Strona główna > NWO > Apokalipsa > Czego nie ujawniono z Trzeciej Tajemnicy

Czego nie ujawniono z Trzeciej Tajemnicy

Apendyks do książki Ostatnia bitwa szatana.

Ks. Paul Kramer, M.Div., S.T.L. (Cand.)

a

Niniejsza transkrypcja wystąpienia ks. Kramera jest rezultatem ponad 30 lat badań katolic­kich proroctw w Starym i Nowym Testamencie, jak również proroctw ogłoszonych przez katolickich świętych na przestrzeni minionych 2000 lat. Ta ogromna wiedza, razem z jego wnikliwą analizą współczesnych wydarzeń i badaniem Fatimy, upoważnia go żeby powie­dział nam – przynajmniej po części – jaka jest nieujawniona treść Trzeciej Tajemnicy. Jego praca pomaga papieżowi Benedyktowi XVI przygotować nas na przerażające wydarzenia jakie dotkną nas w niedalekiej przyszłości.

Ks. Paul Kramer jest księdzem powołanym w tych czasach by pomóc nam lepiej zrozumieć czasy w których żyjemy. Jest obdarzony przenikliwym umysłem, i chęcią postrzegania rzeczy z innej perspektywy. Do tych talentów dodał wiele lat starannych badań, podróży i łatwości posługiwania się obcymi językami. Przez ponad 30 lat badał katolickie proroctwa, prowadził poszukiwania i wykładał o „Tajemnicy nieprawości” o której ś. Paweł napisał w Piśmie Świętym. To wystąpienie jest rezultatem ponad rocznych badań i refleksji.

Zanim przystąpię do omówienia brakującej, nieujawnionej treści Trzeciej Tajemnicy, powie­dziano wam dzisiaj, że nie ma nieujawnionej jej części, i oczywiście inni zajmują się tym dużo bardziej szczegółowo.

Kto mówi prawdę?

Ale co chciałbym wykazać w tej kwestii jest to, że jeśli kard. Bertone mówił prawdę kiedy powiedział, że nie ma żadnej tzw. „czwartej tajemnicy”, że nie ma żadnej nieujawnionej częś­ci Trzeciej Tajemnicy, żadnego brakującego tekstu, to różne inne osoby niekoniecznie nie mówiły prawdy, skoro Bertone rzeczywiście mówił prawdę.

Ks. Joseph Schweigl, 2 września 1952 spotkał się z . s. Łucją w Coimbrze. Wysłał go papież Pius XII. Wrócił do Rzymu, mieszkał w Russicum, i powiedział swoim współbraciom, że Trzecia Tajemnica składa się z 2 części.

Jedna odnosi się do papieża, i jak wiemy tę część Trzeciej Tajemnicy ujawniono 26 czerwca 2000. Ks. Schweigl powiedział, że jest druga część, ale nie może ujawnić jej treści. Ale powiedział: logicznie, jest to tekst zapisany po „itd.” kiedy s. Łucja napisała w Czwartym dzienniku:

„W Portugalii dogmaty wiary zawsze zostaną zachowane itd.”

Później było oświadczenie kard. Ratzingera, który udzielił wywiadu opublikowanego w listo­padzie 1984, i był to bardzo oświecający komentarz dany podczas wywiadu Vittorio Messori. Ponieważ powiedział, że Trzecia Tajemnica dotyczy „niebezpieczeństw zagrażających wie­rze i życiu chrześcijanina, a zatem (życiu) świata”. W tej części Tajemnicy jaka ujawniono 26 czerwca 2000, nie było nic o niebezpieczeństwach dla wiary.

Pamiętamy, że ówczesny biskup Leiria-Fatima, bp Cosme do Amaral, stwierdził, chyba w 1984 na Technical University w Wiedniu, że Trzecia Tajemnica Fatimska dotyczy sprawy utraty wiary. I nawiązał do utraty wiary na całych kontynentach.

Fatima i Pismo Święte

To jest bardzo odkrywcze kiedy powiążemy to z tym oświadczeniem kard. Ratzingera. Kiedy mówił o niebezpieczeństwach dla wiary i życia chrześcijanina, nawiązał do innych objawień Maryjnych, i nawiązał do Pisa Świętego. To co jest w Trzeciej Tajemnicy zgadza się z Pis­mem, i zgadza się z tym co wielokrotnie mówiono w wielu innych objawieniach Maryjnych. Nawiązując do Pisma Świętego wymienia teksty eschatologiczne Pisma, kiedy użył włos­kiego wyrażenia „i novissimP’ [rzeczy ostatnie].

Niektórzy raczej nieszczerze próbowali argumentować, że kiedy mówimy o „rzeczach ostatnich”, to mówimy o śmierci, sądzie, Niebu i piekle – cztery rzeczy ostatnie. Ale to nie o tym prawdopodobnie mówił kard. Ratzinger, to prawdopodobnie nie o tym mówiła Matka Boża. Jeśli chcemy dowiedzieć się o czterech rzeczach ostatnich, to wystarczy tylko skonsultować katechizm, tam jest to napisane bardzo jasno.

Matka Boża nie zeszła z Nieba żeby dać nam prostą lekcję katechizmu.

Kiedy kardynał mówił o rzeczach ostatnich, nawiązywał do tego co prorok Daniel powiedział wydarzy się na końcu. Nawiązywał do czasów końca – rzeczy ostatnich, albo jak powiedzie­libyśmy po grecku – eschata. Eschatologiczne rzeczy, eschatologiczne teksty Pisma. To jest Trzecia Tajemnica, i znowu dochodzimy do kwestii utraty wiary.

Św. Paweł w 2 Liście do Tesalończyków mówi o wielkiej apostazji.

I ta wielka apostazja musi wystąpić przed pojawieniem się syna zatracenia, człowieka grze­chu. Jednym słowem – antychrysta.

W tym tekście św. Paweł mówi, że tajemnica nieprawości już działa wśród nas. I gdybyście starannie zbadali historię świata, a konkretnie historię Kościoła, to możemy prześledzić, wiek po wieku, stulecie po stuleciu, ciągłe pokazywanie się tajemnicy nieprawości.

Kulminacja tajemnicy nieprawości

I ta tajemnica nieprawości osiąga punkt kulminacyjny tym co jest przepowiedziane w Tajem­nicy Fatimskiej, najkonkretniej tym co jest ujawnione w jeszcze nieupublicznionym tekście Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. To dlatego papież Jan Paweł II mówiąc o Trzeciej Tajemnicy powiedział, że nie chciał jej ujawniać bo uważał, że tam było niebezpieczeństwo sensacji. Przy innej okazji kard. Ratzinger użył tego samego słowa w związku z Trzecią Tajemnicą. Tam był problem sensacji.

Jeśli przemyślimy to co już powiedziały najbardziej wiarygodne autorytety o Trzeciej Tajem­nicy Fatimskiej, to dowiemy się, jeśli nie w szczegółach, dowiemy się konkretnie co jest ujawnione w Trzeciej Tajemnicy, i właśnie o tym będę dzisiaj mówił.

Wchodząc głębiej w tajemnicę nieprawości w zakresie jak ujawniono w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, wypowiem się na ten temat w piątek.

Współczesne wydarzenia w świetle Pisma Świętego i katolickich proroctw Więc dzisiaj zajmę się treścią Trzeciej Tajemnicy i dokonam oceny. Pokażę analogię jaką widzimy w katolickim proroctwie, w uznanych objawieniach Maryjnych, w przekazach Matki Bożej, i w Piśmie Świętym. Pokażę również współczesne zmiany geopolityczne, które służą najbardziej przerażającemu celowi ze wszystkich.

To wtedy Zachary [z Raju utraconego] mówi w pierwszym opublikowanym tekście w 1854: „i wtedy cały świat znalazł się pod panowaniem pierworodnego z piekła”.

III wojna światowa i Trzecia Tajemnica To jest Trzecia Tajemnica.

Jak blisko jesteśmy do wielkiej wojny, a zatem wpuszczamy bezbożne imperium, jedną masońską religię świata?

Zbadajmy znaną przepowiednię, która nie jest proroctwem, a przepowiednią.

16 stycznia 1962 w czasopiśmie Look opublikowano wywiad z Davidem Ben-Gurionem, obecnym premierem Izraela. Łatwo możecie znaleźć w Internecie ten tekst i zdjęcie. [tutaj: https://seeker401.wordpress.com/2010/11/06/david-ben-gurion-in-ierusalem-will-be-the-seat-of-the- supreme-court-of-mankind-circa-1962/1

Fałszywe zarzuty masonerii

Wspominam o tym, bo około 20 lat temu w programie radiowym mówiłem o tym wywiadzie, i że B’nai Brith Association, Anti-Defamation League, oskarżyły mnie o fabrykację tekstu. Ben-Gurion, powiedzieli, nigdy tego nie powiedział. Więc powiedziałem właścicielowi radia: „OK., jeśli chcesz znać prawdę o tym, przeczytaj czasopismo Look, 16 stycznia 1962″. Nie powiedziałem nic więcej, nie musiałem.

A kiedy publikujesz ten cytat, ADL przedstawia się jako żydowska organizacja i mówi: Cóż, ten ksiądz jest antyżydowski, antysemita, mówi to z nienawiści do Żydów. Ale ADL nie jest żydowska. Jest częścią loży masońskiej B’nai Brith, masońskiego stowarzyszenia. Nazywa się po hebrajsku, Synowie Przymierza, ale nie jest bardziej żydowska niż kapłani Baala, których wyrżnął prorok Eliasz. Prorok ten był żydem, a nie pogańscy kapłani których wyrżnął. Wspominam o tym bo pomimo żydowsko brzmiącej nazwy, B’nai Brith jest masońska.

To jest bardzo prosta sprawa. Napisano książki stawiające pytania, próbujące odpowiedzieć na pytanie: Kim jest żyd? Cóż, uważam iż fundamentalne jest to, że żyd jest człowiekiem który czci Boga żydów. Poganin jest człowiekiem który czci bogów pogan. B’nai Brith jest masońska, jest pogańska, czci bogów pogan, czci pogańskich bogów, czci boga który jest czczony przez kapłanów Baala, których wyrżnął żydowski prorok Eliasz.

a

Siedziba UE w Brukseli, gdzie dzień po dniu niszczy się państwa narodowe Europy i robi z nich masońskie superpaństwo. Zdaniem ks. Kramera jest to część zaplanowanego masońskiego jednego rządu świata i jednej światowej religii.

Miłuj sprawiedliwość, brzydź się nieprawością

Dlatego kiedy wskazuję palcem na masonerię, to nie z nienawiści do Żydów, a z nienawiści do nieprawości. Jak Pismo mówi o Chrystusie: ” Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nie­prawość”. (Psalm 45:8) To jest z nienawiści do diabolicznej nieprawości czczenia demonów, fałszywych bogów pogan.

To jest coś co naprawdę zasługuje na nienawiść. Masoneria jest odrażającą diaboliczną instytucją, zasługuje tylko ma nienawiść, sprzeciw i zniszczenie. Papież Leon XIII powiedział, że masonerię trzeba pokonać, to nie jest instytucja z którą możemy szukać ekumenicznej przyjaźni. Jest to organizacją którą musimy wykorzenić i wymazać z powierzchni ziemi. I ręka Boga wymaże masonerię z powierzchni ziemi podczas wielkiej kary.

I w czasie zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi nie będzie już szatańskiej instytucji masonerii.

Opinia Davida Ben-Guriona o masońskim zwycięstwie

Tak więc tekst tego wywiadu Davida Ben-Guriona, który nie mówi jako tuba narodu żydow­skiego czy żydowskiej religii albo państwa Izrael, a raczej jako tuba masonerii, kiedy oświadczył w 1962 jak zmieni się świat za około 25 lat. Bardzo ciekawe – umieszcza kon­tekst na koniec zimnej wojny, kiedy ona się zakończy. To jest bardzo, bardzo interesujące.

Widzimy, że już były plany zakończenia zimnej wojny w sposób w jaki to się stało. Rzeczywiście 25 lat temu, w 1987 – dokładnie 25 lat później – było dobrze znane przemówienie prezydenta Gorbaczewa do Komunistycznej Partii kiedy powiedział:

„Panowie, towarzysze, nie przejmujcie się całym tym gadaniem o pierestrojce, glasnosti i nadchodzącej do Związku Sowieckiego demokracji”.

Cztery lata później demokracja przyszła. Gorbaczew powiedział Komunistycznej Partii: nie przejmujcie się tym, nie przejmujcie się tym, to powiedział w 1987.

Tylko kosmetyczne

Powiedział, to jest tylko kosmetyczne, te zmiany będą tylko kosmetyczne. Po to żeby uśpić Amerykanów. W 1985 Anatoli Golicyn wydał książkę Oszustwo pierestrojki [The Perestroika Deception], przepowiadającą restrukturyzację Związku Sowieckiego jakiej podjął się Gorbaczew, która doprowadziła do transformacji Związku Sowieckiego w Rosyjską Federację Wspólnoty Niezależnych Państw.

Globalne zarządzanie

W założonym za pieniądze Davida Rockefellera Klubie Rzymskim, globaliści pracowali razem dla tej instytucji jak ją nazywają „globalnym zarządzaniem” – a co David Rockefeller nazywa „jednym światem”. W autobiografii mówi że pracuje na rzecz rządu jednego świata. Około 1973 w ich dokumentach czyta się, że po zakończeniu zimnej wojny musimy mieć coś co przestraszy wszystkie narody świata.

Będzie potrzeba jednomyślnego strachu jaki wykorzystamy żeby narzucić narodom świata rząd światowy, i to będzie to co nazywamy globalnym ociepleniem, zmianą klimatu.

Miażdżące prawa i podatki

Więc w grudniu na Konferencji w Kopenhadze mówili o narzuceniu globalnych podatków węglowych.

Miażdżący ciężar podatkowy który szczególnie ograbi klasy pracujące, i klasy biedne, z pie­niędzy których potrzebują na zakup żywności i spełnienia podstawowych potrzeb. To odbie­rze się im w podatkach.

I z drugiej strony polityka wykorzystująca węgiel itp. do de-industrializacji świata zmniejszy produkcję. Co oni będą produkować w ten sposób to sztuczne braki i powiedzą nam, że problemem jest to, że mamy zbyt wielu ludzi. Tu nie chodzi o to, że mamy zbyt wielu ludzi, nie o to że świat jest przeludniony, ale oni sztucznie zorganizowali kryzysy gospodarcze, które osiągną punkt kulminacyjny zgodnie z ich planem w roku 2012.

Na Konferencji Wilderness [Pustynia] w Kolorado w 1987, pod auspicjami ONZ, ta konwen­cja omawiała przejmowanie ziemi uprawnej i zagospodarowanej, i przekształcenie jej z po­wrotem w pustynię – de-industrializacja.

Omawiali to w 1987. I na tej konferencji był Edmund de Rothschild i jego przedstawiciel Maurice Strong.

Globalny kryzys finansowy

Postanowili ogłosić, że planowali globalne kryzysy finansowe, i że punktem kulminacyjnym tego będzie rok 2012. Wtedy narzucą na świat bank globalny, będzie jeden bank centralny dla całego świata.

Na spotkaniu G-20 w ubiegłym roku, może pamiętacie, że prezydent Medwediew trzymał w dłoni monetę ogłaszając nadejście tej globalnej waluty, a premier Putin opowiadał się za utworzeniem globalnego banku centralnego. Tak więc wszyscy ci ludzie mówią o takich rzeczach jak w Klubie Rzymskim na początku lat 1970.

Jak Gorbaczew przepowiedział w 1987 koniec zimnej wojny i nadchodzącą demokrację w Związku Sowieckim, David Ben-Gurion, już premier Izraela w styczniu 1962, mówił o tych zmianach jakie będą miały miejsce po zakończeniu zimnej wojny.

Powiedział, że Ameryka już wtedy stanie się państwem opiekuńczym z planowaną gospo­darką. W jednym świecie to jest eufemizm dla opisania socjalizmu.

Socjalistyczna Ameryka?

Czy Stany Zjednoczone teraz staja się socjalistyczne? Na pewno tak wygląda dzięki polityce prezydenta Obamy. I to nie jest tylko moja opinia. We wrześniu na Russia Today obejrzałem wywiad z Michaiłem Gorbaczewem.

I Gorbaczew oświadczył, że za prezydenta Obamy Stany Zjednoczone przechodzą własną pierestrojkę, własną restrukturyzację.

David Ben-Gurion przepowiedział to w tym wywiadzie w 1962. Wtedy powiedział, że Europa stanie się federacją autonomicznych państw mającą socjalistyczny i demokratyczny rząd. Nie socjalistyczny jak kolektywizm w Związku Sowieckim, a rodzaj socjalizmu jaki był za narodowego socjalizmu w Niemczech, ale bez rasowej propagandy niemieckiej ruchu nazistowskiego.

Teraz mamy bardzo niedemokratyczną – można powiedzieć biurokratyczną – dyktaturę jak dyktatura dyrektoriatu rewolucji francuskiej, narzuconą na wszystkie państwa członków UE z Brukseli, spełnienie tego co przepowiedział David Ben-Gurion.

UE Gorbaczew nazwał nowym Sowietem Europejskim, i bardzo dobrze opisał ją Christopher Story w książce Kolektyw Unii Europejskiej: wróg jej państw członków [The European Union Collective: Enemy of Its Member States].

Wśród instytucji UE mamy instytucję opodatkowania, rodzaj opodatkowania jaki zaleciła Konferencja w Kopenhadze.

Jest ono rzekomo za zmianę klimatu. Nie jest zbiegiem okoliczności to, że ogłosili to na tej samej konferencji gdzie ogłosili konieczność globalnego zarządzania. I konferencja naprawdę zajmowała się ustanowieniem ram instytucjonalnych dla światowego zarządzania – które jest rządem światowym, a zmiana klimatu jest jedynie pretekstem pokazania iż to jest konieczne. I oni mówią, że ostatecznym remedium nie jest podatek węglowy i zmniejszenie śladu węgla, a drastyczna redukcja populacji.

Europa stała się dokładnie tym co David Ben-Gurion przepowiedział iż się wydarzy po za­kończeniu zimnej wojny. Kiedy zakończy się zimna wojna zobaczycie iż Stany Zjednoczone staną się socjalistyczne, zobaczycie Europę stającą się państwem federalnym.

Taka jest rzeczywistość, i to się stało. Powiedział, że wtedy Związek Sowiecki stanie się sfederowanym państwem euroazjatyckim. Ilu ludzi mogłoby marzyć o tym, że pewnego dnia Związek Sowiecki zostanie momentalnie przekształcony we Wspólnotę, związek federacyjny niezależnych państw?

