Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > „Hrabia” Bul Komorowski wezwany do zapłaty za holoszwindel

„Hrabia” Bul Komorowski wezwany do zapłaty za holoszwindel

Bronisław Komorowski wzorem swoich trzech poprzedników – L.Wałęsy, A.Kwaśniewskiego i L.Kaczyńskiego pielgrzymuje do Izraela. Te “sentymentalne” podróże  oznaczały dla Polski eskalację kolejnych żydowskich żądań o zwrot tzw. utraconych majątków żydowskich podczas II WŚ w sytuacji, gdy jednocześnie wzrastał drenaż polskiego majątku narodowego przez żydowskich “inwestorów” w wyniku tzw. transformacji ustrojowej po roku 1989.

a
Preżydent przed wylotem do izrahella

Temu procesowi  towarzyszy także coraz większa pewność , z jaką żydowska diaspora wysuwała i wysuwa swoje “odszkodowawcze” postulaty ustami przedstawicieli swojego rządu lub liderów Światowego Kongresu Żydów. Dzieje się to dodatkowo  w atmosferze reżyserowanych oskarżeń o antysemityzm Polaków oraz “niepokojący” wzrost ksenofobicznych i nietolerancyjnych postaw polskiego społeczeństwa względem Żydów.

Brzmi to wyjątkowo groteskowo chociażby w dniu pochówku ex-premiera pierwszego, pookrągłostołowego rządu, który legitymizował proces rozkradania polskiego majątku, a który w ceremonii pogrzebowej wspominany był jako jeden z najwybitniejszych polityków “polskich” drugiej połowy XX wieku.

Na Bronisława Komorowskiego, który niemal bezpośrednio z uroczystości pogrzebowych udał się w podróż do Izraela czekało jednak swoiste powitanie, a mianowicie List Otwarty dwóch żydowskich działaczek, które po raz kolejny postanowiły wezwać państwo polskie do rekompensat majątkowych i zadośćuczynienia względem żydowskich roszczeń.

Apel żydowskich aktywistek z Listu Otwartego winien być skierowany do współplemieńców: Rothschildów, Rockefellerów itd., czyli rzeczywistych mocodawców polityki Holocaustu w wykonaniu hitlerowskich Niemiec, ale  owe dwie panie jakby z roztargnienia, a może z utartego zwyczaju skierowały swój List Otwarty do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chyba, że dobrze wiedza, iż najlepiej załatwiać takie apele … we własnej rodzinie. Płacić zaś najlepiej jak będą Polacy.

Izrael: przed wizytą prezydenta list otwarty nt. restytucji mienia

Nie­mal ćwierć wieku po upad­ku że­la­znej kur­ty­ny pol­ski rząd nie pod­jął zna­czą­cych dzia­łań w celu zwro­tu ży­dow­skiej wła­sno­ści pry­wat­nej za­gra­bio­nej w cza­sach Shoah – na­pi­sa­ły w li­ście otwar­tym do Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go przed­sta­wi­ciel­ki ży­dow­skich or­ga­ni­za­cji.

“Ok. 90 proc. z mniej wię­cej 3,5 mi­lio­na Żydów, któ­rzy żyli w Pol­sce do II wojny świa­to­wej, zgi­nę­ło w Ho­lo­kau­ście. Dzie­siąt­ki ty­się­cy wła­ści­cie­li w Izra­elu i na świe­cie – oraz spad­ko­bier­cy ofiar, które były wła­ści­cie­la­mi mie­nia w Pol­sce – po­zo­sta­je bez swo­jej wła­sno­ści” – na­pi­sa­ły Co­let­te Avi­tal, se­kre­tarz Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji ds. Re­sty­tu­cji Mie­nia Ży­dow­skie­go i prze­wod­ni­czą­ca Cen­trum Or­ga­ni­za­cji Oca­la­łych z Ho­lo­kau­stu w Izra­elu oraz Lilli Haber, prze­wod­ni­czą­ca Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Żydów w Izra­elu. List do pol­skie­go pre­zy­den­ta uka­zał się w nie­dzie­lę w dzien­ni­ku “The Je­ru­sa­lem Post”.

Jak pod­kre­ślo­no or­ga­ni­za­cja ds. re­sty­tu­cji mie­nia la­ta­mi pra­co­wa­ła na rzecz pra­wo­daw­stwa, które roz­wią­za­ło­by ten pro­blem.

“Pol­ska jest je­dy­nym waż­nym kra­jem w Eu­ro­pie Środ­ko­wej i Wschod­niej oraz kra­jem człon­kow­skim Unii Eu­ro­pej­skiej bez ta­kie­go prawa. Od kiedy w Pol­sce za­wi­ta­ła de­mo­kra­cja w 1989 roku przed­sta­wio­no wiele pro­po­zy­cji zmie­rza­ją­cych do ure­gu­lo­wa­nia spra­wy re­sty­tu­cji albo od­szko­do­wań za pry­wat­ną wła­sność za­gra­bio­ną przez na­zi­stów, a na­stęp­nie zna­cjo­na­li­zo­wa­ną przez reżim ko­mu­ni­stycz­ny. Żadna z nich nie stała się obo­wią­zu­ją­cym pra­wem” – głosi list otwar­ty.

Jego au­tor­ki za­zna­cza­ją, że za­miast tego stro­na pol­ska twier­dzi, że “do­ma­ga­ją­cy się zwro­tu mie­nia po­win­ni spra­wie­dli­wo­ści do­cie­kać przed pol­skim wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści, mimo faktu, że w więk­szo­ści przy­pad­ków ta zło­żo­na, kosz­tow­na, uciąż­li­wa i cza­so­chłon­na ścież­ka sta­no­wi – i przez lata sta­no­wi­ła – de facto prze­szko­dę dla sę­dzi­wych oca­la­łych i ich spad­ko­bier­ców”.

W li­ście przy­po­mnia­no De­kla­ra­cję z Te­re­zi­na, przy­ję­tą przez ponad 40 kra­jów w cza­sie kon­fe­ren­cji pra­skiej w 2009 roku, w któ­rej wzywa się kraje do uczy­nie­nia wszel­kich wy­sił­ków na rzecz “na­pra­wie­nia kon­se­kwen­cji nie­wła­ści­we­go prze­ję­cia wła­sno­ści, w ra­mach prze­śla­do­wań nie­win­nych ludzi i grup (…)”.

Avi­tal i Haber za­ape­lo­wa­ły na­stęp­nie do Ko­mo­row­skie­go o wy­war­cie pre­sji na rząd w celu usta­no­wie­nia prawa, które prze­wi­du­je: re­sty­tu­cję lub od­szko­do­wa­nia za wła­sność za­gra­bio­ną przez na­zi­stów i ich ko­la­bo­ran­tów od wrze­śnia 1939 roku; zwrot skon­fi­sko­wa­nej wła­sno­ści, a jeśli nie jest to moż­li­we, spra­wie­dli­we i szyb­kie re­kom­pen­sa­ty; usu­nię­cie prze­szkód praw­nych w do­cho­dze­niu rosz­czeń.

“Pań­ska wi­zy­ta w Izra­elu jest ko­lej­nym do­wo­dem siły” głę­bo­kiej przy­jaź­ni mię­dzy Izra­elem a Pol­ską – na­pi­sa­ły au­tor­ki listu otwar­te­go. “Przy­jaźń wy­ma­ga wza­jem­ne­go wspar­cia i otwar­to­ści oraz uczci­wo­ści w spra­wie na­szych po­glą­dów i opi­nii, nawet jeśli cza­sem są nie­wy­god­ne dla dru­giej stro­ny” – zwró­ci­ły się do pol­skie­go pre­zy­den­ta.

Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski udał się w nie­dzie­lę po po­łu­dniu z trzy­dnio­wą wi­zy­tą do Izra­ela i Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej. Od­wie­dzi Je­ro­zo­li­mę, Tel Awiw i Be­tle­jem. Spo­tka się z pre­zy­den­tem Szi­mo­nem Pe­re­sem, pre­mie­rem Ben­ja­mi­nem Ne­tan­ja­hu, a także pre­zy­den­tem Mah­mu­dem Ab­ba­sem.

za: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/izrael-przed-wizyta-prezydenta-list-otwarty-nt-restytucji-mienia/jhkrx

(JM)

Za: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9607&Itemid=56

WARSZAWA BELWEDER ZAPALENIE ?WIEC CHANUKOWYCH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.