Strona główna > NWO > Apokalipsa > Elektroniczne dowody tożsamości – dokumenty Antychrysta

Elektroniczne dowody tożsamości – dokumenty Antychrysta

Ukraina – elektroniczne dowody tożsamości ID-card. Obowiązek ich przyjęcia. Nie bierzcie dokumentów Antychrysta!

a11

Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy (DMS), od 11 stycznia 2016 roku, rozpoczęła realizację rejestracji i wydawania obywatelom Ukrainy, którzy ukończyli 16 rok życia,  dowodów tożsamości w postaci plastikowej karty identyfikacyjnej ID z mikrochipem lub bez niego, w praktyce bez prawa wyboru wzoru starego dokumentu tam gdzie już są utworzone punkty wydawania kart identyfikacyjnych ID.

Dla pozostałych, rozporządzeniem KMU (Rady Ministrów Ukrainy – tłum.) nr 1428 z 23.12.2015 roku, uchwałą Rady Ministrów z 23.12.2013 roku, nr 1132, przewiduje się do 2017 roku obowiązkową wymianę tradycyjnych, książeczkowych dowodów tożsamości na karty biometryczne, z wydaniem włącznie kart biometrycznych dzieciom w wieku od 14 lat.

Ukraińską ustawą «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» z 20.11.2012 roku, nr 54290, przewidziane są WYŁĄCZNIE biometryczne dokumenty. 

Forma dokumentu opiera się na technicznych zaleceniach ICAO, międzynarodowej organizacji lotnictwa cywilnego (Doc 9303). Dyrektywy formalnie odnoszą się wyłącznie do międzynarodowego ruchu lotniczego a nie do wewnętrznego życia krajów (http://www.aerohelp.ru/data/432/Doc9303p2.pdf).

Wszystkim obywatelom Ukrainy, otrzymującym nowy dowód tożsamości, przypisuje się bezalternatywnie globalnie rozpoznawalny, unikalny, osobisty, dożywotni numer UNZR, (unikalny numer wpisu w państwowym rejestrze demograficznym). Przy czym tworzenie 13-cyfrowego UNZR człowieka i 13-cyfrowego kodu kreskowego, na przykład, na papierze toaletowym, według międzynarodowego systemu EAN-13, odbywa się w ten sam sposób.

W tej chwili podkreślimy istotny szczegół. Norma ISO 11784/11785 zakłada, że pierwsza cyfra powinna określać czy jesteście zwierzęciem czy nie (to znaczy 0 lub 1), następne dwie cyfry będą wskazywać na kod kraju, następne trzy cyfry oznaczają status społeczny człowieka i jego „poziom dostępu” a ostatnie cyfry to jest już powszechnie zaakceptowany numer INN (Idientifikacionnyj Nomier Nałogopłatielszczika – numer identyfikacyjny płatnika podatków – tłum.).

Kładzie się fundament pod elektroniczną stymulację praworządnego e-homo, takiego jak laboratoryjne szczury: pomyślisz niewłaściwie i nie zdołasz zapłacić za bułeczkę.

Na podstawie globalnie obowiązującego numeru będzie prowadzona ciągła akumulacja informacji o wszystkich sferach życia człowieka, od narodzin do śmierci. Technicznie rzecz biorąc to taka informacja już dzisiaj jest łatwo dostępna dla wielu ludzi otwierając nieograniczone możliwości manipulowania osobą, wywierania na nią nacisku, tak ze strony machiny państwowej jak i ze strony przestępców.

Jakikolwiek urzędnik posiadający kod dostępu, albo haker, zdołają, na przykład, zmienić zapis o prawie własności nieruchomości, sprzedać ją innemu podmiotowi, wpisać do karty medycznej chorobę weneryczną albo psychiczną, dokonać zakupu ponad posiadane środki na koncie, wyeliminować każdą możliwość zakupów i sprzedaży…

Biometrycznego dowódu tożsamości nie będzie można, praktycznie, zostawić w domu ponieważ na jego podstawie będą przeprowadzane wszelkie czynności życiowe. Na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej odbywa się to za pomocą obowiązkowego wprowadzenia we wszystkie kasy fiskalne taśmy kontrolnej (wniesienie poprawek z 9.01.2013 roku dekretem Rady Ministrów Ukrainy nr 199 z 18.02.2002 roku).

Jeżeli wszystkie kasy fiskalne zostaną zaopatrzone w takie elektroniczne paski to wtedy będzie zbierana informacja o sprzedażach z całego kraju. Teraz pozostaje już tylko dodać obowiązkową identyfikację klienta. Zebrana w jednej bazie informacja odzwierciedla wydatki każdej osoby.

Właściciel karty będzie, praktycznie, pozbawiony możliwości sprawdzenia zapisanych informacji o sobie. Ponadto oficjalna procedura będzie kosztowała sporo pieniędzy. Będzie on jedynie postawiony przed faktem dokonanym tym bardziej, że biometryczny dowód tożsamości nie jest własnością posiadacza ale WŁASNOŚCIĄ UKRAINY (Decyzja Rady Ministrów Ukrainy nr 302 z 25.03.2015 roku w dziale VI jest wydrukowany wpis „dowód obywatela Ukrainy jest własnością Ukrainy).

a5

Nic dziwnego. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu obywatelowi proponuje mu się podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z prawem Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z 1.06.2010 roku, nr 2297 (ze zmianami) pod określeniem „przetwarzanie danych osobowych” rozumie się wszystkie zmiany w tych danych, każdą ich redakcję, aż do usunięcia, bez konieczności informowania samej osoby. Takim sposobem jest prawnie zalegalizowane, dobrowolne przekazywanie swoich skromnych praw do personalnych danych nieznanym strukturom.

A sama karta ID (identification card) i, depersonalizujący człowieka, globalny numer zamiast imienia, imienia ojca i nazwiska, we współczesnym świecie technologii informatycznych i niepowstrzymanego rozwoju rynków usług informacyjnych, dodatkowo do rynku zasobów naturalnych, nieuchronnie posłużą jako środek do OTOWAROWANIA CZŁOWIEKA i niekontrolowanego, demonicznego (w dosłownym sensie) handlu informacjami o nim. Rezultatem będzie powstanie super-zyskownego źródła dochodów dla banków i struktur komercyjnych.

Numery ludziom nadawali naziści w obozach koncentracycjnych i w gettach. Wyrokiem ogłoszonym na Procesie Norymberskim w 1946 roku osądzono to jako zbrodnię przeciwko ludzkości bez przedawnienia. Obecnie DOBIEGA KOŃCA TWORZENIE NOWEGO PAŃSTWA NIEWOLNICZEGO pod władzą bankierów, którzy sami będą określać takie kwestie jak ilość i jakość populacji. Era technotroniczna, w której, według określenia jej teoretyka, Z. Brzezinskiego, „będą prawie całkowicie zniesione istniejące procedury polityczne” a człowiek zostanie przekształcony w zrobotyzowane zwierzę odżywiające się paszami GMO i nie rozmnażające się.

Najważniejszą różnicą pomiędzy kartą ID a dowodem tożsamości starego typu, oprócz różnicy technicznej, jest wprowadzenie rubryki dotyczącej terminu ważności dokumentu. Wcześniej obywatel, z definicji, był obywatelem aż do samej śmierci.

Teraz „bierze się go na służbę” na 10 lat z logiczną koniecznością codziennego udowadniania przez niego swojej praworządności i  zasługiwania  na przedłużenie ważności dowodu tożsamości a oznacza to, że, przede wszystkim, samej możliwości zakupu kawałka chleba.

W celu wydania dowodu tożsamości wykorzystywana jest zasadniczo różna, od tradycyjnej fotografii, technologia skanowania twarzy i podpis cyfrowy. Digitalizacja i dalsze przetwarzanie cyfrowe danych z wprowadzenia jakiejkolwiek uzupełniającej informacji metodą steganografii.

Steganografia (z greckiego στεγανός-ukryty + γράφω-piszę, oznacza dosłownie tajne pismo) jest nauką o potajemnym przekazie informacji drogą zachowania w tajemnicy samego faktu przekazu informacji. Osobliwość steganografii polega na tym, że wprowadzona tajna wiadomość nie przyciąga do siebie żadnej uwagi.

W związku z tym można wiele i gruntownie mówić o niebezpieczeństwach oszustw i manipulacji człowiekiem, jego wolnością i prywatną własnością. Przestępca na odległość dyskretnie wyśledzi miejsce pobytu dziecka, które interesuje klienta, zeskanuje potrzebny mu dowód tożsamości, wypełni inne zamówienie.

Fakt obecności chipu (mikrochip, BEN – bezdotykowy, elektroniczny nośnik – w oficjalnych dokumentach) przekształca kartę ID z dokumentu w INSTRUMENT do utrzymywania stałej łączności i do sterowania (ang. „control” oznacza zarządzanie), pozwala na zapisywanie, przechowywanie, sczytywanie każdej zapisanej informacji na odległość, bez wiedzy „nosiciela” dowodu tożsamości (już bynajmniej nie właściciela dlatego, że według ustawy nr 5294, WŁAŚCICIELEM INFORMACJI JEST MSW a dysponentem Państwowa Służba Migracyjna – DSM).

Zatwierdzone przez Radę Najwyższą Ukrainy ds. praw człowieka w specjalnym, corocznym raporcie z 2014 roku podkreśla się, że”wszystkie informacje o osobach będą przechodzić przez te organy, które w ten sposób będą korzystały z nieograniczonego dostępu do nich”.

Tak więc karty identyfikacyjne ID (dowody tożsamości), ulegle wprowadzane cichaczem w bezwizowym reżimie, oznaczają REALNĄ PERSPEKTYWĘ POZOSTANIA BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA ALBO PRZERWANIA ŻYCIA W OGÓLE!

a6

I nawet nie to jest najstraszniejsze! Zalecenia ICAO, Doc 9303, sekcja III, podsekcja 3.3, wskazują, że digitalizacja twarzy może obejmować działania związane z wprowadzaniem dodatkowych informacji, naniesieniem na bezpośrednio digitalizowaną twarz drugiego znaczeniowego oznaczenia, w rodzaju kodu kreskowego.

Dając zgodę na przetwarzanie (zmianę) swoich danych osobowych (przekazując nie wiadomo komu swoje niezbywalne prawa w rzeczywistości podpisuje się ogólne pełnomocnictwo na zarządzanie (kierowanie) sobą), korzystając codziennie z dokumentu-narzędzia do współdziałania z kontrolujacymi „bramkami elektronicznymi”, człowiek może zdać sobie sprawę, że w procesie wydawania karty ID został naniesiony mu na czoło lub na prawą rękę niewidzialny, nieusuwalny, laserowy kod kreskowy, w samej istocie, znamię Antychrysta. Patent Thomasa Heeter’a został właśnie w takim celu zarejestrowany jeszcze w ubiegłym wieku, w 1999 roku.

Skandale z fałszowaniem kart będą w przyszłości, celowo i szeroko, nagłaśniane. W jakim celu? Kod kreskowy z liczbą „666” na czole ma nie tylko mistyczno-religijne znaczenie ale i znaczenie na wskroś praktyczne. Jeżeli numer, w sposób niezauważalny, zostanie naniesiony na czoło i będzie wykorzystywany do identyfikacji człowieka to nadużycia związane z fałszowaniem kart ID zostaną praktycznie sprowadzone do zera.

Dla przestępcy za każdym razem, przy posiadaniu własnego kodu kreskowego, niemożliwością będzie naniesienie na czoło jakiejkolwiek kopii (imitacji) innego kodu kreskowego w sytuacji istnienia powszechnego systemu nadzoru video, który natychmiast to wykryje.

Tak więc coraz szersze naświetlanie tragedii z kartami na Zachodzie, gdzie nie istnieje jeden rejestr, będzie wezwaniem i zachęcaniem ludzi do szybszego przechodzenia na znakowanie się na czole lub na ręce.

Na Ukrainie skandale z nieruchomościami mogą zostać sprowokowane przez nowo wprowadzoną ustawę ZU nr 2982 (Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень – O państwowej rejestracji praw do nieruchomości i ich obciążeń) według której prawa rejestratorów transakcji na rynku nieruchomości otrzymują banki i notariusze z jednoczesnym prawnym  zatwierdzeniem przejrzystości Rejestru Państwowego praw do posiadania nieruchomości.

Można zaoponować, że na Zachodzie wszyscy już mają karty ID. Ale jedyny rejestr posiada chyba tylko Litwa a Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia dla celów bezpieczeństwa państwowego odstąpiły od pomysłu utworzenia jednego rejestru w którym byłyby zebrane wszystkie dane o obywatelu.W Portugalii niedopuszczalność utworzenia jednego rejestru jest zapisana w konstytucji kraju.

W przypadku Ukrainy wszystko jest na odwrót. Wydaje się, że jest to światowy eksperyment w kwestii uruchomienia systemu w skali państwa. I kraj jest duży i specjaliści na razie tani i władza, na widelcu kredytów, zgadza się na wszystko.

a7

I jeszcze kluczowa sprawa na której, wobec mnóstwa szokujących informacji, uwaga się nie koncentruje. W prawodawstwie pojawia się NOWY OBOWIĄZEK OBYWATELA – PRZYJĘCIE DOWODU TOŻSAMOŚCI.

W ustawie ZU nr 5492 mówi się o tym pomiędzy wierszami a w projekcie ustawy nr 3224, przygotowywanej do ostatecznego przyjęcia w maju 2016 roku, jest to już szczególnie wyróżniony punkt.

Zwróćmy uwagę na to, że sam, globalnie sczytywany, numer czyli nazwa obiektu w bezdusznym systemie zarządzania zasobami ludzkimi, to przecież jest także własność dobrowolnie przekazana przez człowieka systemowi tak, że gdziekolwiek zechcą umieścić piętno (stempel), na rękę (w procesie daktyloskopowania od wieku 12 lat!), na czoło (podczas skanowania twarzy), tam i umieszczą. Państwo prawne, prawnie wszystko będzie uzasadnione.

Kiedy imię zamieniane jest na kod cyfrowy to zmienia się i natura człowieka.

Już w 2005 roku Europejska Grupa ds. etyki w nauce i nowych technologiach, we Wniosku nr 20 z 16.03.2005 roku dla Komisji Europejskiej konstatowała: „Współczesne społeczeństwo stanęło twarzą w twarz ze zmianami, które muszą przetworzyć istotę ludzką…Otwarte sprowadzanie naszego ciała do urządzenia nie tylko zwiększa już wyznaczoną tendencję w kierunku przyspieszonego przekształcenia go w instrument zapewniający stały nadzór nad jednostkami. W rzeczywistości jednostki są pozbawiane prawa do dysponowania swoimi ciałami i w konsekwencji tego tracą swoją niezależność. W ostatecznym wyniku ciało jest pod kontrolą innych. Czego może oczekiwać osoba po utracie prawa do dysponowania własnym ciałem?”.

Święty Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w swoim Orędziu z 1998 roku ostrzegał: „Indywidualny Numer Identyfikacyjny, który będzie przypisany każdemu człowiekowi i będzie na niego naniesiony za pomocą jakiejś „nieusuwalnej” technologii, może rzeczywiście być „znamieniem Antychrysta” „.

NIE MILCZCIE! NIE WCHODŹCIE W SZEREGI BANKOWYCH NIEWOLNIKÓW! NIE ZAPRZEDAWAJCIE DUSZY!

Za: http://3rm.info/publications/62397-ukraina-elpasporta-s-id-obyazatelny-k-polucheniyu-ne-berite-dokumenty-antihrista.html

Publikacja: 16.04.2016

Tłumaczenie Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *