Strona główna > NWO > Cerkiew Prawosławna o Antychryście, znaku Bestii – liczbie 666, czipizacji 3/4

Cerkiew Prawosławna o Antychryście, znaku Bestii – liczbie 666, czipizacji 3/4

Nauczanie Cerkwi Prawosławnej o liczbie 666 w związku z nie prawosławnymi i sprzecznymi z nauką prawosławną komentarzami profesora A. I. Osipowa

Z portalu Moskwa III Rzym:

http://3rm.info/30789-uchenie-pravoslavnoy-cerkvi-o-chisle-666.html

3 grudnia 2012 roku

Учение Православной Церкви о числе 666 в связи с неправославными и противоречащими учению Православной Церкви комментариями профессора А. И. Осипова

a

Ostatnio znów często brzmią niby w imieniu Cerkwi natrętne oświadczenia profesora MDA i C (skrót od Московская Духовная Академия и семинария в городе Сергиев Посад – od tłum.) A.I. Osipowa o tym, że liczba 666 nie ma żadnego mistycznego znaczenia. Wyśmiewa on z tych, którzy „wierzą w jakieś cyfry”. Przy tym, korzystając wyłącznie z osobistej popularności i autorytetu, profesor A. I. Osipow nie podaje żadnych komentarzy patrystycznych (ros. „святоотеческих” – tj. opartych na nauczaniu Świętych Ojców – od tłum.) na ten temat, uważając, że jego opinia jest wystarczająca. Ponadto A.I. Osipow stosuje właściwy mu sposób „szelmowania powagi zagadnienia” poprzez zamianę pojęć. Świadomie więc plącze takie sprzeczne i nieporównywalne ze sobą rzeczy jak liczba porządkowa i liczba własna, która jest wykorzystywana niezależnie od innych. Liczba 666, jako liczba porządkowa może być wykorzystywana zarówno jako liczba stron książki, jak i znak kilometrowy na drodze. Jednak, kiedy dotykamy kwestii problemu liczby 666, to nie mówimy o wykorzystaniu liczby 666 jako liczby porządkowej, ale wyłącznie jako liczby osobnej, niezależnej. Dotyczy to przede wszystkim kodu kreskowego Systemu EAN 13 – UPC 1, gdzie liczba ta jest wprowadzona w notacji binarnej w postaci rozdzielających pasm.

Posiadając głęboką świadomość cerkiewną naród grecki i Cerkiew Grecka w swoich okólnych listach, w oparciu o głęboka wiedzę Ojców Cerkwi, wielokrotnie podkreślała, że liczba 666 jest liczba Antychrysta, a zatem jego symbolem. Dla jasności, zaprezentujemy część tekstu listu okólnego (encykliki) Cerkwi Grecji z roku 1997: „Liczba 666, jak wynika z Apokalipsy – to jest, oczywiście, liczba Antychrysta. I dlatego chrześcijanin nie może być obojętny na fakt, że liczba ta jest celowo i systematycznie wprowadzana do jego życia, a jednocześnie w życie całego narodu greckiego, który jest prawie całkowicie chrześcijański i prawosławny, niezależnie od tego, na ile żyje wiarą każda osoba.

Oczywiście, liczba 666 sama w sobie nie ma szczególnego znaczenia duchowego, kiedy na przykład spotyka się ona przy obliczaniu stron jakiejś grubej książki lub jako numer porządkowy w czasie rejestracji. Jednak wydaje się nam dziwnym i sprzecznym ten fakt, że, z jednej strony, nasz kraj uważa za swoją główną pieczęć Chrystusa, czyli, wiarę w Chrystusa i Trójcę Świętą, Której czcigodnym i uwielbionym Imieniem zapieczętowana jest Nasza Konstytucja, i Szlachetny Krzyż, który jest, dosłownie, naszym sztandarem, a z drugiej strony, że my jako państwo i jako społeczeństwo przyjmujemy taki sposób życia i takie prawa (dotyczące dowolnych spraw i więcej, – spraw, które mają bezpośredni stosunek do osobowości człowieka, jego wiary w Chrystusa i jego sumienia), które w praktyce prowadzą do tego, że w państwie greckim wdraża się system elektroniczny, w którym elementem podstawowym jest zakodowana liczba 666. Czy nie jest to lekceważenie Słowa Bożego? Czy nie prowadzi to do prowokacji i pokusy dla naszego Prawosławnego narodu chrześcijańskiego?” 1/

Ale Święty Synod nie wypowiada się w pełni na temat mistycznego znaczenia liczby 666 jako symbolu Antychrysta. Jedno jest pewne, że przez Krzyż jako symbol Chrystusa 2/, otrzymujemy błogosławione uświęcenie. Ponieważ „gdzie jest znak, tam i sam Chrystus będzie.” 3/. Innymi słowy, mówimy o niestworzonej przez ludzi boskiej energii uświęcającej, poprzez którą obecny jest sam Chrystus i który oddziałuje na wierzących. Liczba 666 jako symbol samodzielny i jako przeciwieństwo Krzyża, co jest zupełnie oczywiste i niepodważalne, działa inaczej – nie uświęca a bezcześci duszę człowieka i wszystko, co się z nią, tą liczbą, styka. Dlatego Święty Synod Cerkwi Grecji w swoim liście okólnym (encyklice) powtarza, że ta liczba 666 jest „nie do przyjęcia i haniebna» (δυσώνυμο και απαράδεκτο αριθμό 666). I właśnie z powodu obecności tej liczby w nowych paszportach Święty Synod Cerkwi Grecji ma prawo mówić o „deptaniu świadomości religijnej prawosławnych” i doradzać wiernym „nie brać nowych dowodów tożsamości» (να μη δεχθον τις νέες ταυτότητες).

Kiedy profesor A.I. Osipow mówi, liczba ta nie ma żadnego mistycznego znaczenia, oznaczałoby to, że i Krzyż, jako symbol Chrystusa, również nie ma swego mistycznego znaczenia lub wpływu. Jednakże Cerkiew, w osobach swoich wybitnych Ojców i teologów tak nie naucza. Zgodnie z nauczaniem Cerkwi symbol mistycznie wiąże ze wszystkim, co jest zaznaczone tym symbolem. Właśnie takie jest znaczenie pojęciowe czasownika συμβάλλω – łączyć, od którego pochodzi i rzeczownik symbol – τό σύβολον. O tym już wyżej mówiliśmy.

Obecność tej liczby Antychrysta w kodach kreskowych spowodowało całkiem uzasadnioną reakcję pustelników ze Świętej Góry Athos i pustelników kaukaskich, usuwających ten znak z towarów i skrapiających je wodą święconą jako skalanych energią demoniczną. Rozumiemy, że wszystko, co powiedzieliśmy, wywoła u racjonalistów, podobnych do A.I. Osipowa, uśmiech. Ale ten uśmiech jest spowodowany przez nieuctwo teologiczne, zrodzone z niewiedzy i ignorancji nauczania Cerkwi w zakresie szeregu kwestii, dotyczących nauki o Boskich, niestworzonych przez człowieka energiach oraz nauczania Cerkwi na temat oddziaływań i energii naturalnych, nauczania o Łasce Bożej, eschatologii i szeregu innych działach dogmatyki. Jednak dla tych, którzy chcą się uratować, punktem orientacyjnym w ich życiu powinni być nie teologowie – cynicy, odrzucający autorytet Pisma Świętego i nauki Świętych Ojców, ale ci, którzy doświadczają przeżyć w obcowaniu z Bogiem, żyją Ewangelią – są to – asceci – zakonnicy. A dla Pisma Świętego i Ojców Cerkwi, a przede wszystkim tłumaczy Apokalipsy, liczba Antychrysta jest ważnym znakiem czasu. Dlatego autorytatywny interpretator Apokalipsy św. Andriej z Cezarei (ros. Андрей Кесарийский – od tłum.) wypowiada istotny wniosek: „Staranne studiowanie liczby pieczęci i wszystkiego, co jest napisane o niej, otworzy czas próby dla czuwających i zdrowo myślących”. 4/. Oznacza to, że święty Andriej wzywa wiernych i zdrowo myślących ludzi do badania wszystkiego, co odnosi się do liczby 666, a nie odrzucać jej znaczenia i mistycznego sensu, do czego nawołuje profesor A.I. Osipow.

I z tego powodu, Święty Synod Cerkwi Grecji w swoim Oświadczeniu z dnia 17 listopada 2010 r. podkreśla: „Karta obywatela” nie powinna zawierać w żaden sposób jawnie lub niejawnie liczby 666” (Ανακοίνοση της Διάρκους Ιεράς Συνόδου για την Κάρτας του Πολίτη Τ; ετάρτη 17 Νοεμρίου 2010 r.).

Znak (666) jest symbolem zewnętrznym, który po przyjęciu jego zgodnie z naszą wolą, ma straszne wewnętrzne konsekwencje duchowe.

Τ ὸ χάραγμα (666) εἶναι ἐξωτερικό Σύμβολο, ποῦ μὲ τῆν θελιματική μᾶς ποδοχή τοῦ. ἔχει τεράστιες ἐσωτερικές πνευματικές προεκτασείς

(Powtórna publikacja)

Znane są tobie oznaki nadejścia Antychrysta?. Nie tylko sam pamiętaj o nich, ale mów również innym z miłością.

Święty Cyryl Jerozolimski (ros. – Свт. Кирилл Иерусалимский). Nauki jawne i tajne.5/

Liczbę imienia bestii należy wszędzie rozpowszechniać, w sprawach kupna i sprzedaży, aby ten, kto nie niesie jej na sobie, zmarł z powodu braku wszystkiego, co niezbędne.

Święty Aref z Cezarei (ros. – Свт. Ареф Кесарийский). Komentarz do Apokalipsy. 6/

A liczba jego imienia – sześćset sześćdziesiąt sześć.

Święty Aref z Cezarei (ros. – Свт. Ареф Кесарийский). 7/

Teraz spójrzmy na to, którego słowo (jeśli przez nasza pobłażliwość przyjmujemy znak) powinno być traktowane jako sprawa godna potępienia. Kiedy wy, chrześcijanie przyjmowaliście chrzest i byliście namaszczeni Św. Olejem w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, chociaż zostaliście namaszczeni zewnętrznie przez kapłana, to jednak to zewnętrzne namaszczenie ma swoje jakościowe konsekwencje. Aby działać w naszej duszy w sposób duchowy i tajemniczy, przychodzi do nas Łaska Najświętszego Ducha, samego Boga, i to w jawny, namacalny sposób, abyśmy się uważali za niewolników prawdziwego i jedynego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czcigodny Jan Damasceński mówi: ” Podczas chrztu bierze się olej, zaznaczający nasze namaszczenie czyniący nas pomazańcami, głosząc nam Łaskę Bożą przez Ducha Świętego „(Dokładny Wykład Wiary Prawosławnej, część 4, rozd. 9. O wierze i chrzcie, s 304..).

a

Widzimy więc, że w świecie dokonuje się Wielki Sakrament przez proste zewnętrzne namaszczenie Świętym Olejem po to, aby wewnątrz człowieka zapanowało Królestwo Boże. I tak jak Bóg ustalił przez takie proste zewnętrzne namaszczenie olejem zaistnienie Największego Sakramentu, po to, abyśmy sakramentalnie łączyli się z Bogiem, to również w ten sam sposób On Sam ustalił, aby poprzez taki zewnętrzny znak została usunięta Jego Własna Pieczęć i abyśmy na wieki z Nim się rozłączyli. A zatem widzimy, że nasza Święta Cerkiew uczy nas nanosić na nasze ciało symbol i znak Krzyża Świętego. Za pomocą tego zewnętrznego naniesienia wizerunku tylko Świętego Krzyża jesteśmy, jak mocną ścianą, odgrodzeni od wszelkiego zła i zmuszamy demonów do ucieczki. To nie tylko prosty zewnętrzny symbol, nie mający żadnego znaczenia, ale ma on oddziaływanie duchowe. (I to ważne wydarzenie, jak ustalił Bóg, dokonuje się w sposób prosty, zewnętrzny, poprzez namaszczenie zewnętrzne). Możemy nawet zobaczyć, że Bóg nakazuje prorokowi Mojżeszowi, aby ten wyciągnął swoje ręce tak, aby przedstawiały znak krzyża, i jak tylko jego ciało przedstawiało krzyż, to wrogowie byli zwyciężani, natomiast w czasie, kiedy on opuszczał ręce, zwyciężani byli Izraelici. Według Czcigodnego Jana Damasceńskiego: „Widzialne symbole są również myślowymi”.

Wróćmy do naszego pytania. Przyjęcie tego znaku, który będzie dawany ludziom, trzeba będzie rozumieć w tym sensie, że przez niego przyjmuje się obcą władzę. Dlatego, podczas gdy chrzest i namaszczenie odbywają się w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, to ten znak (liczba 666) związany jest z imieniem lub liczbą imienia Antychrysta. „Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.” (Ap. 13, 18). Widzimy, że nie jest to po prostu jakiś zewnętrzny symbol i znak, lub jakaś przypadkowa liczba, ale przyjęcie wolą (przez którą przyjmuje się) cudzą władzę Antychrysta i automatyczne przez to odłączenie nas na wieki od jedynego prawdziwego Pana naszego. Tak więc, Bóg nie karze nikogo. Tylko nasze dobrowolne przyjęcie naszej kary ustawia nas samych na służbę i pod władzę diabła. Ten znak, przyjmowany przez kogokolwiek przy wolności wyboru na pierwszym etapie, w konkretnej chwili, kiedy ona prawnie stopniowo wkracza do naszego życia i na końcowym etapie, ponieważ ze względu na naszą obojętną postawę zobaczymy i osiągniemy takie położenie, że znajdziemy się przed dylematem: Święte Namaszczenie Imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, lub znak z liczbą imienia bestii? I wtedy każdy w końcu podejdzie do końcowego etapu zgodnie ze słowami: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.” (Lk. 16, 13). (Pod pojęciem mamony głównie rozumie się to, co za pomocą znaku w każdym będzie pieczętowane przez globalny system ekonomiczny).

Z książki:. „Na zachodzie wolności» (Στή Δύση Ἐλευθερίας) Hieromnich Christodoulos, s 97, 98

Bądźcie bardzo ostrożni z tymi, którzy byli w błędzie na ten temat i którzy mówili, że 666 nic nie znaczy.

Oni prowadzą Cerkiew do rozłamu:

  • Metropolita Meletij Preveski
  • Archimandryta Wasilij Gondikakis (były opat Klasztoru Iwiron)

Zbiór prawosławnych chrześcijan «Σάββας ὁ Ἡγιασμένος» – Ἀθήνα

Σύλλογος Ορθοδόξων Χριστιανῶν Σάββας ὁ Ἡγιασμένος – Ἀθήνα

Z naszej strony dodamy do tej listy wprowadzających wierzących w błąd naszych rosyjskich profesorów:

  • A.I. Osipowa
  • M.S. Ivanowa
  • Diakona Andrieja (Kurajewa)
  • Arcybiskupa Niżniegorodzkiego Gieorgija.

http://apologet.spb.ru/4/373-nachertanie-666-yavlyaetsya-vneshnim-simvolom-kotoryj-s-pomoshhyu-nashego-prinyatie-ego-po-zhelaniyu-imeet-uzhasnye-vnutrennie-duxovnye-posledstviya

1/ http://apologet.spb.ru/ru/-%82-7-4-1997

2/ Czcigodny Jan Damasceński (z Damaszku, ros. – Прп. Иоанн Дамаскин). Dokładny Wykład Wiary Prawosławnej. księga 4, rozd. XI, O krzyżu i jeszcze raz o wierze, s. 307

3/ tamże, s. 307

4/ Święty Andriej z Cezarei (ros. – Свт. Андрей Кесарийский). Komentarz do Apokalipsy. Moskwa, Zasady wiary, 2009, s. 146

5/ Święty Cyryl, arcybiskup Jerozolimy (ros. – Свт. Кирилл , архиепископ Иерусалимский). Nauki jawne i tajne. Moskwa. Synodalna biblioteka. 1991 Instrukcja piętnasta. s.236, 18.

6/ PG. t.106, p. 681A Περί τοῦ ὀνόνατος τοῦ θηρίου

7/ tamże

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

Grudzień 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *