Strona główna > Polska > Grabarze Cerkwi w Polsce ! ! ! czyli nowa świecka tradycja

Grabarze Cerkwi w Polsce ! ! ! czyli nowa świecka tradycja

Drodzy Prawosławni w Polsce!

Zwracamy się do Was jako Prawosławne-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy!

Widząc ostatnie wpisy dotyczące pewnego pogrzebu w Polsce i to w cerkwi prawosławnej do jakich wniosków możemy dojść??? .…ŻE NASTAŁA NOWA ŚWIECKA TRADYCJA ŻEBY NIE RZEC BOLSZEWICKA!

TU KRÓTKI FILMIK:http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2015-11-07/tak-wygladal-pogrzeb-kiszczaka-general-spoczal-na-prawoslawnym-cmentarzu/

aa

„Pogrzeb Kiszczaka odbył się w porządku prawosławnym, niektórzy twierdzą, że to ulubiona uroczystość byłych ubeków i esbeków, bo ściśle związana z tradycją Rosji Radzieckiej. Zwłoki Kiszczaka spalono i urnę zalano betonem, wcześniej prawosławni duchowni nie zgodzili się na wniesienie prochów do cerkwi. Nad mogiłą wdowa po mordercy wypowiedziała kilka grafomańskich wersów kłamstwa, które po cichu i z wyłączeniem komentarzy przedrukowała Gazeta Wyborcza. „

aaa

„SKANDAL NA WARSZAWSKIEJ WOLI: PRAWOSŁAWNY POGRZEB KOMUNISTYCZNEGO ZBRODNIARZA

Generał Czesław Kiszczak był zdeklarowanym ateistą – jakim więc cudem ten komunistyczny zbrodniarz został pospiesznie pochowany w prawosławnym obrządku? Ile za to wszystko zapłaciła prawosławnej parafii św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli żona oprawcy (formalnie wyznania rzymskokatolickiego)? Jawne kpiny z rzeczy świętych!

Przypomnijmy, że wszyscy nieprawosławni i jawnogrzesznicy są z zasady pozbawieni cerkiewnego pochówku (potwierdzają to choćby decyzje synodalne Cerkwi Rosyjskiej z lat: 1727, 1730, 1797, 1880 i 1932). Dodatkowo, spopielenie zwłok przeczy tradycji chrześcijańskiej i stanowi przeszkodę do odprawienia nabożeństwa pogrzebowego. Pochówek ciała prawosławnego chrześcijanina, zgodnie z wiarą w przyszły udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa, ma miejsce trzeciego dnia od śmierci.”

„Podczas gdy opłakująca zmarłego rodzina Czesława Kiszczaka nie szczędziła pochwał i peanów na cześć człowieka z niewykonanym wyrokiem sądowym, z boku, cichcem stojąc, siostra ks. Sylwestra Zycha, bestialsko zamordowanego podczas napadu wspominała ofiary komunizmu.

Ks. Sylwester Zych, jako wikariusz pod Warszawą, włączał się w akcję wieszania krzyży w szkołach. Był, oprócz ks. Stefana Niedzielaka czy ks. Stanisława Suchowolca kapłanem wspierającym opozycję w okresie PRL. Sprawca jego napadu do dziś żyje na wolności, zapewne opływając w luksusach. Jego nazwisko nie jest znane.”

aaaa

Czesław Kiszczak, szef MSW w okresie PRL prawomocnie został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za wprowadzenie stanu wojennego. Wyroku nie wykonano. Kiszczak był też oskarżony o przyczynienie się do śmierci 9 górników z kopalni „Wujek”. Współpautor Okrągłego Stołu. Miał 90 lat.

Pan nasz Jezus Chrystus przykazał: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono” (Łk 6,37). Święci Ojcowie oświeceni Świętym Duchem pouczają nas, prawdziwie rozumować słowa i przykazania Boże i wypełniać je czynem. Osądzenie moralnych występków bliźnich jest ciężkim grzechem, gdyż osądzając my wyprzedzamy Sąd Boży. Lecz osądzać herezję, bluźnierstwo i błazeństwo, według nauki Świętych Ojców, nie tylko nie jest grzesznym, lecz wręcz przeciwnie – jest dozwolonym, jest koniecznością i czymś chwalebnym dla prawosławnego chrześcijanina. Jest to gorliwość w sprawach Bożych, jest to miłość ku Prawdzie, jest to cnota Prawego wyznawstwa. I aby nie być obojętnymi widzami, milczącymi uczestnikami deptania wiary:Dziś już wszystkie granice tzw ekonomii zostały przekroczone, dosłownie i w przenośni. Nie można stosować dyplomację tam, gdzie jej się nie da zastosować – w zachowaniu Prawosławia. Na Was, wierni z PAKP, patrzy cały prawosławny chrześcijański świat.

Dajcie dobry przykład wyznania wiary i napiętnowania ekumenicznej wszech-herezji i bolszewickiego podejścia do cerkwi. Swym milczeniem nie wprowadzajcie w zgorszenie naszych braci i sióstr – prawosławnych Chrześcijan. Bóg i Przenajświętsza Matka Boża pomszczą i rozprawią się nie tylko z heretykami za podeptanie wiary, lecz ze wszystkimi tymi, którzy milcząc zezwalali na to, którzy mogli obronić a nie obronili. CERKIEW TO NIE WŁASNOŚĆ PRZEKUPNEJ HIERARCHII!

Nie pozwólmy zatem , pogrzebać naszej wiary przez hierarchię , która dopuszcza się tego typu poczynań. Mówmy o tym głośno i protestujmy! Jako Bractwo zwracamy się do Was drodzy wierni, aby każdy złożył pisemny protest w/w sprawie na adres:

Kancelarii Prawosławnego Metropolity
Warszawskiego i całej Polski:

03-402 Warszawa, Al. Solidarności 52
tel. 22 619-08-86, fax 22 619-29-96
http://www.orthodox.pl

Adresy email:

Kancelaria Metropolity[email protected]orthodox.pl

Media w Polsce dzięki takim posunięciom hierarchii PAKP kpią z nas i z naszej wiary, a duch bolszewizmu wylazł w pełnej krasie. Czy my jako wierni mamy żyć w tym!? żadną miarą! Czy Cerkiew Prawosławna ma zbierać takie oferty pogrzebowe? To może od razu założyć przedsiębiorstwo pogrzebowe i być otwartym grabarzem prawosławia w Polsce?

Kto dał zgodę na pogrzeb człowieka innej denominacji i tego wymiaru negatywnie-historycznego tym bardziej  ,że cerkiew prawosławna nie zezwala na nabożeństwa pogrzebowe nad wiernymi z innych wyznań, tym bardziej , że modlono się nad skrzynką ze skremowanymi szczątkami. A przypomnijmy  ŻE:„W myśl Bizantyjskiego Prawa Kanonicznego kremacja w Kościele prawosławnym jest zabroniona. Pierwsze zakazy dotyczyły praktyk pogańskich oraz agnostyków, u których kremacja była powszechnie stosowana. Kościół jest zdecydowanym jej przeciwnikiem, ponieważ przeczy ona chrześcijańskiej wartości fizycznego stworzenia, czyli wartości ludzkiego ciała.”

Rozumiemy, że dany człowiek musi być pochowany, a Bóg go będzie sądził z grzechów , a nie my.

Tylko jest pytanie, dlaczego łamie się kanony cerkiewne i za pieniądze robi się przez to zgorszenie wymierzone w wiernych!!!?

aaaaa

JAK WIDAĆ ŻYWY KONTAKT Z KOMUCHAMI I BOLSZEWIKAMI TO STAŁA PRAKTYKA

Takim posunięciami PAKP strzeliło sobie w stopę niejednokrotnie, albowiem w swoim czasie obecna władza przypomni. Nie ma co się dziwić, że prezydent jakiejś tam ustawy o mniejszości wyznaniowej czy narodowościowej nie podpisze.

W związku z narastającą destruktywną działalnością hierarchów polskiej Cerkwi, przejawiającą się w notorycznym niszczeniu monastycyzmu, bolszewickim traktowaniu wiernych w PAKP. Do prowadzenia do duchowego rozkładu naszych parafii i przetworzenia ich tylko w miejsca zborów pieniędzy. Zhańbienia i zniesławienia Prawosławia  przed obliczem innowiernych obywateli Polski, jak i przed prawosławnymi braćmi za granicą którzy patrzą na naszą Cerkiew w Polsce jak na  modernistyczną i na połowę unicką. Za wytworzenie sytuacji z powodu której gorliwi wierni z Polski poszukują duchowości za granicą i jak ognia unikają kontaktów z waszymi seminaryjnymi wychowankami – obecnie kapłanami samych dochodowych parafii.
Za Wasze notoryczne deptanie Tradycji naszej Cerkwi i brak elementarnego posłuszeństwa wobec niezmiennej nauki Cerkwi Chrystusowej, przez co część kleryków i kandydatów do tej godności odeszła do innych Cerkwi za granicą. Za wciąganie kleryków i wiernych w zgubny dla zbawienia wir mętnego ekumenizmu. Wchodzenie w modlitewno-liturgiczną jedność z nieprawosławnymi z pseudo-Kościołów, ze zborów i sekt, a tym samym za nieustanne łamanie Boskich Kanonów Cerkwi Prawosławnej, takich jak:

Kanon Apostolski, 10. O każdym modlącym się z ekskomunikowanymi:

Jeśli duchowny modli się z duchownym wykluczonym uznając go wciąż za duchownego, zostanie wykluczony.

Kanon Apostolski, 31. O prezbitrach, który z powodu lekceważenia własnego biskupa oddzielenie sprawuje ofiarę:

Jeśli prezbiter, okazując lekceważenie swemu biskupowi składa ofiarę w oderwaniu od wspólnoty i wznosi własny ołtarz nie mając żadnego uzasadnionego zarzutu wobec biskupa co do jego pobożności i sprawiedliwości, zostanie złożony z urzędu jako żądny władzy, gdyż jest despotą, a razem z nim inni przyłączający się do niego duchowni; świeccy zaś zostaną wykluczeni. Karę tę można wymierzyć po pierwszym i drugim, a nawet po trzecim napomnieniu ze strony biskupa.

Kanon Apostolski, 45. O każdym kapłanie modlącym się z heretykami:

Biskup, prezbiter lub diakon, który się modli tylko wraz z heretykami, zostanie wyłączony; gdyby jednak zachęcał ich do pełnienia funkcji duchownych, winien być złożony z urzędu.

Kanon Apostolski, 46. O kapłanach uznających chrzest heretyków:

Biskupa lub prezbitera, którzy uznają chrzest lub ofiarę heretyków, nakazujemy złożyć z urzędu. „Jakaż jest bowiem wspólnota Chrystusa z Beliarem? Albo wierzących z niewierzącymi?

Kanon Apostolski, 65. O modlących się w zgromadzeniach Żydów lub heretyków:

Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub do świątyni heretyków, aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony.

Kanon Apostolski, 70.  O tych, którzy świętują z Żydami:

Jeśli biskup lub inny duchowny pości z Żydami, z nimi świętuje bądź przyjmuje od nich podarunki z okazji ich świat, na przykład przaśniki czy coś podobnego, zostanie złożony z urzędu. Świecki zostanie wyłączony.

Kanon Apostolski, 71. O zanoszących ofiary do świątyń pogańskich i do synagog:

Jeśli chrześcijanin zaniesie do świątyni pogańskiej lub synagogi żydowskiej oliwę lub lampki, zostanie wyłączony.

48. [Zachęty końcowe]:

Oto, biskupi, nasze decyzje dotyczące kanonów. 2 Jeśli będziecie ich wiernie przestrzegać, osiągniecie zbawienie i żyć będziecie w pokoju; jeśli nie będziecie im posłuszni, zostaniecie ukarani i trwać będziecie w ustawicznej wzajemnej niezgodzie, ponosząc karę za swe nieposłuszeństwo.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 6:
Heretyk nie ma prawa wstępu do cerkwi i do kaplicy dedykowanej męczennikom heretykom, dopóki trwają w herezji, zakazuje się wstępu do domu Bożego.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 9:

O tych, którzy wchodzą do jaskiń heretyków, aby tam się modlić Nie wolno dopuścić, aby członkowie Cerkwi udawali się na cmentarze albo tak zwane «martyria» należące do jakichkolwiek heretyków, aby tam się modlić albo spełniać jakiekolwiek czynności związane z kultem; wiernych, które dopuściliby się tego czynu, należy ekskomunikować na określony czas, a przyjąć ich na powrót można po odbyciu przez nich pokuty i wyznaniu błędu.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 10:
O małżeństwach z heretykami członkowie Cerkwi nie powinni obojętnie pozwalać na związki małżeńskie swoich dzieci z heretykami.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 31:
O tych, którzy zawierają związki małżeńskie z heretykami nie należy zawierać związków małżeńskich z żadnymi heretykami ani oddawać im synów i córek; można raczej przyjmować ich dzieci, pod warunkiem, że zgodzą się przyjąć wiarę chrześcijańską.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 32:
Nie należy przyjmować błogosławieństwa od heretyków nie należy przyjmować od heretyków błogosławionego chleba, gdyż jest on raczej przeklęty, a nie błogosławiony.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 33:
Nie należy modlić się razem z heretykami i schizmatykami zakazujemy wspólnej modlitwy z heretykami i schizmatykami.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 34:
Nie należy udawać się do fałszywych męczenników heretyckich żaden chrześcijanin nie powinien opuszczać męczenników chrześcijańskich i udawać się do fałszywych męczenników, to znaczy do męczenników heretyckich, ani do biskupów rzeczonych heretyków, gdyż oni pozostają z dala od Boga. Ci, którzy udają się do nich, niech będą wyklęci.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 37:
Zakaz przyjmowania darów świątecznych od Żydów i heretyków od Żydów i heretyków nie należy przyjmować darów świątecznych ani uczestniczyć w ich uroczystościach.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 39:
Chrześcijanie nie powinni uczestniczyć w świętach pogańskich nie wolno uczestniczyć w świętach pogan ani brać udziału w ich bezbożnych działaniach.

Synod Lokalny w Gangra: kanon 20: O okazujących wzgardę zgromadzeniom przy grobach męczenników:
Jeśli ktoś, powodowany uczuciem pychy i pogardy ganiłby zgromadzenia wiernych przy grobach męczenników albo nabożeństwa tam odprawiane oraz pamięć o nich, niech będzie wyklęty.

Epilog[17] = kanon 21 w „Kormczej Knigie”:
[1] Przez wydanie niniejszych kanonów nie chcemy wyłączać z Cerkwi Bożej pragnących oddawać się ascezie zgodnie z przepisami Pisma Świętego, lecz tych, którzy podejmują decyzję o życiu w ascezie powodowani pychą, którzy wywyższają się ponad ludzi wiodących zwyczajne życie i wprowadzają nowe zasady niezgodne z przepisami Pisma i kanonami Cerkwi. Ze swej strony zapewniamy o naszym podziwie dla życia w czystości i pokorze, pochwalamy wstrzemięźliwość połączoną ze skromnością i pobożnością, sławimy pokorne odrzucenie spraw doczesnych, szanujemy czcigodny związek małżeński, nie gardzimy bogactwem, jeśli łączy się z nim sprawiedliwość i dobroczynność; pochwalamy prosty i skromny strój, pozbawiony przepychu i służący do okrycia ciała, lecz odrzucamy przesadę w strojach zbyt swobodnych i zbytkownych. Otaczamy szacunkiem domy Boże, a zgromadzenia w nich aprobujemy jako święte i zbawienne; nie ograniczamy pobożności jedynie do tych domów, lecz okazujemy cześć każdemu miejscu zbudowanemu w imię Boże. Uznajemy wszelkie zgromadzenie religijne zebrane w Cerkwi Bożej dla dobra wspólnoty. Pochwalamy szczególną dobroczynność braci względem ubogich sprawowaną zgodnie z tradycją zz pośrednictwem Cerwki. Krótko mówiąc, modlimy się, aby w Kościele dokonywało się to wszystko, co zostało nam przekazane przez Pismo Boże i tradycję apostolską.

Synod dyscyplinarny w Elwirze (Grenada, ok. 306 r.): kanon 50:
49. Aby Żydzi nie błogosławili plonów wiernych
Upomina się właścicieli, aby nie dawali plonów, przyjmowanych od Boga z dziękczynieniem, Żydom do błogosławienia, aby naszego błogosławieństwa nie czynić nieważnym i bezużytecznym. Jeśli po tym zakazie ktoś się na to waży, ma być usunięty z Cerkwi.

50. O chrześcijanach, którzy ucztują z Żydami
Jeśli jakiś duchowny lub wierny jada z Żydami, niech będzie odsunięty od komunii, aby się poprawił.

Anatemy Synodu Lokalnego w Konstantynopolu zwanego „Synodem Jedności” (920 r.):
Kanon 1: Wszystko istniejące poza Cerkiewną tradycją i nauczaniem [Cerkwi] i Świętych i chwalebnych Ojców, to, co przyszło jako nowatorstwo i dokonało się w taki sposób, lub po tym ma się dokonać, podpada pod Anatemę.

Kanon 3: Gardzących świętych i Bogiem natchnionych kanonów błogosławionych Ojców naszych, którzy [kanony] i Świętą Cerkiew wzmacniają i całą społeczność chrześcijańską urządzają i wskazują drogę do boskiej pobożności – Anatema.

Anatema Synodu Lokalnego w Konstantynopolu (1084 r.):
Kanon 11: Błędnie rozumującym w Bogu mądre wypowiedzi Świętych Ojców Cerkwi Bożej, i targających się fałszywie tłumaczyć, i zmieniać sens Nauki [Cerkwi], wyraźnie i dokładnie łaską Świętego Ducha wyłożonej, Anatema.

św. Atanazy Wielki, kanon 4. Nie należy brać udziału w eucharystii z heretykami(List do Antiochosa):

Pytanie: Jeśli w święto Paschy znajdzie się ktoś w miejscu, gdzie nie ma możliwości przystąpienia do komunii w cerkwi powszechnej, jak powinien się zachować w dniu świątecznym: przystąpić do komunii, czy nie?
Odpowiedź: Jeśli wielkie i poważne niebezpieczeństwo grozi człowiekowi, który oddala swą żonę i współżyje z inną kobietą, nawet gdyby się znalazł na obczyźnie, to o ileż większe grozi temu, kto zdradza prawą wiarę i uczestniczy w komunii z heretykami? I jak ci, którzy chcą sprzedać swoje towary przebywając w obcym kraju nie przyjmują obcej monety zamiast monety z pieczęć cesarską, tak samo należy myśleć i o komunii Chrystusa.
Usilnie starajmy się unikać komunii od heretyków ani im jej nie udzielajmy, abyśmy nie mieli udziału w ich fałszywej wierze i w ich potępieniu: „Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie swych pereł przed wieprze”. Jeśli komunia stanowi nasze zjednoczenie z Chrystusem, to jednoczy nas też miedzy sobą (Por. 1 Kor 10, 16); w intencji więc jednoczymy się z tymi, którzy wraz z nami przyjmują komunię. Z intencji powstaje owo zjednoczenie, a nie dzieje się ono bez udziału naszego rozumu: „Wszyscy bowiem jesteśmy jednym ciałem, ponieważ bierzemy z tego samego chleba”, jak mówi święty apostoł.

św. Bazyli Wielki, kanon 96. [Czy wolno pozdrawiać heretyków]:

Pytanie: Czy znalazłszy się przypadkowo w towarzystwie heretyków, pogan czy Żydów można z nimi spożyć posiłek albo ich pozdrowić?
Odpowiedź: Pan nie zabronił nikogo pozdrawiać, to znaczy witać w zwykły sposób; powiedział bowiem: „Jeśli pozdrawiacie tylko swoich przyjaciół, cóż szczególnego czynicie” Czyż i poganie tego nie czynią?”. Jeśli zaś idzie o wspólne spożywanie posiłku, posiadamy instrukcje apostoła dotyczącą osób, których mamy unikać; mówi on: „napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie idzie o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuści ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie spożywali posiłków z takim, który nazywając siebie bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą”.

św. Tymoteusz bp Aleksandryjski, kanon 9 (Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i duchownych, Pytanie i Odpowiedz):

9. Pytanie: Czy duchowny może się modlić w obecności arian albo innych heretyków, czy też nie ma przeszkód, żeby się modlił, to znaczy składał ofiarę?
Odpowiedź: Podczas świętej ofiary, przed pocałunkiem pokoju, diakon woła: „Odejdźcie, wy, którzy nie należycie do wspólnoty”. [Heretycy] nie mogą więc być obecni, chyba że wyznają nawrócenie i porzucają herezję.

św. Tymoteusz bp Aleksandryjski, kanon 25 (Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i duchownych, Pytanie i Odpowiedz):

25. Pytanie: Jeśli przyjdzie heretyk chcąc przyjąć komunię albo wziąć pobłogosławiony chleb ze stołu, czy można mu go dać, czy nie? Wielu bowiem takich przychodzi, w tym nawet ich diakoni, chociaż nie dzieje się to często.
Odpowiedź: Jest to niedopuszczalne, chyba że któryś z nich ukryje się w zatłoczonej cerkwi; wówczas szafarz nie ponosi za to odpowiedzialności ze względu na tłum i brak rozeznania.

św. Cyryl Aleksandryjski, kanon 8. Posługę eucharystyczna należy sprawować wyłącznie w cerkwiach powszechnych:

Wyjaśnienie. Jeśli idzie o dra, to znaczy sprawowaną ofiarę mistyczną, to należy ją składać wyłącznie w świętych cerkwiach należących do [wspólnot] prawowiernych i nigdzie indziej, a ci, którzy tak nie czynią, jawnie przekraczają prawo. Zasadę tę można wyprowadzić ze Świętych Pism. Prawo bowiem nakazało w określone dni, to znaczy w święto Paschy, składać ofiarę z baranka, który był typem Chrystusa. Napisano: „[Baranek] będzie zjedzony w jednym domu. Nie wynoście jego mięsa na zewnątrz” (Wj 12, 46). Na zewnątrz zatem wynoszą dar ci, którzy nie składają go w jednym, poszechnym domu Chrystusa, to znaczy w Cerkwi. Na podobną zasadę wskazuje inny fragment prawa, gdzie napisano: „Jeśli ktoś ofiaruje cielca albo owcę w obrębie obozu i nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu, ów człowiek będzie wyłączony spośród ludu” (Kpł 17 , 3-4). Ci zatem, którzy składają ofiarę na zewnątrz namiotu, są właśnie heretykami, a zagłada spadnie na nich i na tych, którzy ośmielają się tak czynić. Wierzymy, że ofiary składane w Cerkwi są uświęcone, błogosławione i przyjęte przez Chrystusa.

Św. Hipolit Rzymski, Kanon 1 (wersja arabska). O Świętej wierze:

To wszystko napisaliśmy i wyznajemy prawdziwie. A co do tych, którzy ośmieli się mówić to, czego nie należy o słowie Bożym, zgodnie z tym, co powiedział Pan nasz Jezus Chrystus, to zebraliśmy się w wielkiej liczbie i przy pomocy Bożej, oddzieliliśmy ich, albowiem nie zgadzają się oni ze świętymi księgami, które wypowiedział Bóg, ani z nami uczniami ksiąg. Dlatego oddzieliliśmy ich od Cerkwi i złożyliśmy ich los w Bogu, który osądzi każde stworzenie sprawiedliwie. Tych zaś, którzy jeszcze nie wiedzą nauczamy, bez złości czy zawiści, aby nie popadli w złą śmierć jak heretycy, lecz aby byli godni życia wiecznego i aby nauczali tej świętej wiary swoje dzieci, i tych, którzy przyjdą po nich.

Św. Hipolit Rzymski, Kanon 1 (wersja arabska):

Niech kler czuwa, aby nikt spoza wierzących nie był dopuszczony od spożywania Najświętszego Misterium.

Św. Hipolit Rzymski, Kanon 1 (wersja arabska):

Na każdego, kto zachowa te kanony i na cały Izrael Boga, niech zstąpi pokój Pański i Jego miłosierdzie. Nieprzyjaciel nie znajdzie odpoczynku w nich, ale oni znajda odpoczynek ze wszystkimi świętymi w Królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

św. Bazyli Wielki, kanon 89:

Bardzo zasmuca mnie fakt, że ustawy Ojców są lekceważone w Cerkwi i że zaniedbano ich ścisłego przestrzegania (πᾶσα ἀκρίβεια τῶν ἐκκλησιῶν ἀπελήλαται). Obawiam się też, aby w skutek wzrostu tej obojętności sprawy Cerkwi nie uległy całkowitemu zamętowi.

a1

Napominamy Wam Wasza Eminencjo i Wasze Ekscelencje, że w Cerkwi króluje prawo, a nie despotyzm zwierzchnika i jego grupki biskupów („lex est rex, non rex est lex” – nie wola króla jest prawem lecz prawo króluje).

Ze względu na dobro nas – wiernych naszej Cerkwi, prosimy Was władycy o dobrowolne odejście od zajmowanych Wami katedr i tym samym na zwołanie soboru lokalnego (składającego się z wiernych) naszej Cerkwi i o umożliwiene wybrania nami dostojnych kandydatów do biskupich chirotonii (święceń), których udzielą hierarchowie z pośród grona innych Cerkwi Lokalnych. Aby w Polsce wola Narodu Bożego zgodna z Wolą Bożą od czasów nadania patriarszego Tomosu w końcu się ziściła.
Upraszając o Waszą roztropność i szczerą chęć uleczenia ran jakich zadaliście na Ciele Chrystusowym .

Z poważaniem i troską

Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy!

P.S. NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE BĘDZIE ZBIERANA LISTA PROTESTACYJNA WŚRÓD WIERNYCH PRAWOSŁAWNYCH W POLSCE DOTYCZĄCA OSTATNICH POCZYNAŃ DUCHOWIEŃSTWA PAKP.

Za: https://bractvospasa.wordpress.com/2015/11/10/grabarze-cerkwi-w-polsceczyli-nowa-swiecka-tradycja/#more-443

Data publikacji: 10.11.2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *