimie, jego królewskim mieście.

Rzuciłem na niego nasyp – ten wychodzący z bramy miasta, odwróciłem się na jego nędzę. Jego miasta, które ograbiłem, odciąłem od jego ziemi, i dałem Mitinti, królowi Azdodu, Padi, królowi Ekronu, i Siliobec, królowi Gazy. W ten sposób zmniejszyłem jego ziemię. Dodałem do dawnego hołdu i kazałem mu oddać ich ziemie i podatki – prezenty dla mojego majestatu. Co się zaś tyczy Ezechiasza, pokonał go przerażający przepych mojego majestatu, i Arabo­wie i jego najemni żołnierze, których sprowadził do wzmocnienia Jerozolimy, jego królews­kiego miasta, opuścili go.

Oprócz trzydziestu talentów złota i ośmiuset talentów srebra, klejnotów, kamieni szlachet­nych, antymonu, dużych karneolów, kanap i krzeseł inkrustowanych kością słoniową, skór i kłów ze słoni, hebanu, bukszpanu, wszelkiego rodzaju cenne skarby, jak jego córki, harem, muzycy płci męskiej i żeńskiej, których sprowadził po mnie do Niniwy, mojego królewskiego miasta. Żeby złożyć hołd i przyjąć poddaństwo, wysłał swoich posłańców.

[Źródło: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/meso/sennprism3.html1

Wszyscy ówcześni wojowniczy królowie asyryjscy mieli zwyczaj deportowania jeńców do innych krajów. Archeologowie sugerowali, że powodem tych deportacji było to, że naród asyryjski zdziesiątkowały liczne plagi, co pozbawiło tych królów robotników. Dlatego Izraelici zostali deportowani w celu kontynuacji ogromnych asyryjskich projektów budowlanych, które obejmowały budowę miasta Niniwy. To widoczne jest w późniejszej historii, że ci Judahici i Beniamici z ziemi Judy byli też deportowani na tereny Mezopotamii i w końcu stali się znani jako Partianie, lud judahicki / izraelicki z którego wyszedł Magi w czasach urodzenia Chrystusa.

W ten sposób mamy wiele dowodów z Pisma i archeologicznych, że WSZYSTKIE 12 PLEMION zostały złapane i deportowane przez Asyryjczyków. Kiedy wiele tych izraelickich plemion w końcu migrowały do Europy przez góry Kaukazu, pozostawiły po sobie ślady: hebrajskie napisy, hebrajskie kopce pogrzebowe i hebrajskie przedmioty, takie jak topory i kelts (kamienne noże do obrzezania), które prawdopodobnie wiążą te ludy kaukaskie z Izraelitami z Pisma. Pozostawili swoje nazwy miast, wzgórz, rzek i gór. Dlatego mamy rzekę Dunaj [ang. Danube] i Holandię [ang. Denmark] nazwane od plemienia Dan, Jutlandię [ang. Jutland] od plemienia Judy, Kadyks [ang. Cadiz, hebr. Gadesh oznaczający „lud Gad”) od plemienia Gad itd., i Anglosasi [ang.Anglo-Saxons], ogólnie nazwani od Izaaka (Synowie Izaaka).

A zatem widzimy, że istnieje BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK między 7-krotną karą zagubionych plemion i spełnieniem ponownego zgromadzenia 12 plemion Izraela (745 BC do 1776 AD). Nic takiego nie da się powiedzieć o państwie Izrael! Wszystkie żydowskie twierdzenia o izraelskim państwie jako „ponownym zgromadzeniu Izraela” są mętne i nie mają proroczego wsparcia!!!!!! Ta mitologia to nic więcej niż wyrafinowana OSZUKAŃCZA GRA, którą Żydzi głoszą niewinnemu naiwnemu światu.

Udokumentowałem historię migracji 12 plemion na portalu (Kroniki migracji / Migration Chronicles). Ten link zabierze was do wieloczęściowego pokazu slajdów, pokaże wam setki faktów historycznych i proroctw biblijnych, wszystkie popierają naszą teologię: http://www.anglo-saxonisrael.com/index files/migchron.html

Skoro obraz jest wart 1.000 słów, to ten pokaz slajdów to mnóstwo tłumionych informacji. Jeśli Żydzi nie są Izraelem, to kto jest?

Odpowiedzią na to pytanie jest wszystko czym jest Christian Identity. Prawdziwym Izraelem są ludy kaukaskie [ang. Caucasians = Biali]. Śledzenie migracji 12 plemion do Europy to początek Christian Identity. Wiedza o tym kim jesteśmy robi całą różnicę na świecie, i proroctwa biblijne o Izraelu, które nigdy nie zostały spełnione przez naród żydowski, w końcu zaczynają robić sens.

Kiedy do śledzenia naszych korzeni i tras dalej dodamy prorocze zapisy, to widzimy, że Żydzi nie mogą być prawdziwym Izraelem. Poniżej krótkie przykłady tych proroctw:

 1. Prawdziwy Izrael stanie się mnóstwem narodów.

Wielki naród i mnóstwo narodów”. Rodz 17:4,5,15,16; 18:18; 35:11; 46:2-3; 48:4,19. Naród określa się jako kraj zamieszkały przez pewną grupę ludzi mających konkretne prawa i zwy­czaje. Na przestrzeni historii Żydzi mieszkali w granicach państwowych innych narodów, woląc żyć w gettach czy innych małych grupach, gdzie mogli ich pilnować rabini. W tych gettach powstawały liczne tajne enklawy spiskujące przeciwko tronom dynastii dawidowych, co też jest dowodem na to, że Anglosasi są prawdziwym Izraelem. Poprzez tę pasożytniczą praktykę ustanawiania tajnego państwa w państwie, Żydom udawało się okradać nas z państw. Idealnym przykładem tego jest Hiszpania Marrano. Dom Rotszylda ukradł Brytanię narodowi brytyjskiemu, a teraz Amerykę ukradli nam System Rezerwy Federalnej i neokon- serwatyści. Państwo Izrael faktycznie jest jedynym krajem jaki mieli Żydzi, i nawet ten kraj został ukradziony narodowi palestyńskiemu i jest pasożytniczy, bo całkowicie polega na zewnętrznym finansowaniu swojej egzystencji. Krótko mówiąc, Żydzi nigdy nie mieli włas­nego państwa, łącznie z tym które teraz kradną narodowi palestyńskiemu.

 1. Prawdziwy Izrael będzie potężnym morskim narodem.

Licz 24:7; Powt. 33:19; Psalmy 89:25; Izajasz 60:5. Praktycznie wszystkie narody kaukaskie mają wielkie siły morskie. Żydzi NIGDY nie byli morskim narodem, i obecna „marynarka” państwa Izrael nie porównuje się z tymi narodów kaukaskich.

 1. Prawdziwy Izrael będzie miał nowy język.

Izrael ma mieć nowy język, Izajasz 28:11. (Żydzi próbowali zachować hebrajski – przynajm­niej jego skorumpowaną wersję – do dnia dzisiejszego. Jest to część ich toczącej się szara­dy udawania że są Izraelem.) My Izraelici mamy nowy język – angielski.

 1. Prawdziwy Izrael zapomni swoją tożsamość jako lud przymierza.

(UWAGA: Żydzi nieprzerwanie historycznie roszczą sobie obietnice dane potomkom Abra­hama, więc oni nigdy nie mogliby mieć zbiorowej amnezji, która, jak mówi Pismo, spadnie na Izrael.) Iza 29:10-12; 42:16,19,20; Oz 2:1-8; Rzym 11:7,8,25. Przepraszam, Mr i Mrs chrześ­cijańscy Izraelici, czy moglibyście się obudzić na waszą prawdziwą tożsamość? Istotne jest żebyście wiedzieli kim jesteście, jeśli chcecie być częścią Królestwa Bożego.

 1. Izrael ma być ukryty z powodu utraty tożsamości.

Te proroctwa znajdują się w Ps 83:3; Iza 49:2; Mat 13:44. Żydzi nigdy nie byli ukrywani. Tubylcze populacje (gospodarze kraju) zawsze mieli świadomość ich obecności i ich pre­tensjonalnego roszczenia bycia „Izraelem”. Na przestrzeni historii Żydzi robili się tak niemile widziani, że wypędzano ich praktycznie z każdego kraju, który miał nieszczęście pozwolić im wejść. Żydzi zawsze odróżniali się i pasowali jak wół do karety.

