Strona główna > Świat > Dziwni bogowie judaizmu. Wywiad z Michaelem A Hoffmanem

Dziwni bogowie judaizmu. Wywiad z Michaelem A Hoffmanem

Wywiad brata Natanaela (http://www.realjewnews.com) z M. Hoffmanem, ekspertem światowej klasy w kwestii judaizmu i autorem m.in. wybitnej pracy pod tytułem „judaizm zdemaskowany”.

a

Br.  Natanael: Czy judaizm opiera się na Piśmie Świętym Starego Testamentu?

Michael Hoffman: NIE. Do czasów Chrystusa, judaizm opierał  się na „Ustnym Prawie/oral law”. Nowy Testament mówi o tym jako o „tradycji starszych”. Jezus Chrystus potępił i napiętnował  „tradycje starszych” w Ewangelii Św. Jana, w rozdziale  5, oraz w Ewangelii Św. Marka, rozdział 7. Po tym jak kierownictwo żydowskie ukrzyżowało Jezusa, i  ich późniejsze zabójstwa i prześladowania chrześcijan po całym świecie rzymskim, rabini zaangażowali się w utrwalenie „tradycji starszych” na piśmie, które stanowiły pierwszą część Talmudu zwaną Miszna. Miało to miejsce w Babilonie, pod koniec drugiego wieku naszej ery. Wszystkie późniejsze księgi Talmudu zostały skomponowane w Babilonie, od trzeciego wieku aż do końca szóstego wieku naszej ery.

a

Br Natanael: Czy zatem Judaizm oparty jest na Talmudzie, a nie na Biblii?

Michael Hoffman:  Hermeneutyka systemu judaizmu NIE JEST OPARTA  na Biblii, lecz NA Talmudzie. Należy to rozumieć we wszelkich kontaktach z rabinami  i ich uległymi stadami. Judaizm, pomimo tego że jest obecnie „w modzie” u ewangelików i katolików (‚katolików ‚ z sekty watykańskiej- 2/tłumacz),  jest zupełnie OBCY, jedynej religii biblijnej na Ziemi obecnie, czyli chrześcijaństwu.

Br Natanael: Powiedziałeś wcześniej , że Jezus Chrystus potępił ‚tradycje starszych’? Jak to?

Michael Hoffman: Rabini uczą, że objawienie dane  Mojżeszowi zostało dostarczone w dwóch formach, „mniejsze objawienie” w formie pisemnej, a „większe” w formie ustnej (oral). Rabini twierdzą, że tak zwane „ustne objawienie” zostało później przekazywane przez liderów każdego pokolenia ich następcom – przez Mojżesza do Jozuego; a następnie do starszych; do proroków; do ludzi Sanhedrynu; do przywódców faryzeuszy; i wreszcie do najwcześniejszego rabinów, którzy uważali się za spadkobierców faryzeuszów. Ta rzekoma transmisja „Ustnego  Prawa/oral law”, tej  „tradycji starszych”, została zakwestionowana przez Jezusa, który określił je jako „przykazania ludzkie, które unieważniają Słowo Boże.” Tak więc Jezus ujawnił tę historię transmisji  „Ustnego Prawa”, jako oszustwo. Jest to kłamstwo wymyślone w piekle, aby twierdzić, że Mojżesz wydał dwa zestawy, jeden napisany i upowszechniony, oraz  drugi , ustny i tylko dla wtajemniczonych. W całej Biblii nie ma nic dla poparcia tego oszustwa.

Br Natanael: Czyli „tradycja ustna” Żydów NIE jest zgodna ze Starym Testamentem?

Michael Hoffman:  Zupełnie. Fałszywe twierdzenie o tzw. „ustnej tradycji starszych”, przekazanej przez Boga Mojżeszowi, jest anty-biblijne, tak jak  to sam Jezus potwierdził. Chrystus w bardzo prosty sposób naświetlił fakt,  że GDYBY  tradycja faryzeuszy rzeczywiście była od Mojżesza, to wtedy staliby się oni chrześcijanami. Chrystus zgromił ich  mówiąc: „.. Gdybyście  wy uwierzyli Mojżeszowi, to  uwierzylibyście i  Mnie, bowiem on pisał o Mnie. Ale jeśli wy nie wierzycie jego pismom, to jakżeż uwierzycie w Moje słowa?” Tym zdaniem Jezus unicestwił, jednym skokiem, całą podstawę religii judaizmu i ich  zarozumiałość z powodu „tradycji ustnej danej im przez Mojżesza.” Gdyby taka  tradycja istniała to świadczyłaby o Jezusie jako Mesjaszu. Zamiast tego, Chrystus mówi im, prosto w oczy,  że oni nie pochodzą od Mojżesza!

a

Br Natanael: Mówiąc o centralnej roli Talmudu w judaizmie, ty wspominasz o „rabinach i jego uległych stadach”.  Jak zatem świecka osoba, pochodzenia żydowskiego, odbiera te „uległą owczarnię”?

Michael Hoffman: Wszyscy ci, co są w systemie rządzonym przez judaizm, nawet żydowscy świeccy, oddają milczące posłuszeństwo rabinom. Jak często słyszeliśmy od nich, gdy zostali sprowokowani do dyskusji na temat Jezusa jako Mesjasza tę odpowiedź: „Ale rabini nie wierzą w Jezusa!” Cóż, oczywiście, że nie wierzą! Jakże by mogli? Bo jak Jezus potwierdził swoją naganą faryzeuszy, ich tradycja jest zaprzeczeniem tego, co Mojżesz pisał o nadejściu Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa. Ponadto, jeśli chodzi o świeckiego żyda, wykazuje on taki sam szowinizm i rasizm jak Talmudyści.

Br Natanael: Z Talmudem jako podstawą judaizmu, w jaki sposób można wprowadzić ewangeliczne orędzie do rabinów i ich zwolenników?

Michael Hoffman: Podczas przedstawiania dowodów ze Starego Testamentu, rabinom i ich zwolennikom, na temat Mesjańskości Jezusa ,- trzeba penetrować pancerną siatkę o talmudycznym nastawieniu, które, zgodnie z twierdzeniem Chrystusa, sprawia że Pisma Nowego Testamentu nie maja tu efektu. Od samego początku, chrześcijanin musi zdawać sobie sprawę, że rabini i ich zwolennicy nie znają swoich własnych pism, i szczerze mówiąc, nie dbają o to by je znać. Oni postrzegają Talmud jako coś co wypiera Biblię. Dużo cierpliwości jest wymagane przy wprowadzaniu ewangelicznego orędzia do nich, a być może, i czasami, konieczne są surowe upomnienia.

Br Natanael: Co masz na myśli mówiąc, że świecki żyd wykazuje taki sam szowinizm i rasizm jak ci wierzący w Talmud?

Michael Hoffman:  Głównym założeniem judaizmu jest żydowskie SAMO-UWIELBIENIE .. Judaizm jako „Bóg”, a nie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale KULT NARODU ŻYDOWSKIEGO. Żydowskie samo-uwielbienie jest istotą Talmudu. Świeccy, pośród nich, biorą też udział w tym samo-czczeniu. Ponieważ Talmud naucza, że ​​Gentile/goj  jest niższą formą ludzkości. Wszyscy oni wierzą, że mają te szczególne ‚wybraństwo”, wierząc w mit, że to oni, a nie chrześcijanie, są „narodem wybranym”. W połączeniu z fałszywym pojęciem, że ​​są „narodem wybranym” – niezależnie od ich nieetycznego zachowania, ich kolosalne zniekształcenie Boga w Biblii, ich niewiara, nienawiść do biblijnej kultury chrześcijańskiej (która przyznała im azyl w krajach chrześcijańskich), oraz ich uporczywe odrzucanie Jezusa Mesjasza – Talmud naucza, że ​​ci w judaizmie są wyższej formy człowieczeństwa niż inni. Ponieważ  modlą się oni, zarówno w synagodze jak i w domach następującą modlitwą:  „Dziękuję Ci Boże, żeś nie uczynił mnie Gentile/gojem”. …”.”

Tłum. Renata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *