Strona główna > Syjonizm i jego zagrożenia > Duma Katalonii – FC Barcelona

Duma Katalonii – FC Barcelona

FC - Polska Wiadomości Świat - Wiadomości Świat Polska

W week­end wy­bra­ła się do Izra­ela i na pa­le­styń­skie te­ry­to­ria oku­po­wa­ne, aby po­ka­zać, że życzy po­ko­ju mię­dzy dwie­ma skon­flik­to­wa­ny­mi stro­na­mi. Wi­zy­ta słyn­ne­go klubu wy­wo­ła­ła tam mnó­stwo emo­cji, po­nie­waż za­rów­no Pa­le­styń­czy­cy, jak i Izra­el­czy­cy, mają ob­se­sję na punk­cie “Dumy Ka­ta­lo­nii”.

– Przy­je­cha­li­śmy tu, żeby wzmoc­nić więzy przy­jaź­ni i pomóc Wam, tak Izra­el­czy­kom, jak i Pa­le­styń­czy­kom, zna­leźć miej­sca, w któ­rych mo­że­cie się spo­tkać w dro­dze do po­ko­ju – mówił pre­zy­dent klubu San­dro Ro­sell.

Pił­ka­rze po­ja­wi­li się m.​in. na spo­tka­niach z pre­zy­den­ta­mi Izra­elu i Pa­le­sty­ny, zja­wi­li się przy Ścia­nie Pła­czu, czte­rech za­wod­ni­ków od­wie­dzi­ło dzie­ci cho­ru­ją­ce na no­wo­two­ry, Barca ro­ze­gra­ła rów­nież mecz z dzie­cia­ka­mi z obu stron kon­flik­tu.

Ki­bi­ce na każ­dym kroku tłum­nie to­wa­rzy­szy­li uko­cha­nej dru­ży­nie. Było to dla nich nie­wąt­pli­wie ważne wy­da­rze­nie.

 

FC - Polska Wiadomości Świat - Wiadomości Świat Polska
Neymar przy ścianie płaczu

WIĘCEJ ZDJĘĆ DOTYCZĄCYCH TEGO „DONIOSŁEGO” WYDARZENIA POD LINKIEM:

Za: http://gazetawarszawska.com/2013/08/05/duma-katalonii-fc-barcelona/

Data publikacji: 5.08.2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.