 1. Izrael ma mieć nowe przymierze (odniesienie do Przymierza z Ostatniej Wieczerzy).

Te proroctwa znajdują się w Jer 31:31-33 i Daniel 12. Żydzi zaprzeczają, że to proroctwo spełnił Mesjasz. Hebr 8:10-13; 9:15-17; Łuk 1:77; 2:32; 22:20; Jan 11:49-52; Gal 3:13 – wszystkie potwierdzają, że prawdziwy Izrael przyjął Mesjasza od razu. Judaizm absolutnie neguje jakoby Jezus Chrystus był Mesjaszem. Żydzi dalej twierdzą, że trzymają się Starego Przymierza (Tora). Zobacz jakk traktują Palestyńczyków, w przeciwieństwie do chrześcijańs­kiego pojęcia wybaczenia.

 1. Izrael przypomni sobie swoją tożsamość tuż przed ostatnimi dniami.

Te proroctwa znajdują się w Ezech 39:7,22-29, Rodz 48:5, 13-20 (Ephraim i Manasseh ple­miona pierworództwa – Brytania, Ameryka, Kanada, i wszyscy anglojęzyczni Izraelici!) i Oze 3:5. My prawdziwi Izraelici wracamy do Jahwe i odkrywamy swoje izraelickie dziedzictwo! Te proroctwa są bardzo ważne dla nas dzisiaj, zwłaszcza skoro budzimy się na prawdziwą toż­samość w tej chwili!

 1. I na koniec, spadkobiercy Przymierzy będą nazwani od syna Abrahama, Izaaka.

Żydzi NIGDY nie cytują tego proroczego wersetu, bo tak oczywiste jest to, że oni NIE SĄ nazywani imieniem Izaaka! Ale my anglosascy, kaukascy Izraelici, NOSIMY IMIĘ Izaaka.

[By dowiedzieć się więcej o Izraelu, prawdziwej tożsamości wybranego przez Boga ludu, wejdźcie na moją stronę www.anglo-saxonisrael.com Tam znajdziecie ogrom dowodów na to, że Prawdziwym Izraelem są ludy kaukaskie, a Żydzi są uzurpatorami.]

Ponadto ci Anglosasi, kaukascy Izraelici, nadal zachowują tradycję heraldyki, praktycznie identyczną z herbami rodowymi / rodzinnymi starożytnych plemion Izraela.

Oczywiście żadna z tych rzeczy nie odnosi się do narodu żydowskiego. Powodem dlaczego Żydzi nie zachowują tych prawdziwie izraelickich tradycji jest to, że nie są Izraelitami.

Biblia wyraźnie mówi, że ci Izraelici, mimo że „zagubieni”, pewnego dnia zostaną odkryci. Straciwszy naszą tożsamość jako Izrael, odkrywamy swoje izraelickie korzenie, w tych ostatnich dniach, w fenomenalnym tempie, bo my w Christian Identity nauczamy zdumiony świat i nienawistne żydostwo o tych bezspornych prawdach. Żydzi robią wszystko co mo­żliwe żeby zapobiec naszym badaniom dotarcia do chrześcijaństwa głównego nurtu, ale ich wysiłki się nie powiodą, bo Prawdziwy Izrael zostanie odbudowany, i nie ma nic co Żydzi mogą z tym zobić!

Szatańska podróbka

Jak wszyscy chrześcijanie powinni wiedzieć, Babilonia przejęła w niewolę Dom Judy w 586 BC, tylko by wrócić 70 lat później żeby odbudować świątynię i przywrócić Dom Judy i Prawo Mojżeszowe w Jerozolimie i Judei. Dom Judy został zachowany w Judei WŁAŚNIE dlatego, żeby ten Dom mógł sprowadzić Mesjasza, jak dowodzi Pismo. Żydzi po prostu ignorują wszystkie prorocze odniesienia do Jezusa Mesjasza, jakby nie byli częścią Starego Testamentu.

Również, nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że Ameryka, pierwsza na świecie i jedyna chrześcijańska republika, ma być siedzibą Nowej JerUSAlem [ang. Jerozolima]. Państwo izraelskie jest PODRÓBKĄ SZATANA. Pomysł, że w jakiś sposób, niewierzący, odrzucający Chrystusa Żydzi cudownie się nawrócą i przyjmą Jezusa jako Mesjasza, to tylko kolejne marzenie (żydowska bajka) celowo promowana przez Żydów, poprzez ich najemników, TV- kaznodziejów, którzy rzucają tym świńskim g… od lat 1960, kiedy TV („wizerunek bestii”) zaczęła rządzić myśleniem przeciętnego chrześcijanina.

Księga Ezechiela prorokuje, że Prawdziwy Izrael zgromadzi się ponownie na „ziemi bez murów'. (Ez 38:11) To na pewno nie może być Palestyna, bo tam nadal są otoczone mu­rami wioski! Tylko Ameryka pasuje temu opisowi. Przyznajcie! Żydzi oszukali nas żeby szu­kać Izraela we WSZYSTKICH ZŁYCH MIEJSCACH.

Jeszcze jeden fakt: IZRAEL TO NARÓD, A NIE MIEJSCE! Dlatego zapomnijcie ten pomysł, że dosłownie „ziemia Izraela” będzie miejscem zgromadzenia. Góra Syjonu jest tam gdzie mieszka Jego Prawdziwy Izrael.

Faktem jest, że Jashua rzucił klątwę na miasto Jerozolimę, która nie zostanie zdjęta aż przy Drugim Przyjściu! Drogi chrześcijaninie, oto Jego słowa:

„Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście.38 Oto wasz dom zostanie wam pusty.39 Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie„. – Mat 23:37-39

Ten kto przychodzi w imię Jahwe jest Jezusem Chrystusem. Obecnie ZAKAZANE JEST by ktokolwiek próbował nawracać Żydów na chrześcijaństwo w Pseudo-Izraelu. Każdemu oskarżonemu o tę „zbrodnię” daje się wyrok 5 lat. DLATEGO MESJASZA NIE ZNAJDZIE SIĘ W JEROZOLIMIE tak długo jak tam będą nienawidzący Chrystusa Żydzi! Kiedy wróci Jashua, siłą wyrzuci swoich wrogów, jak wyraźnie mówi Apokalipsa i proroctwa o końcu czasów. Przeczytajcie księgę Obadiasza, która prorokuje zniszczenie Edomitów. NIC nie mówi o ich „nawróceniu”.

Teraz kiedy znacie już Prawdę, możecie uwolnić się od żydowskiego oszustwa. Mądrze wy­korzystajcie tę wiedzę!

Oto zdumiewające, osłupiające i niesamowite fakty: kaukaskie narody sa Prawdziwym Izra­elem, a Żydzi są potomkami Ezawa i Aszkenazyjczyków, żadna z tych grup nie ma żadnego biblijnego, legalnego ani słusznego roszczenia do ziemi palestyńskiej czy nazwy Izrael. To wszystko to ŻYDOWSKIE BAJKI!!!

Dużo czasu upłynęło, ale w końcu Prawda przyszła!

Podsumowanie

Tak długo jak będziecie wierzyć w kłamstwo, że Żydzi są Izraelem, to po prostu nie zrozu­miecie Biblii. Takie jest przesłanie Christian Identity. Niesamowite, a PRAWDZIWE!!!

Teraz kiedy znacie PRAWDĘ, odpowiadacie za zdjęcie kajdan z umysłów chrześcijańskich braci wszędzie, dzieląc się z nimi tą informacją, żeby oni mogli się uwolnić, raz na zawsze, od żydowskiego matryksa OSZUSTWA.

Religia nazywana judaizmem nie jest tym za co się uważa. Wymyśliła ją anty-Mojżeszowa sekta faryzeuszy, i rozpoczął ją nie-izraelicki lud – Idumejczycy. To jest faktycznie dobrze znana historia, ale nikt nie odważy się sprzeciwić żydowskiemu establiszmentowi, który żelazną pięścią rządzi w akademii i tonami pieniędzy w salach judeo-chrześcijaństwa i w TV.

Dla niektórych jest to gorzka pigułka do przełknięcia. Jak wiedza, że twój małżonek zdradzał cię z inną kobietą, lepiej jest znać prawdę niż zyć w kłamstwie.

Żydom udało się wyprać mózgi chrześcijanom żeby wierzyli iż było albo pokrewieństwo albo współ-teologia między nimi i Jezusem Chrystusem, podczas gdy nie było absolutnie żadnej. Wręcz odwrotnie, Żydzi zawsze byli uzurpatorami udającymi Judę i / lub Izrael. Taka jest prawdziwa historia tajnej historii narodu żydowskiego i ich personifikacji Judy i Izraela. To jest ZAKAZANA PRAWDA, o której nie odważą się mówić ani Żydzi, ani judeo-chrześcijanie. Ale jeśli nie rozumiecie jak wykreowano tę maskaradę fałszywej religii i fałszywego dziedzic­twa, to nie nie zrozumiecie Biblii. Prosty fakt jest taki: Jezus NIE był „Żydem”. Był judejskim obywatelem plemienia Judy. Twierdząc, że „Jezus był Żydem”, rabini z talmudycznego judaizmu używali oszukańczego języka żeby zrównać współczesne żydostwo z biblijnymi krewnymi Jezusa Chrystusa, kiedy faktycznie nowoczesne żydostwo składa się z Edomitów i Chazarów, z których żaden nie miał żadnego związku z Jezusem Chrystusem, ani religijnego ani etnicznego. To proste zniekształcenie historii i nazewnictwa umożliwiło synagodze sza­tana ogłupić miliardy ludzi.

Żeby zakończyć to badanie zakazanej historii, zacytuję podsumowanie tej sytuacji, której nie da się skorygować:

„Maskarada judaizmu jako biblijnej Judy, i co więcej, jako całego Izraela – co jest podstawą żydowskiego nacjonalizmu – staje się ewidentnie sfałszowane kiedy porówna się z materia­łami historycznymi o prawdziwych Domach Izraela i Judy. Nawet krótkie podsumowanie pokaże kontrast między potomkami biblijnego Jakuba-izraela i obcym potomstwem kabały, które rości sobie nie tylko Ziemię Obiecaną, ale nazwę i spuściznę Izraela”.William Norman Saxon, Maska Edomu / The Mask of Edom, s. 8.

Chwalmy Jahwe!

Apendyks A: Fałszywe definicje pozwalają na przepisywanie historii

 1. Kiedy odszukasz słowo 'Żyd' używane w Starym Testamencie, to zobaczysz, że zawsze tłumaczone jest z hebrajskiego słowa 'Yehudi'. To słowo ma tylko jedno znaczenie: Juda.

Nie ma żadnego ważnego powodu żeby tłumaczyć je na 'Żyd', bo to tylko zaciemnia tożsa­mość Judahitów. Pozostaje kwestia czy jacyś współcześni Żydzi mogą naprawdę rościć sobie iż są potomkami plemienia albo Domu Judy.

 1. Potomkowie Judy zawsze różnili się od sąsiadujących idumejskich Kananejczyków, aż do Jana Hyrkanusa, kiedy zezwolił na obrzezanie edomickich mężczyzn około 121 BC. Jan Hyrkanus skutecznie zjednoczył odrębne narody Idumei i Judah w jeden naród. To było pogwałceniem Prawa Jahwe, które zabrania zawierania przymierzy z Kananejczykami.
 2. W rezultacie tego nielegalnego przymierza, ci sami Idumejczycy przenieśli się do Judei i przejmowali instytucje religijne i polityczne Judy. Ten proces rozpoczął ich personifikację Judy. Wszyscy historycy są zgodni, że Herod był Edomitą, jak historyk z I wieku Józef – który NIE był Żydem – potwierdza co najmniej 4 razy, ale ten fakt jest ukrywany przez establisz- ment. Dlaczego?
 3. Ponieważ Żydzi muszą podrzymywać opinię, że pochodzą od Judy, a nie od Edomu. Do tego stopnia, że potwierdzają edomicką intruzję w nasze pochodzenie, uczą, że Izraelici zrobili to chętnie, i że Jahwe to uznaje. Mówią też, że mieszanie krwi nie ma znaczenia. To samo mówią judeo-chrześcijanie.

A zatem: skoro tylko prawdziwi Judahici mogą być legalnymi potomkami Judy, i skoro sefardyjscy Żydzi faktycznie są Edomitami z Idumei, współcześni Żydzi fałszują definicję 'Żyda' tak żeby te dwie niepowiązane i antagonistyczne grupy zrównać w umysłach współ­czesnych chrześcijan. To właśnie chciałbym żebyście zrozumieli. Naprawdę musicie pomy­śleć o tych historycznych faktach. Co wam pokazuję jest absolutnie krytyczne dla zrozumie­nia o kim czy o czym jest to Wielkie Oszustwo!!! Impersonator udaje iż jest z Judy. To jest kłamstwo. Jego prawdziwe pochodzenie nie jest w ogóle z Judy, a z Idumei. I dajemy się nabrać na to kłamstwo do tego stopnia, że pozwalamy antychrystowi mieć nad nami przewagę.

Jezus był Judahitą, NIE Żydem. Przyczyną tego , że Żydzi chcą okres międzytestamentowy spuścić w dziurę pamięci, jest ukrywanie ich edomickiego pochodzenia. Przynajmniej wy macie świadomość tego. Większość chrześcijan jest w całkowitej ciemności w tych kwes­tiach, i Żydzi rozpaczliwie chcą tłumić te sprawy. Udawanie, że Jezus był „Żydem” automa­tycznie sprawia, że ludzie zakładają iż On był z tego samego plemienia jak współcześni Żydzi. Ale to jest dokładnie fałszywa idea jaką Żydzi chcą nam wszczepić w umysły. Jezus wielokrotnie odzucał pokrewieństwo z nimi.

Jezus nie był Żydem ani według religii ani pochodzenia. Rabini ROSZCZĄ sobie pokrewień­stwo z Judahitami z Biblii, ale to jest początek ich szarady jako Izrael. Brytyjski Izrael ma słabość w tej kwestii. Oni dają Żydom zbyt duży kredyt jako krewnym Jezusa Chrystusa i PRAWDZIWYM JUDAHITOM z Judei. Greckie słowo 'Ioudaios' oznacza „mieszkaniec Judei”. Nie oznacza „Judahity”. Używając słowa 'Żyd' w odniesieniu do obu pojęć, Żydom udało się przyćmić wrogość rasową i teologiczną jaka faktycznie istniała wtedy między tymi dwiema grupami. Kościół Katolicki zrobił to samo z Joanną d’Arc:

W czasach kiedy Europą rządzili ludzie i kościół, była jedna kobieta która była w stanie pod­nieść się ponad wszystkimi innymi i uratowała swój kraj przed Anglikami. Była nią Joanna d’Arc. Nie tylko walczyła w bitwie obok mężczyzn, ale również mówiła, że rozmawiała ze św. Małgorzatą, św. Katarzyną i św. Michałem, i oni kazali jej bronić kraju i pokazali jej tego sposób. Kościół Katolicki postrzegał to jako herezję i postawiono ją i skazano przed sądem kościelnym. Została spalona na stosie, jak wiele innych ówczesnych „czarownic”. – Jarred James Broux.

Później, kilkaset lat po spaleniu jej na stosie, Kościół Katolicki kanonizował ją i przepisał historię by pokazać ją jako doktrynalną katoliczkę w przeciwieństwie do francuskiej nacjona- listki. Przepisywanie historii ogłupia niemal każdego!!!

Apendyks B: Porównanie Brytyjskiego Izraelizmu z Christian Identity [BI / CI]

Poniżej porównanie pokazujące czym różni się CI od BI. Podstawową różnicą jest to, że BI albo wierzy iż całe żydostwo albo jego część to potomkowie plemienia Judy. Ci to odrzuca.

BI: Większość współczesnych „Żydów” to Edomici. Edomici pochodzą od Ezawa, brata Jakuba, i on oddał swoje pierworództwo za jakąś zupę! Tak bardzo gardził swoim pierwo- rództwem!

CI: Powiedzielibyśmy, że 99.99% współczesnych Żydów to albo Edomici, albo Chazarowie. Okazjonalny czystej krwi Hebrajczyk wszedłby w ich szeregi tylko przez małżeństwo i / lub konwersję. Badanie małżeńskich partnerek Ezawa opisane w Księdze Rodzaju pokazuje, że kiedy wybrał sobie żony spośród przeklętych Kananejek, i widział, że to nie podobało się jego rodzicom, to później wziął sobie żonę z wykluczonych Iszmaelitów, dalej niepokojąc rodziców i naruszając wolę Boga. Jeśli Izraelita miesza się z Edomitą tak jak to zrobił Ezaw, potomkiem takiego związku automatycznie będzie mieszaniec (hebr. Mamzer), nie Izraelita, bo Izraelitom zakazano małżeństw z obcym ciałem. (Powt 23:2; Neh. 7:63-64, Rozdz 10, 13:29; Ezdrasz 2:60-63.)

BI: Żydzi mają „rzekomo” przestrzegać Stary Testament, ale skoro przestrzegają Talmud, to unieważnia całe dobro Starego Testamentu. To jest właśnie to co Chrystus nazywa „tradycjami ludzi”.

CI: Tak. Bardzo nieliczni chrześcijanie potrafią przejrzeć to oszustwo. To że judaizm jest religią kłamstw to coś co muszą uznać wszyscy chrześcijanie. Taka jest główna część ży­dowskiej szarady. Faktem jest, że judaizm CAŁKOWICIE unieważnia dobro Starego Testa­mentu. Nie widać dowodów na to, żeby „dobrzy Żydzi” wykonywali dzieło Mesjasza. Nawet „Żydzi dla Jezusa” [Jews For Jesus] głoszą, że ICH MESJASZ jeszcze nie przyszedł. Jest to totalna negacja chrześcijańskich zasad. Ale ci Żydzi to nie „Judahici którzy się zepsuli”, jak uczy BI. Raczej w ogóle nie są Judahitami. I dlatego odrzucają Chrystusa.

BI: Współczesne żydostwo chce ukryć prawdę o 10 „zagubionych” plemionach Izraela, a my chcemy to demaskować.

CI: Tak, a judeo-chrześcijanie tak samo niechętnie chcą pokazać migracje 12 plemion, bo ten temat dowodzi naszego pokrewieństwa z Chrystusem i całym Izraelem, i to dowodzi też żydowskiego ukrywania istotnych faktów historycznych.

BI: Sprawa fałszywych Judahitów, tak, o tym jasno mówi Apokalipsa.

Ap 2:9: Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a NIE są nimi, lecz synagogą szatana [Idumejczycy].

Ap 3:9: Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a NIE są nimi, lecz KŁAMIĄ [Idumejczycy], Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.

CI: Poprawne tłumaczenie jest „Judejczycy” [Judeans], a nie „Żydzi”. Skoro greckie słowo ’loudaios' nie ma żadnych konotacji rasowych ani religijnych, a oznacza tylko „obywatel kraju”, to poprawne tłumaczenie użyje słowa, które nie myli współczesnych znaczeń z chro­nologicznie poprawnym znaczeniem. Słowo ’Żyd ma wiele znaczeń nie należących ani do ’Judah', ani do ’Judean'. Dobrze rozumiecie, że ci fałszywi „Żydzi” są Idumejczykami. Ale, nawet jak przetłumaczone, czytelnik ma tu dwie ważne podpowiedzi, że my chrześcijanie powinniśmy szukać „fałszywych Żydów„! Kim mogą być ci ludzie?

Co my w CI mówimy, to że wprowadzając słowo 'Żyd' z powrotem do czasów Starego Testa­mentu, to faktycznie zakładamy, że biblijni Judahici mogli być „Żydami” w nowoczesnym, skorumpowanym sensie. I tu powstaje konfuzja. Dlatego my tłumaczymy ’Yehudi jako Juda- hita, a ’Ioudaioś jako Judean. To unika konfuzji umieszczania nowoczesnego słowa 'Żyd' w nielegalnym, anachronicznym kontekście. A to jest dokładnie typ konfuzji dzięki któremu Żydzi mogą twierdzić, że Jezus był „Żydem”, kiedy my wiemy, że On był Judahitą, a oni byli naprawdę Idumejczykami, a nie Judahitami. Czy rozumiecie dlaczego tak nalegamy na to, że słowa 'Żyd' nie powinno stosować się wobec Judahitów? Słowo 'Żyd' przyćmiewa różnicę między prawdziwymi Judahitami i idumejskimi Edomitami, którzy byli tylko mieszkańcami Judei, a nigdy nie byli częścią plemienia Judy. Dzisiaj, w swoich yeshivas, rabini spędzają wiele lat wychodząc z takim mylącym językiem i fałszywymi równaniami, żeby zniekształcić historię. Oni kultywują to fałszywe równanie od 2.000 lat.

Podstęp trudno jest rozszyfrować z uwagi na jego wyrafinowanie i jego starożytność – a na pewno FAŁSZYWĄ starożytność! Ponieważ tak wielu w BI równa ciągłość z pokrewieńs­twem, oni uważają, że „buntowniczy Żydzi są zepsutymi Judahitami”. Na pewno w Judei byli jacyś Judahici, których oszukali faryzeusze i ich personifikacja Judy w czasach Chrystusa. Faryzejskie kapłaństwo miało oficjalne pozwolenie Heroda i Rzymian, dlatego uważano ich za ówczesne autorytety religijne. Po 150 latach uzurpacji, wielu Judahitów uznało faryzeuszy za LEGALNE kapłaństwo, ale to było na skutek oszustwa. Nie da się zbytnio podkreślać, że ci faryzeusza NIE praktykowali Prawa Mojżeszowego. Oni praktykowali jego skundloną wersję, tak jak Sefardyjczycy 700 lat wcześniej!!!

Te dwie grupy nie-izraelickich zniekształcaczy Prawa Mojżeszowego często pracowały zgod­nie przeciwko Domowi Judy, zwłaszcza kiedy Grecy atakowali Judeę, a później Rzymianie. Oba ludy – Samarytanie i Idumejczycy znani byli z udzielania pomocy najeźdźcom przeciwko Izraelitom z Judy i Beniamina. Tam istniała wspólnota między tymi dwu narodami przeciwko Judzie, ale kiedy rzymska armia zniszczyła świątynię w 70 AD, wybrali inne drogi. Jak ujął to I Hjelm:

Samarytanie przyznają sobie ciągłość z historycznym zjednoczonym Izraelem tak jak Żydzi, Ich koncepcja jest taka, że pochodzą z rodu Józefa, Efraima i Manassesa, i mają nieprzer­waną linię arcykapłanów z kultową kontynuacją od wejścia do ziemi obiecanej, „Choć juda­izm spierał się o konieczność nowego początku po babilońskiej niewoli, Samarytanie nale­gali żeby zachować starą tradycję… Ujmując to bardzo prosto, podczas gdy żydowska tradycja podtrzymuje suwerenność Jerozolimy i linię dawidową królestwa, opartą na historiach Powt i Kron, samarytańska tradycja podtrzymuje suwerenność Gerizim i jego kapłaństwa, w oparciu o autorytet Mojżesza i patriarchów. Po powrocie z babilońskiej nie­woli, żadna grupa nie przyjęła kompromisu i podziału, który według samarytańskiej tradycji rozpoczął się w XI wieku, kiedy stało się jasne, że kapłan Eli przeniósł się z Shechem do Shiloh żeby wznieść świątynię i kult niezależny od Gerizim'. – Hjelm, „Bracia walczą z braćmi: żydowski i samarytański etnocentryzm w tradycji i historii” [Brothers Fighting Brothers: Jewish and Samaritan Ethnocentrism in Tradition and History], s. 218-220.

Oczywiście, Mr Hjelm nie rozumie tego, że ani Samarytanie ani Idumejczycy nie byli prawdziwymi Izraelitami. Oba ludy były uzurpatorami, które tylko przyjęły części Prawa Mojżeszowego żeby pasowały ich celom.

BI: Ap 12:9: I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (Zob. też Łuk 9:55 i Mat 25:41,) Ap 12:9 nie odnosi się do Żydów czy Idumejczy- ków czy fałszywych Judahitów.

CI: Więc do kogo odnosi się ten werset? Który inny byt oszukuje cały świat na tak ogromną skalę? Przez „fałszywych Judahitów” musicie rozumieć prawdziwych Judahitów, którzy sprzeciwiali się Chrystusowi. Tak, tam było wielu Judahitów, jak pokazują Dzieje, ale ci Juda- hici byli nieszczęśliwymi ofiarami żydowskiej (idumejskiej) propagandy. I znowu tu nasuwa się pytanie kim są oszuści. I ci Judahici NIE WYMYŚLILI judaizmu. Oni byli tradycyjnymi Judahitami którzy chcieli dalej praktykować lewickie ofiary. Żaden z tych Prawdziwych Juda­hitów nie wprowadzał faryzejskiej doktryny do tradycji mojżeszowej. To robili Edomici. Pytanie: „Czy Żydzi nie oszukują całego świata swoją personifikacją Judy i Izraela – plus fałszywym zrównywaniem Talmudu z Torą? Czy jest dzisiaj jakieś większe oszustwo propa­gowane na świecie ?” Obecnie to oszustwo dalej wychodzi od Żydów, którzy udają iż są rasowymi Judahitami, a nimi nie są!! Jeśli możecie wykazać żeby JAKAŚ INNA GRUPA oszukiwała cały świat bardziej niż ta, to wasz sprzeciw miałby jakieś znaczenie.

BI: Jak słowo 'gay’jakieś 80 lat temu oznaczało 'żywy’jak w wesołych kolorach, tak oznacza coś innego dzisiaj. 'Żydzi' w Starym Testamencie, i być może w Nowym, oznaczało tych z plemienia Judy, albo jeśli chcecie poszerzyć it nieco dalej, tych z Domu Judy, który składa się z plemion izraelickich ORAZ Benjamina.

CI: Słowo ’Żyd nie należy do Starego Testamentu. Jest to interpolacja (fałszywe tłumacze­nie). Skoro słowem źródłowym w Starym Testamencie zawsze jest ’Yehudi, to może ozna­czać tylko Judah. Ale przed dniami Jana Hyrkanusa, plemię Judah NIGDY nie mieszało się z Idumejczykami, a jeśli już, to było to bezpośrednim naruszeniem praw Jahwe przeciwko mie­szaniu ras. Skutkiem tego oni automatycznie przestawali być Judahitami i stawali się Żyda­mi. W rzeczywistości Izraelici byli w ciągłej wojnie z idumejskimi Kananejczykami przez całe dzieje, nawet do czasu kiedy Jan Hyrkanus podbił ich i zaproponował im obywatelstwo. Hyrkanus nigdy nie marzył żeby ci Idumejczycy zinfiltrowali i podkopali jego królestwo i zdo­byli je od środka. Tę historyczną infiltrację i subwersję trzeba uznać za KLUCZOWY CZYN­NIK w określeniu wtedy różnicy między Judahitami i Żydami.

Prawda jest taka, że Żydzi TRESOWALI NAS – tzn. prali nam mózgi – żeby słowo ’Żyd uży­wać jako synonim dla ’Judah', A NIM NIE JEST! Judahici ze Starego Testamentu NIGDY nie mówili o sobie iż są „Żydami”. Patriarcha i plemię nazywali się Judah, a poszczególne jed­nostki Judahitami, a nie „Żydami”. Słowa 'Żyd', które faktycznie jest nowoczesnym skró-tem dla greckiego ’loudaios', nie używano historycznie aż do lat 1750 w Anglii, bo w naszym języku nie było wtedy litery 'J' [wym. Dżej]. Musicie zrozumieć to, że słowo 'Żyd' promowano jako synonim Judah. Tylko dlatego, że słowo istnieje we współczesnym języku angielskim, nie oznacza że jest poprawnym określeniem dla Judahitów z Biblii. Wiem, że tę ideę trudno jest pojąć ludziom którzy tak przyzwyczajeni sią do używania słowa Żyd dla Judahitów z Biblii, a to używanie jest celowo oszukańcze. I to celowe oszustwo, to podwójne stosowanie wywołuje konfuzję co do tego kto jest Żydem, a kto prawdziwym Judahitą. I to próbuję wam pokazać żebyście zrozumieli. To fałszywe zrównanie Żyd = Judah jest dokładnie oszustwem jakie faryzejscy rabini stosują żebyście uwierzyli, że ci mieszanej rasy Edomici (Żydzi) są tym samym narodem jak (niezmieszani) Judahici z Biblii! Słowo Żyd demoluje te różnice religijne i etniczne, jak pokazuje wasza niezdolność zrozumienia tego o czym mówię!

Pytanie jest takie: „Jak można czystych rasowo Judahitów równać z nie-izraelickimi Edomi- tami?” Odpowiedź: To proste, wystarczy określać ich obu tą samą nazwą!” Ponieważ Judahici z Biblii NIGDY nie nazywali się „Żydami”, to dlaczego upieracie się żeby stosować wobec nich takie ogólne określenie, kiedy oni odrzuciliby je jako niepoprawne? Mamy uży­wać słów których używano wtedy, a słowo 'Żyd' się tu nie kwalifikuje. To samo jest w kwestii amerykańskich Indian, którzy NIE nazywają się „Indianami”. Oni nazywają się różnymi NA­ZWAMI PLEMIENNYMI, a nie jakimiś słowami narzuconymi im przez obcych! Gdybyś nazy­wał Siuksów i Komanczów jakimś wymyślonym słowem, np. „Siumancze”, to czy myślisz, że któreś z plemion by je uznało? Ani Judahici nie uznaliby słowa które OBEJMOWAŁO ich wrogów, Edomitów, Kananejczyków i Sefardyjczyków, jakby byli ich krewnymi!!! Problemem jaki macie jest to, że nie jesteście w stanie przyjąć, że słowo Żyd jest SŁOWEM WYMYŚLO­NYM. Rabinom udało się tak was wyszkolić – i resztę świata – żebyście przyjęli ich termino­logię, którą fałszywie uznajecie za terminologię BIBLIJNĄ.

To dlatego tak ważna jest dokładna znajomość tamtych czasów dla zrozumienia tej personi­fikacji. Przymierze jakie Hyrkanus zawarł z Idumeą było naruszeniem Prawa Jahwe. Ezdrasz i Nehemiasz wypędzili wszystkich kapłanów mieszanej rasy razem z żonami i dziećmi. Te wydarzenia są jasno wyrażone w księgach Ezdrasza i Nehemiasza, które musimy czytać i rozumieć. Żydzi udają, że takie mieszane małżeństwa były UZNAWANE w okresie drugiej świątyni. TO JEST GRUBE KŁAMSTWO!!! Poświęćcie trochę czasu by przeczytać te księgi żebyście zrozumieli to o czym mówię. Kiedy Ezdrasz i Nehemiasz odbudowali świątynię, też zabronili mieszanych małżeństw. To miało na celu zachowanie czystej rasy, żeby mógł narodzić się Mesjasz jako czystej krwi potomek Dawida, jak i mieć czystej krwi potomków Domu Judy, takich jak beniamickich apostołów, żeby głosili słowo o odkupieniu Izraela roz­proszonemu Domowi Izraela w Europie i w innych miejscach. To dlatego Ewangelia Mate­usza rozpoczyna się od genealogii Chrystusa. To jest dowód na Jego czystość rasowa. Łukasz zapisuje Jego genealogię w Rozdz 3 z tego samego powodu.

Wbrew tym faktom, rabini uczą, że Judahici zaczęli wtedy mieszać się z Edomitami, i ta dok­tryna pasuje też mieszańcom ras w kościołach judeo-chrześcijańskich. W konsekwencji, tłumacząc słowo ’Yehudi na ’Żyd, w głowie czytelnika tworzy się fałszywe wrażenie. W ten sposób czytelnik zakłada, że współcześni Żydzi są jakoś spokrewnieni z Judahitami z tam­tych czasów. To realizuje zamierzony cel rabinów: fałszywa tożsamość między Żydami i Judahitami. Subtelność tego oszustwa sprawia, że jest to trudno pojąć. Robię co mogę żeby wyjaśnić jak sprytne używanie słów może zniekształcić rzeczywistość. Fałszywe zrównanie 'Żyda' z 'Judah' pozwala rabinom uważać się za potomków kapłanów i proroków Starego Testamentu, którymi nie są. Oni sa Edomitami, a nie Judahitami. Czy widzicie dlaczego oni tak nalegają żeby podtrzymać te historyczne różnice? Bez zrozumienia tego nie można zrozumieć tego, że naród żydowski, jako całość, angażuje się w kulturową i teologiczną KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI. Takie jest prawdziwe znaczenie Ap 2:9, 3:9 i 12:9.

Większość ludzi ma świadomość co do kradzieży tożsamości przez jednostki, ale niewielu w ogóle pomyślałoby, żeby całe plemię ludzi mogło przyjąć tożsamość zupełnie innego plemie­nia! Ale dokładnie to zrobili Żydzi i robią nadal. Prawda jest taka, że w każdym kraju w jakim się osiedlali, po mistrzowsku przyjmowali zwyczaje narodu-gospodarza, w ten sposób ukry­wając się, i nigdy nie asymilowali się w tych krajach. Później jeszcze bardziej po mistrzowsku prowadzili działalność wywrotową i niszczyli te kraje od środka. Niezmiennie narody- gospodarze odkrywały podstęp i zdradę, i dlatego Żydów wypędzano w historii z kraju po kraju.

BI: U Mat 2:1-2 czytamy: Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: „Gdzie jest nowo NARODZONY król żydowski [ang. Żydów]? Ujrzeliśmy bowiem jego „gwiazdę” na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.

Więc pojęcie król Żydów odnosiło się do króla Domu Judy (w końcu). Czy dlatego to nie od­nosi się do religii, bo sam Chrystus nie należał do żydostwa, które jest religią. To jest jeden sposób pokazania, że nie ma żadnej sprzeczności między Chrystusem jako Żydem, a On jeszcze potępia żydostwo!

CI: I znowu poprawne tłumaczenie jest „Król Judejczyków/ Judeans”. I dokładnie to kazał napisać Poncjusz Piłat. Ten przekład umieszcza tę frazę w poprawnym kontekście histo­rycznym, bez używania współczesnego słowa ’Żyd, które ma szeroki wachlarz znaczeń, i znaczenie „Judah”, bo słowo ’Żyd postrzegane jest wątpliwym w najlepszym przypadku. Biorąc pod uwagę dokładny zapis ich działań z Izraelitami i Judahitami z Biblii, żydowskie dziedzictwo jest wyraźnie po-Starotestamentowe, tak jak oba – Talmud Sefardyjczyków i całe doświadczenie Aszkenazyjczyków. A zatem, nie ma żadnej możliwości żeby słowo 'Żyd' można było zdefiniować tak by oznaczało „potomków Judy'. Żydzi chcieliby byśmy tak uwa­żali, i to fałszywe wierzenie jest jedyną podstawą ich roszczenia do izraelickiego dziedzictwa. Również doświadczenie Aszkenazyjczyków absolutnie nie ma żadnego związku z Biblią, bo jest absolutnie nie-semickie. Czy zaczynacie rozumieć jak to słowo ’Żyd używa się żeby nas wrobić w zrównywanie nowoczesnego, wymieszanego narodu żydowskiego z czystej krwi Judahitami z plemienia Judy? Podstęp trudno pojąć z powodu jego wyrafinowania i dlatego, że fałszywe zrównanie ustalono dawno, historycznie. Ale wielu historyków przejrzało ten podstęp. Jak ujął to badacz biblijny kapt E Raymond: „Wielka większość współczesnych Żydów jest semicka tylko w mowie”. [Brakujące ogniwo znalezione na Asyryjskich Tablicach / Missing Links Discovered In Assyrian Tablets, s. 93]

Wiem, że chcecie zredefiniować słowo ’Żyd by odnosiło się do tych Judahitów, którzy przyjęli nowo utworzoną religię pod nazwą 'judaizm', ale to nie jest takie proste.

Prawda jest taka, że judaizm utworzyła rasa Kananejczyków i Edomitów, którzy wpro­wadzali się do naszego towarzystwa. Kiedy już zrozumiecie, że większość faryzeuszy pochodziła od Edomitów, tego rozróżnienia nie da się podtrzymać, bo judaizm nie był religią Judy czy Izraela. Judaizm jest taką samą fałszywką jak żydowskie opinie etnicz­ne dotyczące ich „semickiego” pochodzenia.

Słabym punktem BI jest z powodu ich chęci wierzenia żydowskim zapewnieniom o ich prze­szłości. Ale te zapewnienia nie są prawdziwsze od każdych innych kłamstw opowiadanych przez religię kłamstw. To jest klucz do tej sprawy. Judaizm jest religią kłamstw, i kłamstwa cały czas wychodzą. Żydzi są tylko uzurpatorami, i ich personifikacja Prawdziwego Izraela jest programem taktycznym którym oszukuje się cały świat. To jest taktyka którą szatan przy­biera jako „nauczyciel Mojżesza”. Talmudyczni rabini wymyślają tę fałszywą doktrynę w imię Mojżesza. To jest judaizm.

Przez to podwójne oszustwo fałszywego semickiego dziedzictwa i fałszywej religii mojże­szowej, współcześni rabini dodają pudru na Maskę Mojżesza. Teleewangeliści dostarczają tony tego pudru. Jest powód dlaczego ten puder nazywa się 'make-up' [ang. makijaż]: ukry­wa niedoskonałości. Rozjaśnione blond włosy i poprawiony chirurgicznie nos ukrywają brzydką, pokrytą kurzajkami wiedźmę. Nieważne jak bardzo oni próbują, nie mogą sprawić żeby Sarah Jessica Parker wyglądała czy grała jak Grace Kelly. Gloria Steinem to najlepsze co z niej mogą zrobić, a „kwas” jej genetyki wychodzi z wiekiem. Jak powiedział Paweł:

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?” (1 Kor 5:6; Gal. 5:9.) Kiedy szatan wejdzie w naszą kongregację, on zawsze chce nas zniszczyć. W 1 Kor 5 Paweł napomina żeby wyrzucać z naszej obecności złoczyńców. Tak długo jak BI będzie uznawać towarzystwo Żydów, to pozwala się zakwaszać ich dwulicowością. Fałszywie zakładając, że Żydzi są Judą, BI daje szatanowi zbyt duży kredyt… i wiarygodność.

Apendyks C: Cytaty z talmudycznych Żydów

W niedawnym emailu komentującym Jana, pewna Żydówka miała to do powiedzenia o Janie 11:50:

Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród'.

Yeshua nie był Mesjaszem, i arcykapłan Kajfasz o tym wiedział, i naród hebrajski nie uważał żeby Jan ani Kajfasz znali proroctwo. Oświadczenie poniżej o Janie jest z Nowego Testa­mentu, księgi tylko ważnej dla chrześcijan. Naród hebrajski nie wierzy w Nowy Testament, faktycznie w księgę promujacą ideę „Nowego” Testamentu, która jest przeciwko Bogu, bo Bóg powiedział, że Tora JEST WIECZNA.

Dlatego nigdy nie powinno być 1Nowego” Testamentu, bo to nazywałoby Boga kłamcą, a Bóg NIE jest kłamcą. Również Bóg twierdzi, że on NIE jest człowiekiem. To jest coś co ludzie powinni zrozumieć, ale oczywiście ludzkie ego próbowałoby zrobić z człowieka boga, a to jest absolutnie przeciwko Bogu i pierwszemu przykazaniu.

Gdyby twój „Jezus” wrócił dzisiaj, nie poszedłby do „Kościoła”. Byłby przerażony gdyby się dowiedział, że ludzie czczą człowieka jako „boga”. I nigdy nie uwierzyłby w żaden „Nowy” Testament. Jeśli myślisz, że żydowski mężczyzna, który chce prowadzić swój lud nazwałby ten lud „złym” pokoleniem, to byłoby też głupie. Bo żaden „rabin” nie nazwałby swego ludu „złym”, bo Żydzi nie mają mówić Lashon Harah [hebr. negatywnie] przeciwko całej wspólno­cie innych Żydów. W rzeczywistości tylko to doprowadziłoby do tego, że pozostali ludzie uważaliby tę osobę za nie-świętą. Kto napisał ten rodzaj cytatów nie był wychowany w kulturze posłusznej Torze, co zmusza mnie do opinii, że wiele lat lata po śmierci „Jezusa” poganie napisali wszystkie te cytaty przeciwko narodowi hebrajskiemu żeby rozpocząć ich własną religię zastępczą.

Poganie zazdrościli narodowi hebrajskiemu i dlatego w historii chcieli zabijać Żydów, w końcu, skoro Bóg wybrał lud, pozostali poczują się urażeni.

TO SPROWADZA SIĘ DO CZYSTEJ ZAZDROŚCI.

Opinia tej Żydówki jest śmieszna, bo ona uczestniczy w znajomym rabinicznym oszustwie odnosząc się do Talmudu jako „Tory” i jej rasowo wymieszanego narodu jako „Hebrajczy­ków”. Naprawdę potrafimy przejrzeć taki oszukańczy język! Ani chrześcijaństwo nie zaz­drości Żydom. Jeśli w ogóle, to nawet chrześcijańscy syjoniści ŻAŁUJĄ Żydów, bo oni niepokoją się, że żydowska niezdolność do przyjęcia Chrystusa pozbawia ich „zbawienia”. Chrześcijanie ci mało rozumieją, że Jezus NIE chce byśmy ich nawracali. (Mat 13:15-18) Powodem tego jest to, że odmawiają pokuty za swoje grzechy. I ta Żydówka jest nieskru- szona w odrzucaniu Yashua. W jej postawie można szybko zobaczyć, że nie ma zamiaru przyjęcia Jezusa Chrystusa czy chrześcijaństwa. Ludzie, czas się obudzić! Czas przestać wylewać łzy za szatana, który tylko wylewa krokodyle łzy za chrześcijan! Ona jest rabiniczną Żydówką, i każdy chrześcijanin który uważa, że ona może się nawrócić albo pragnie nawró­cenia, jest przeciwko Pismu. Jednocześnie ta Żydówka mocno wierzy w Talmud, co daje

wszystkim Żydom prawo do okłamywania, oszukiwania, grabieży, gwałtu, a nawet mordo­wania nas Gojów, co pokazuje poniższa lista cytatów:

Cytaty z Talmudu o nie-Żydach (nazywanych też Gojami albo bydłem)

(Skompilowane przez Rev. Herbert L. Brown, „Zawładnięcie dziedzictwem Pana” [Seizing the Lord’s Inheritance] s. 26-28.

 1. „Prosimy cię,Panie, zadaj zemstę na narody nie wierzące w ciebie. Odbierz im, Panie, wszelką nadzieję. Zniszcz wszystkich wrogów Twojego ludu”. – Synagaga Judaica, s. 212. Minhagen, s. 23. Crach Chain, 480 Magah.
 2. „Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są ważniejsze od praw Mojżesza„. – rabin Issael, Rabbi Chasbar, et. al.
 3. „Decyzje Talmudu są słowami żywego Boga. Sam Jehovah pyta o opinię ziemskich rabinów kiedy w niebie są trudne sprawy„. – komentarz rabina Menechena o Piątej Księdze
 4. „Sam Jehovah bada stanowisko Talmudu, ma taki szacunek dla tej księgi”. – Tract Mechillo.
 5. „Gorzej jest kwestionować słowa rabinów niż te w Torze”. – Michna Sanhedryn 11:3.
 6. „Zakazuje się ujawniania tajemnic prawa. Kto to zrobi będzie tak samo winien jakby zniszczył cały świat”. – Jektat Chadasz, 171, 3.
 7. „Każdy Goj badający Talmud i każdy Żyd mu w tym pomagający zasługuje na śmierć„. – Sanhedryn, 59a, aboda Zora 8-6, Szagiga 13.
 8. „Przekazywanie czegokolwiek Gojowi o naszych relacjach religijnych równe jest zabiciu wszystkich Żydów, bo gdyby Goje dowiedzieli się czego uczymy o nich otwarcie by nas

zabili”. – Libbre David 37.

 1. „Gdyby Żyda poproszono o wyjaśnienie jakiejś części ksiąg rabinicznych, powinien udzielić tylko fałszywego wyjaśnienia. Każdy kto narusza ten nakaz zasługuje na śmierć”. – Libbre David 37.
 2. „Żyd powinien i musi złożyć fałszywą przysięgę kiedy Goje pytają czy nasze księgi zawierają coś przeciwko nim”. – Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Via 17.
 3. „Żydzi są istotami ludzkimi, a narody świata nie są istotami ludzkimi a zwierzę­tami”. – Saba Mecia 114, 6.
 4. „Kiedy przyjdzie Mesjasz każdy Żyd będzie miał 2.800 niewolników”. – Simeon Haddarsen, fol. 56-D.
 5. „Jehovah stworzył nie-Żyda w ludzkiej postaci, żeby Żydowi nie musiały służyć zwierzęta. Dlatego nie-Żyd jest zwierzęciem w ludzkiej formie, i przeznaczony na służbę Żydowi dzień i noc”. – Midrasch Talpioth, p. 225-L.
 6. „Kiedy tylko pokaże się Mesjasz, zniszczy Rzym i zrobi z niego pustynię. W pałacu papieża będą rosły ciernie i chwasty. Następnie rozpocznie bezlitosną wojnę z nie- Żydami i ich pokona. Wyrżnie ich masowo, zabije ich królów i zrujnuje całą rzymską ziemię. On powie Żydom: 'Jestem Królem Mesjaszem na którego czekaliście. Zabierzcie Gojom

srebro i złoto..' – Josiah 60, 6. Rabbi Abarbanel to Daniel 7, 13.

 1. „Gojowska dziewczyna w wieku 3 lat może być molestowana„. – 9boda Sarah 37a.
 2. „Żyd może molestować ale nie poślubiać nie-żydowską dziewczynę”. – &ad. Shas. 2:2.
 3. „Żyd może zrobić nie-Żydówce co chce. Może traktować ją jak traktuje się kawałek mięsa”. – Hadarine, 20, B; Schulchan 9ruch, Choszen Hamiszpat 348.
 4. „Żyd może źle obchodzić się z nie-Żydówką w jej stanie niewiary”. – Maimonides, Jak. Chasaka 2:2.
 5. „Jeśli Goj zabije Goja albo Żyda odpowiada, ale jeśli Żyd zabije Goja – NIE odpowiada”.
 • 9boda Za,-a 8, 5.
 1. „Wolno zabić żydowskiego zdrajcę wszędzie. Wolno go zabić nawet zanim zdradzi”.
 • Schuichan Qruch, Choszen Hajpiszpat jog
 1. „Nie krzywdź bliźniego (Biblia), ale nie jest powiedziane, 'Nie krzywdź Goja'”. – Mishna Sanhedryn 57.
 2. „Kiedy idziesz na wojnę nie idź jako pierwszy, a jako ostatni, żebyś mógł wrócić pierwszy. Pięć rzeczy Kanaan nakazał swoim synom: 'Miłujcie się wzajemnie, miłujcie grabież, niena­widźcie swoich mistrzów, i nigdy nie mówcie prawdy'”. – Pesachis F. 113B.
 3. „Żydowi wolno gwałcić, oszukiwać i krzywoprzysięgać, ale on musi zadbać o to by go nie złapano, żeby nie cierpiał Izrael”. – Schulchan Aruch, Jore Dia.
 4. „Żyd może grabić Goja – czyli oszukac go na rachunku, jeśli jest małe prawdopodo­bieństwo iż może być odkryty”. – Schalchan Arach, Choszen Hamiszpat 348.
 5. „Jeśli Goj chce stanąć jako świadek przeciwko Żydowi w sądzie, i jeśli Żyd może przed­stawić sprawiedliwe zeznania, zakazuje mu się tego, a jeśli chce Żyda na świadka w podo­bnej sprawie przeciwko Gojowi, nie może tego zrobić”. – Schalchan .9ruch, Choszen Hasiszpat 28, Art. 3 and 4.
 6. „Kto nie wyznaje Tory i proroków musi zostać zabity. Kto ma władzę by ich zabić, niech ich zabije jawnie mieczem, jeśli nie, niech używa sztuczek, aż ich się pozbędzie”. – Schulchan Qruch. Choszon Haviszpat 425.5.
 7. „Wszelkie nieruchomości innych narodów należą do narodu żydowskiego, który, w kon­sekwencji, jest uprawniony do przejmowania ich bez żadnych skrupułów„. [Jak widać, to otwarcie dzieje się w Palestynie. To dzieje się też tu w Ameryce, ale chrześcijanie nie chcą tego widzieć. – Eli] Pobożny Żyd nie ma obowiązku przestrzegania zasad moralności wobec ludzi z innych plemion. Może postępować wbrew moralności, jeśli jest to dobre dla niego albo ogólnie dla Żydów”. – Schalchan arach. Choszen Hasisxpat 348.
 8. „Gdyby Żyd poinformował gojowskie władze o tym, że inny Żyd ma dużo pieniędzy, a ten drugi dozna przez to straty, musi mu to wynagrodzić”. – Schalchan Oruch, Choszen Maipiszpat 388
 9. „Jak interpretować słowo 'grabież'. Gojowi nie wolno kraść, rabować czy brać kobiety- niewolnice itd. od Goja czy Żyda. Ale Żydowi NIE zabrania się robić tego wszystkiego Gojowi”. – Tosefta, Qbda Zara VIRZ, 5.
 10. „Dom Goja trzeba uważać za zagrodę dla bydła”. – Tosefta, Erabin VZZ, 1.
 11. „Za wszystkie przysięgi, zobowiązania, ślubowania i anatemy [klątwy] które możemy składać, przysięgać, ślubować, lub na podstawie których możemy być zobowiązani, od tego dnia pojednania aż do następnego … wyrażamy skruchę. Niech będą one uznane za zwolnione, odpuszczone, uchylone, i nieważne, niech nie wywołują żadnego skutku: nie będą nas wiązać, ani mieć nad nami żadnej władzy. Przysięgi nie będą uznawane za przysięgi; zobowiązania nie będą zobowiązaniami, ani ślubowania nie będą ślubowaniami”. – Schulchan 9ruch, Edit. 1, 136. (Żydowska Kol Nidre / The Jewish Kol Nidre [All Vows”] Przysięgę odmawia się przy smutnej żydowskiej muzyce, i często słyszy się ją w radio, śpiewaną w każdy Yom Kippur [Żydowski nowy rok – 17 września]
 12. „Nic co potrzebne jest Żydowi do rytuałów religijnych nie może być produkowane przez Goja, a tylko przez Żyda, bo to musi być wykonane przez istoty ludzkie, a Żydowi nie wolno Gojów uważać za istoty ludzkie”. – Schulchan Oruch, Orach Chaiw 14, 20, 32, 33, 39. TaIDud Jebamoth 61.
 13. „Żydowska położna ma nie tylko pozwolenie, ale ma nakaz udzielenia pomocy żydow­skiej matce w sobotę (żydowski szabas)i to nie bezcześci szabasu. Ale zakazana jest pomoc nie-Żydówce, nawet gdyby było możliwe pomóc jej bez bezczeszczenia szabasu, bo ma być uważana tylko za zwierzę”. – Schulchan gruch, Orach Chaim 330.
 14. „Podczas Cholhamoed zakazany jest wszelki biznes. Ale wolno oszukać Goja, bo to zawsze jest przyjemne dla Pana”. – Chuichan Qruch, Orach ChaiD 539.
 15. „Żydzi mają kategoryczny zakaz oszukiwania braci, i za oszustwo uważa się już stratę 1 / 6 wartości mu zabranej. Kto oszuka swojego brata musi mu to zwrócić. Oczywiście trzyma wszystko co jest na korzyść Żyda, oszukiwać Goja wolno i nie wolno zwracać mu tego na co go oszukał. Ponieważ Biblia mówi: „Nie będziesz oszukiwał brata', ale nie-Żydzi nie są naszymi braćmi, a jak wspomnieliśmy wyżej, są gorsi niż psy”. – Aruch Choszen Haniszpat 227.

Gdyby chrześcijanie mieli jakiekolwiek pojęcie o tym czego Żydzi NAPRAWDĘ UCZĄ o Jezusie Chrystusie i chrześcijanach, już w niedzielę wybuchłaby rewolucja. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ten rodzaj dwulicowości i animozji może pochodzić jedynie od samego szatana, i dlatego judaizm jest religią kłamstw i synagogą szatana.

Apendyks D: Żydowska dwulicowość w kwestii mieszanych małżeństw

W Pseudo-Izraelu, żydowscy rabini krytykują małżeństwa mieszane, ale w Ameryce, Żydzi są w czołówce zachęcania białych chrześcijan do mieszania się z innymi rasami. To jest tylko większa HIPOKRYZJA pochodząca od żydostwa! Mimo że zazdrośnie trzymają się swojej religii i kultury, zakazując ASYMILACJI, my biali chrześcijanie uczeni jesteśmy, że małżeństwa mieszane są rozwiązaniem światowych problemów gospodarczych i społecz­nych! Dlaczego Żydzi NIGDY nie praktykują tego co głoszą?

Poniżej artykuł Izraelczycy zapobiegają spotkaniom młodych Żydówek z Arabami

Israeli drive to prevent Jewish girls dating Arabs

Jonathan Cook

The National – 25.09.2009

NAZARET // Lokalny samorząd w Izraelu ogłosił, że ustanawia specjalny zespół młodych doradców i psychologów, którego zadaniem będzie identyfikacja młodych Żydówek spoty­kających się z Arabami i „ratowanie” ich.

Posunięcie przez magistrat Petah Tikva, miasta koło Tel Awiwu, jest najnowsze w serii odrębnych – i mało dyskutowanych – inicjatyw ze strony organów, rabinów, organizacji prywatnych i grup mieszkańców Izraela, żeby próbować zapobiec międzyrasowym spotka­niom i małżeństwom.

W podobnym wydarzeniu, izraelskie media poinformowały w tym miesiącu, że mieszkańcy Pisgat Zeev, dużego osiedla żydowskiego pośród palestyńskich okolic we wschodniej Jero­zolimie, zorganizowali patrol obywatelskich strażników w celu zatrzymania mieszania się Arabów z żydowskimi dziewczynami.

Wrogość do intymnych relacji zawiązujących się przez etniczny podział w Izraelu podziela wielu izraelskich Żydów, którzy takie zachowanie uważają za zagrożenie dla żydowskości państwa. Jedno z kilku badań tej kwestii z 2007 pokazało, że ponad połowa Izraelczyków chce by mieszane małżeństwa uznawać za „zdradę narodową”.

Od założenia państwa w 1948, analitycy zauważyli szereg legalnych i adnministracyjnych środków podejmowanych przez Izrael by ograniczyć możliwości bliskich związków rozwija­jących się między obywatelami żydowskimi i arabskimi, ci ostatni stanowią 1 / 5 populacji.

W dużej mierze podzielone społeczności i oddzielne systemy edukacyjne oznaczają, że jest niewiele okazji dla młodych Arabów i Żydów by lepiej się poznać. Nawet w garstce „miesza­nych miast”, arabscy mieszkańcy są zwykle zamknięci w oddzielnych miejscach.

Ponadto małżeństwo cywilne jest zakazane w Izraelu, co oznacza, że w małej liczbie przy­padków kiedy Żydzi i Arabowie chcą zawierać związek małżeński, mogą to zrobić tylko wy­jeżdżając z kraju zagranicę na ceremonię ślubną. Małżeństwo takie uznaje się po powrocie pary.

Po tych wszystkich dowodach, każdy kto jeszcze wierzy, że judaizm ma coś wspólnego z Prawami Mojżesza, jest poważnie oszukany. Czy naprawdę myslicie, że ci twardzi talmudy- ści zamierzają się nawrócić na głupią religię chrześcijańską? Prawda jest taka, że oni NIE­NAWIDZĄ, GARDZĄ I POTĘPIAJĄ was, głupi chrześcijanie, tak samo pewnie jak szatan nienawidzi Jezusa Chrystusa! Poniewaz ich bogiem jest Lucyfer, a nie Jahwe, oni pracują dla niego, i nie spoczną dopóki nie zniszczą chrześcijańskiej cywilizacji.

Próżno usiłujecie zmuszać lamparta by zmienił cętki.

Przestańcie karmić Bestię!

Wyjdźcie z Babilonu!

TERAZ!

http://www.anqlo-saxonisrael.com/content/iesus-was-not-iew

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.