Strona główna > Świat > „Błogosławiony bądź Izraelu”

„Błogosławiony bądź Izraelu”

Komentarz: Artykuł z muzułmańskiego punktu widzenia, napisany przez Palestynkę.

Kontrolowane przez syjonistów media pełne są anty-islamskiej, anty-szariatowej propagandy i podżegania do nienawiści rasowej i religijnej. Stałe bombardowanie oskarżeniami, kłamstwami i fałszywymi dowodami, podstępnie prezentuje islamski szariat jako zbiór sztywnych i okrutnych przepisów, a islam w ogóle jako zacofany prymitywny system, którego celem jest wprowadzenie go na całym świecie.

a

W dobie trudności gospodarczych i społecznych, opinia publiczna często przechyla się na stronę ksenofobii. Wywrotowe podżeganie do nienawiści rasowej i religijnej zagraża spójności społecznej, gdyż wrażliwe masy stopniowo adoptują nienawiść i przemoc. Dlatego, zamiast rozwiązywania problemów związanych z teraźniejszością, zachęcają do nienawiści do islamu i muzułmanów, żeby odwrócić uwagę od odpowiedzialnych za te trudności.

Ich „wojna idei” prezentowana jako „informacja” nie może być dalsza od prawdy, o czym wie każdy człowiek mający nawet najmniejszą wiedzę na temat islamu.

Sharia to arabskie słowo dla „drogi do wodopoju”, w religijnym kontekście oznacza „słuszną drogę”.

Szariat nie jest zbiorem praw, a raczej zbiorem zasad sprawiedliwości jako głównym celem.

Jest sześć zasad szariatu:

1. prawo do ochrony życia

2. prawo do ochrony rodziny

3. prawo do ochrony edukacji

4. prawo do ochrony religii

5. prawo do ochrony własności (dostęp do zasobów)

6. prawo do ochrony ludzkiej godności.

Wraz z powstaniem wspólnot ludów wiary muzułmańskiej, tworzono podmioty polityczne, i jak w innych miejscach na świecie, ustanawiano przepisy cywilne, zależnie od różnic regionalnych i lokalnych. Te przepisy pochodzą z dominujących zasad moralnych stosowanych i określanych w różnych miejscach gdzie żyją muzułmanie. Uszczegółowiona ludzkim rozumieniem i interpretacją, podstawa tych przepisów zawarta w głównej islamskiej księdze i źródle, w Koranie, w udokumentowanym powiedzeniu Mahometa znanym jako hadis, a następnie w pracach przeszłych i współczesnych uczonych muzułmańskich, aby umożliwić adaptację i ewolucję. W istocie, jest to taki sam wpływ początkowych religijnych zasad moralnych, jakie występują w każdym kodeksie prawnym na całym świecie.

Nie, sharia nie jest wyryta w kamieniu, czy odlana z cementu. Nie, sharia z definicji nie może być wymuszona na nikim, ani przestrzegania jej zasad nie można nałożyć na nikogo, nie mówiąc o muzułmanach. Tak jak wyznawanie islamu można uznać tylko jeśli przestrzegane jest absolutnie z własnej woli, to samo odnosi się do przestrzegania muzułmańskich zasad moralnych, czyli sharia.

Nawet przedszkolaki wiedzą, że zasady Koranu „żaden przymus w religii” (Koran 2:256) nie można naruszać w żadnym przypadku, ponieważ zasada „żaden przymus w religii” jest fundamentalna w całej muzułmańskiej filozofii.

Jesteśmy usilnie bombardowani nienawistnym podżeganiem syjonistów przeciwko islamowi, i podczas gdy my bezsilnie obserwujemy barbarzyństwa ich wojen podpalających świat, oni twierdzą, że są „najbardziej cywilizowanym” „krajem” i „jedyną demokracją” na Bliskim Wschodzie, liberalnym, miłującym wolność „narodem”, maszerującym na czele „heroicznej wojny” przeciw „islamskiemu terrorowi” i prowadzącym świat do dobrobytu, stabilności i pokoju!