Ben-Gurion przepowiedział to w 1962.

a

Więc co stanie się kiedy Stany Zjednoczone staną się socjalistyczne, kiedy Europa stanie się państwem sfederowanym, kiedy Związek Sowiecki stanie się sfederowanym państwem euro­azjatyckim? Wszystkie te rzeczy się już wydarzyły. Jaka będzie następna?

Ben-Gurion mówi, że będzie światowa federacja kontynentów.

A to jest światowy rząd.

To jest rząd światowy jaki masoneria otwarcie promowała od lat 1730. To ich opublikowany program ustanowienia na świecie „nowego Porządku Świata” [NWO], masońskiej republiki jednego świata. To o tym mówił Ben-Gurion kiedy powiedział, że będzie światowa federacja kontynentów, a jej siedzibą będzie Sąd Najwyższy Ludzkości, który będzie wydawał nieod­wołalne wyroki na wszystkie kraje. Jego siedziba będzie w Jerozolimie.

Następnie idzie krok dalej, tej idei nie łączy z sekularyzmem – nie mamy tu do czynienia z czymś żydowskim albo świeckim syjonizmem, nie mamy tu do czynienia z doktryną politycz­ną. On wiąże to z systemem wiary, i bluźnierczo mówi, że to będzie spełnieniem tego co przepowiedział prorok Izajasz.

Bluźnierstwo

To jest bluźnierstwo, bo prorok Izajasz był żydowskim prorokiem, a nie masonem.

Religię Ben-Guriona, jako masona, opisał – jeśli dobrze pamiętam – w Rozdz. 7 księgi pro­rok Ezechiel. Opisał ją kiedy Bóg pokazał prorokowi Ezechielowi wizję ohydztwa: starsi Izraela modlący się twarzami do wschodzącego słońca. Ten kult to pogański kult słońca masonerii, dla której słońce przedstawia pogańskie bóstwo czczone przez starożytnych Kananejczyków. Kult Baala, który był największym wrogiem Wszechmogącego Boga i żydowskich proroków.

I dlatego św. Jan mówi w Apokalipsie 2:9: „samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”.

Papież Benedykt XVI ujawnił 11 maja 2010, że skandal pedofilski jest przepowiedziany w Trzeciej Tajemnicy. Zauważył także, że w nieodległej przyszłości, jest przepowiedziane, że Kościół Katolicki przejdzie rodzaj Męki, najwyraźniej jak sam Jezus Chrystus.

Módlmy się żeby papież Benedykt XVI wkrótce ujawnił PEŁNY tekst Trzeciej Tajemnicy, żeby obudziło się dużo więcej ludzi będących teraz w letargu.

Nie ma nic takiego jak mason katolicki czy żydowski Jest jasne, że oni nie są Żydami.

Nie może być nic takiego jak żydowski mason bardziej niż nie może być nic takiego jak katolicki mason.

Jest to sprzeczność sama w sobie.

Jako chrześcijanie czcimy Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa – Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Żydzi czczą Boga patriarchów i proroków, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Mojżesza, Boga proroków.

Bóg Starego i Nowego Testamentu to jeden i ten sam Bóg. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem albo Żydem, określa się ciebie jako chrześcijanina albo Żyda jeśli czcisz tego Boga. Jeśli jesteś masonem to czcisz bogów demonicznych masonerii i nie możesz nazywać się chrześcijaninem czy Żydem, bo nie czcisz Boga chrześcijan i Żydów. To jest tajemnica ujawniona w Piśmie.

Planowany NWO

W 1989 George Bush Sr. powiedział, że NWO nastanie za 11 lat, wskazując na rok 2000. Nowy wiek zainaugurowano w tym roku wielką pompatyczną uroczystością, ale co naprawdę uruchomiło NWO – jedną światową republikę masońską – to atak 11 września 2001. Nie mam czasu by się w to zbyt wgłębiać… al.-kaida, po arabsku, oznacza „bazę”. Co to za baza?

Brytyjski minister spraw zagranicznych – wtedy to był Robin Cook, od 1997 do 2001 – minister spraw zagranicznych i wspólnoty, żeby użyć oficjalnego tytułu, ujawnił w 2002, że al.-kaidę, „bazę”, wzięto z komputerowej bazy danych, listy tysięcy mudżahedinów chętnych do werbunku i szkolenia.

Czy to przysłużyło się celom Talibów w Afganistanie, żeby wyszkolić terrorystów do ataku na Bliźniacze Wieże w Nowym Jorku? Nie. Ich kraj został podbity jako konsekwencja tego ataku, on nie przysłużył się ich interesom. A czyim?

Cofnijmy się do lat 1990. Zbigniew Brzeziński pisze książkę Wielka szachownica, i jest to książka o geopolityce, zarys planu Stanów Zjednoczonych na podbicie Afganistanu, tego całego regionu Azji środkowej i południowej, żeby doprowadzić do okrążenia Rosji i w końcu podboju Rosji. W 1999 w dokumencie zatytułowanym Projekt nowego amerykańskiego wieku przedstawiono plan wzywający do odbudowy amerykańskiej obrony, w celu ustanowienia USA jako jednobiegunowej monolitycznej super potęgi na świecie, która zdominuje cały świat. I żeby uruchomić ten proces który doprowadzi do takiej sytuacji, gdzie Ameryka zdobędzie globalna dominację, co jest potrzebne to katalizator nowego wydarzenia Pearl Harbour…

Były prezydent Włoch, Francesco Cossiga – co ważniejsze, który był szefem bezpieczeńs­twa państwa zanim został prezydentem – stwierdził 3 lata temu, że ataki na Bliźniacze Wieże były operacją wywiadu.

A więc to nie był Osama bin Laden. Osama bin Laden nie kieruje tymi wszystkimi atakami terrorystycznymi w Ameryce, w Brytanii, w Hiszpanii, w Indonezji, w Bali. Prezydent Medwediew powiedział, że to al.-kaida zaatakowała Rosję, dokonała wybuchów w moskiewskim metro.

Wladimir Kosin, ekspert od terroryzmu w rosyjskim rządzie, mówi, że ten atak jest aktem wojny przeciwko całej Rosji. I prezydent Dimitri Medwediew wskazuje palcem na al.-kaidę.

Wojna światowa jest bardzo blisko

Teraz możemy zrozumieć jak blisko jesteśmy wojny między Rosją i zachodem. Widzimy to w pracach Brzezińskiego, widzimy w pracach think tanków wynajętych przez rząd do formuło­wania jego polityki, polityki zagranicznej. Globalne super państwo ma być zdominowane przez Amerykę. Ameryka i Brytania działają razem poprzez anglosaską masonerię nad do­minacją świata, ustanowienia masońskiej republiki jednego świata. Rand Corp (należy zauważyć, że Zbigniew Brzeziński jest jednym z jej dyrektorów), która pracuje dla amery­kańskiego wojska, w ubiegłym roku zaleciła by Ameryka zaangażowała się w wielką wojnę. Iran jest zbyt mały, ona musi być przeciwko większej potędze niż Iran. To opublikowała chińska prasa, a nie zachodnia. Na zachodzie amerykański rząd próbuje przedstawiać się jakby atakowano Amerykę. Rzeczywiście oni pełnią te samą rolę jak Niemcy w ubiegłym stuleciu. Co dało okazję Rosji w szerzeniu swoich błędów, podbiciu Europy wschodniej i narzucenia żelaznej kurtyny? To była II wojna światowa. To hitlerowskie Niemcy rozpoczęły agresywną II wojnę światową. A teraz Ameryka toczy wojny podbojowe w Afganistanie, i to jest ich ogłoszony plan podbicia tego całego regionu żeby otoczyć Rosję, i w końcu podbić Rosję i Chiny.

O tym, oczywiście, nie przeczytacie w dziennikach.

Oni chcą byście uważali, że istnieje wielkie zagrożenie terrorystyczne. Terroryzm to coś co się rozpuszcza na świat dla posłużenia geopolitycznym ambicjom anglosaskiej masonerii, a Rosja ma odpowiedź.

Stalin czekał zbyt długo. On wiedział co chciał osiągnąć Hitler, on planował rosyjską inwazję na Niemcy, ale Związek Sowiecki został zaatakowany pierwszy. Dwadzieścia jeden dni przed planowanym atakiem na Niemcy, Hitler uderzył pierwszy.

Nie myślmy żeby Rosja jeszcze raz popełniła ten sam błąd.

Trzecia Tajemnica nas ostrzega – potrzebujemy jej teraz!

W uznanych przez Kościół objawieniach, Matka Boża mówi o Rosji toczącej wojnę, Rosja pokona Europę, Rosja wypowie wojnę tajnym armiom Ameryki. To są przekazy Matki Bożej dla s. Eleny Aiello. Św. Paweł Mówi „proroctw nie lekceważcie” (1 Tes 5:20). To jest szcze­gólnie ważne dzisiaj, bo nadchodząca wojna i boleści i wielkie prześladowanie za masońs­kiego rządu światowego, i musimy być ostrzeżeni by lepiej się przygotować.

To przepowiadano wielokrotnie, od IV wieku widzimy proroctwa świętych przepowiadające te rzeczy. Wiek po wieku Panna Najświętsza schodzi z Nieba by ostrzec nas dokładnie przed nadchodzącą wojną – jak zrobiła w Quito, Ekwador (400 lat temu), jak wielokrotnie Ona robiła ostrzegając nas przed ogromną wojną jaka ma wybuchnąć na świecie.

W niewiedzy tego co naprawdę dzieje się na świecie, niektórzy patrzą na Fatimę i pełny tekst Trzeciej Tajemnicy s. Łucji i pytają: „Czy mamy wierzyć, że ten tekst Trzeciej Tajemnicy jest naprawdę od Matki Bożej?” Ale Trzecią Tajemnicę, jak powiedział kard. Ratzinger, wspominano wielokrotnie w wielu objawieniach Maryjnych. To zgadza się z tym co pokazano w Piśmie. Dlatego jeśli w nią nie wierzymy, to naruszamy zasadę ustanowioną przez samego św. Pawła w Piśmie, kiedy powiedział „proroctw nie lekceważcie”.

W końcu Matka Boża zwycięża Pan Bóg zsyła nad proroctwa.

Jest to dla nas dar ostrzeżenia, nie ujawniania czegoś nowego, a ostrzeżenia nas co musimy zrobić by stawić czoła obecnym niebezpieczeństwom dla naszej wiary i naszego życia.

I dokładnie do tego nawiązał kard. Ratzinger kiedy powiedział, że Trzecia Tajemnica Fatimska odnosi się do „niebezpieczeństw które zagrażają wierze i życiu chrześcijanina, a tym samym (życiu) świata”. „To zgadza się z przepowiedniami Pisma Świętego”, dokładnie rzeczy ostatnich.

Taka jest treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej której nie ujawniono. Przedstawiłem ogólną sytuację, ale jest dużo bardziej konkretna.

Używane przez Matkę Bożą wyrażenia są oczywiste, bardzo dokładne, i ujawniają dokładnie przerażające* wydarzenia które wkrótce wystąpią na świecie. Ale to nie koniec. Bo co wydarzy się na końcu?

Matka Boża powiedziała: „W końcu Moje Niepokalane Serce zwycięży. Ojciec Święty poświęci Mi Rosję, Rosja się nawróci, i świat dostanie okres pokoju”.

Jak powiedział papież Benedykt 11 maja 2010

Ks. Paul Kramer, M.Div., S.T.L. (Cand.)

Tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: http://www.fatimacrusader.com/cr95/cr95pg32.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *