Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie? (Cz.1)

Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie? (Cz.1)

Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie – część 1

Ap 17:4 – “A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu”.
a

Nic co przedstawiamy jest nie konieczne do udowodnienia, że posoborowa sekta i jej antypapieże nie są katolikami. Zawarte w tej książce źródła doktrynalne dowodzą tego w szczegółach. Ale wszystko to jest ciekawe i oświecające, gdyż pomaga bardziej wyjaśnić dlaczego jest ten katastrofalny kryzys i co o nim sądzić.

Ap 17:1 –  ”Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie:

“Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. . .”

Rozdziały 17 I 18 Apokalipsy dają uderzające proroctwa o “wielkiej nierządnicy” lub “ladacznicy Babilonu”, która pojawi się w ostatnich dniach w mieście na siedmiu wzgórzach. Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach. To dlatego na przestrzeni historii Rzym utożsamiano z miastem siedmiu wzgórz wspomnianym w Apokalipsie. Przyjmując to za podstawę, protestanci przez wieki oskarżali Kościół Katolicki o to, że jest ladacznicą babilońską. Ale protestanci nie mają racji, bo Kościół Katolicki to niepokalana Ulubienica Chrystusa, jedynego założonego przez Niego Kościoła. Ale opisywaną ladacznicą babilońską jest sfałszowana Ulubienica – Kościół kontra-Katolicki – który pojawia się w ostatnich dniach by oszukać katolików (prawdziwych wiernych), podeptać wiarę i dokonać duchowego nierządu.

1. Nierządnica siedzi nad wielu wodami

Jak już widzieliśmy, wielka ladacznica siedzi nad wielu wodami. Apokalipsa podpowiada co to za wody.

Ap 17:15: – “I rzeczce do mnie: “Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki”.

 

“Ludy, tłumy, narody i języki” sugerują wpływ globalny, coś co ma wpływ na wszystkie zakątki ziemi. I do głowy natychmiast przychodzi Rzym i Kościół Katolicki. Uniwersalna misja KK obejmuje wiernych ze wszystkich ludów, tłumów, narodów i języków.

Papież Pius XII, Fidei donum (# 46) 21.04.1957: “Teraz nasza święta Matka Kościół jest faktycznie Matką ‘wszystkich ludów, wszystkich narodów, jak również poszczególnych osób…” [1]

A ponieważ Rzym jest siedzibą Kościoła powszechnego, to gdyby Rzym przejął antypapież, który nałoży nową religię, to wtedy mógłby oddziaływać niemal na wszystkie ludy, narody i języki swoją niewiernością duchową. To dlatego nierządnica siedzi na ludach, narodach i językach. Faktycznie Sobór Trydencki nieomylnie z alarmującą dokładnością potwierdza to, że wody nad którymi siedzi nierządnica powiązane są z prawie powszechnym zasięgiem, że w końcowych dniach, będzie sfałszowana Kościół Katolicki, jeśli antypapieżowi lub kompletowi antypapieży uda się przejąć Rzym.

Papież Pius IV, Sobór Trydencki, sesja 22, O Poświęceniu we Mszy: “Święty synod więc napomina księży, że Kościół zaleca, by wymieszaną wodę z winem oferować w kielichu, nie tylko dlatego, że uważa się iż Chrystus Pan tak zrobił, ale także dlatego, że z Jego boku wyszły krew z wodą, bo tą mieszanką przypomina się ten sakrament. I ponieważ w Apokalipsie św. Jana narody nazywane są wodami [Ap 17:1,15], to reprezentuje unię wiernych z Chrystusem, ich głową“. [2]

Zauważmy, że Sobór Trydencki nieomylnie ogłasza, że wody Ap 17:1,15 reprezentują unię wiernych z Chrystusem, innymi słowy, Kościół Katolicki. Wielka nierządnica siedzi na tych wodach! Dlatego wiara katolicka mówi, że wielka nierządnica siedzi na Kościele Katolickim, czyli utrudnia, blokuje, hamuje i próbuje go zastąpić. Jest to doskonały opis fałszywego Kościoła, który powstał z II SW, a który z powodzeniem oszukał większość świata by myślał, że ​​to jest prawdziwy Kościół Katolicki

Rozumiejąc to, że “wody” Apokalipsy reprezentują narody, ludy i języki Kościół Katolicki, to czy to jest kluczem do zrozumienia innych ważnych wersetów w tej księdze. Na przykład Ap 18:17 mówi o tym jak sternicy i żeglarze płakali z powodu zniszczenia wspaniałego miasta:

“Bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo! A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: “Jakież jest miasto podobne do stolicy?” (Ap 18:17-18)

 

Sternicy, żeglarze I ci, co pracują na morzu reprezentują tych, którzy pracują z duszami w Kościele Katolickim, czyli księży, osoby konsekrowane itd. Oni płaczą z powodu spustoszenia Rzymu i zastanawiają się jak to się stało w tak krótkim czasie.