Niemniej jednak te hasbarskie megafony są całkowicie wyciszone w odniesieniu do przerażająco rasistowskiego charakteru „prawa żydowskiego”, znanego jako halacha. Nigdy w najśmielszych snach nie zobaczy się programu czy artykułu w wiodących mediach, który próbowałby ujawnić jakieś dokładne informacje na temat halacha, nie mówiąc o krytykowaniu ich czy poddawaniu kontroli.

W świetle tego, co stało się z Palestyną ​​i Palestyńczykami w ciągu ostatnich dziesięcioleci, jak również w świetle wzrastającej liczby dowodów, które ujawniają bardzo ciemną ideologię, która rozwija się w niektórych środowiskach żydowskich, badanie i analiza tzw. halacha (prawo żydowskie) jest konieczne, jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia talmudystów, ich mentalności, ich moralności i zachowania, kiedy nadal duszą Palestynę angażując się ​​w wieczne ludobójcze wojny. Ale co ważniejsze, badanie halacha otworzy oczy na to, co jest gorsze, ich przyszłe plany dla świata, które obejmują prowadzenie ludobójczych wojen.

Ponadto, niezwykle ważne jest dokładne zbadanie halacha, gdyż prawa proponowane dla Gojów, czyli „Siedem Praw Noego”, już są zintegrowane z prawem wielu krajów, w tym USA, Japonii i wielu innych, z pełnym błogosławieństwem najwyższych organów ustawodawczych tych krajów:

Siedem Praw Noego uznał Kongres USA w preambule do ustawy z 1991 r., która ustanowiła Dzień Edukacji, na cześć urodzin rabina Menachema Mendela Schneersona, przywódcy ruchu Chabad-Lubawicz.

a

Ważne jest by zauważyć, że podczas gdy niektóre z tych praw Noego brzmią pozornie łagodnie i nieszkodliwie, mają też znacznie bardziej złowrogie skutki. W szczególności kiedy obowiązkowa jest zgoda na utworzenie żydowskich sądów do egzekwowania tych praw żydowskich w stosunku do obywateli nie-Żydów. Jeszcze bardziej alarmujące są sztywne i okrutne „wyroki”, jakie się marzą tym rasistowskim, supremacyjnym talmudystom na każdego przestępcę.

Z opadającymi szczękami i szeroko otwartymi ustami możemy oglądać ambasadorów podpisujących deklarację przestrzegania 7 Praw Noego, i z wybałuszonymi oczami możemy również odkrywać ścisłe związki i bliskie relacje między Izraelem i rasistowskim Chabad Lubawicz.

Teraz chciałabym zaprosić Państwa do „spróbowania” halacha, proszę usiąść, wziąć głęboki oddech, zapiąć pasy i trzymać dłonie na ramionach krzesła.

Zapewniam ponownie, że to nie są „protokoły”, ani „fałszywki”:

Otwierający cytat:

Prawa królów i ich wojen [THE LAWS OF KINGS AND THEIR WARS]

6. obowiązek zniszczenia siedmiu narodów żyjących na Ziemi Kananejskiej

7. zakaz pozwolenia im na przeżycie

8. obowiązek zniszczenia potomków Amaleka

9. obowiązek pamiętania tego co zrobił Amalek.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 1

Izrael miał nakazane spełnić 3 mitzvot po wejściu na Ziemię Obiecaną:

1. wybrać króla, Pwt. 17:15: „tego tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spośród twych braci – tego uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby twoim bratem”

2. unicestwić potomków Amaleka, Pwt. 25:19: „Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wymażesz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym!”

3. zbudować Dom Wybrańców Boga, Pwt. 12:5: „lecz szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomiędzy wszystkich pokoleń, by tam umieścić swe imię na mieszkanie, tam pójdziecie”.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 2:

„Nasienie Amaleka winno być unicestwione zanim zbudowana zostanie świątynia”

„Spośród konwertytów na judaizm powinien być wybrany król, ‘nie możecie mianować obcego, który nie jest waszym współbratem’”.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 4:

„To nie dotyczy tylko monarchy, ale wszystkich stanowisk władzy w Izraelu. Konwertyta nie może służyć jako dowódca armii, dowódca pięćdziesięciu, ani dowódca dziesięciu. Nie może nawet nadzorować przydziału wody ze strumienia na różne pola. Mianujecie króla nad wami spośród waszych współbraci. To zakłada, że wszystkie mianowania muszą być ‘spośród współbraci’”.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 5:

Nie można mianować kobiety na króla. Kiedy opisuje się monarchę, Tora akceptuje rodzaj męski wyrazu król, a nie żeński.

Ta zasada odnosi się również do wszystkich innych stanowisk władzy w Izraelu. Tylko mężczyźni powinni być na nie mianowani.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 6:

Królem czy Wysokim Kapłanem nie powinien być mianowany ani rzeźnik, ani fryzjer, ani kąpielowy, ani garbarz. Nie z powodu wrodzonej wady, ale dlatego, że ich zawód jest mniej prestiżowy, ludzie zawsze będą ich lekceważyć.

Osoba, która wykonywała jeden z tych zawodów nawet jeden dzień, jest zdyskwalifikowana dla monarchii.

Miszna Tora, rozdział 3, halacha 2:

„On (król) nie będzie miał zbyt wielu żon” Pwt. 17:17. Według tradycji ustnej, nie może mieć więcej niż 18 żon.

Miszna Tora, rozdział 3, halacha 8:

Każdy kto buntuje się przeciwko królowi może być zabity przez króla.

Nawet jeśli król rozkaże komuś udać się w określone miejsce, a ten odmówi, albo rozkaże mu nie opuszczać domu, a on wyjdzie, winowajca może być skazany na śmierć. Król może go zabić jeśli zechce, Joz. 1:18: „Ktokolwiek sprzeciwi się twemu głosowi i nie będzie posłuszny twemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz, musi umrzeć”.

Podobnie w przypadku każdego kto żenuje lub zawstydza króla, może zostać zabity tak jak Szim’i ben Gera.

Król może zabić tylko przez dekapitację. Może również więzić sprawców i nakazać bicie ich rózgami, żeby zachować jego honor. Ale może nie konfiskować jego posiadłości. Jeśli tak zrobi, uważa się to za kradzież.

Miszna Tora, rozdział 3, halacha 10:

On (król) może zabić wielu jednego dnia, powiesić ich i pozostawić wiszących na wiele dni w celu wywołania strachu w sercach i zniszczenia władzy niegodziwych na ziemi.

Miszna Tora, rozdział 4, halacha 9:

Posiadłości wszystkich zabitych przez króla, należą do króla. Podobnie wszystkie skarby należące do królów podbitych przez niego królestw stają się własnością króla.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 1:

Król nie będzie wszczynał innych wojen przed milchemet mitzvah. Co to jest milchemet mitzvah? Wojna przeciwko siedmiu państwom, które okupowały Eretz Yisrael, wojna przeciwko Amalekom i wojna po to, by pomóc Izraelowi z atakującym go wrogiem.

Później może wszcząć milchemet mitzvah (wojna agresywna), czyli toczoną z innymi państwami po to, by poszerzyć granice Izraela lub zwiększyć jego wielkość i reputację.

[Pięknie, prawda?!]

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 3:

Król może przekraczać płoty otaczające pola i winnice, aby zrobić drogę i nikt nie może tego kwestionować.
Nie ma ograniczeń co do drogi, jaką król może zrobić. Przeciwnie, może być tak szeroka, jak to konieczne. Nie musi robić drogi krzywej z powodu pojedynczej winnicy lub pola. Przeciwnie, może robić prostą drogę i toczyć swoją wojnę.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 4:

Pozytywny jest nakaz unicestwienia siedmiu narodów, które mieszkały w Eretz Yisrael. Pwt. 20:17: „Zniszczycie je całkowicie”.

