Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Genetyka to nowa eugenika – GMO i redukcja populacji

Genetyka to nowa eugenika – GMO i redukcja populacji

W zeszłym roku byliśmy świadkami szeregu fuzji korporacji wytwa­rzających GMO. To doprowadziło do alarmującej koncentracji korporacyjnej władzy w rękach ogólnie trzech grup ka­pitałowych.

a

Pierwsza z nich to Bayer AG z Nie­miec, która dokonała przyjacielskiego przejęcia Monsanto Company. Powodem było to, że Monsanto zaczęto powszech­nie identyfikować z całym złem zwią­zanym z GMO, co zaciążyło na całym projekcie GMO. W rezultacie wkroczył Bayer, który ma przyjazny wizerunek miłej, nieszkodliwej firmy produkującej aspirynę, podczas gdy w rzeczywisto­ści jest firmą, która wymyśliła w latach 1880 heroinę i dostarczała gaz do pie­ców w obozie w Oświęcimiu w czasie II wojny światowej. To jeden z najniegodziwszych koncernów działających w agrobiznesie na świecie mający na koncie szereg zbrodni, produkujący także pestycydy, które zabijają kolonie pszczół i niszczą inne rzeczy istotne z punktu widzenia życia i przyrody.

Pozostałe dwie fuzje to przejęcie przez chińskiego państwowego chemicz­nego giganta ChemChina szwajcarskiego koncernu Syngenta AG wytwarzającego środki chwastobójcze oraz połączenie koncernów Dow Chemical Company i DuPont w zakresie produkcji GMO.

Mamy więc teraz trzy gigantyczne światowe kartele kontrolujące gene­tycznie modyfikowaną część ludzkiego łańcucha pokarmowego. Do tego rodza­ju upraw stosuje się chemikalia, które na mocy umowy muszą być stosowane do ziaren GM produkowanych przez te korporacje. Jeśli kupujesz ziarna soi lub kukurydzy Roundup Ready, musisz uży­wać Roundupu firmy Monsanto (teraz Bayer). To daje więcej władzy korpo­racjom z branży GMO niż kiedykolwiek wcześniej i jest to niepokojący trend.

Przemysł ten wywiera nacisk na biu­rokrację w Brukseli. Była swego czasu olbrzymia społeczna kampania przeciw­ko odnowieniu licencji na glifosat przez Komisję Europejską. Glifosat jest naj­częściej używanym środkiem ochrony roślin na świecie i głównym składnikiem Roundupu firmy Monsanto. Pozostałe składniki są tajemnicą handlową Mon­santo, ale ich połączenie tworzy jeden z najbardziej zabójczych środków chwa­stobójczych.

Agencja Światowej Organizacji Zdro­wia (WHO) odpowiedzialna za ocenę genetycznych zagrożeń wydała orzecze­nie w ubiegłym roku, że glifosat prawdo­podobnie wywołuje raka.

15-letnia licencja na glifosat musiała zostać odnowiona rok temu. Komisja Europejska była przygotowana do odno­wienia jej automatycznie na kolejne 15 łat. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, odpowiadający rzekomo za zdrowie i bezpieczeństwo europejskich obywateli, wyraził zgodę w oparciu o badania niemieckiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności, które były po prostu wzięte w 100 procentach z badań prywatnej korporacji Monsanto! Cały łańcuch powiązań był więc skorumpo­wany od samego początku i wszystkie informacje były sfabrykowane.

W rzeczywistości testy wykazały, że w drobnych stężeniach, niższych od za­lecanych w Europie i USA, glifosat po­woduje choroby nerek, wątroby i inne, które są potencjalnie zabójcze.

Obecnie glifosat ujawnia się w ba­daniach moczu, w miejskiej wodzie pit­nej, w ogrodach, w wodzie gruntowej w wielu innych miejscach, skąd dosta­je się na przykład do organizmu kobiet w ciąży.

Komisja Europejska, mimo otrzy­mania miliona podpisów pod petycją i mimo zaleceń ze strony wiodących na­ukowców na świecie, aby nie odnawiać licencji, zawarła kompromis pod silnym naciskiem branży GMO i odnowiła ją na 18 miesięcy. Dlaczego odnowiła ją na taki czas? Ponieważ firmy Bayer i Monsanto powiedziały, że za 18 mie­sięcy zakończy sie proces przejmowania Monsanto przez Bayera i że Bayer zastą­pi glifosat inną mniej zabójczą toksyną, nie tak znaną, jak glifosat. Kupiły sobie w ten sposób czas. A to tylko jeden z przykładów.

Cały projekt GMO nie ma nic wspól­nego ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Nie ma nic wspólnego ze zwiększaniem plonów, które to kłamstwo dowiedziono w wielu testach w Ameryce Północnej i w innych miejscach na świecie. Plony u rolników stosujących rośliny GM mogą się lekko zwiększać przez pierwszy rok lub dwa lata, po czym po trzech lub czte­rech latach maleją. Ale to nie wszystko! Monsanto i inni giganci GMO obiecywali nam, że stosowanie chemikaliów zosta­nie zmniejszone, ponieważ ich uprawy są w odróżnieniu od chwastów „cudownie” wytrzymałe. W praktyce chwasty stają się odporne i przekształcają się w su- perchwasty, które rosną na wysokość od pięciu do sześciu stóp (1,5-1,8 m) i wysysają wszystko. To jest katastro­fa. W rezultacie rolnicy są zmuszeni wspomagać się dodatkowymi środka­mi chwastobójczymi w celu zwalczania superchwastów. Ta cała szalona zabawa z genetycznym modyfikowaniem przyro­dy jest klęską od samego początku.

Prawdziwa agenda stojąca za GMO, którą udokumentowałem w najdrobniej­szych szczegółach w mojej książce Seeds of Destruction (Nasiona destrukcji) tkwi w Fundacji Rockefellera. Wywodzi się z ruchu eugenicznego powstałego w la­tach 1920-1930. Fundacja Rockefellera w latach 1930. aż do wybuchu II woj­ny światowej finansowała nazistowskie eksperymenty eugeniczne w Instytucie Wilhelma Kaisera w Berlinie i Mo­nachium. Dlaczego to robiła? Ponieważ jej celem jest eliminacja tak zwanych „niepożądanych konsumentów”. To nic innego jak redukcja populacji.

Po wojnie prezes Amerykańskiego Towarzystwa Eugenicznego, dobry przy­jaciel Johna D. Rockefellera, powiedział na corocznej konferencji: „Od dzisiaj nową nazwą dla eugeniki jest genetyka”.

Biorąc to pod uwagę, należy stwier­dzić, że inżynieria genetyczna, Projekt Ludzkiego Genomu i inne tego typu przedsięwzięcia są naukowymi oszu­stwami. Rosyjscy naukowcy wykazali, że Projekt Ludzkiego Genomu całkowicie zlekceważył 98 procent naukowo waż­nych danych na rzecz 2 procent, przez co cały ten projekt stał się nonsensem i stratą miliardów dolarów.

W rezultacie eugenicy zaczęli zasta­nawiać się, jak zmniejszyć liczbę ludzi na Ziemi w taki sposób, aby nie był on tak oczywisty, jak masowe sterylizacje, których dopuszczono się w Ameryce Środkowej z udziałem WHO, wykorzy­stując do tego celu szczepionki prze­ciwko tężcowi, które powodowały prze­rwanie ciąży. Kościół Katolicki nabrał podejrzeń, kiedy okazało się, że szczepi się tylko kobiety. Odkrył, że szczepionki powodowały przerwanie ciąży i unie­możliwiały kobietom zajście w nią. To była tajna akcja w ramach redukcji po­pulacji.

To sprawka zachodnich elit, które myślą, że są bogami siedzącymi na tro­nie i kontrolującymi ludzkość. Sądzę, że są bandą głupców realizujących swój plan genetycznych manipulacji. To wbrew naturze.

Muszę pogratulować Federacji Rosyj­skiej, że miała dość odwagi i szacunku dla swojej ludności, zakazując upraw GMO na swoim terytorium. Był to krok naprzód dla dobra ludzkości. Mam na­dzieję, że Rosja wykorzysta swoje wpły­wy, aby przekonać Chiny do zrobienia podobnej rzeczy.

F. William Engdahl

Źródło: http://katehon.com/article/genetics-are-new-eugenics-how-gmos-reduce-human-population

Tłum. Nexus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.