2. Nierządnica siedzi na mieście o siedmiu wzgórzach

“Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów” (Ap 17:9-10)

 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach. Ponieważ wielka nierządnica siedzi na mieście siedmiu wzgórz, to siedzi na samym Rzymie – centrum jedności Kościoła Katolickiego i domu rzymskich papieży.

Papież Benedykt XIV, Apostolica Constitutio (# 4), 26.06.1749:

“. . . Kościół Katolicki jest zaznaczony przez samo miasto Rzym, w którym starannie czczona jest cielesna obecność tego apostoła [Piotra]. . .” [3]

Ciekawe jest to, że Rzym otwiera drogę dla (ustępuje wielkiej nierządnicy) tylko w ostatnich dniach – czyli po rewolucji II SW. To dlatego wspomina o niej Apokalipsa. I to dlatego Pismo św. mówi o “upadku” Babilonu:

“I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt” (Ap 18:2).

 

Historycznie Babilon uważano za kryptonim Rzymu:

“Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn” (1 P 5:13).

 Badacze Pisma wiedzą, że św. Piotr pisał list z Rzymu, który nazywa “Babilonem”. A zatem Rzym jest Babilonem i Babilon upadł. Ale jeśli upadł, to kiedyś stał mocny. Czy to nie jest prawdą? Bo przed upadkiem, Rzym (Babilon) był bastionem katolicyzmu I centrum chrześcijańśtwa – wielkim miastem.

“A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” (Ap 17:18).

 Ktoś może zapytać: “Jeśli Rzym jest ‘wielkim miastem’, to dlaczego Ap 11:8 mówi, że wielkie miasto jest miejscem gdzie ukrzyżowano naszego Pana, a którym jest Jerozolima?” Odpowiedź jest taka, że to nie mówi dokładnie że:

“A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana” [ang: (dwaj świadkowie) będą leżeć. . .]

 

Zauważmy, że odwrotnie do tego co twierdzili niektórzy, Apokalipsa nie mówi wyraźnie, że dwaj świadkowie (niektórzy uważają, że to odnosi się do Piotra i Pawła) zostają zabici w mieście gdzie ukrzyżowano naszego Pana. Zwróćmy uwagę, że  fragment ten może znaczyć także, że wielkie miasto jest zwane Sodomą i Egiptem, nawet gdzie ukrzyżowano ich Pana. Inaczej mówiąc, wielkie miasto, Rzym, to “Sodoma” i “Egipt” tak daleko jak Jerozolima (gdzie ukrzyżowano ich Pana) z powodu ich rozpusty! To robi sens kiedy weźmiemy pod uwage to, że Rzym był znany z korupcji. Dlatego ten fragment nie mówi wyraźnie, jak niektórzy sugerują, że tym wielkim miastem musi być Jerozolima.

Inny pomysł jest taki, że Mistyczne Ciało Chrystusa jest krzyżowane w i z Rzymu obecnie, tak że w tym sensie byłoby właściwe powiedzieć, że Rzym jest miejscem gdzie krzyżuje się naszego Pana w Jego Mistycznym Ciele.

Wielkim miastem jest Rzym. Historycznie żadne inne miasto nie panowało nad królami ziemi tak jak Rzym, który ma duchowy i kościelny prymat, i któremu poddane są wszystkie narody.

Papież Leon XII, Quod Hoc Ineunte (# 6), 24.05.1824:

“Chodźcie więc do tej świętej Jerozolimy, kapłańskiego i królewskiego miasta, które święte miejsce Piotra uczyniło stolicą świata. Naprawdę panuje szerzej przez boską religię niż ziemską dominację“ [4].

I czy królowie ziemi chcą to zaakceptować czy nie, wszystkie istoty ludzkie muszą być podlegać sile duchowej KK, która (kiedy tam  jest prawdziwy papież) wychodzi z Rzymu.

Papież Bonifacy VIII, Unam Sanctam, Nov. 18, 1302:

“A zatem oświadczamy, mówimy, postanawiamy i ogłaszamy, że dla każdej istoty ludzkiej dla zbawienia niezbędne jest być poddanym rzymskiemu papieżowi” [5].

Tak więc upadek wielkiego miasta jest upadkiem wiary katolickiej Rzymu. To nie upadek KK, bo ten może istnieć bez Rzymu.Może być zredukowany do resztki, jak przewidział nasz Pan kiedy mówi o końcu  świata (Łk 18:8). Natomiast Rzym nie może istnieć bez katolicyzmu. Bez niego stanie się niczym więcej niż “siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt” (Ap 18:2).

Matka Boża z La Salette, 19.09.1846, uznane przez KK objawienie: “Rzym straci wiarę i stanie się siedliskiem antychrysta”.

 

3. Nierządnicą jest kobieta

“I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.

I rzekł do mnie anioł: “Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi,

a ma siedem głów i dziesięć rogów” (Ap 17:6-7).

 

Jeśli prawdą jest, że ladacznicą z Babilonu jest fa łszywy KK, który rozpoczął się rewolucją II SW (co przygnębiająco pokazują dowody w tej książce), to robi sens, że ten apokaliptyczny byt opisany jest jako kobieta, żeby przeciwstawić ją innej kobiecie – jej antytezie – Kościołowi Katolickiemu.

Papież Bonifacy VIII, Unam Sanctam, 18.11.1302: ” Jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki mojej [ang: swojej], wybrana rodzicielki swojej” [Cant. 6:8]; co reprezentuje jedno ciało mistyczne, którego głową jest Chrystus, zaś głową Chrystusa Bóg” [6].

4. Nierządnicą jest matka

“A na jej czole wypisane imię – tajemnica: “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17:5).

 

Katolicy zawsze mówili o Kościele jako ich matce.

Papież Leon XIII, Satis Cognitum (# 16), 29.06.1896:

“Miłujmy Pana naszego Boga; miłujmy Jego Kościół; Pana jako naszego Ojca, Kościół jako naszą Matkę” [7].

Papież Pius XI, Mortalium Animos (# 11), 6.01.1928:

“Bo jeśli, jak ciągle mówią, tęsknią za zjednoczeniem z Nami i naszymi, to dlaczego nie spieszą się by wejść do Kościoła, ‘Matki i ulubienicy wszystkich wiernych Chrystusa’?” [8]

Papież Pius XII, Mystici Corporis Christi (# 55), June 29.06.1943:

“W każdym razie św. Matka nasza jaśnieje wolna od wszelkiej skazy w Sakramentach, którymi rodzi i karmi dzieci swoje, we wierze, którą zawsze nienaruszoną chowa. . .” [9] [http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mystici_corporis_29061943.html]

Istotnie KK specyficznie jest nazywany “matką i ulubienicą” wszystkich kościołów (tzn. wszystkich partykularnych kościołów w jedności z powszechnym KK).

Papież Leon XIII, Exeunte Iam Anno (# 2), 25.12.1888:

“. . . Kościół Rzymski, matka i ulubienica wszystkich Kościołów. . .” [10]

Jest dość oczywiste, że Apokalipsa opisuje nierządnicę babilońską jako “matkę nierządu”, bo antykościół przejmuje Rzym, gdzie normalnie Matką Kościołem kieruje prawdziwy papież. Rzym stał się matką nierządnicą w prawie powszechnym fałszywym KK ostatnich dni. I to widzimy w działaniu: apostazja i nierząd duchowy antyościoła rozpoczyna się od Rzymu, i szerzy się do wszystkich lokalnych kościołów fałszywej sekty. Na przykład indyferentyzm religijny praktykowany w Rzymie szerzy się na resztę fałszywego Kościoła.

A zatem, skoro KK jest naszą ukochaną Matką, to ladacznica jest matką nierządu. A skoro KK jest Matką wszystkich wiernych Chrystusa, to nierządnica jest matką niewiernych Chrystusowi, czyli tych, którzy porzucili Kościół i przyjęli nową posoborową religię.

5. Nierządnica ubrana jest w purpurę i szkarłat

“A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu” (Ap 17:4).

 

“Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę” (Ap 18:6).

 

Jest to chyba jeden z najbardziej ujawniających wersetów Apokalipsy. W KK biskupi są ubrani w purpurę i kardynałowie w szkarłat (czerwień)! Zauważmy, że oni ubrani są w te kolory “wokół” (wokół talii).

zdjęcie: W Watykanie kardynałowie (w szkarłacie na górze), biskupi (w purpurze na dole)

Decydując się opisać nierządnicę babilońską jako kobietę “ubraną w bisior, purpurę i szkarłat”, Pan Bóg daje nam wyraźną wskazówkę, że nierządnica ubrana jest w kolory prawdziwego episkopatu i kardynalatu. Bóg daje wyraźną wskazówkę, że nierządnica ubrana jest w te kolory, bo od zewnątrz wydaje się być prawdziwym Kościołem Chrystusa – ma diecezje, hierarchię, posiadłości Kościoła, ornaty, ceremonie, “sakramenty”, “papieża” itd. – ale od wewnątrz jest fałszywką. Jest to idealny opis Kościoła soborowej sekty, antykościoła końca czasów, który ubrany jest w kolory katolicyzmu (i dla większości tak wygląda), wewnątrz jest fałszywą odszczepieńczą religią.

6. W prawej ręce nierządnica ma złoty puchar

“A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu” (Ap 17:4).

 

Od księży sprawujących w KK Najświętszą Ofiarę Mszy wymaga się by używali, jeśli możliwe, pucharu ze złota. Nie jest przypadkiem to, że nierządnica ma w ręce złoty puchar. Nierządnica, jak zwykle, naśladuje, postępuje i udaje że jest KK, ale nim nie jest. Ksiądz katolicki ofiaruje złoty puchar pełen Najświętszej Krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nierządnica ofiaruje puchar (kielich) pełen obrzydliwości i brudów – nieważne wino Nowej Mszy!

W szczególności ten werset odnosi się do Novus Ordo Missae (Nowej Mszy), która nie zawiera Krwi Jezusa Chrystusa, lecz ofiarę która w Jego oczach jest obrzydliwością.

“Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!” (Ap 18:6).

 

Wyraz ‘przyrządzać’ oznacza ‘mieszać’ [11]. Podczas katolickej Mszy Kościół miesza w kielichu wodę z winem.

Papież Eugeniusz IV, Sobór Florencki, Sesja 8, 22.11.1439, “Exultate Deo“: “Mówi bowiem błogosławiony Aleksander papież, piąty po św. Piotrze: „W ofiarach sakramentów, które podczas Mszy składane są Panu, należy ofiarować tylko chleb i wino zmieszane z wodą. Nie wolno w kielichu Pańskim ofiarować ani samego wina, ani samej wody, lecz jedno zmieszane z drugim, ponieważ się czyta, że jedno i drugie, to jest krew i woda, wypłynęły z boku Chrystusa”. Ponadto zgadza się to z symbolicznym oznaczeniem skutku tego sakramentu, którym jest zjednoczenie chrześcijańskiego ludu z Chrystusem. Woda bowiem, zgodnie z Apokalipsą, oznacza lud: Wody liczne, ludy liczne [Ap 17:15]. Papież Juliusz, drugi po św. Sylwestrze, mówi: „Kielich Pański, według przepisu kanonów, winien być ofiarowany z winem zmieszanym z wodą, ponieważ przez wodę obrazowo rozumiemy lud, a przez wino krew Chrystusa; gdy więc w kielichu miesza się wino i woda, lud jednoczy się z Chrystusem, i rzesza wiernych łączy się i zespala z Tym, w którego wierzy”. [12] [http://soborowa.strefa.pl/code-19/]

Symbolizm Ap 18:6 – mieszanie w kielichu – nie może być bardziej oczywiste bez ujawnienia tajemnicy tego wersetu. Jest to oczywiste odniesienie do Mszy, która została całkowicie wypaczona przez nierządnicę.Ona nie ma nic do ofiarowania Bogu w kielichu oprócz brudu i obrzydliwości (Ap 17:4). Ponadto ten werset (18:6) wskazuje na specyficzny moment we Mszy, mieszania wina z wodą. Ten ruch mieszania oznacza unię chrześcijan z Chrysusem (KK), jak określił papież Eugeniusz IV na Soborze Florenckim. Jak pokazaliśmy, takie jest dokładne znaczenie, które usunięto z poświęcenia w Nowej Mszy, uznając je za nieważne!

Dlatego w tym samym wersecie Pan Bóg ujawnia, że nierządnica prowadzi ogromne duchowe cudzoóstwo w dziedzinach które Mszę katolicką i KK uważa się za całość. Jest to zaskakujący opis sekty soborowej: antykościoła ostatnich czasów.

cdn

Źródło: portal katolicki (nie mylić z judeochrześcijańską sektą soborową) http://www.mostholyfamilymonastery.com/print/apocalypse.php

Data publikacji: 23.03.2013

Tłumaczenie: Ola Gordon

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.