Każdy kto natknie się na jednego z nich i go nie zabije, narusza negatywny nakaz. Pwt. 20:16: „Nie pozwólcie przeżyć nikomu”. Pamięć o nich już została zatarta.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 5:

Podobnie pozytywny jest nakaz zniszczenia pamięci o Amaleku. Pwt. 25:19: „Zatrzecie pamięć o Amaleku”.

Pozytywnym nakazem jest również ten stałej pamięci o ich złych czynach i ich pułapce zastawionej na Izrael, żeby wzbudzić naszą wobec nich nienawiść. Pwt. 25:17: „Pamiętajcie co Amalek wam zrobił” Tradycja ustna naucza: „Pamiętajcie – waszymi ustami. . . nie zapomnijcie – w waszych sercach”, gdyż zakazuje się zapomnieć nienawiść i wrogość wobec nich.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 6:

Wszystkie ziemie zdobyte przez Izrael w wojnach prowadzonych przez króla i aprobowane przez sąd, uważa się za zdobyte przez lud. Dlatego oni mają taki sam status jak Eretz Yisroel, który został zdobyty przez Joszua pod każdym względem. To odnosi się tylko jeśli zdobyto je po podboju Eretz Yisroel, jak opisano w Torze.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 9:

Zakazuje się opuszczania Eretz Yisrael do diaspory w ogóle, poza wyjątkami:

– by studiować Torę

– by zawrzeć związek małżeński, lub

– by chronić majątek przed Gojami.

[i tutaj, spójrzmy jacy oni są mili, wdzięczni i kochający pokój, taki rodzaj pokoju jaki oferują Palestyńczykom, dzień w dzień]

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 1:

Wojna, ani hareshut milchemet, ani milchemet mitzvah, nie powinna być prowadzona przeciwko nikomu, dopóki nie zaoferuje mu się możliwości pokoju. Pwt. 20:10: „Kiedy podejdziecie do miasta żeby prowadzić wojnę, powinniście zaproponować rozwiązanie pokojowe”.

Jeśli przeciwnik akceptuje ofertę pokoju i zobowiązuje się przestrzegać siedem mitzvot, które nakazano potomkom Noego, żaden z nich nie powinien być zabity. Przeciwnie, powinni zostać zniewoleni. Pwt. 20:11: „Zostaną waszymi poddanymi i będą wam służyć”.

Jeśli zgadzają się na poddaństwo, a nie akceptują podporządkowania, lub jeśli akceptują podporządkowanie, a nie zgadzają się na poddaństwo, ich oferta nie powinna być brana pod uwagę. Muszą przyjąć oba warunki.

Podporządkowanie, które muszą przyjąć polega na życiu na niższym poziomie, lekceważeniu i pokorze. Nigdy nie wolno im podnosić głów przeciwko Izraelowi, ale muszą pozostać podporządkowani pod ich rządami. Oni nigdy nie mogą być mianowani nad Żyda w żadnej sprawie w ogóle.

Poddaństwo jakie muszą zaakceptować to gotowość do wspierania służby dla króla pieniędzmi i osobiście, np. budowa murów, umacnianie twierdz, budowa pałacu króla itp. I Kr. 9:15-22: „Taki jest hołd, który król Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej, swego pałacu, Milo, murów jerozolimskich, . . . wszystkie miasta-spichlerze, które należały do Salomona, . . . Całą ludność pozostała z Amorytów . . . Salomon zaciągnął ich do robót niewolniczych po dziś dzień”.

Przeciwnie, Salomon nie zaciągnął do robót niewolniczych synów Izraela. Oni byli wojownikami, jego osobistymi sługami, jego książętami, kapitanami, oficerami jego rydwanów i jego jeźdźcami.

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 4:

Jeśli nie zgodzą się na pokojowe rozwiązanie, albo jeśli zgodzą się, a odmówią przestrzegania siedmiu mitzvot, powinno się wszcząć przeciw nim wojnę.

Wszystkich dorosłych mężczyzn powinno się zabić. Ich pieniądze i ich dzieci powinny być traktowane jako łup, ale ani kobiet ani dzieci nie powinno się zabijać. Pwt. 20:14: „Ale kobiety i dzieci … przyjąć jako łup”. Określenie ‘dzieci’ odnosi się do mężczyzn w wieku poniżej dorosłości.

Powyższe odnosi się do milchemet hareshut toczonych z innymi narodami. Ale jeśli jeden z siedmiu narodów lub Amalekici odmówią przyjęcia pokojowego rozwiązania, ani jedna dusza z nich nie może pozostać przy życiu, tak jak Pwt. 20:15-16 czytamy: ” Tak postąpisz ze wszystkimi miastami .. . . nie należącymi do pobliskich narodów. Tylko w miastach należących do narodów . . .niczego nie zostawisz przy życiu”. Podobnie, w odniesieniu do Amalekitów, Pwt. 25:19 czytamy: „Wymażcie pamięć o Amalekitach”.

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 7:

Kiedy organizuje się oblężenie wokół miasta do zdobycia, nie powinno być ono otoczone ze wszystkich czterech stron, tylko trzech. Należy pozostawić drogę do ucieczki mieszkańcom i wszystkim tym, którzy pragną, aby ratować życie, jak jest napisane w Lb. 31:7: „Osaczyli Madianitów jak Bóg nakazał Mojżeszowi”. Zgodnie z tradycją, nakazał im zorganizować oblężenie jak opisano.

[[[Mój Boże, czy to nie przypomina nam, Palestyńczykom, tego co zrobili w 1948 i 1967!!!]]]

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 11:

Powinniśmy zorganizować oblężenie gojowskich miast przynajmniej przez 3 dni przed szabasem. Możemy angażować się w bitwę z nimi każdego dnia, nawet w szabas, jak mówi Pwt. 20:20: „będziecie prowadzić wojnę z miastem dotąd, aż je ujarzmicie”. Nasi mędrcy wyjaśniają: to implikuje ‘nawet w szabas’. To odnosi się zarówno do milchemet mitzvah jak i milchemet hareshut.

Miszna Tora, rozdział 8, halacha 2:

Podobnie, żołnierz może wchodzić w relacje seksualne z kobietą kiedy ona jest jeszcze Gojką, jeśli jego naturalna potrzeba go do tego zmusi. Ale może nie angażować się w relacje seksualne z nią i udać się w drogę. W przeciwnym wypadku, musi przyprowadzić ją do swojego domu. Pwt. 21:11 stwierdza: „Jeśli widzisz piękną kobietę wśród więźniów … zabierzesz ją do swojego domu …”

Miszna Tora, rozdział 8, halacha 3:

Relacje z yefat toar dozwolone są tylko jeśli ona jest wśród więźniów, jak mówi werset: „jeśli widzisz piękną kobietę wśród więźniów”. To dozwolone jest bez względu na to, czy kobieta jest dziewicą czy nie, nawet jeśli jest mężatką, gdyż nie uznaje się małżeństw gojowskich.

Pewna liczba praw pochodzi z egzegezy wersetu z Pwt cytowanego wyżej: „Jeśli potrzebujesz” – nawet kiedy nie jest piękna.

Miszna Tora, rozdział 8, halacha 10:

W tym samym zakresie, Wszechmogący nakazał Mojżeszowi zmusić wszystkich mieszkańców świata do zaakceptowania przykazań danych potomkom Noego.
Jeśli ktoś nie akceptuje tych przykazań, powinien być zabity. Osoba, która formalnie akceptuje te przykazania nazywa się rezydentem-cudzoziemcem. To obowiązuje w każdym miejscu. Akceptacja ta musi być złożona w obecności trzech uczonych w Torze.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 2:

To odnosi się do każdego Goja, który wielbi fałszywych bogów, pod warunkiem, że wielbi ich w akceptowany sposób.

zabić za każdy rodzaj obcego kultu, który żydowski sąd uzna za zasługujący na karę śmierci. Ale Goj nie zostanie zabity za obcy kult, jeśli sąd żydowski nie uzna go za zasługujący na karę śmierci. Niemniej jednak, nawet jeśli Goj nie zostanie stracony za te formy kultu, zabrania mu się angażowania się w każdy z nich.

Nie możemy pozwolić im na stawianie pomników czy rozmieszczanie Asherah [boginie], lub malować obrazów, nawet tylko ze względu na ich piękno

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 3:

Goj który przeklina imię Boga, używając unikalne Jego imię, czy jedno z innych Jego imion, w każdym języku, odpowiada za to. Prawo nie odnosi się do Żydów.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 4:

Goj który zabije jakąś duszę, nawet płód w łonie matki, powinien za to zostać zabity. Podobnie kiedy zabije człowieka, który mógłby umrzeć w inny sposób w najbliższej przyszłości, postawi go przed lwem, lub głodzi człowieka na śmierć, powinien zginąć, gdyż tak czy inaczej, on zabił.

Podobnie człowiek powinien zginąć jeśli zabił prześladowcę, podczas gdy mógł oszczędzić ofiarę potencjalnego prześladowcy, okaleczając jedną z kończyn prześladowcy. Te przepisy nie odnoszą się do Żydów.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 10:

Podobnie Goj, który angażuje się w relacje z żydowską dziewczyną, która została konsekrowana, ma być ukamienowany z jej powodu, takie jest prawo dotyczące Żydów. Jeśli angażuje się w relacje z nią po tym, kiedy przeszła ceremonię ślubną, ale nie miała relacji z mężem, powinien zostać uduszony według prawa żydowskiego. Jednakże, jeśli angażuje się w relacje z Żydówką po jej jednokrotnym zaangażowaniu w relacje z mężem, ma zostać skazany na śmierć przez ścięcie głowy, jak gdyby był on zaangażowany w relacje z Gojką.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 9:

Goj odpowiada za naruszenie zakazu złodziejstwa jeśli ukradł od innego Goja czy Żyda.

Dotyczy to tego, kto na siłę rabuje człowieka lub kradnie pieniądze, porywacza, pracodawcy, który nie wypłaca robotnikowi itp.,, a nawet pracownika, który spożywa to co pracodawca produkuje kiedy on sam nie pracuje. We wszystkich takich przypadkach odpowiada za to i jest uważany za złodzieja. W odniesieniu do Żydów, prawo jest inne.

Podobnie odpowiedzialny jest Goj za kradzież przedmiotu wartego mniej niż p’rutah, tzn. kiedy jeden Goj kradnie rzecz wartą mniej niż p’rutah i drugi ukradnie to jemu, obaj zostaną zabici z tego powodu.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 14:

Jak mają Goje spełnić przykazanie ustanowienia praw i sądów? Mają obowiązek mianowania sędziów i urzędników sądowych w każdym głównym mieście, w celu wydawania wyroków w kwestii tych 6 mitzvoh, oraz upominać ludzi odnośnie ich przestrzegania.

Goj który łamie te 7 przykazań zostanie stracony przez dekapitację. Z tego powodu wszyscy mieszkańcy Shechem musieli zginąć. Shechem porwany. Oni przestrzegali, i byli świadomi swoich czynów, ale nie osądzili go.

Goj zostaje zabity na podstawie zeznania świadka i werdyktu jednego sędziego. Nie wymaga to ostrzeżenia. Krewni mogą być świadkami. Ale kobieta nie może być ani świadkiem ani sędzią.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 3:

Goj który jest konwertytą, był obrzezany i zanurzył się w mikveh, a później zdecydował wyrzec się Boga i powrócić do poprzedniego statusu obcego rezydenta, nie otrzyma na to pozwolenia. Będzie musiał pozostać Izraelitą w pełnym zakresie, albo zginąć.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 5:

Już wyjaśniono to, że Gojów zawsze zabija się przez dekapitację, oprócz kiedy któryś z nich angażuje się w relacje z żoną Żyda, lub konsekrowaną panną. W ostatnim przypadku podlega ukamienowaniu.

Jeśli angażuje się z relacje z poślubioną żoną Żyda, a wcześniej mieli ze sobą relacje, podlega uduszeniu.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 6:

Goj który uderzy Żyda może umrzeć za wyrządzenie mu nawet najmniejszej szkody. Niemniej jednak nie podlega egzekucji.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 9:

Goj który bada Torę podlega karze śmierci. Oni powinni badać własne mitzvot. Podobnie Goj który odpoczywa nawet w dniu roboczym, uważając ten dzień za szabas, podlega karze śmierci. Nie trzeba dodawać że podlega tej karze jeśli robi sobie święto.

Ogólna zasada w takiej sprawie jest następująca: nie wolno im tworzyć nowej religii czy mitzvot w oparciu o swoje decyzje. Mogą albo stać się konwertytami i przyjąć wszystkie mitzvot, albo zatrzymać swój statut bez dodawania czy bagatelizowania ich.

Jeśli Goj bada Torę, przestrzega szabas, czy tworzy praktyki religijne, żydowski sąd powinien poddać go karze chłosty, ukarania go, oraz poinformowania, że podlega karze śmierci. Ale podlega egzekucji.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 11:

Żydowski sąd ma obowiązek mianowania sędziów dla tych obcych rezydentów do osądzania ich zgodnie z ich statusem, żeby świat nie stał się dekadencki. Jeżeli sąd uzna za stosowne powołać sędziów z obcych rezydentów, może to zrobić. Jeśli sąd uzna za stosowne mianować ich spośród Żydów, może to zrobić.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 12:

Jeśli jest spór między Żydem i bałwochwalcą: jeśli Żyd wypadnie lepiej według ich praw, są sądzeni według ich praw. Kiedy wyrok zostaje wydany, sędziowie wyjaśniają: ‘wasze prawo nakłada taki wyrok’.

Jeśli Żyd wypadnie lepiej według naszych praw, są sądzeni zgodnie z prawami Tory. Kiedy zostaje wydany wyrok, sędziowie wyjaśniają: ‘nasze prawo nakłada taki wyrok’. Wydaje mi się, że takie podejście nie jest stosowane w odniesieniu do obcych rezydentów. Przeciwnie, on jest zawsze sądzony według ich praw.

Miszna Tora, rozdział 12, halacha 1:

Nie należy sądzić, że w erze mesjańskiej każdy aspekt świata natury ulegnie zmianie, lub będą innowacje w dziele tworzenia. Przeciwnie, świat nadal będzie zgodny ze swoim planem.
Chociaż Izajasz 11:06 mówi: „wilk zamieszka wraz z barankiem, lampart będzie leżał z koźlęciem”, te słowa są metaforą i przypowieścią. Interpretacji przepowiedni jest następująca: Izrael będzie mieszkał bezpiecznie z bezbożnymi Gojami, którzy są podobni do wilka i lamparta

Miszna Tora, rozdział 12, halacha 5:

W tej erze, nie będzie ani głodu ani wojny, zazdrości ani rywalizacji, gdyż dobro będzie płynąć obficie i wszystkie atrakcje będą swobodnie dostępne jak pył. Okupacja całego świata będzie jedynie po to, by poznać Boga.

Dlatego Żydzi będą wielkimi mędrcami i będą znać tajemne sprawy, posiadając wiedzę ich Stwórcy zgodnie z pełnym zakresem potencjału ludzkiego, jak oświadcza Izajasz 11:9: „świat napełni się znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze”.

“O . . . BLESS THEE, O ISRAEL”

http://uprootedpalestinians.blogspot.com/

Nahida – 2.09.2011 tłumaczenie Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *