Strona główna > NWO > Globalizacja i Nowy Porządek Świata (New World Order)

Globalizacja i Nowy Porządek Świata (New World Order)

baphomet„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Ef. 6,12

Istnieje wiele definicji globalizacji, w tym wystąpieniu posłużę się definicją która nawiązuje do genezy i celów Iluminatów. Tak więc globalizacja to proces ekonomiczno polityczny dążący do zniesienia barier narodowościowych, państwowych, ograniczających swobodny przepływ towarów, usług, osób, produkcji i operacji finansowych w skali całego świata by ostatecznie utworzyć rząd światowy określany w języku angielskim jako New World Order. Nowy porządek świata jest więc wpisany w proces tak pojętej globalizacji jako jej cel i wyraża najbardziej radykalne, rewolucyjne dążenia jej członków wobec całej ludzkości.

Globalizacja jako zjawisko społeczne nie jest czymś nowym, jej protoplastów odnajdujemy już w starożytnych religiach czy kulturach : sumeryjskiej, egipskiej, babilońskiej, żydowskiej, itd. Ich ówczesną wspólną cechą był wyraźny podział danego społeczeństwa na małą ekskluzywną grupę władców i pozostałą cześć osób im poddanych. Władcy byli przekonani o posiadaniu szczególnej tajemnej wiedzy czy zdolności niemalże boskich, co wytwarzało ogromną przepaść wobec warstwy ludzi podlegających ich wpływom1. Władza tamtych elit  była jednak tylko lokalna, nie globalna, np. w obszarze położonym wzdłuż Nilu czy Babilonii. Natomiast, pierwsza propozycja utworzenia rządu światowego w sensie dosłownym pojawiła się znacznie później : np. w 1313 w dziele De Monarchia Dantego Alighieri, czy w 1713 roku u księdza Irénée Castel de Saint-Pierre który głosił ideę światowego rządu jako źródło światowego pokoju. Myśli o globalizacji te czy inne niewymienione nie były jednak wcielane w życie. Dopiero od XVIII w. pojawiają się następne, oparte na różnych fundamentach teorie gdzie słowo globalizacja ma już coraz bardziej szczegółową treść i zaczynają się tworzyć konkretne struktury o celach globalistycznych. Można pośród nich wyróżnić niejako dwie przeciwstawne perspektywy o przeciwstawnych wartościach, celach czy metodach działania. Jedna, inspirowana najczęściej religią katolicką i w jakimś stopniu zakorzeniona w modelu strukturalnym kościoła katolickiego, chociaż rozmijająca się z jego główną misją jaką jest zbawienie ludzi czy życie wieczne; oraz druga zupełnie przeciwna, oparta na tajemnej a nawet szatańskiej mocy, wrogości do religii monoteistycznych, podstępie, niesprawiedliwości, walce silniejszych ze słabszymi. Obie te perspektywy w mniej czy bardziej widocznym stopniu stają w opozycji wobec ludzi wierzących i Boskiego planu zbawienia. Opozycję tę, w postaci bardziej łagodnej widać choćby u członków Los Alumbrados z Hiszpani czy niektórych formach masonerii gdzie obecne jest wzajemne pomieszanie czy przenikanie się ortodoksyjnych treści religijnych z treściami heretyckimi.

Niestety, w XVIII w. powstaje też struktura globalistyczna w postaci bardzo radykalnej, zajmująca skrajną pozycję wobec Boga i ludzi wierzących. Jest nią coraz bardziej znana nam dziś grupa o nazwie Iluminaci. Jej założyciel Adam Weishaupt, z pochodzenia Żyd aszkanazejczyk, który od pięciu lat odbierał nauki u Jezuitów (zwłaszcza historia , prawo) ,  a następnie  ukończył prawo i został profesorem prawa kanonicznego na uniwersytecie jezuickim w Ingolstadt. W 1773 nakłoniony przez Mayera Rothschilda, bankiera również pochodzenia żydowskiego,   zakłada 1 maja 1776 wspomnianą tajną grupę mającą na celu solidne zjednoczenie tajemnych stowarzyszeń : masońskich i innych opartych np. na okultyzmie, aby zaprowadzić kontrolę nad całą ludzkością, zawładnąć bogactwami naturalnymi i doprowadzić do utworzenia jedynego i niewybieralnego rządu światowego2. Osiągnięcie tego celu przewidywał poprzez realizację następujących punktów:

1. Likwidację wszelkich struktur państwowych,

2. Likwidację wszelkiej własności prywatnej,

3. Likwidację wszelkiego dziedzictwa i tradycji,

4. Zniesienie patriotyzmu,

5. Rozbicie struktur rodziny,

6. Wykorzenienie wszelkiej religii a zwłaszcza katolickiej.

Obrana nazwa Iluminaci miała według Założyciela nawiązywać do Lucyfera który jest źródłem światła oraz niczym nieograniczanej mocy. Podstawowym symbolem iluminatów stała się piramida zakończona wszystko widzącym okiem3; wokół piramidy dwa łacińskie zdania :  Annuit coeptis (przedsięwzięcie odniesie sukces) oraz Novus ordo seclorum (nowy porządek świata). Symbol ten jest obecny już od 1933 r. na dolarach amerykańskich po dziś dzień4. Podstawą doktrynalną został wybrany Talmud, a strategia pozwalająca uczniom Weishaupta dominować nad innymi ludźmi została sprecyzowana przez niego w tzw. 25 punktach5. Oto niektóre z nich :

1. Pieniądze i seks będą wykorzystane aby pozyskać ludzi na różnych kierowniczych stanowiskach;

2. Nauczyciele naszego bractwa powinni wyłaniać i formować w szkołach i uniwersytetach najlepszych uczniów w sprawach związanych z globalizacją i światowym rządem;

3.  Osoby wpływowe i studenci specjalnie przygotowani pod kontrolą Iluminatów będą wprowadzani do instytucji rządowych, religijnych i finansowych jako agenci;

4. Tajny komitet przejmie całkowitą kontrolę nad mediami aby mogły one przekonać ludzi, że światowy rząd jest jedynym rozwiązaniem dla wielu ludzkich problemów;

5. W końcowym etapie tej strategii wykorzystane zostaną wszelkie środki militarne, w tym zamachy stanu aby zmusić niezdecydowane czy wrogie globalizacji państwa do podporządkowania się globalnemu rządowi Iluminatów6.

Konstrukcja Illuminatów rozwijała się, rozszerzała i „wchłaniała” nowych myślicieli i nowe wartości. Warto tu wspomnieć choćby o dobrze nam znanym filozofie i myślicielu Karolu Marksie, który urodzony w żydowskiej rodzinie w Trewirze, jako sześciolatek przyjął religię protestancką. Jednak po kilku latach porzucił ją stając się ateistą. Historyk amerykański Gary Allen pisze o nim : “Karol Marks został dokooptowany przez tajemniczą grupę pod nazwą Liga Ludzi Sprawiedliwych w celu opracowania Manifestu Komunistycznego, jako wabika mającego urzec masy społeczne … Jedyną rzeczą, jaką uczynił Marks, było dostosowanie do ducha czasów i dokładne skodyfikowanie programu i zasad rewolucyjnych opracowanych siedemdziesiąt lat wcześniej przez Adama Weishaupta”.

Drodzy Państwo, tyle krótkiej prezentacji XVIII wiecznego programu Iluminatów. Zainteresowanych większą ilością szczegółów odsyłam do niemałej bibliografii i wielu stron internetowych dostępnych w wielu językach7. My natomiast postawny sobie trzy pytania i spróbujmy na nie przynajmniej po części odpowiedzieć. 1. Czy ta tajna organizacja działa od tamtego czasu po dziś dzień? 2. Jakie są obecnie przejawy czy owoce tego działania. 3. Czy rzeczywiście Iluminaci mają dziś realne szanse aby przejąć władze nad całym światem w ramach tzw. Nowego Porządku Świata.

Odpowiadając, należy stwierdzić, że organizacja ta jak najbardziej istnieje, mając dzisiaj bardzo rozwinięta i różnorodną strukturę8. Oto kilka historycznych wydarzeń, które to potwierdzają. Już sam Adam Weishaupt który zaraz po założeniu Iluminatów, zatrudnić miał 2000 zwolenników reprezentujących sztukę, naukę, finanse, politykę, edukację i przemysł. Konstrukcja ta wytworzyła później wiele nowych odgałęzień czy organizacji w mniejszym czy większym stopniu z nią powiązanych. Dziś, z perspektywy ponad 200 lat widać również jak mocno rozwinęła się struktura bankowo-medialno-polityczna w ramach rozrastającego się rodu Rothschildów, których kapitał jest na dziś dzień wyceniany na ok. od 500 do 700 bilionów dolarów. Przytoczmy więc choć kilka detali z ich historii. Mayer Amschel Rothschild miał pięciu synów i pięć córek. Zgodnie z jego wolą, aby zachować ciągłość rodu, tylko synowie mogli dziedziczyć interesy i fortunę, zaś córki zostały wydane za innych bankierów. Dzieci miały wychodzić za mąż lub żenić się w obrębie własnej rodziny nawet na poziomie kuzynów aby nie rozpraszać majątku rodziny. Ród Rothschildów rozchodzi się po całej Europie, w czym pomaga im bardzo posiadanie własnej, najszybszej na świecie poczty mającej immunitet dyplomatyczny. Jego syn Amschel  osiedla się we Frankfurcie, Nathan w Londynie, James w Paryżu, Salomon w Wiedniu a Charles w Neapolu. James osiągnął w Paryżu jako mason najwyższy 33 stopień Obrządku Szkockiego, jego brat Nathan był członkiem loży “Emulation” w Londynie, natomiast Salomon zostaje wprowadzony do wolnomularstwa. Ich wypływ na politykę i rozwój finansów w Europie staje się bardzo wielki choć medialnie nie nagłaśniany : pierwsza ich wielka „misja” to zaangażowanie się w wywołaniu antykościelnej, krwawej Rewolucji Francuskiej; W 1809 r. Natan Rothschild wypowiada znane po dziś dzień przełomowe zdanie  : „Pozwólcie mi emitować pieniądze a ominę wszelkie prawo”. W 1815 roku osiąga swój cel po udanych manipulacjach finansowo-medialnych związanych z wojną francusko – angielską zakończoną klęską Napoleona pod Waterloo. Przejmując kontrolę nad Bankiem Anglii i uzyskując możliwość emisji pieniądza w Wielkiej Brytanii stwierdza : „Nie przejmuję się tym jaka marionetka zasiada na tronie Imperium nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Człowiek który kontroluje emisję pieniądza w tym kraju, kontroluje całe Imperium, a tym człowiekiem ja jestem”.

W 1791 r. Rothschildowie zaczynają kontrolować pieniądze amerykańskie za sprawą Aleksandra Hamiltona, agenta w rządzie Georga Washingtona, ustanawiając centralny Bank USA o nazwie Pierwszy Bank USA9. Napięcia związane z emisją dolara pomiędzy kolejnymi prezydentami amerykańskimi a Rothschildami będą trwały aż do roku 1913 kiedy to po sztucznie wywołanym kryzysie gospodarczym i upadku wielu banków amerykańskich, udaje się zalegalizować prywatny bank Federal Reserve (FED) jako Bank emitujący pieniądze i określający ich wartość.

W tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź prezydenta A. Lincolna z 1862 roku kiedy to wprowadził możliwość emisji pieniądza w swoim państwie : „Daliśmy ludziom Republiki najlepsze dobro jakie kiedykolwiek mieli, ich własne papierowe pieniądze aby spłacać ich własne długi”10. Natomiast w grudniu 1913r., dokładnie w wigilię Bożego Narodzenia  kongresmen Charles Lindbergh widząc jak USA traci swoją autonomię finansową mówił : „Akt ten ustanawia największy zarząd na ziemi. Prezydent podpisując ten dokument, zalegalizował niewidoczny rząd finansowej mocy.” Od tej pory stojący za FED–em  Warburgowie11, Rothschildowie czy Rockefellerowie, zadbali solidnie aby media amerykańskie odpowiednio owiały tajemnicą tę sprawę12.  Nie mniej jednak, 27 kwietnia 1961 prezydent John Fitzgerald Kennedy, jedyny amerykański prezydent katolik, próbując na nowo zmienić niekorzystną sytuację kraju wypowiada takie oto zdania : „Słowo “sekret” “tajemniczy” jest odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie. I my jako ludzie z natury i historycznie jesteśmy przeciwni tajnym stowarzyszeniom, tajnym przysięgom i tajnym działaniom. Ponieważ sprzeciwiamy się na całym świecie monolitycznym i bezwzględnym konspiracjom które polegają głównie na ukrytych znaczeniach ekspansji ich własnych wpływów w infiltracji, zamiast inwazji, na działalności wywrotowej, zamiast wyborach, na zastraszaniu, zamiast wolnym wyborze. To system, który rozlegle zasoby ludzkie i materialne wykorzystuje do budowania zwartej i wysoko wydajnej maszyny działającej na polu militarnym, dyplomatycznym, wywiadowczym, ekonomicznym, naukowym i politycznym. Ich przygotowania są tajne, nieujawnione, ich pomyłki są pogrzebane, niepublikowane ich myślenie jest ciche, nie chwalą się. Ich wydatki nie są kwestionowane, nie ma plotek, sekret nie jest ujawniany. Oto dlaczego ateński twórca prawa Solon określił przestępcą każdego, kto uchyla się od dyskusji. Proszę was o pomoc w olbrzymim zadaniu, informowania i ostrzegania. Pewny, że z waszą pomocą człowiek będzie tym, kim urodził się żeby być: “wolnym i niezależnym”. W czerwcu 1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument legalizujący emisję pieniędzy13 w ramach struktur państwowych, jednakże sześć miesięcy później 22 listopada w obecności tysięcy ludzi na ulicach  Dallas został zamordowany podobnie z resztą jak w XIX w Abraham Lincoln14. Dokładnie w dniu jego śmierci unieważniono wspomniany dokument z czerwca a kilka dni później, za kadencji nowo zaprzysiężonego prezydenta Lyndon’a  B. Johnsona wycofano z obiegu banknoty emitowane za życia J. Kennedy’ego15.

Również w Europie historia emisji pieniądza począwszy od XII w. nie jest ani klarowna ani normalna tzn. utrzymywana w ryzach instytucji państwowych i kontrolowana w sposób sprawiedliwy i zgodny i interesem danego kraju. Wystarczy zajrzeć do dostępnej w Internecie Historii Żydów w Polsce16 by poznać jak łatwo udaje się im przejmować kontrolę nad emisją pieniądza, zarządzaniem finansowym danego państwa a także kontrolą podatków np. w  Polsce, Hiszpanii czy Portugalii, czy na Węgrzech.  W Polsce Żydzi byli mincerzami (bili monety) z polskimi i żydowskimi napisami już za panowania Mieszka III (1173-1209). Za panowania króla Kazimierza Wielkiego nadwornym jego bankierem był Żyd, Lewko, odpowiedzialny za dzierżawę podatków i zarządzanie kopalniami soli. Także w naszym kraju Żydzi byli poborcami podatków, rytownikami stempli czy lichwiarzami. Już ówczesna lichwa była wręcz rujnująca: pobierano 1 grosz od 1 grzywny (48 groszy) na tydzień, co w stosunku rocznym dawało 108% lichwiarskiego zysku.

Relacje pomiędzy Żydami a Polakami wielokrotnie układały się tak, że mniejszość żydowska starała się na różne, często zakamuflowane sposoby, zdominować większość polską. W XX w. Żydzi dwukrotnie próbowali nawet utworzyć państwo żydowskie na terenie Polski w 1920 r. i 1941. Po zakończeniu II wojny światowej, gdy rząd polski był w większości reprezentowany przez Żydów, Jakub Berman wypowiedział zdania które były zarysem planu kolejnej próby realizacji tego zamiaru :  „Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. Obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować”17.

Aby ocenić obecną relację Polaków do Żydów choćby z perspektywy cytowanego wyżej przemówienia, wystarczy przytoczyć słowa jakie kilka lat temu sam prezydent Izraela Szymon Perez był w stanie wypowiedzieć przed kamerami, w sposób nieco ironiczny: Z tak małego kraju jak nasz, to jest zdumiewające, widzę, że wykupujemy już Manhattan, Węgry, Rumunię, Polskę. I z tego co widać, nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom oraz mobilności jesteśmy prawie wszędzie”.18 Ten właśnie Prezydent  był niedawno współorganizatorem nagłośnionego medialnie spotkania Europejskiego Parlamentu Żydowskiego w Krakowie, nie gdzie indziej ale w prestiżowej sali obrad Krakowskiej Rady Miasta. Współprzewodniczący tegoż parlamentu Joel Rubinfeld mówił tam o trzech powodach zorganizowania tej sesji właśnie w Krakowie. Po pierwsze:  Polska była przed II wojną światową centrum życia żydowskiego. Po drugie to odradzanie się tutaj tego życia obecnie. Po trzecie, Polska od kilkudziesięciu lat jest przyjacielem państwa Izrael.

Warto również dodać, że sam były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski jest obecnie szefem Rady Reprezentantów Europejskich Społeczeństw Obywatelskich która to rada powstała pod auspicjami Europejskiego Kongresu Żydów (EJC). O tym jakie są obecnie struktury żydowskie w Polsce można się choć częściowo dowiedzieć na szczegółowej i wielojęzycznej stronie internetowej z Tel – Avivu19. Wiadomym jest również, że istnieją w Polsce : oddział grupy Rotschildów, J.P. Morgan, grupa B’nai B’rith20, członkowie Mosadu czy członkowie grupy Bildelberg. Na przykład w lipcu 2011 roku członkowie Mosadu byli w stanie przejąć nasze lotnisko Okęcie na prawie całą noc do swojej dyspozycji przy zupełnym braku reakcji za strony policji czy rządu Polski.21

Iluminaci  dali się nie jeden raz poznać jako tajna grupa wzniecająca wojny, spory i czerpiąca przy tej okazji wielkie zyski. Np. we 1815 r. wszyscy bracia Rothschildowie zaangażowani byli aby polepszyć stan armii angielskiej Wellingtona oraz przeciwnej jej armii francuskiej Napoleona22. Podobnie było w czasie rewolucji Październikowej23, I i II wojny światowej. Dla przykładu można, co do ostatniego przypadku podać szczególnie aktywną działalność tzw. kartelu chemiczno-farmaceutycznego  I.G. Farben który zrzeszył firmy Basf, Beyer i Hoechst. To właśnie I.G.  Farben był właścicielem między innymi chemicznych zakładów w Oświęcimiu które zostały przekształcone  w obóz zagłady w którym oprócz mordów dokonywano na więźniach także wiele testów leków i doświadczeń medycznych. Wyniki tych „badań naukowych” były patentowane właśnie przez I.G. Farben. W czasie norymberskiego procesu zostało skazanych za zbrodnie przeciw ludzkości 24 dyrektorów tej firmy a dokumenty na temat tych spraw liczą 40 000 stron24. Telford Taylor, główny amerykański oskarżyciel zbrodniarzy wojennych w Norymberdze wypowiedział tam między innymi takie zdanie „ Bez I.G. Farben II wojna światowa byłaby niemożliwa”. To właśnie ten koncern produkował również prawie 100 % materiałów wybuchowych używanych w czasie wojny dzięki znanemu naukowcowi, chemikowi żydowskiego pochodzenia o nazwisku Fritz Haber, który urodził się we Wrocławiu i został także laureatem nagrody Nobla. Określił on metodę wychwytywania azotu z powietrza, co później pozwoliło produkować nawóz dla roślin, ale także niestety trujący gaz używany w czasie I wojny światowej, materiały wybuchowe oraz słynny i „przydatny” w Oświęcimiu sproszkowany gaz Cyklon B. Chociaż polityczne marionetki tej wielkiej firmy zostały skazane w czasie wspomnianego procesu, to jednak jej polityczni beneficjenci i sama firma określona została po wojnie jako podstawa powojennego przemysłu Niemiec. Natomiast jej akcje dostały się pod kontrolę grup inwestycyjnych Rothschilda i Rockefellera25.

W sprawę utworzenia państwa Izrael włączony był sam Lord Roschshild  z Londynu o czym świadczy fakt, że w 1914 roku sam przyjechał do Palestyny. Po zapoznaniu się z rozwojem żydowskich osad rolniczych pochwalił pracę Organizacji Syjonistycznej i wyraził gotowość pomocy. 2 listopada 1917 r. rząd brytyjski pisze do Lorda Rotschilda : Rząd Jego Królewskiej Mości odnosi się przychylnie do ustanowienia w Palestynie siedziby narodowej dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić osiągnięcie tego celu.” Dokument ten nosi nazwę Deklaracja Balfoura. Iluminaci pod przewodnictwem rodu Rothschildów są w trakcie przygotowania do budowy III Świątyni Jerozolimskiej jako centrum religijnego dla całej ludzkości, pomijając religię katolicką i osobę Jezusa26. Wpływy tajnych organizacji widoczne były także w kontekście tragedii WTC z 11 września27a zwłaszcza słynna afera dotycząca WTC 7 i jej właściciela Larego Silwersterna który na tej tragedii „zarobił” kilka miliardów dolarów28.

Przedstawiając wyżej podane fakty nasuwa się ważne pytanie : kto więc stanowi rdzeń Nowego Porządku Świata : Iluminaci, pewna cześć Żydów, Rothschildowie, członkowie grupy Bildelberg, czy może jeszcze inni niezrzeszeni miliarderzy? Odpowiedź nie jest prosta, zwłaszcza że dostęp do tej struktury nie jest łatwy29. Jednakże, możemy z pewnością twierdzić że ród Rothschildów odgrywa w nim centralną rolę.  Na potwierdzenie tej intuicji można przytoczyć wypowiedź  samego Davida de Rothschild’a który w jednym z wywiadów wyznaje, że jest szóstym pokoleniem rodziny Rothschildów, jednej z najbogatszych rodzin na świecie30.  Na oficjalnej stronie Rothschildów dowiadujemy się, że jako prywatna rodzinna instytucja, jest światowym liderem doradztwa finansowego dla rządów, korporacji, instytucji i osób indywidualnych31. Również wymowną ocenę tego Rodu odnajdujemy w ważnej co do rangi wiadomości pozycji Encyklopedia Judaica32. Ród ten jest określany tam, parafrazuję, jako rodzina finansistów i filantropów która wiele pomogła zwłaszcza w utworzeniu Państwa Izrael. Jest także symbolem wpływów i bogactwa, pomagając wielu Żydom zwłaszcza w Europie środkowo wschodniej. Jednakże, działalność tej zorganizowanej wielowiekowej struktury stała się również, jak czytamy dalej, powodem do wielu antysemickich ataków. Wielu dostrzega w tej działalności dowód na istnienie międzynarodowej plutokracji. (System zarządzania w którym najbogatsi ludzie rządzą lub mają władzę).

Jednakże, wbrew tym opiniom, należy dodać, że w medialnych rankingach najbogatszych ludzi np. według czasopisma Forbes ród Rothschildów nie występuje, a zarządzana w Izraelu Wikipedia w sposób zdawkowy ocenia wszelkie pomówienia na ich temat jako zwykłą teorię spiskową.

Przenosząc się z powrotem na obszar struktury Nowego Porządku Świata, warto dodać, że w rękach niewielkiej liczby osób związanych z tymi strukturami znajduje się wiele korporacji medialnych i agencji medialnych jak np. angielska agencja Reuters, amerykańska Associated Press, agencja  Havas czy Wolf .33

Analizując głębiej celowość obecnych wojen czy konfliktów międzynarodowych możemy łatwo dostrzec, iż przebiegają one według pewnego tego samego klucza. Widzimy w jak absurdalny sposób takie kraje jak Irak, Libia, czy Afganistan zastały „przekonane”, że nie warto iść w innym niż wyznaczany przez Nowy Porządek Świata kierunku34. Syria natomiast, Iran czy Sudan mogą wkrótce być do tego zmuszone35. Zaświadcza o tym sam Wesley Clark, generał armii amerykańskiej, odpowiedzialny za działania militarne w 89 krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, mówiąc, że już 20 września a wiec kilka dni po zamachach ( dokonanych przez Mossad i zio – rząd USA,Polonuska ) na WTC został poinformowany, że tajemne organizacje chcą przy pomocy Armii Amerykańskiej zawładnąć siedmioma krajami. Są nimi : Irak, Syria Liban, Somalia, Sudan, Iran.  Argument aby to uczynić był na tyle prosty co szokujący : mamy silną armię wiec dlaczego nie mielibyśmy zaatakować rządy niektórych krajów36.  Sam prezydent Francji Nicolas Sarkozy twierdził wielokrotnie, że nie ma dzisiaj takiej struktury która mogła by przeciwstawić się strukturze New World Order, a uśpieni w dobrobycie Francuzi, coraz częściej zaczynają głośno i z lękiem o tym mówić.37

Jaka jest obecna kondycja finansowa najbardziej wpływowego państwa Stanów Zjednoczonych? Otóż, oficjalny dług USA to ponad 15 bilionów dolarów i potężna korupcja. Z wielu źródeł można się dowiedzieć, że tylko w ciągu ostatnich lat z kasy FED-u wypływały czeki na wiele bilionów dolarów nie wiadomo na czyje konta, w jakim celu i kiedy będę zwrócone.  Rozprawy sądowe w których widać bezkarność niektórych osób odpowiedzialnych za te mega korupcje są dostępne w Internecie38. Według autora filmu The Money Masters (1996), Wiliama T. Stilla, w chwili obecnej Prezydent USA ma możliwość wyznaczenia dwóch z siedmiu członków zarządu FED-u na cztery lata, podczas gdy pozostała piątka jest wybierana przez samych członków FED-u na kadencje 14 letnie.

Dokładnie wczoraj dyskutowano o nadzorze bankowym banków Europy w zamian za eliminację niezrozumiałego zadłużenia. Tym dobrodusznym opiekunem ponad 6 tysięcy europejskich banków miałby być bank o tajemniczej nazwie Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Nie podaje się nam jednak do kogo ten bank należy, skąd ma na to pieniądze i dlaczego wyjątkowo jego nie objął globalny kryzys. Mówi się także coraz więcej o Europejskim Banku Centralnym i tzw. pakcie fiskalnym nie mówiąc jasno kto miałby mieć w ręku możliwość emisji europejskiego pieniądza dla 17 państw czy możliwość ustalania jego ilości i wartości. W cytowanym poniżej w przypisie artykule widać wyraźnie jak wielkie są napięcia pomiędzy z jednej strony Niemcami i Francją a z drugiej Anglią w kwestii funkcjonowania i lokalizacji takiego banku39. W niejednym źródle w Internecie możemy znaleźć informacje, że właścicielem tego banku jest właśnie grupa Rothschildów40.

Globalizacja to nie tylko zagrożenie ryzykiem całkowitej kontroli pieniądza przez prywatnych miliarderów, to także ryzyko totalitarnej zarezerwowanej dla wybranych władzy. Moglibyśmy zapytać : dlaczego instytucje globalne takie jak ONZ, FAO, Bank Światowy, NATO, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy41 nie przeprowadzają medialnie nagłaśnianej kampanii wyborczej, dlaczego tak mało wiemy o ich globalnych planach? Dlaczego, na przykład, bardzo wpływowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej który ma reprezentować Unię na zewnątrz jest zarezerwowane dla członka grupy Bildelberg? Dlaczego, jak niedawno pytał przed kamerami Minister spraw zagranicznych Niemiec w Grecji, stan kondycji ekonomicznej państw europejskich jest określany czy nawet determinowany przez nieeuropejskie agencje ratingowe?

Innym ogromnie niepokojącym problemem związanym z globalizacją to także planowana brutalna redukcji ludności do ok. 1 miliarda aby tą mniejszą wspólnotą móc lepiej sterować42.

Do osiągnięcia tego celu zmierza się między innymi poprzez :

1. Osłabianie zdrowia ludzi. Wiele kontrowersji i sprzeciwu budzi w tym kontekście Codex Alimentarius, najważniejszy światowy kodeks o normach żywienia który chce zastąpić naturalne sposoby żywienia i leczenia agresywnymi naukowymi i technologicznymi eksperymentami, blokując możliwość leczenia ziołami, witaminami, blokując reklamy o szkodliwości substancji syntetycznych, ale za to legalizując możliwość dodawania do produktów żywnościowych co najmniej 8 śmiertelnych substancji i wiele setek innych szkodliwych w perspektywie dłuższego czasu ich spożywania. ( jak np. metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm i arsen), Aspartam , produkty GMO czy w końcu stosowanie przymusowych szkodliwych szczepień zwłaszcza u małych dzieci). Szokującymi wręcz, w tym zagadnieniu są kalkulacje naukowców zmierzające do określenia liczby ofiar w przypadku gdy plan zostanie wdrożony.

2. Wzbudzającymi niepokój a także wpływającymi negatywnie na zdrowie są również sztucznie wywoływane epidemie w wielu krajach czy masowe choroby zwierząt . Zupełnie nowym niepokojącym zjawiskiem są także tzw. Chemtrails czyli smugi chemiczne43 które nie znikają po kilku minutach ale trwać mogą wiele godzin rozpraszając się stopniowo i zanieczyszczając niebo oraz określony obszar ziemi. Smugi te są wytwarzane na niebie przez samoloty organizacji międzynarodowych w obszarze wielu  państw. Zamiast przewozić ludzi, rozpylają one w sposób zaplanowany szkodliwe substancje chemiczne takie jak tlenek aluminium, bar, stront czy nawet pewne rodzaje bakterii. Szacuje się, że w skali globalnej  rozpylono już ok. 100 milionów ton tych toksycznych produktów które mogą osłabiać nasz system oddychania, system nerwowy czy obronny. Negatywnie wpływają również na rośliny i owady (między innymi pszczoły). O tym, że praktyki takie mają miejsce i że są nam mimo wszystko potrzebne chce nas przekonać choćby wspomniany wcześniej John Holdren44.

Globalizacja to nie tylko ogromna niesprawiedliwa kumulacja pieniędzy w rękach niewielkiej grupy „wybranych” ludzi (niedawno podawano, że kwota jaką dysponują tajne organizacje przewyższa 250 razy budżet całej Francji), ale to także ogromna kumulacja środków militarnych. Tylko w tym roku, bazując na oficjalnych danych, pomimo ogłaszanego wielkiego kryzysu ekonomicznego, wydano na zbrojenia ok. 2 biliony 157 miliardów 172 miliony dolarów. Nawet trudno sobie wyobrazić, ile miejsc pracy można by było za te pieniądze stworzyć.

Globalizacja w końcu to także niestety często potężna manipulacja ludzkim duchem, odzieranie człowieka z jego godności, rozbudzanie jego instynktów, sfery cielesnej i zmysłowej, niszczenie życia religijnego zarówno w obszarze edukacji w szkołach i na uniwersytetach. Jej potężny wpływ dostrzec można również w zmonopolizowanych różnego rodzaju globalnych strukturach medialnych45 poprzez filmy, muzykę, Internet, prasę czy książki.

A jakie plany globalizacyjne jeszcze nas czekają na przestrzeni najbliższych 30 lat? Otóż według niektórych strategów globalizacji czaka nas totalne rozbicie rodziny, dysocjacja reprodukcji i seksualności. Seksualność ma się stać królestwem przyjemności a reprodukcja królestwem maszyn. Pustka po zniszczonej religijności ma być zastąpiona filozofią transhumanizmu,  gdzie dla dobra ludzkości wprowadzona zostanie tzw. świadomość roju, czyli kolektywna inteligencja która zaowocuje samokontrolą każdej jednostki. Dodatkową formą kontroli ma być wszczepianie tzw. chipów RFID. W niektórych krajach są one już wszczepiane np. w USA, Filipinach, czy Japonii, a w Polsce może to nastąpić wkrótce46.  Zapowiedź o wielkim niebezpieczeństwie chipowania jako znamieniu bestii znajdujemy w samej Biblii47

Czy tak przedstawiona forma globalizacji ma szansę realizacji? No cóż, wiemy przecież, że nie jest to jedyna możliwa jej forma, że potencjalnie jest ich wiele. Wiele, naprawdę wiele zależy nie tyle od każdego z nas, ale zwłaszcza od alternatywnych struktur które my wszyscy negatywnie nastawieni do wyżej przedstawionych działań czy propozycji, będziemy w stanie wytworzyć. Z pewnością istotnym warunkiem naszego powodzenia będzie zakorzenienie w żywej wierze w Boga, a także ciągle zgłębianie wiedzy o szeroko rozumianej ludzkiej naturze48.

Łódź, 20 października 2012.

Ks. dr Roman Piwowarczyk

Za:http://www.sekretyameryki.com/index.php/globalizacja-i-nowy-porzadek-swiata-new-world-order/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.