Strona główna > Rosja > Drodzy przyjaciele…

Drodzy przyjaciele…

DRODZY PRZYJACIELE (…) NASZA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE INFORMACJI JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA!

r1,101

Szanowni przyjaciele,

Otrzymaliśmy wiele odzewów od polskich nacjonalistów i patriotów , w odpowiedzi na nasze orędzie.

My je opublikowaliśmy na naszym portalu  «Правый взгляд»: http://www.rusimperia.info/catalog/3692.html

Dziękujemy za odpowiedzi i za wasze uczciwe stanowisko.

Byliśmy bardzo radzi dowiedzieć się, że Polacy, reprezentowani przez najlepszych przedstawicieli swojego narodu, pomimo naszej trudnej przeszłości i pomimo prowokacji, które inicjują nasi wspólni wrogowie, mają ciepły stosunek do narodu rosyjskiego i gotowi są do współpracy z Rosjanami jak tego pragnął wielki polski patriota Roman Dmowski. Rosyjscy nacjonaliści także pragną ażeby nasze bratnie, słowiańskie, chrześcijańskie narody miały przyjazne, dobrosąsiedzkie stosunki. Prawdziwy rosyjski narodowy imperializm jest dzisiaj skierowany nie na podbijanie cudzych ziem ale na zjednoczenie swoich ponieważ dzisiaj rosyjski naród także, jak wcześniej Polacy, jest podzielony granicami państw, które (w tym Federacja Rosyjska) nie są narodowymi państwami. O ujarzmieniu narodów marzą dzisiaj tylko neo-bolszewicy strojący się w piórka rosyjskich „nacjonalistów”, którzy to zorganizowali odwetową prowokację przed Polską Ambasadą w Moskwie.  Ale prowokatorzy, sami tego nie zamierzając, zamiast rozniecenia wrogości, wprost przeciwnie, wywołali konstruktywny dialog pomiędzy polskimi i rosyjskimi nacjonalistami. Żywimy nadzieję, że rozpoczęty dialog przekształci się w ścisłą współpracę dla wspólnej walki z wyzwaniami współczesnego świata. Dowiedzieliśmy się więcej wzajemnie o sobie, publikując nasze listy, co oznacza, że nasza współpraca w sferze informacyjnej jest już rozpoczęta a w przyszłości będzie można pomyśleć o innych wspólnych działaniach.

Z najlepszymi życzeniami

Russkoje Impierskoje Dwiżienije (Rosyjski Ruch Imperialny)

_________________________________

Уважаемые друзья.

Мы получили много откликов от польских националистов и патриотов в ответ на наше обращение.

Мы их опубликовали на нашем портале «Правый взгляд»: http://www.rusimperia.info/catalog/3692.html

Благодарим вас за ответы и вашу честную позицию.

Мы очень рады были узнать о том, что поляки в лице лучших представителей своей нации, несмотря на наше трудное прошлое и провокации, которые разжигают наши общие враги, с теплыми чувствами относятся к русскому народу и готовы сотрудничать с русскими, как этого хотел великий польский патриот Роман Дмовский.

Русские националисты также хотят, чтобы наши братские славянские христианские народы, имели дружественные добрососедские отношения.

Истинный русский национальный империализм сегодня направлен не на захват чужих земель, а только на объединение своей, потому что русский народ сегодня также, как раньше поляки, разделен границами государств, которые (в том числе Российская Федерация) не являются русскими национальными государствами. Поработить народы сегодня мечтают только нео-большевики, одевающиеся в одежды русских «националистов», которые устроили ответную провокацию у польского посольства в Москве. Но провокаторы, сами того не желая, вместо разжигания вражды, наоборот вызвали конструктивный диалог между польскими и русскими националистами. Мы надеемся, что начатый диалог перерастет в тесное сотрудничество для общей борьбы с вызовами современного мира.

Мы больше узнали друг о друге, опубликовав наши письма, значит наше сотрудничество в информационной сфере уже начато, в дальнейшем можно будет подумать также о других совместных действиях.

С наилучшими пожеланиями,

Русское Имперское Движение

Za: http://konwent-narodowy-pol.neon24.pl/post/101867,odpowiedz-jaka-nadeslalo-russkoje-impierskoje-dwizienije-na-pismo-konwentu-narodowego-polski-dotyczace-mozliwosci-nawiazania-wspolpracy

DRODZY PRZYJACIELE (…) NASZA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE INFORMACJI JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA!

Data publikacji: 18.11.2013

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.